MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

NAŠE CÍLE


MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění
SPOLEČNOST PRO KULTURU, HISTORII A UMĚNÍ

Občanské sdružení MORAVIA MAGNA podporuje a rozvíjí
kulturní, umělecké a společenské aktivity svých členů a veřejnosti,
se zaměřením na ochranu a rozvoj kulturního dědictví, zejména moravského.
K šíření informací pořádá besedy, semináře, přednášky
a jiné kulturní a společenské akce a využívá
veškerá média hromadné komunikace.

NAŠE CÍLE: studium historie – přechod od Velké Moravy k českému „přemyslovskému“ státu,
seznámení široké veřejnosti s digitalizovanými texty dobových dokumentů, letopisů, kronik, legend a dalších textů,
informování o výsledcích vědeckého bádání, vztahujícího se k tomuto období,
srovnání obecně známých hypotéz, které v rozporu s nepopiratelnými fakty (i ve vzájemné rozepři) dogmaticky trvají na obrozeneckém výkladu nejstarších moravských a českých dějin,
předložení (k odborné diskusi) hypotéz s jiným přístupem k výkladu významu a souvislostí známých faktů, s přístupem, vycházejícím nutně z křesťanského pohledu, který je dobově podložen, na rozdíl od přístupů a výkladů dříve mytologických, v nedávné době materialistických, v poslední době účelově státotvorných.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah