MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

MAPKY

 

ÚZEMNÍ VÝVOJ VELKÉ MORAVY

MAPKA ZACHYCUJE OBDOBÍ MEZI LETY 855-892

 
Územní vývoj Velké Moravy
Morava za Mojmíra a Rostislava do roku 870  Svatoplukovy výboje v letech 882-892 (Slezané) Území dočasně poplatná Svatoplukovi (Polabští Srbové)
Expanze Moravy za Svatopluka po roce 874  Svatoplukovy výboje v letech 882-892 (Vislané) Rozsah středočeského mini- knížectví prvních „Přemyslovců“
Svatoplukovy výboje v letech 882-892 (Panonie) Mapka dle J. Dekana, doplněná dle Č. Stani, D. Bialekové a N. Profantové.

Přehledná mapka přibližující územní rozsah Velké Moravy za vlády Rostislava a Svatopluka v porovnání s územím středočeského vévodství prvních pražských „Přemyslovců“ Bořivoje a Spytihněva.


Poznámka:
Křížek označuje polohu velkomoravského hradiště sv. Klimenta u Osvětiman (uprostřed buchlovských lesů), kde pravděpodobně působila byzantská misie Konstantina a Metoděje v letech 863-867 a kde v roce 884 arcibiskup Metoděj asi dokončil překlad Bible do staroslověnštiny.

Srovnání:
Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Rodokmen »Přemyslovců«“ čili pražské větve mojmírovského rodokmenu.
Rodokmen mytických knížat“ aneb Kde Kosmas našel jejich jména?
Břetislav, jeho synové a vnuci“ aneb Navázal Břetislav „vědomě“ na slavnou velkomoravskou tradici?
Bořivoj – Svatoplukův místodržící v Čechách“.
Kníže Bořivoj v písemných pramenech a problematika jeho hrobu“.
Historie psaná štětcem“ aneb Malby ve znojemské rotundě jako historický pramen.
Rytý nápis na západní stěně znojemské rotundy“ aneb Dobové falzum.
Život sv. Konstantina-Cyrila“.
Život sv. Metoděje“.
Chvalořeč o sv. Cyrilu a Metoději“.
Legenda o životě Rostislava, krále Moravanů, který se svou vírou a utrpením stal se svým národem svatým“.
Osobnosti: „Život svatého knížete velkomoravského Rostislava“. K pravoslavné kanonizaci sv. Rostislava.
Mapky: „Osídlení Čech na přelomu 9. a 10. století“.
Mapky: „Rozmístění hradů ve středočeském vévodství“.
Mapky: „Kmenová území v Čechách dle R. Turka (1982)“.
Mapky: „Kmenová území v Čechách dle R. Turka (1982) po korekci P. Randuse (2007)“.
Mapky: „Dějiště Kosmových mýtů a nejstarších českých legend“.
Mapky: „Kraj, v němž působil poustevník sv. Ivan“.
Legendy: „O pustynnike Ivaně“.
Legendy: „Život a umučení sv. Václava a sv. Ludmily, báby jeho“.
Tabulka 15: „Životní data krále-oráče Rostislava“.
Tabulka 16: „Zdroj Kristiánovy a Kosmovy inspirace“ aneb Bez moravské historie by nebyly ani české mýty!
Tabulka 20: „Křesťanský král-oráč a byzantská misie“ v pozdější písemné a obrazové interpretaci.
Artefakty: „Plaketa velkomoravské kněžny ze Želének“.
Artefakty: „Slonovinová pyxida z Čiernych Kľačan“.
Symbolika: „Mor – nákaza (epidemie), anebo symbolika pohanství?
Symbolika: „Býk – dobytče, nebo apoštol, kazatel evangelia?
Symbolika: „Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě“ aneb Přemyslův konec.
Symbolika: „Tažné zvíře“.
Komentáře: „Přemyslovský cyklus ve znojemské rotundě“ aneb »Mýliti se« je přece lidské...
Aktuality: „Česká televize mystifikuje diváky“ aneb Český pohanský komiks v moravské křesťanské kapli.
Otázky: „Proč se založení hradu Praha upírá Bořivojovi?
Otázky: „Jak staří umírali staří »Přemyslovci«?
Úvahy: „Vznik a původ přemyslovské pověsti“.
Mytičtí Přemyslovci – literární fikce, nebo historická věda?“ (1. moravská historie, 2. Kristián, 3. Kosmas).
   • F. Palacký (1848), • R. Turek (1963), • A. Friedl (1966), • V. Karbusický (1995), • D. Třeštík (2006, 2009).

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah