MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

GRANUM

L. E. Havlík: O datování ve staroslověnských písemných památkách
JÁDRO KATALOGU PŘEDNÍCH BISKUPŮ MORAVY

Granum cathalogi praesulum Moraviae
k roku 907

   Anno Domini 907 Arnolphus imperator ob rebelionem regis Swatopluk regnum Moravie ferro et igne devastavit. (A)
   Anno Domini eodem beatus Metudius flens et eiulans desolacionem sui gregis et destruccionem regni Moravie a sede sua Romam ad basilicam beati Clementis profectus est. (B)

   Rozbor zprávy
   (184) Zpráva má dvě části.
   A. Je zmíněna „vzpoura“ krále Svatopluka a zpustošení Moravského království císařem Arnulfem. Král Arnulf vládl jako císař v letech 896-898, nicméně (185) mu byl titul císaře dáván i v několika pozdějších pramenech. Svatoplukova obrana nezávislosti proti Arnulfově agresi se odehrávala 892-893 („Annales Fuldenses“).1
   B. Metoděj se po zpustošení moravského království odebral ze svého římského sídla do basiliky sv. Klimenta (v Římě). Označení římský („Romam“) je zřejmě koruptelou jiného jména. V době Arnulfova vpádu na Moravu však Metoděj již několik let nežil. O druhé Metodějově cestě do Říma po roce 880 žádné zprávy není. Legendy kombinovaly odchod do Říma s klatbou na Svatopluka, po níž Moravská země úpí až do dnešního dne, tj. v době napsání legendy (Kristiánovy „Vita s. Wenceslai“, kap. 1).2
   Obdobná verze je uvedena v „Legendě Moravica“, kap. 12, a v „Beatus Cirillus“, kap. 6. „Legenda Moravica“, kap. 11, datovala stejným rokem jako „Granum“ (k roku 900). Avšak druhý odjezd Metoděje do Říma podle „Granum“ se snad netýkal Starého Říma, ale Nového Říma, to jest Konstantinopole, bereme-li do úvahy oznámení Metoděje o cestě a zprávu o jeho pobytu v Konstantinopoli v roce 882 (list papeže Jana VIII. z roku 881 a „Život Metoděje“, kap. XIII).3

Obr. 1. Rok zpustošení Moravy, tj. rok 6400 starší byzantské éry I nebo mladší byzantské
éry II. K roku 892 římského kalendáře dospějeme přepočtem data 907 („Granum“)
dle alexandrijské éry maior (+5493) a mladší byzantské éry II (–5509)
nebo alexandrijské éry minor (+5492) a starší byzantské éry I (–5508).
   Rozbor data
   (197) 907. Zpráva informuje,
a) že Arnulf pustošil Moravské království, protože Svatopluk se vzbouřil (A),
b) že Metoděj se trápil a odešel do Říma (B).
Obr. 2. Rok setkání Metoděje s císařem, tj. rok 6400 syrské éry.
K roku 884 římského kalendáře dospějeme přepočtem data 907 („Granum“)
dle alexandrijské éry maior (+5493) a syrské éry (–5516).
(198) A. Dešifrování sleduje schéma:
   907+5491/5492/5493=6498/6499/6500  6498/6499/6500–5507/5508/5509=890/891, 891/892, 892/893, 889/890, 890/891, 891/892. Avšak jestliže se soustředíme pouze na kombinace ér výše uvedených (byzantská éra II a alexandrijská větší éra), můžeme výsledný závěr upřesnit: 
   907+5493 (21. březen až 31. prosinec)=6400
      a) 5507 (od 21. března)=8934
      b) 5508 (1. leden až 31. srpen)=892
      c) 5509 (1. září až 31. prosinec)=8915
   V roce 891 jednali na Moravě Arnulfovi vyslanci, potom Arnulf podnikl dvě vojenská tažení proti Moravě. První za pomoci Maďarů se událo v roce 892, druhé bylo rovněž neúspěšné a došlo k němu v roce 893 („Annales Fuldenses“, „Annales Sangallenses“, Arnoldův traktát „De s. Emerammo“, kap. 5).
Obr. 3. Rok 6400 alexandrijské éry maior (–5493/5492) odpovídá původnímu (chybnému)
roku 907 („Granum“). Rok 6399 alexandrijské éry minor (–5492/5491) vede
k nepřijatelnému výsledku. Ke správnému roku 892 dojdeme přepočtem roku 6400
podle byzantské mladší éry II (–5509/5508), neboť podle Fuldských análů
k pustošení Moravy došlo v červnu roku 892.
   B. Je zřejmé, že zpráva o Metodějově příchodu (do Říma) měla původně jiné datum nebo byla umístěna na jiné místo původního pramene. Původní rok by mohl náležet do první řady dat (z „Chronografu A“), neboť 
   907+5491/5492=6398/6399  6398/6399–5515/5516=882/883/884. Data 6398 a 6399 obsahují údobí mezi březnem 882 a březnem 884.6
Obr. 4. Původnímu (chybnému) roku 907 („Granum“) odpovídá rok 6400 podle alexandrijské éry maior  
(–5493/5492) (alexandrijská éra minor, jak navrhoval L. E. Havlík, tzn. odpočet 5492/5491, vede
k nepřijatelnému výsledku). Rok 6400 odpovídá i správnému roku 884 římského
kalendáře přepočtem podle syrské éry (–5516/5515).

   Výše zmíněná cesta se patrně týkala cesty do Konstantinopole.7 Cesta byla zmíněna v listě papeže Jana VIII. v roce 881. Pobyt byl popsán v „Životě Metoděje“, kap. XIII, v březnu dalšího roku začal Metoděj překládat Starý zákon.8 Dílo bylo skončeno 26. října (kap. XV). A v příštím roce Metoděj doprovázel krále Svatopluka při jeho setkání s císařem Karlem III. („Život Metoděje“, kap. XVI, „Annales Fuldenses“). Setkání se konalo v pozdním podzimu 884, tj. v roce 6392 byzantské éry a roku 6399 syrské éry.9

Jádro katalogu předních biskupů Moravy k roku 907.
L. E. Havlík (1998, s. 184-185, 197-198).


Poznámky:

*    907 císař Arnulf zpustošil pro vzpouru krále Svatopluka ohněm a mečem moravské království. (A)
   Téhož léta Páně se blahoslavený Metoděj s pláčem a nářkem nad zpustnutím svého stáda a nad vyvrácením moravského království odebral ze svého sídla do Říma do basiliky blahoslaveného Klimenta. (B)
1 O Arnulfově pustošení Moravy se Fuldské anály zmiňují k roku 892. Na Moravu přišel v červnu a zdržoval se tu společně s Uhry po čtyři týdny (tj. roku 6400 byzantské mladší éry II – viz výše obr. 1obr. 3).
2 Údaj o Metodějově odchodu do baziliky sv. Klimenta evidentně nemůže souviset s Arnulfovým pustošením Moravy (892), protože, jak také L. E. Havlík uvedl, v té době již Metoděj nežil (†885). Spíše by se mohlo jednat o Metodějův odchod do ústraní, aby se v klidu a soustředění mohl věnovat překladu Starého zákona, jak nás informuje „Život Metoděje“, kap. XV. Pak by šlo nejspíš o lokalitu „Klimentek“ – velkomoravské Hradisko sv. Klimenta u Osvětiman s kostelem stejného zasvěcení. Viz mapka: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
3 Do Říma podnikl Metoděj dvě cesty. Tu první ještě společně se svým bratrem Konstantinem-Cyrilem a se svými učedníky v roce 867/868 (viz „Granum“ k roku 891). Na druhou se vypravil v roce 880 (viz listy papeže Jana VIII. Metodějovi z roku 879 a Svatoplukovi z roku 879 a 880).
Údajná třetí cesta do Říma by se sice mohla týkat Nového Říma, tedy Konstantinopole (882), tomu však odporuje vročení zprávy (907). To totiž lze, na rozdíl od obsahu zprávy, považovat za správné. Od roku 907 („Granum“) však žádným přepočtem nelze dospět k roku 882.
4 Použití byzantské starší éry I (odpočet 5508/5507) u tohoto jediného přepočtu je vyloučeno, neboť u ostatních zpráv (k roku 900 až 961 – viz tabulka 2 na straně „Granum“ – celkové shrnutí) byla vždy použita byzantská mladší éra II (odpočet 5509/5508).
5 Rok 891 by byl v rozporu se zprávami Fuldských análů o Arnulfově pustošení Moravy v letech 892893.
6 Pro přepočet data nelze použít starší byzantskou éru I (odpočet 5508/5507), ale pouze mladší byzantskou éru II (odpočet 5509/5508), jak bylo zjištěno u všech zpráv pocházejících z „Chronografu A“ – viz výše pozn. 4.
7 Vročení zprávy takovou možnost vylučuje (viz výše pozn. 3). V úvahu může připadat zde nabízené řešení s odchodem Metoděje ze svého sídla na hradisko sv. Klimenta u Osvětiman (884), nebo pokud dáme větší důraz na slovo „římský“ (Romam) v textu, podobně jako tomu bylo ve zprávě k roku 900 (D) („Granum“), pak by obsah zprávy mohl souviset ještě také se setkáním Metoděje s římským císařem ke konci téhož roku (884).
8 Starý zákon začal Metoděj překládat až v březnu roku 884. Překlad dokončil 26. října téhož roku (ŽM XV) (tj. roku 6400 syrské éry) a pak se ještě,   v e   s t e j n é m   r o c e , účastnil se Svatoplukem setkání s římským císařem Karlem III. Tlustým (viz níže pozn. 9).
9 Setkání Svatopluka a Metoděje s římským císařem Karlem III. Tlustým se uskutečnilo v pozdním podzimu in monte Comiano poblíž Tullnu (viz Fuldské anály k roku 884 a „ŽM XVI“) roku 6393 byzantské mladší éry II (odpočet 5509/5508) a roku 6400 syrské éry (odpočet 5516/5515) (viz výše obr. 2). Roky, které uvedl L. E. Havlík, jsou chybné. Přepočet roku 907 („Granum“) na rok 884 římského kalendáře ukazuje obr. 4.

Petr Šimík (2007).

Komentář:
907. (A) Zpráva se týká Arnulfova pustošení Moravy v červnu roku 892 (viz Fuldské anály k roku 892), tj. roku 6400 byzantské mladší éry II. K přepočtu bylo použito alexandrijské větší éry (maior) (odpočet 5493/5492) a byzantské mladší éry II (odpočet 5509/5508) – viz výše obr. 3
      907+5492/5493=6399/6400  6399/6400–5508/5509=892
   Rozdíl mezi rokem 907 („Granum“) a správným rokem 892 římského kalendáře činí 15. Zpráva tedy pochází z moravského „Chronografu B“.

907. (B) Tato zpráva nemůže patřit „Chronografu B“, protože v roce 892 Metoděj již nežil. Zpráva se týká pravděpodobně odchodu arcibiskupa Metoděje na Hradisko sv. Klimenta u Osvětiman v březnu roku 884, aby se tam v tichu ústraní mohl plně věnovat překladu Starého zákona: „Potom, když se oprostil od všeho shonu a péči svou uvrhl na Boha, posadil před sebe ze svých učedníků dva kněze, zdatné rychlopisce, a přeložil vbrzku všechny knihy Písma, kromě Makabejských, z řeckého jazyka na slovanský v osmi měsících...“ (ŽM XV). Po pěti stech letech se tím Bible opět dočkala úplného překladu do domácího jazyka, tentokrát do staroslověnštiny. Moravané se tak v 9. století vedle Řeků a Latiníků stali prvním národem, který získal Písmo ve svém národním jazyce (L. Galuška 2004, s. 115). K tomu nejspíš došlo mezi 18. březnem a 31. prosincem roku 6400 syrské éry (26. října – viz výše pozn. 8). K přepočtu bylo použito alexandrijské větší éry (maior) (odpočet 5493/5492) a syrské éry (odpočet 5516/5515) – viz výše obr. 4
      907+5492/5493=6399/6400  6399/6400–5515/5516=884
   Rozdíl mezi rokem 907 („Granum“) a správným rokem 884 římského juliánského kalendáře činí 23. Zpráva pochází z moravského „Chronografu A“.

   Obě zprávy jsou datovány rokem 6400, každá však patří jiné éře. Podobně tomu bylo v roce 6393 (Granum k roku 900). Srovnej tab. 2 na straně „Granum“ – celkové shrnutí.

Petr Šimík (2007).

„Granum“ – úvodní část

„Granum“ o misii byzantských věrozvěstů:
886 – Svatopluk starší, král Moravy, pokřtěn Cyrilem (po přepočtu 863)
887 – tentýž král ustanovil Cyrila arcibiskupem ve Velehradu (po přepočtu 864)
891přenesení ostatků sv. Klimenta z Moravy do Říma (po přepočtu 868) – klíč
892 – Cyril se zřekl arcibiskupské hodnosti ve prospěch Metoděje (po přepočtu 869)
894 – Bořivojův křest Metodějem (?), ale spíše sňatek s Ludmilou (!) (po přepočtu 871)
900 – úmrtí Svatopluka staršího, čili krále Rostislava (po přepočtu 877)
907 – Metoděj odchází ze svého sídla ke sv. Klimentovi (po přepočtu 884)

„Granum“ o (arci)biskupech moravských:
900 – úmrtí Cyrila, ve skutečnosti arcibiskupa Metoděje (po přepočtu 885)
901 – papež nazval Svatopluka králem (patronace Říma) (po přepočtu 885)
907 – zpustošení Moravy Arnulfem (po přepočtu 892)
912 – Po smrti Metoděje zůstal arcibiskupský úřad pět let neobsazen (po přepočtu 896)
915 – Císař Arnulf obnovil Svatoplukovo království (po přepočtu 899)
916 – (arci)biskup Jan (po přepočtu 900)
942 – (arci)biskup Silvestr (po přepočtu 926)
961 – biskupství po 10 let neobsazeno (po přepočtu 945)

„Granum“ – dodatky z českých pramenů:
971 – moravské biskupství spojeno s pražským (984?)
928 – kníže Václav zavražděn svým bezbožným bratrem Boleslavem (935)
920 – Svatopluk postoupil Moravské království knížeti Čech (904?)

„Granum“ – celkové shrnutí

Srovnání:
Mapky: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.

Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Bořivoj – Svatoplukův místodržící v Čechách“.
Kníže Bořivoj v písemných pramenech a problematika jeho hrobu“.
Bořivojův křest v legendách: Kristián, Fuit, Proložní ludmilská, Diffundente sole.
Bořivojův křest v kronikách: Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, Neplach, Granum, Palacký.
Legendy: „O pustynnike Ivaně“.
Legendy: „Beatus Cyrillus“.
Dokumenty: „Egregiae virtutis“ aneb Konstantin a Metoděj prohlášeni spolupatrony Evropy (1980).
Dokumenty: „Slavorum Apostoli“. Encyklika papeže Jana Pavla II. (1985) k 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje.
Dokumenty: „Moravský král a světec“. K pravoslavnému svatořečení sv. Rostislava 30. října 1994 v Brně.
Tabulka   3: „Pokusy historiků a badatelů o »správné« datovaní Bořivojova křtu podle Kristiánovy smyšlené historky“.
Tabulka 5a: „Věk a období vlády knížat v grafickém znázornění“ (do roku 960).
Tabulka 13: „Průběžný věk členů prvních tří generací »Přemyslovců« v některých klíčových letech“.

Tabulka 15: „Životní data krále Rostislava“.
Tabulka 16: „Zdroj Kristiánovy a Kosmovy inspirace“ aneb Bez moravské historie by nebyly ani české mýty!
Tabulka 17: „Arcibiskupové a biskupové moravští“.
Tabulka 19: „Rostislav a Svatopluk, králové velkomoravští, v písemných pramenech“.
Tabulka 20: „Křesťanský král-oráč a byzantská misie“ v pozdější písemné a obrazové interpretaci.
Symbolika: „Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě“ aneb Přemyslův konec.
Osobnosti: „Život svatého knížete velkomoravského Rostislava“. Ke kanonizaci sv. Rostislava pravoslavnou církví.
Komentáře: „Přemyslovský cyklus ve znojemské rotundě“ aneb »Mýliti se« je přece lidské...
Aktuality: „Česká televize mystifikuje diváky“ aneb Český pohanský komiks v moravské křesťanské kapli!?
Otázky: „Proč se založení hradu Praha upírá Bořivojovi?
Otázky: „Mohl být Bořivoj synem Rostislava?
Otázky: „Mohl být Bořivoj, vysoce postavený Moravan a Svatoplukův příbuzný, nepokřtěný?
Otázky: „Není Bořivojův křest Metodějem opravdu pouze legendou?“ 1. Bořivoj, 2. Ludmila, 3. Strojmír.
Otázky: „Co chtěl říci Kristián, když Metodějovými ústy předpověděl Bořivojovi: »Staneš se pánem pánů svých!«?
Otázky: „Proč bavorská recenze legendy Crescente vynechala Bořivoje?
Otázky: „Mohl Spytihněv usednout na stolec otcovský jako pohan?
Otázky: „Jak staří umírali staří »Přemyslovci«?
Otázky: „Jak starý je hrob K1 ve Svatovítské rotundě? Je starší, nebo mladší než sama rotunda?
Otázky: „O čem svědčí kousky malty nalezené v zásypu hrobu K1?
Úvahy: „Vznik a původ přemyslovské pověsti“.
Mytičtí Přemyslovci – literární fikce, nebo historická věda?“ (1. moravská historie, 2. Kristián, 3. Kosmas).
   • F. Palacký (1848), • R. Turek (1963), • A. Friedl (1966), • V. Karbusický (1995), • D. Třeštík (2006, 2009).

Literatura:
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992.
Lubomír E. Havlík: O datování ve staroslověnských písemných památkách. Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 1996-1998. MNK, Brno 1998, s. 163-223.
Luděk Galuška: Slované – doteky předků. O životě na Moravě 6.-10. století. Moravské zemské muzeum/obec Modrá/Krajská knihovna Františka Bartoše, Brno 2004.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah