MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

GRANUM

L. E. Havlík: O datování ve staroslověnských písemných památkách
JÁDRO KATALOGU PŘEDNÍCH BISKUPŮ MORAVY

Granum cathalogi praesulum Moraviae
k roku 928

   Anno Domini 928 beatus Wenceslaus dux Boemie ab impio fratre suo Boleslao martyrio est coronatus.*

   Rozbor zprávy
   Rozbor této zprávy v Havlíkově článku nenajdeme. V původním staroslověnském „Moravském chronografu C1“ zřejmě ani obsažena nebyla. Pochází nejspíš z nějakého českého pramene a do spisu „Granum“ byla zařazena dodatečně. Stejný rok Václavova zavraždění jako uvádí „Granum“, tj. rok 928, najdeme ještě u tak řečeného Dalimila a v Neplachově kronice.1 Římskému kalendáři rok 928 náležet nemohl, protože kníže Václav musel být naživu ještě v první polovině následujícího roku, kdy si ho měl, podle Widukinda, podmanit při společné vojenské výpravě do Čech saský Jindřich I. s bavorským vévodou Arnulfem a přinutit k placení tributu.2 Chybný rok 928 tedy musel také vzniknout chybným přepočtem nějakého čtyřciferného byzantského letopočtu, podobně jako data v „Moravském chronografu C2“. S takovým čtyřciferným byzantským letopočtem se v souvislosti s vročením Václavovy vraždy setkáváme ve staroslověnských václavských legendách v jejich ruských (cyrilských) opisech – 6337.3  
   V některých latinsky psaných václavských legendách se zase jako rok Václavova zavraždění vyskytuje rok 929. Ten převzal do své kroniky Kosmas a od něho pak další kronikáři.4 Ale ani rok 929 nemohl patřit římskému kalendáři, neboť Václav   s l a v í v a l   posvícení sv. Víta, svěceného 22. září roku 929 nebo spíše 930 v den svátku sv. Jimrama, a musel být tedy živ ještě řadu let po roce 929.5
   Současná historická věda, tak jako již dříve F. Palacký, proto dospěla k závěru, že kníže Václav byl zavražděn svým bratrem Boleslavem následující den po svátku Kosmy a Damiana, časně ráno v pondělí 28. září roku 935.6

Obr. 1. Rok zavraždění knížete Václava, tj. rok 6444 byzantské mladší éry II,
nebo rok 6437 alexandrijské světové éry podle Georgia Synkella (ASg).

   Rozbor data
   928. Rozbor tohoto data z první, nejstarší části spisu „Granum“ L. E. Havlík ve svém článku neuvádí.7 Datum prokazatelně nepochází z „Moravského chronografu C1“, jak vyplývá z tabulky 2 na straně „Granum“ – celkové shrnutí,8 ale z nějakého staroslověnského textu zapsaného v Čechách. Budeme předpokládat, že jeho autor, stejně jako autor moravského „Chronografu B“, také použil pro zápis dat byzantskou mladší éru II s odpočtem 5509/5508, používanou v 10. století. Správnému roku 935 by pak odpovídal byzantský rok 6444. Pozdější kompilátor tu ovšem při převodu roku 6444 na římský kalendář nepoužil alexandrijskou větší éru (maior) (–5493/5492), kterou použil kompilátor staroslověnského „Moravského chronografu C1“ u všech svých dat.
9 chybnému roku 928 („Granum“) v tomto jediném případě vede použití jen a pouze syrské éry (–5516/5515) – viz níže obr. 2:
      935+5509/5508=6444/6443  6444/6443–5516/5515=928,
za předpokladu, že původně šlo skutečně o rok 6444 byzantské mladší éry II, tj. roky 935-936 římského kalendáře.
10

Obr. 2. Rok 6444 byzantské mladší éry (II) pokládal kompilátor za rok syrské éry.
Tak ze správného roku 935 římského kalendáře omylem vznikl rok 928.

   V I. stsl. legendě byl jako rok zavraždění knížete Václava původně uveden byzantský rok 6437. Pokud má odpovídat roku 935 římského juliánského kalendáře, musí být rokem alexandrijské světové éry podle Georgia Synkella (ASg) (odpočet 5502/5501) – viz přehledná tabulka 1 jednotlivých ér na stránce „Granum“ k roku 891 (klíč). Od tohoto roku lze rovněž dospět k chybnému roku 928, který uvedli Dalimil, Neplach a také „Granum“, použitím byzantské mladší éry II (odpočet 5509/5508):
      (935+5502/5501)=6437/6436  6437/6436–5509/5508=928,
– viz níže obr. 3.
11  

Obr. 3. Rok 6437 alexandrijské světové éry pokládali Dalimil i Neplach za rok byzantské mladší éry (II).
Tak se ze správného roku 935 římského kalendáře omylem stal rok 928.
   Takto vypočtený rok 928 římského kalendáře (z byzantského roku 6437) má ovšem jeden závažný nedostatek. Svátek Kosmy a Damiana 27. září v něm totiž nepřipadne na neděli, jak by podle I. stsl. legendy měl, ale na sobotu. To si již dříve zřejmě uvědomil i učený a vzdělaný mnich Kristián, proto asi zvolil nejbližší možný rok, který by danou podmínku splňoval: 907, 912, 918, 929, 935, 940.12 Pro přepočet roku 6437 alexandrijské světové éry (ASg) proto použil byzantskou starší éru (BS I) (odpočet 5508/5507), přestože ta se již v 10. století nepoužívala:
      (935+5502/5501)=6437/6436  6437/6436–5508/5507=929,
a dospěl ke kýženému roku 929.13 Viz níže obr. 4.
Obr. 4. Rok 6437 alexandrijské světové éry Kristián přepočítal podle byzantské starší éry (I).
Tak se ze správného roku 935 římského kalendáře omylem stal rok 929.

   Jen pro úplnost bychom neměli opomenout ani v literatuře uváděnou možnost, že zatímco v západní církvi byl svátek sv. Kosmy a Damiana zařazen na den 27. září, ve východní církvi se světil 1. července a 1. listopadu.14 Vražda knížete Václava by se pak musela stát v pondělí 2. července nebo 2. listopadu. Na pondělí připadlo datum 2. listopadu (stejně jako 28. září) v roce 929 a 935. Pro listopadové datum by tedy také platily převody uvedené výše. Červencovému datu ale vyhovují pouze roky 921, 927, 932, 938. Obě krajní možnosti můžeme vyloučit: rok 921, protože vládu Václav nastoupil teprve o rok později, a rok 938, protože podle Widukinda došlo k zabití Václava před korunovací Oty I. 7.-8. srpna 936.15 Vyloučit můžeme i rok 927, protože Jindřich si podmanil Václava až v roce 929. Zbývá tedy pouze rok 932, od něj však zase žádným převodem nelze dospět k byzantským rokům 6437 a 6444.
   I s tím si odborníci poradili: údaj I. stsl. legendy, že svátek sv. Kosmy a Damiana připadl na neděli, prohlásili za „pozdní kalendářovou kombinaci“. Pak by jako den vraždy připadalo v úvahu i datum 2. července 936 (sobota). Podle Widukinda zůstal Václav, „pokud žil“, Jindřichovi věrný.16 Zemřel tedy dříve než Jindřich, jenž byl od podzimu 935 nemocen a smrt ho zastihla 1.-2. července 936, nebo v tomto krajním případě ve stejný den.17 
   Tuto smělou úvahu ovšem vyvrací fakt, že podle východního kalendáře svátek sv. archanděla Michaela, který se na Východě v průběhu roku objevuje víckrát, připadal v měsíci červenci až na šestý den a v listopadu se nevyskytuje vůbec. Pak by ovšem přípitek sv. archandělu Michaelovi v předvečer vraždy, uváděný v legendách, postrádal jakýkoliv smysl.18 Hypotézu o datu 2. července i 2. listopadu jako dnu Václavovy vraždy můžeme tedy opustit. Společně s F. Palackým, Z. Fialou a D. Třeštíkem zůstaneme proto u data 28. září 935.

   

Jádro katalogu předních biskupů Moravy k roku 928.
Petr Šimík (2007).
L. E. Havlík (1998) se ve svém článku
zprávou k tomuto roku nezabýval.


Poznámky:

*    928 blahoslavený Václav, kníže Čech, zavražděný svým bezbožným bratrem Boleslavem, byl mučednictvím ověnčen.
1 O zavraždění knížete Václava roku 928 viz také „Dalimil“ a „Neplach“.
2 Ke společné Jindřichově a Arnulfově výpravě do Čech roku 929 viz D. Třeštík (1997, s. 209-210).
3 Byzantský rok 6337 vznikl pravděpodobně chybným přepisem z hlaholice do cyrilice. V cyrilici má písmeno „G“ číselnou hodnotu „3“, v hlaholici však „4“. V textu legendy psané hlaholicí byl tedy původně uveden rok 6437: 6 tisíc 4 sta 30 a 7. K této otázce podrobněji viz D. Třeštík (1997, s. 254-260).
4 Rok 929 jako rok Václavovy vraždy se objevuje nejdříve u Kristiána (kap. 7). Zřejmě od něho jej pak převzali někteří kronikáři – Kosmas, Přibík PulkavaMarignola.
5 K posvěcení Václavovy rotundy svatého Víta mučedníka došlo ve svátek sv. Jimrama 22. září roku 929 nebo 930. Zpravuje nás o tom Kosmas (I, 18). Rok sice neudává, ale zprávu řadí pod rok 929. Podle něj se to ale mělo stát až po Václavově smrti, neboť zde říká, že „Václav zanechal kostel neposvěcený“. Jestliže v předchozí kapitole napsal, že Václav byl umučen 28. září 929, byl tedy podle Kosmy kostel posvěcen až za Boleslava, tzn. 22. září 930. 
Víme však, že k vraždě došlo až v roce 935. Václav pak opravdu mohl   s l a v í v a t   posvícení sv. Víta, jak vyplývá z I. stsl. legendy (charv., Vost., Min.), když její autor napsal, že se v ten den   v e s e l í v a l . Více o tom viz D. Třeštík (1997, s. 253-260).
6

F. Palacký: O umučení knížete Václava podle legendy slovanské úvaha kritická. Časopis Českého musea 1837, IV., s. 406-417.
Že v roce zavraždění knížete Václava svátek Kosmy a Damiána (27. září) připadl na neděli, uvádí z těch nejstarších pouze I. stsl. legenda (charv., Vost., Min.). Ale jen její ruské redakce (Vost., Min.) zaznamenaly, že se to stalo roku 6337 (viz výše pozn. 3). Crescente se spokojuje s konstatováním, že k vraždě došlo 28. září, o svátku Kosmy a Damiana se však nezmiňuje a den v týdnu neuvádí. Její autor tedy roční datum vraždy neznal. Stejně tak je ještě neznal ani několik let na to mantovský biskup Gumpold (983), jenž Crescente použil jako svoji předlohu. Boleslav tu zve Václava k sobě v jakýsi sváteční den, nad jiné vhodný (k ohavnému zločinu). O dalších deset let později mnich Kristián (993) však již píše, že kníže Václav byl zavražděn následujícího dne po svátku Kosmy a Damiana, tj. dne 28. září roku 929. Roční datum – 929 – si tedy musel odvodit z textu I. stsl. legendy, protože v Crescente ani v Gumpoldovi je najít nemohl. Máme tu tedy, vedle poznatků jazykovědců, další bezpečný důkaz toho, že: 

I. stsl. legenda je starší
než legenda tak zvaného Kristiána, sepsaná někdy v letech 992-994.
 
7 L. E. Havlík se rozborem zprávy a jejího datování nezabýval patrně proto, že se jedná o zprávu převzatou z nějakého českého pramene. Staroslověnský „Moravský chronograf C1“ ji zcela jistě neobsahoval – viz níže pozn. 8.
8 Protože kompilátor použil pro přepočet všech ostatních dat odpočet 5493/5492, který odpovídá alexandrijské větší éře (maior), použil by jej i pro stanovení roku 928, pokud by zpráva pocházela z „Chronografu B“. Muselo by se jednat o rok 6421, protože 6421–5493/5492=928/929. Autor „Chronografu B“ používal pro zápis dat byzantskou mladší éru II (–5509/5508), šlo by pak o římský rok 912, neboť 6421–5509/5508=912/913. V té době však teprve sedmnáctiletý kněžic Václav se na Budči učil latinsky.
Viz tabulka 13: „Průběžný věk členů prvních tří generací »Přemyslovců« v některých klíčových letech“.
9 Rok 6444 nemůže pocházet z „Chronografu A“, který používal pro zápis dat syrskou éru, protože ten se jednak
zabývá cyrilometodějskou misií a končí úmrtím Metoděje, jednak v roce 928 nepřipadlo datum 28. září na pondělí, nemůže proto patřit ani roku syrské éry (viz tabulka 2 na straně „Granum“ – celkovém shrnutí).
10 Tak jako na Moravě zřejmě i v Čechách existoval nějaký staroslověnský chronograf, který zaznamenával data podle byzantské mladší éry II (odpočet 5509/5508).
11 Jiný český autor zase zaznamenával data podle alexandrijské světové éry Georgia Synkella (ASg) s odpočtem 5502/5501.
12 Proč si z uvedené škály dat Kristián vybral právě (chybný) rok 929 ovšem s jistotou nevíme.
13 Byzantská starší éra (I) byla nejčastější v 9. století (L. E. Havlík 1998, s. 164). Přesto se v literatuře setkáváme se zjevně mylným názorem, že je „datum 929 zachované v I. stsl. legendě“ (D. Třeštík 1997, s. 112, 224), což je zcela evidentně nepravdivé tvrzení. Viz výše pozn. 3pozn. 6.
14 Srovnej D. Třeštík (1997, s. 216).
15 Viz předchozí poznámka. Srovnej Widukind k roku 936.
16 D. Třeštík (1997, s. 392-395): Widukind napsal doslova: „Post haec Pragam adiit, cum omni exercitu, Boemiorum urbem, regemque eius in deditionem accepit; de quo quedam mirabilia predicantur, quae quia non probamus, silentio tegi iudicamus. Frater tamen erat Bolizlavi, qui quamdiu vixit, imperatori fidelis et utilis mansit. Igitur rex Boemias tributarias faciens, reversus est in Saxoniam“.
Ve volném překladu jeho slova znějí: Jindřich „potom přitáhl ku Praze, hradu Čechů, se vším vojskem a krále jejího vzal v poddanství; o něm se vyprávějí jakési zázračné věci, jež však, protože je nemůžeme ověřit, považujeme za vhodné přejít mlčením. Byl to však Boleslavův bratr, který pokud žil, císaři zůstával věrným a užitečným. Tak král, učiniv Čechy poplatnými, vrátil se do Saska“. Srovnej Widukind k roku 929.
17 Viz D. Třeštík (1997, s. 210).
18 Přípitek sv. archandělu Michaelovi obsahují z těch nejstarších pouze legendy Crescente, Gumpold (obě bez dalšího zdůvodnění či vysvětlení), KristiánII. stsl. legenda.

Petr Šimík (2007).

„Granum“ – úvodní část

„Granum“ o misii byzantských věrozvěstů:
886 – Svatopluk starší, král Moravy, pokřtěn Cyrilem (po přepočtu 863)
887 – tentýž král ustanovil Cyrila arcibiskupem ve Velehradu (po přepočtu 864)
891přenesení ostatků sv. Klimenta z Moravy do Říma (po přepočtu 868) – klíč
892 – Cyril se zřekl arcibiskupské hodnosti ve prospěch Metoděje (po přepočtu 869)
894 – Bořivojův křest Metodějem (?), ale spíše sňatek s Ludmilou (!) (po přepočtu 871)
900 – úmrtí Svatopluka staršího, čili krále Rostislava (po přepočtu 877)
907 – Metoděj odchází ze svého sídla ke sv. Klimentovi (po přepočtu 884)

„Granum“ o (arci)biskupech moravských:
900 – úmrtí Cyrila, ve skutečnosti arcibiskupa Metoděje (po přepočtu 885)
901 – papež nazval Svatopluka králem (patronace Říma) (po přepočtu 885)
907 – zpustošení Moravy Arnulfem (po přepočtu 892)
912 – Po smrti Metoděje zůstal arcibiskupský úřad pět let neobsazen (po přepočtu 896)
915 – Císař Arnulf obnovil Svatoplukovo království (po přepočtu 899)
916 – (arci)biskup Jan (po přepočtu 900)
942 – (arci)biskup Silvestr (po přepočtu 926)
961 – biskupství po 10 let neobsazeno (po přepočtu 945)

„Granum“ – dodatky z českých pramenů:
971 – moravské biskupství spojeno s pražským (984?)
928 – kníže Václav zavražděn svým bezbožným bratrem Boleslavem (935)
920 – Svatopluk postoupil Moravské království knížeti Čech (904?)

„Granum“ – celkové shrnutí

 

Srovnání:
• I. stsl. legenda (charv.): Václavovo mládí a skutky, Vražda Václava a translace těla (vraždu Lidmily vynechává).
• I. stsl. legenda (Vost.): Václavovo mládí a skutky, Vražda Václava a translace těla (vraždu Lidmily vynechává).
• I. stsl. legenda (Min.): Václavovo mládí a skutky, Vražda Václava a translace těla (vraždu Lidmily vynechává).
Crescente (bav.): Zavraždění kněžny Ludmily, Zavraždění knížete Václava a translace těla (chybí motiv vražd).
• Gumpold (překl. Z. Kristen): Předmluva, Václavovo mládí, Václavovy skutky, Václavovo vidění a proroctví, Z jinocha mužem, obnovení chrámů, Stavba a posvěcení chrámu, Pozvání na hostinu, Zavraždění Václava, Translace.
• Kristián: Stáří prvních Přemyslovců, Václavovo vidění a proroctví, Vražda knížete Václava, Přenesení těla.
• II. stsl. legenda (Nikol.): Předmluva, Václavovo mládí, Václavovy skutky, Václavovo vidění a proroctví, Vražda Ludmily, Převzetí moci a vyhnání Drahomíry, Stavba a posvěcení chrámu, syn Zbraslav, Pozvání do Boleslavi, Přípitek archandělu Michaelovi, Účast na jitřní, Potyčka s Boleslavem, Zavraždění VáclavaVyhubení jeho přátel, kněží a služebníků a jejich dětí, Zázrak s krví, Odplata Nejvyššího, Translace Václavova těla, Zázraky.
Fuit (překl. B. Ryba): Vražda kněžny Ludmily (Boleslava nejmenuje, translaci Ludmilina těla neuvádí).
• Prolog o Ludmile (překl. J. Vajs): Vražda kněžny Lidmily a přenesení jejího těla (chybí motiv vraždy).
• Prolog o Ludmile (překl. J. Vašica): Vražda kněžny Lidmily a přenesení jejího těla (chybí motiv vraždy).
• Prolog o Ludmile (překl. E. Bláhová-V. Konzal): Vražda kněžny Lidmily a přenesení jejího těla (chybí motiv vraždy).
• Prolog o sv. Václavu (překl. J. Vajs): Zabití Lidmily, Vyhnání a návrat matky, Vražda Václava, Přenesení těla.

Srovnání:
Mapky: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Mapky: „Rozmístění hradů ve středočeském vévodství“.
Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Rodokmen »Přemyslovců«“ čili pražské větve mojmírovského rodokmenu.
Zavraždění Václava v legendách: I. stsl. legenda, Crescente, Gumpold, Kristián, Vavřinec, II. stsl. legenda.
Zavraždění Václava v kronikách: Widukind, Kosmas, Dalimil, Přibík Pulkava, Marignola, Neplach, Granum, Palacký.
Hroby: „Hrob knížete Václava“.
Tabulka   4: „Životní data knížat podle legend“.
Tabulka 5a: „Věk a období vlády knížat v grafickém znázornění“ (do roku 960).
Tabulka   6: „Životní data kněžny Ludmily“.
Tabulka   7: „Životní data knížete Václava“.
Tabulka 12: „Dožitý věk knížat podle výsledků antropologicko lékařského průzkumu“.
Tabulka 13: „Průběžný věk členů prvních tří generací »Přemyslovců« v některých klíčových letech“.
Symbolika: „Přilba jako atribut svatého Václava“.
Otázky: „Jak staří umírali staří »Přemyslovci«?

Literatura:
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992.
Dušan Třeštík: Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530-935). NLN, Praha 1997.
Lubomír E. Havlík: O datování ve staroslověnských písemných památkách. Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 1996-1998. MNK, Brno 1998, s. 163-223.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah