MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

 

PŘEHLED

NEJSTARŠÍ MORAVSKÉ A ČESKÉ MÝTY A POVĚSTI

• „O Moravodovi“
Pověst o jednom ze synů Sámových. Jeho existence je zmíněna v dílech kronikářů Václava Hájka z Libočan, Tomáše Pešiny z Čechorodu a historika Gelasia Dobnera. 

• „O králi-oráči Rostislavovi
Příběh o historicky doloženém králi-oráči Rostislavovi (846-870), zakladateli mocné dynastie, samostatné moravské zemské církve a také moravského arcibiskupství, se v původní písemné podobě nezachoval. Kristián (992-994) s ním však byl nepochybně obeznámen, jak je patrné z 1. kapitoly jeho legendy. My známe, kromě zmínek v Životech sv. Konstantina-Cyrila a
 sv. Metoděje a v Chvalořeči o sv. Cyrilu a Metoději, až jeho malovanou podobu, pocházející nejspíš z první třetiny 11. století, na stěnách (pozdější královské) kaple – rotundy Nanebevzetí P. Marie a sv. Kateřiny ve Znojmě. Malby v rotundě potom Kosmas (1120) použil coby obrazový scénář pro svůj libušopřemyslovský mýtus (nikoliv naopak!).

• „O třech prutech Svatoplukových
Pověst, kterou okolo roku 950 zaznamenal byzantský císař Konstantin VII. Porfyrogennetos (913-959) ve svém spisu „De administrando imperio“ („O spravování říše“). Do svého vypravování o národu českém ji zahrnul také F. Palacký (1848).

• Kristián „O Přemyslovi
Pověst o bájném (?) prozíravém a moudrém oráči, kterého Slované čeští na radu hadačky či věštkyně „nalezli“ (u pluhu), „z jehož potomků pak sobě vladaře čili vévody v čelo stavěli, až konečně panství říše té se dostalo jednomu z rodu těch knížat, jménem Bořivoji“, vznikla uměle z pera učeného a vzdělaného mnicha Kristiána někdy v letech 992-994, ale na základě skutečné historické události, jako vysvětlení a zdůvodnění, jak a proč se ocitl moravský křesťanský kníže Bořivoj na knížecím stolci v dosud pohanských Čechách – srovnej úvahu: Petr Šimík: „Vznik a původ přemyslovské pověsti“.

• Kosmas „O Přemyslovi
Pověst o volbě, nalezení a povolání Přemysla Oráče od pluhu na knížecí stolec. Pověst, kterou Kosmas převzal od Kristiána a zahrnul do svého vyprávění o mytických počátcích Čechů. Sledujme nyní, jak tato pověst, původně u Kristiána zaznamenaná pouze pěti větami, v průběhu staletí košatěla a bobtnala. Nejprve si Kosmas přidal něco „před“ a něco „za“, a pověst se mu rozrostla na pět kapitol – viz tabulka 14. Po něm pak další kronikáři už jen různě literárně upravovali jeho text. Každý z nich si z něho tu ubral, tu v něm něco změnil, tu zaměnil pořadí událostí, tu přidal něco nového:
   a) Kosmas (1120),

   b) tak řečený Dalimil (1314),
   c) Přibík Pulkava z Radenína (1373-1374),

   d) Jan Marignola (14. století),
   e) Václav Hájek z Libočan (15. století),
   f) František Palacký (1848),
   g) Alois Jirásek (1894).
   h) Dušan Třeštík (2006).

• „O založení hradu jménem Praha
Jako první se o založení hradu jménem Praha zmiňuje jednou jedinou větou Kristián (kap. 2) ve své legendě „Život a umučení svatého Václava a svaté Ludmily, báby jeho“ (992-994). Tuto událost časově zařazuje ještě před „nalezení“ Přemysla. Kosmas se již rozepsal šíře a založení hradu klade naopak až do doby počátků práv, která vydal Přemysl „s Libuší samou“, poté, co Libuše, nadaná „pekelným věšteckým duchem“, jeho místo označila Čechům. Tak i Dalimil. U Přibíka Pulkavy z Radenína zase bylo „vydání zákonů a ustanovení“ přesunuto až za Libušinu věštbu. Podle vyjádření archeologů ale založení hradu jménem Praha můžeme klást nejdříve do historické doby Bořivojovy.
R. Turkovi (1963) se proto jevilo jako „záhada“, proč se založení hradu Praha Bořivojovi upírá?

• „O Přemyslových potomcích a nástupcích
Smyšlená jména mytických Přemyslovců přivedl na svět poprvé ve své kronice Kosmas (I, 9), více než 240 let vzdálen od popisovaných „událostí“. Přebírají je pak i jeho následovníci: Dalimil, Přibík Pulkava z Radenína, Jan Marignola, Václav Hájek z Libočan, František Palacký, Alois Jirásek a další. Dokonce i někteří představitelé současné historické vědy koketují s myšlenkou o jejich historičnosti. Odkud vzal Kosmas jména pro svůj „rodokmen mytických knížat“ zjistil V. Karbusický (1995) – viz „Rodokmen mytických knížat“.

• „O pokřtění Bořivoje a přenesení křesťanství z Moravy do Čech
Příběh o tom, jak jeden z potomků bájného Přemysla – kníže Bořivoj – byl pokřtěný na Moravě od samotného arcibiskupa Metoděje a přenesl křesťanství z Moravy do Čech. Vytvořil jej vzdělaný a učený benediktinský mnich Kristián (a vložil do své legendy o umučení sv. Václava a sv. Ludmily) v letech 992-994, tzn. asi 120 let vzdálen od skutečného příchodu Bořivoje do Čech (872). Za dalších 120 let pak Kosmas (I, 10) shrnul Kristiánovu smyšlenou historku do jediné věty a následně (I, 14) přesně datuje Bořivojův křest rokem 894, kdy již Bořivoj i arcibiskup Metoděj byli několik let po smrti. Samotné otázce přenesení moravského křesťanství Bořivojem do Čech se 60 let po církevním schizmatu již úzkostlivě vyhýbá, o místě křtu se proto nezmiňuje. Kosmovo (chybné) datum Bořivojova křtu převzal pak Dalimil, ale situuje jej na Moravu na Velehrad a přímo zdůrazňuje moravský původ českého křesťanství. Také legenda Diffundente sole, výtah z Kristiána pořízený ve 13. století, klade Bořivojův křest na Moravu a znovu mluví o přenesení moravského křesťanství do Čech. O Bořivojově moravském křtu píší i Přibík PulkavaJan Marignola. Také Granum převzalo informaci o Bořivojově křtu arcibiskupem Metodějem a připojilo ji ke zprávě o sňatku Bořivoje a Ludmily k roku 894. Po přepočtu data dospíváme k roku 871. František Palacký sice odmítl Kristiánovu historku, o „historičnosti“ křtu samotného však nepochyboval a kladl jej do let 873-874. Po něm se něco podobného přihodilo i dalším historikům a badatelům – viz přehledná tabulka 3:
Pokusy historiků a badatelů o »správné« datování Bořivojova křtu Metodějem podle Kristiánovy smyšlené historky“.

• „O lucké válce
Pověst, kterou vložil do své kroniky Kosmas (I, 10-13). Měla se údajně odehrát ještě „v době mytické“, za času knížete Neklana. Tehdy mělo dojít k bitvě na poli zvaném Tursko mezi Čechy, „zavřenými v malém hrádku, jenž slove Levý Hradec“, a Lučany, „jimž v dnešní době podle hradu Žatec říkáme Žatčané“. Viz mapka. Tento příběh je asi založen na skutečné historické události, ale pravděpodobně až z doby po Bořivojově příchodu do Čech (872) předtím než usedl na pražský stolec (875). Souvisí možná s dobytím hradiště na Budči.

• „O zmizení Svatoplukově
Pověst, kterou zaznamenal ve své kronice Kosmas (I, 14). Dalimil pověst o zmizení Svatoplukově a jeho smrti spojil s teorií o přenesení království a koruny z Moravy do Čech. Zmínku o „nešťastném úmrtí“ Svatopluka mají Fuldské letopisy (k roku 894). O náhlé smrti Morota-[Moravana] píše také Šimon Kézai (Dějiny Uhrů II, kap. 23 a 26) (L. E. Havlík 1992, s. 232). O náhlé a nečekané smrti se zmiňuje E. Vlček (1995, s. 209) v souvislosti se zkoumaným skeletem jedince pohřbeného uprostřed samostatné hrobní kaple církevního komplexu na sadské výšině (hrob 12/59). L. Galuška (1996, s. 122-125) tento hrob důvodně spojuje s pohřbem moravského krále Svatopluka I. Velikého.

• „O přenesení království a koruny z Moravy do Čech
V Kosmově tendenčním díle něco takového pochopitelně nenajdeme. U Dalimila je přenesení moravské koruny do Čech spojeno se zmizením a úmrtím moravského krále Svatopluka. Přibík Pulkava z Radenína se o přenesení království z Moravy zmiňuje až v souvislosti s korunovací knížete Vratislava II. na krále českého a polského
.

• Petr Šimík: „Mytičtí Přemyslovci – literární fikce, nebo historická věda?
(1. moravská historie, 2. Kristián, 3. Kosmas).
Otázka, kterou si kladly generace našich historiků. Jaký postoj zaujali ke Kosmovým příběhům a postavám: F. Palacký (1848), R. Turek (1963), A. Friedl (1966), V. Karbusický (1995), D. Třeštík (2006, 2009).

<<PŘEDCHOZÍ
Bořivojův moravský původ
Bořivojův moravský původ měl být utajen.
NÁSLEDUJÍCÍ>>

Literatura:
• Alena Ovčačíková: Staré pověsti moravské. Poznání, Olomouc 2001, s. 39-50.
• Konstantin VII. Porfyrogennetos: „De administrando imperio“. Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě, k roku 894. Jota, Brno 1992, s. 230-231.
• Kristián: Legenda „Život a umučení svatého Václava a svaté Ludmily, báby jeho“ (kap. 2.).
• Bertold Bretholz: Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag. Monumenta Germaniae Historica (MGH), nova series II, Berlin 1923.
• Kosmova kronika česká. Ed. Karel Hrdina-Marie Bláhová, Svoboda, Praha 1972.
• Kronika tak řečeného Dalimila. Ed. Marie Bláhová, překl. Marie Krčmová, přebás. Hana Vrbová, Svoboda, Praha 1977.
• Přibík Pulkava z Radenína: „Kronika česká“. Kroniky doby Karla IV. Ed. Marie Bláhová-Jana Zachová, Svoboda, Praha 1987, s. 273-274.
• František Palacký: Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě. Díl první: Od prvověkosti až do roku 1253. L. Mazáč, Praha 1936.
• Alois Jirásek: Staré pověsti české. Doslov Z. Nejedlý. SPN, Praha 1955.
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992.
• Vladimír Karbusický: Báje, mýty, dějiny. Nejstarší české pověsti v kontextu evropské kultury. MF, Praha 1995.
• Emanuel Vlček: Honosný hrob velmože v Sadech u Uherského Hradiště. Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 1993-1994. MNK, Brno 1995, s. 167-211.
• Lubomír E. Havlík: O přenesení království a koruny z Moravy do Čech. Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 1993-1994. MNK, Brno 1995, s. 223-240.
• Luděk Galuška: Uherské Hradiště – Sady. Křesťanské centrum říše Velkomoravské. MZM, Brno 1996.
• Josef Sadílek: Kosmovy staré pověsti ve světle dobových pramenů (antické a biblické motivy). Petrklíč, Praha 1997.
• Dušan Třeštík: Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530-935). NLN, Praha 1997.
• Dušan Třeštík: Mýty kmene Čechů (7.-10. století). Tři studie ke „starým pověstem českým“. NLN, Praha 2003.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah