MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

O SV. KNÍŽETI VÁCLAVOVI

ZAVRAŽDĚNÍ VÁCLAVA

JAN MARIGNOLA: KRONIKA ČESKÁ

19

   [Pokračování ...].
   Po smrti Vratislavově získal pak knížecí vládu jeho syn sv. Václav a byť mlád,1 přece duchem nad starce rozumný, na počátku své vlády svolal všechny na sněm a takto oslovil lid: „Když jsem byl ještě maličký“, řekl, „mluvil jsem jako malý, měl jsem rozum jako malý, ale když jsem se stal mužem, odvrhl jsem vše, co náleželo maličkému“.2 Velmi rozvážně následoval vzpomenutá slova apoštolova, vnukaje špatným strach a dobrým radost a naději na spásu. Když to poznali ukrutníci, kteří jsou vždy hotovi ke zlému činu, spolu s matkou přemluvili jeho bratra, druhého Kaina, aby zahubil svého bratra a přisvojil si jeho panství. Ten pro lásku k panování pozval svatého bratra pod zbožnou záminkou, totiž pokřtění syna, na svůj hrad, jenž se jmenuje Boleslav, a zde bezbožnýma rukama korunoval blahoslaveného mučedníka. Jeho život stručně vyložil slovutný císař Karel IV. a může tu být vypovězen, je-li libo. Dotrpěl pak blahoslavený mučedník Václav v městě Boleslavi 28. září léta 929.3 Nato léta Páně 932 skvěje se zázraky byl přenesen do Prahy.4 I odpočívá na Pražském hradě v kostele sv. Víta mučedníka, v kapli sv. Jana Evangelisty, kterou sám vystavěl a kde se pro jeho zásluhy dějí mnohé a četné dobré skutky.

Jan Marignola: Kronika česká, kn. II. (19. část).

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 Václav usedl na stolec otcovský v roce 922 po Arnulfově vojenském zásahu v Čechách ve věku 27 let.
2 Již v Gumpoldově legendě je použit tento citát z Pavlova prvního listu Korintským (1Kor 13, 11):
          Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě,
          smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě;
          když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské
.
3 Kníže Václav byl zavražděn v Boleslavi v pondělí ráno dne 28. září roku 935.
4 Podle D. Třeštíka (2000, I. s. 11) k translaci došlo až v 60. letech 10. století. Podle Vavřincovy legendy až za času biskupa Vojtěcha (982/983-997).

Petr Šimík (2007).

Srovnání:
Rodokmen »Přemyslovců«“ čili pražské větve mojmírovského rodokmenu.
Zavraždění Václava: Kristián, Kosmas, Dalimil, Přibík Pulkava, Marignola, Neplach, Granum, Palacký.
Tabulka   4: „Životní data knížat podle legend“.
Tabulka 5a: „Věk a doba vlády knížat v grafickém znázornění“ (do roku 960).
Tabulka   6: „Životní data kněžny Ludmily“.
Tabulka   7: „Životní data knížete Václava“.
Tabulka 12: „Dožitý věk knížat podle výsledků antropologicko lékařského průzkumu“.
Tabulka 13: „Průběžný věk členů prvních tří generací »Přemyslovců« v některých klíčových letech“.
Otázka: „Jak staří umírali staří »Přemyslovci«?
Úvaha: Vznik a původ přemyslovské pověsti.
Mytičtí Přemyslovci – literární fikce, nebo historická věda?“ (1. moravská historie, 2. Kristián, 3. Kosmas).
     • F. Palacký (1848), • R. Turek (1963), • A. Friedl (1966), • V. Karbusický (1995), • D. Třeštík (2006, 2009).

Literatura:
• Jan Marignola: Kronika česká.
Kroniky doby Karla IV. Ed. Marie Bláhová-Jana Zachová, Svoboda, Praha 1987, s. 445-524.
• Dušan Třeštík: Vznik přemyslovského státu a jeho „politického“ národa (I. a II.). DaS 2000, č. 4, s. 6-11, č. 5, s. 29-32.

MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah