MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

GRANUM

L. E. Havlík: O datování ve staroslověnských písemných památkách
JÁDRO KATALOGU PŘEDNÍCH BISKUPŮ MORAVY

Granum cathalogi praesulum Moraviae
k roku 891

   Anno Domini 891 beatus Cirillus corpus sancti Clementis pape et martyris de ecclesia sua Welegradensi [in] curiam Romanam deportavit.*

   Rozbor zprávy
   (176) Přenesení ostatků sv. Klimenta z Moravy do Říma bylo popsáno v mnoha pramenech počínaje 9. stoletím. „Život sv. Konstantina“ (XVIII. kap.), „Život sv. Metoděje“ (VI. kap.), „Vita Constantini“ (VIII.-IX. kap.), „Kronika Dukljanská“ (IX. kap.). Konstantin a Metoděj přišli do Říma po 14. prosinci 867. Srovnatelná zpráva o Veligradu může být považována za pramen teprve ze 14. století („Quemadmodum“, I. kap.).

   Rozbor data
   (190) Literárně-historické rozbory samotné nemohou rozluštit problém vzniku a původu první části „Granum cathalogi“. Musí být kombinovány s chronologií dat, k nimž se zprávy vztahovaly. Proto je nezbytně nutno:
      a) zjistit původ dat a rozluštit je,
      b) objasnit vztahy mezi zprávami historicky analyzovanými a daty uvedenými v „Granu“.
   K rozluštění dat je třeba najít úkon a systém, jejichž výsledek musí odpovídat všeobecně známým datům historických událostí a chronologii. Úkon nutno začít datem, jež se vztahuje k takové informaci, kterou lze se zřetelem na historickou událost i její datum jednoznačně ověřit. Podmínka je splněna např. u zprávy („Granum“), jež se vztahuje na přenesení ostatků sv. Klimenta Konstantinem Filosofem a jeho bratrem Metodějem v roce 867 z Moravy do Říma. Jiná zpráva toho druhu je zpráva, jež se týká obnovení Moravské církve v roce 900. Události jsou v „Granum“ datovány roky 891 a 916.1

Obr. 1. Přivítání Konstantina a Metoděje přinášejících do Říma ostatky čtvrtého
římského biskupa, sv. Klimenta, papežem Hadriánem II. Detail fresky
ze svatoklimentské baziliky v Římě (1. polovina 11. století).
   Abychom nalezli systém konverze původních dat na data uvedená v „Granum“, je třeba nalézt   k l í č   k rozluštění většiny dat tohoto pramene. Nemůžeme však očekávat, že prostý přepočet dat se zřetelem na jednotlivé éry středověku by přímo vedl k přijatelnému výsledku. Úkon je to složitý. Abychom mohli dospět k závěru, že zprávy v „Granum“ zahrnovaly tři nebo čtyři vrstvy redakční úpravy, a že alespoň v různých dobách byli různí autoři, pak rovněž musíme vzít v úvahu, že data také byla nějakým způsobem upravována. Rozličnými autory středověku byly používané různé éry. Problém je najít éru, jejíž datum by odpovídalo jak římskému kalendáři, tak i datu v díle „Granum“, což předpokládá odhalení systému úkonů pro konverzi dat různých ér. Výsledek označí éru, užitou prvním autorem původního pramene, archetypu excerpta nazývaného „Granum“.2
   Je nutno vzít v úvahu několik ér. Byzantská éra (I) byla častá v 9. století. Rok začínal 21. března, odpočet činí 5507-5508 roků vzhledem k římskému (191) kalendáři. Mladší byzantská éra (II) byla častá hlavně na začátku 10. století. Rok začínal 1. září, odpočet činí 5508-5509 roků. V mnoha pramenech bylo užito světové éry alexandrijské. Podle Julia Africana rok začínal 25. března, odpočet činí 5500-5501 roků. Podle Anatola začínal rok 22. března. Georgios Synkellos upravil éru na konci 9. století. Odpočet činí 5501-5502 roků. Alexandrijská světová éra byla upravena dále Panodorem z Antiochie, který kladl začátek roku na 21. březen. Odpočet činí 5492-5493 roky (alexandrijská větší éra). Jiná oprava byla provedena Anianem z Alexandrie, který kladl začátek roku na den 25. března, odpočet činí 5491-5492 roků (alexandrijská menší éra). Rovněž je třeba vzít v úvahu syrskou éru Theophila z Antiochie. Její autor začal rok v den, následující po smrti císaře Marca Aurelia ve Vídni dne 17. března 180. Odpočet činí 5515-5516 roků.3
Ozn. Éra Odpočet Začátek
roku
Poznámka
Am alexandrijská
menší (minor)
5492/5491 25. 3.   upravena Anianem z Alexandrie
AM alexandrijská
větší (maior)
5493/5492 21. 3.   upravena Panodorem z Antiochie
AS alexandrijská
světová
5501/5500 25. 3.   podle Julia Africana (3. století)
ASa alexandrijská
světová
5501/5500 22. 3.   podle Anatola z Alexandrie, 
  biskupa v Laodice v Sýrii
ASg alexandrijská
světová
 5502/5501 22. 3.   podle Georgia Synkella (konec 9. století),
  někdy nazývána antiochijská éra
H světová
Hippolytova
5503/5502 25. 3.     
BS (I) byzantská
starší (I)
5508/5507 21. 3.   častá v 9. století
BM (II) byzantská
mladší (II)
5509/5508   1. 9.   užívaná v Byzanci teprve v 10. století
PB protobyzantská 5510/5509 21. 3.  
S syrská 5516/5515 18. 3.   podle Theophila z Antiochie
Tabulka 1. Přehled jednotlivých používaných ér vzestupně dle jejich odpočtů vzhledem
k římskému juliánskému kalendáři. Podle textu L. E. Havlíka (1998) sestavil P. Šimík (2007).

   Úplný úkon lze demonstrovat rozborem data 891 v „Granu“, protože skutečné datum události podle římského kalendáře je bezpečně známo. Událost se týkala příchodu byzantské mise z Moravy do Říma po polovině prosince roku 867. Byl to rok 6368 alexandrijské světové éry (AS), rok 6360 alexandrijské větší éry (AM), rok 6359 alexandrijské menší éry (Am), rok 6375 byzantské éry I (BS), rok 6376 byzantské éry II (BM) nebo rok 6383 syrské éry Theophilovy (S).4  

Obr. 2. Papež Hadrián II. byl zvolen 14. prosince 867. Příchod Konstantina a Metoděje do Říma
můžeme předpokládat nedlouho poté, někdy v průběhu měsíce ledna 868, tj. roku 6383 syrské éry.
Ke správnému roku 868 římského kalendáře dospějeme přepočtem data 891 („Granum“)
dle alexandrijské éry maior (+5493/5492) a syrské éry (–5516/5515). Viz níže obr. 3.
   Je nyní otázkou, jaké bylo původní datum pramene spisu „Granum“? Které éře náleželo a jak se změnilo do data ve výtahu „Granum“? Úkon zralý pro počítač má řešení v kombinaci výtahu a vyhodnocení vzájemných vztahů mezi daty různých ér. Celý proces by bylo možno nastínit takto:
A. 891
Am AM AS BS (I) BM (II) S
(+) 5491/5492 5492/5493 5500/5501 5507/5508 5508/5509 5515/5516
(=) 6382/6383 6383/6384 6391/6392 6398/6399 6399/6400 6406/6407
   Datum 891 („Granum“) bylo přepočteno na data několika ér (A). Kombinace získaných dat všech citovaných ér a příslušných odpočtů (viz výše tab. 1) ukáže (B1, B2, B3, B4), jaká éra a který rok (sestávající ze čtyř číslic) budou odpovídat roku 867 římského juliánského kalendáře.
B1. Am AM
6382/6383 6383/6384
AS AS BS (I) BS (I) BM (II) BM (II) S S
(–) 5500/5501 5500/5501 5507/5508 5507/5508 5508/5509 5508/5509 5515/5516 5515/5516
(=) 882/883
881/882
883/884
882/883
875/876
874/875
876/877
875/876
874/875
873/874
875/876
874/875
867/868
866/867
868/869
867/868
(192)
B2. AS
6391/6392
Am AM BS (I) BM (II) S
(–) 5491/5492 5492/5493 5507/5508 5508/5509 5515/5516
(=) 900/901
899/900
899/900
898/899
884/885
883/884
883/884
882/883
876/877
875/876
B3. BS (I) BM (II)
6398/6399 6399/6400
Am Am AM AM AS AS S S
(–) 5491/5492 5491/5492 5492/5493 5492/5493 5500/5501 5500/5501 5515/5516 5515/5516
(=) 907/908
906/907
906/907
905/906
908/909
907/908
907/908
906/907
898/899
897/898
899/900
898/899
883/884
882/883
884/885
883/884
B4. S
6406/6407
Am AM AS BS (I) BM (II)
(–) 5491/5492 5492/5493 5500/5501 5507/5508 5508/5509
(=) 915/916
914/915
914/915
913/914
906/907
905/906
899/900
898/899
898/899
897/898
   Další, nebo přesně odpovídající léta se zřetelem na rok 867 vycházejí v sekci B1 ve sloupci 7: 867-868, 866-867 a ve sloupci 8: 867-868. To znamená, že roky 6382-6383 a 6383-6384 jsou odpovídajícími jak roku 867, tak roku, který uvádí „Granum“ (891). Zároveň se uvádí éra, kterou hledáme pro objasnění původu roku 891, je to syrská éra Theophila z Antiochie.5
   Aby však bylo možno položit rovnítko mezi roky 867 a 891, bylo nutno na základě výsledků odd. A, sloupce 1, 2 a odd. B1, sloupce 7, 8 provést relaci roku 6382-6384 alexandrijské éry, značícími rok 891, s odpočtem příslušných let syrské éry Theophila z Antiochie, které jedině vedou k cíli:
C. 891
(+) 5491 5492 5493
(=) 6382 6383 6384
S S S
(–) 5516/5515 5516/5515 5516/5515
(=) 866/867 867/868 868/869
   Syrský rok 6383 začínal 18. března 867, tj. rok 867 naší éry, který zahrnoval konec syrského roku 6382 a větší část roku 6383, který končil 17. března 868. Alexandrijský rok (větší a menší) začínal 21. a 25. března a sahal až do 20. a 24. března následujícího roku podle našeho kalendáře. Všechna citovaná fakta umožňují konstruovat tuto rovnici: 891+5492=6383  6383–5516=867.6
   Víme, že Konstantin a Metoděj byli přivítáni papežem Hadriánem II. v Římě. Hadrián II. nastoupil na trůn 14. prosince 867. Rozbor dat odhaluje, že (193) ten, kdo převedl rok 6383 na rok 891 římské éry, musel být přesvědčen o tom, že rok 6383 patří alexandrijské éře minor. Skutečností je, že pouze do roku 6383 zmíněné éry spadá 14. prosinec roku 891 („Granum“).7
D. 6382 6383 6382 6383
Am Am AM AM
(–) 5492/5491 5492/5491 5493/5492 5493/5492
(=) 890/891 891/892 889/890 890/891

   Sloupec 2 ověřil závěr, že jediná éra, s níž se neznámý autor latinského katalogu, pramenu to pro „Granum“, setkal, byla alexandrijská éra minor, neboť pouze rok 6383 oné éry obsahoval údobí mezi 25. březnem 891 (867) a 24. březnem 892 (868) a zahrnoval prosinec 891 (867).8 Neznámý redaktor vůbec netušil, že rok 6383 byl původním rokem syrské éry Theophilovy (867+5516=6383).9
   Výsledek rozboru vede k závěru, že existoval neznámý prvotní autor, který datoval dle syrské éry Theophila z Antiochie (6383) a jiný pozdější autor či redaktor, který přepočetl čtyřciferné roky na roky římského kalendáře (891) a byl přesvědčen, že rok 6383 byl rokem alexandrijské éry minor.10
   Výše odhalený a popsaný   k l í č   k dešifrování může být rovněž použit k dešifrování několika jiných let, která uvádí „Granum“.11 Není třeba opakovat celý rozbor ve všech následujících případech, neboť klíč dovolí využít zkráceného postupu, což bude dostatečné.

Jádro katalogu předních biskupů Moravy k roku 891.
L. E. Havlík (1998, s. 176, 190-193).


Poznámky:

* 891 blahoslavený Cyril přenesl tělo svatého Klimenta, papeže a mučedníka, ze svého chrámu velehradského do římské kurie“.
Zpráva je zřejmě převzata z legend, v nichž je zmínka o přenesení ostatků sv. Klimenta z Moravy do Říma: „Život sv. Konstantina“ (XVII. kap.), „Život sv. Metoděje“ (VI. kap.), „Římská legenda“ (kap. 9).
1 Jak zjistíme v dalším rozboru roku 891 („Granum“), k předání ostatků sv. Klimenta v Římě ve skutečnosti došlo v lednu roku 868 (a ne v prosinci roku 867, jak se domníval L. E. Havlík).
Každá z obou zpráv (891, 916) patří zřejmě jinému „Chronografu“ (viz schéma 1 na úvodní straně „Granum“).
Ukazuje na to zejména jiný rozdíl mezi datem uváděným v „Granu“ a skutečným rokem podle římského kalendáře u obou zpráv: 
          a) 891–868=23 (přenesení ostatků sv. Klimenta do Říma),
          b) 916–900=16 (obnovení Moravské církve).
Najdeme-li stejné rozdíly (tj. 2316) i u několika dalších dat, potvrdil by se tím Havlíkův předpoklad o původní existenci dvou „Chronografů“. Na základě dat sestavených do přehledné tabulky 2 na straně „Granum“ – celkové shrnutí to skutečně lze důvodně tvrdit.
2 Pokud se podaří určit takový čtyřciferný letopočet, který podle jedné éry bude odpovídat původnímu údaji v „Granu“ a současně podle jiné éry správnému roku římského kalendáře, pak jsme nalezli hledané řešení.
3 Právě různé odpočty použité u jednotlivých ér nám pomohou najít správné řešení.
4 Viz přehled jednotlivých ér, které se vážou k roku 867-868 římského kalendáře, na obr. 2 výše.
5 Rok 867 římského juliánského kalendáře sice odpovídá datu zvolení papeže Hadriána II. (14. prosince), nemusí však nutně zahrnovat i termín přijetí Konstantina a Metoděje nově zvoleným papežem. K tomu mohlo dojít až o měsíc později. Ze „Života Konstantina“ (kap. XVII) totiž víme, že na přijetí u papeže nečekali oba bratři v Římě, nýbrž v Benátkách (nebo v Ravenně): „Když se o tom dověděl římský papež, poslal pro něj. A když [Konstantin] dospěl do Říma, vyšel mu vstříc sám apostolik Hadrián.
I kdyby byl zvací list Hadriána II. sepsán hned v druhé polovině prosince 867, musíme ještě započítat čas potřebný na cestu doručitele listu z Říma do Benátek (či v lepším případě do Ravenny) a opačně obou bratrů a jejich učedníků z Benátek (či z Ravenny) do Říma. 
Úvodní předpoklad, že výprava z Moravy nečekala v Římě, může nejlépe potvrdit i text „Římské legendy“ Gauderichovy, kap. 9, z roku 882: (papež Hadrián) „velice se zaradoval   a   v y k r o č i l   jim s duchovenstvem a lidem   z   m ě s t a   vstříc“.
Lednovému termínu přijetí u papeže nebrání ani jeho prohlášení, že „na Konstantinově překladu bohoslužebných textů do slovanského jazyka neshledal nic závadného a že povoluje jejich užívání“, které papež učinil v únoru 868 (V. Vavřínek 1963, s. 117). Musíme si uvědomit, že nově zvolený papež musel především zajistit důstojné oslavy Vánoc roku 867. Oslava Konstantinova nalezení (domnělých) ostatků sv. Klimenta, čtvrtého biskupa římského (†101), a zejména jejich slavnostní návrat do Říma musely být proto uskutečněny s určitým časovým odstupem, aby tak význam této události pro Řím a celou Římskou církev byl dostatečně zvýrazněn a v žádném případě se nepřekrýval se svátkem Narození Krista.
6 Rok 6383 syrské éry (–5516/5515) zahrnuje období 18. března 867 až 17. března 868, jenže rok 6383 alexandrijské éry minor (–5492/5491) zahrnuje pouze období 25. března 891 až 24. března 892 a počátek roku 891 vůbec neobsahuje – viz obr. 3 níže.
7 Nás však ani tak nezajímá datum, kdy byl zvolen nový papež, ale kdy tento nový papež přijal poselstvo z Velké Moravy. L. E. Havlík k přepočtu použil syrskou éru a alexandrijskou éru minor. Přitom zřejmě vycházel z (mylného) předpokladu, že Konstantin s Metodějem byli přijati nově zvoleným papežem Hadriánem II. ještě v průběhu prosince 867. Jenže vše nasvědčuje tomu, že k přijetí mohlo dojít nejdříve v lednu následujícího roku (viz výše pozn. 5). Tzn., že hledáme přepočet pro lednové datum roku 891 („Granum“). Jak ukážeme dále v Komentáři, ke správnému výsledku (při přepočtu data) proto vede použití syrské éry a alexandrijské éry maior, nikoli však minor, jak uvedl L. E. Havlík.
8 Rok 6383 alexandrijské éry minor (odpočet 5492/5491) tedy vůbec neobsahoval „leden 891“ (viz výše pozn. 6), kdežto tentýž rok alexandrijské éry maior (odpočet 5493/5492)   a n o   (21. březen 890 až 20. březen 891). Viz obr. 3 níže.
9 Původní datum byl rok 6383 syrské éry (18. březen 867 až 17. březen 868), to je nepochybné.
10 Nyní již s jistotou můžeme říci, že původní čtyřciferná data podle syrské éry pozdější autor či redaktor převedl na roky římského kalendáře pomocí alexandrijské éry maior. Takto vytvořená data (886, 887, 891, 892, 894) vykazují oproti správnému římskému letopočtu (863, 864, 868, 869, 871) vždy rozdíl 23 roků.
11 Univerzální klíč, který odhalil a výše popsal L. E. Havlík, je obecně použitelný k dešifrování těch dat „Grana“, která vznikla záměnou jednotlivých ér při převodu na data římského kalendáře. Pouze všude tam, kde L. E. Havlík chybně zahrnul do výpočtu alexandrijskou éru minor je třeba použít alexandrijskou éru maior. Avšak data, která redaktor „Grana“ či jeho předchůdce převzal již hotová z jiných latinsky psaných zpráv, budou nalezenému klíči pochopitelně vzdorovat. 
To se týká např. zprávy o pokřtění Bořivoje biskupem Metodějem, Kosmou (záměrně) mylně datované do roku 894, kterou redaktor „Grana“ či „Katalogu“ připojil k původní zprávě „Chronografu A“ o sňatku Bořivoje a Ludmily (6387), chybným převodem vročené 894 („Granum“), po přepočtu 871, a také zprávy, rovněž převzaté nejspíš od Kosmy, o připojení moravského biskupství k pražskému ve třetím roce působení Vojtěcha ve svém úřadu, tj. roku 971 („Granum“), k němuž ve skutečnosti došlo až za pražského biskupa Gebharta (Jaromíra) a vlády Vratislava II. ve druhé polovině 11. století (viz Kosmas II, 37). Také zprávu o zavraždění Václava („Granum“ k roku 928) moravský „Chronograf B“ ani „Chronograf C1“ neobsahoval, protože u přepočtu data tu nebylo použito alexandrijské větší éry (viz tabulka 2 na straně „Granum“ – celkové shrnutí).

Petr Šimík (2007).

Komentář:
Důmyslným přepočtem roku 891 (dle římského kalendáře) pomocí systému čtyřciferného datovaní, používaného autory staroslověnských písemných památek, dospěl L. E. Havlík k jedinému výsledku:
A. pomocí alexandrijské éry menší (minor) a syrské éry:
    891+5492/5491=6383/6382  6383/6382–5516/5515=867.
    Vychází období mezi 18. březnem 867 a 31. prosincem 867, neboť L. E. Havlík (mylně) předpokládal, že k přijetí u papeže došlo ještě v druhé půli prosince 867. Jenže k němu mohlo dojít nejdříve v průběhu ledna 868 (viz výše pozn. 5).

Obr. 3. Původnímu (chybnému) roku 891 („Granum“) odpovídá rok 6383 podle alexandrijské
éry maior (–5493/5492) (alexandrijská éra minor, jak navrhoval L. E. Havlík, tzn. odpočet
5492/5491, vede k nepřijatelnému výsledku; rok 6383 Am vůbec neobsahuje počátek
roku 891, tj. 1.1. až 24.3.). Rok 6383 odpovídá i správnému roku 868 římského
kalendáře přepočtem podle syrské éry (–5516/5515).

   Použijeme-li místo alexandrijské éry menší raději a lépe alexandrijskou větší éru (tak jako ji kompilátor použil ve všech ostatních případech, např. při přepočtu roku 886, 887, 892894), dojdeme k přesvědčivějšímu výsledku:
B. pomocí alexandrijské éry větší (maior) a syrské éry:
    891+5493/5492=6384/6383  6384/6383–5516/5515, tedy 868, (1. 1. až 17. 3.). Viz výše obr. 3.
    Konstantin s Metodějem byli pozváni do Říma roku 867 ještě papežem Mikulášem I. (†13. 11. 867). Přijal je však Hadrián II., jenž na apoštolský stolec usedl 14. prosince 867. Lze předpokládat, že přijetí se uskutečnilo asi do jednoho měsíce od tohoto data (viz výše pozn. 5). V každém případě se tak muselo stát až roku 868 římského kalendáře a současně roku 6383 syrské éry (obr. 2), tj. mezi 1. lednem 868 a 17. březnem 868. Tzn. mezi 1. lednem 891 a 17. březnem 891 („Granum“), toto období však rok rok 6383 alexandrijské éry minor (Am) neobsahuje (viz výše pozn. 6). Zcela zřejmé je to z grafického znázornění na obr. 3 výše. K přijetí papežem tedy nedošlo na konci roku 891 („Granum“), ale na jeho počátku!
   Můžeme tedy závěry L. E. Havlíka, týkající se roku 891 („Granum“), korigovat v tom smyslu, že zpráva byla původně datována do roku 6383 (ale po 31. 12.) podle syrské éry s odpočtem 5516/5515, což odpovídá roku 867/868 římského kalendáře. Při převodu na římský kalendář byl však rok 6383 kompilátorem považován za rok alexandrijské éry maior (AM) s odpočtem 5493/5492 (stejně jako ve všech ostatních případech – viz „Granum“ – celkové shrnutí, tam tabulka 2), což vedlo k chybnému roku 890/891
   K nalezení   k l í č e   pro převod chybných dat uvedených ve spisu „Granum“ tedy vede zjištění rozdílné od závěrů L. E. Havlíka, a sice, že kompilátor staroslověnského „Moravského chronografu C1“ používal při převodu čtyřciferných dat na římský kalendář výhradně   a l e x a n d r i j s k o u   v ě t š í   é r u   ( m a i o r .
   Rozdíl mezi rokem 891 („Granum“) a správným rokem 868 římského kalendáře činí 23. Zpráva tedy pochází z moravského „Chronografu A“.
   Správnost uvedeného zjištění a potvrzení našeho zpřesněného   k l í č e   lze ověřit u dalšího nesporného data, a tím je úmrtí Konstantina-Cyrila 14. února 869, o němž se „Granum“ zmiňuje k roku 892.

Petr Šimík (2007).

„Granum“ – úvodní část

„Granum“ o misii byzantských věrozvěstů:
886 – Svatopluk starší, král Moravy, pokřtěn Cyrilem (po přepočtu 863)
887 – tentýž král ustanovil Cyrila arcibiskupem ve Velehradu (po přepočtu 864)
891přenesení ostatků sv. Klimenta z Moravy do Říma (po přepočtu 868) – klíč
892 – Cyril se zřekl arcibiskupské hodnosti ve prospěch Metoděje (po přepočtu 869)
894 – Bořivojův křest Metodějem (?), ale spíše sňatek s Ludmilou (!) (po přepočtu 871)
900 – úmrtí Svatopluka staršího, čili krále Rostislava (po přepočtu 877)
907 – Metoděj odchází ze svého sídla ke sv. Klimentovi (po přepočtu 884)

„Granum“ o (arci)biskupech moravských:
900 – úmrtí Cyrila, ve skutečnosti arcibiskupa Metoděje (po přepočtu 885)
901 – papež nazval Svatopluka králem (patronace Říma) (po přepočtu 885)
907 – zpustošení Moravy Arnulfem (po přepočtu 892)
912 – Po smrti Metoděje zůstal arcibiskupský úřad pět let neobsazen (po přepočtu 896)
915 – Císař Arnulf obnovil Svatoplukovo království (po přepočtu 899)
916 – (arci)biskup Jan (po přepočtu 900)
942 – (arci)biskup Silvestr (po přepočtu 926)
961 – biskupství po 10 let neobsazeno (po přepočtu 945)

„Granum“ – dodatky z českých pramenů:
971 – moravské biskupství spojeno s pražským (984?)
928 – kníže Václav zavražděn svým bezbožným bratrem Boleslavem (935)
920 – Svatopluk postoupil Moravské království knížeti Čech (904?)

„Granum“ – celkové shrnutí

Srovnání:
Mapky: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Bořivoj – Svatoplukův místodržící v Čechách“.
Kníže Bořivoj v písemných pramenech a problematika jeho hrobu“.
Bořivojův křest v legendách: Kristián, Fuit, Proložní ludmilská, Diffundente sole.
Bořivojův křest v kronikách: Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, Neplach, Granum, Palacký.
Legendy: „O pustynnike Ivaně“.
Legendy: „Beatus Cyrillus“.
Dokumenty: „Egregiae virtutis“ aneb Konstantin a Metoděj prohlášeni spolupatrony Evropy (1980).
Dokumenty: „Slavorum Apostoli“. Encyklika papeže Jana Pavla II. (1985) k 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje.
Dokumenty: „Moravský král a světec“. K pravoslavnému svatořečení sv. Rostislava 30. října 1994 v Brně.
Tabulka   3: „Pokusy historiků a badatelů o »správné« datovaní Bořivojova křtu podle Kristiánovy smyšlené historky“.
Tabulka 5a: „Věk a období vlády knížat v grafickém znázornění“ (do roku 960).
Tabulka 13: „Průběžný věk členů prvních tří generací »Přemyslovců« v některých klíčových letech“.

Tabulka 15: „Životní data krále Rostislava“.
Tabulka 16: „Zdroj Kristiánovy a Kosmovy inspirace“ aneb Bez moravské historie by nebyly ani české mýty!
Tabulka 17: „Arcibiskupové a biskupové moravští“.
Tabulka 19: „Rostislav a Svatopluk, králové velkomoravští, v písemných pramenech“.
Tabulka 20: „Křesťanský král-oráč a byzantská misie“ v pozdější písemné a obrazové interpretaci.
Symbolika: „Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě“ aneb Přemyslův konec.
Osobnosti: „Život svatého knížete velkomoravského Rostislava“. Ke kanonizaci sv. Rostislava pravoslavnou církví.
Komentáře: „Přemyslovský cyklus ve znojemské rotundě“ aneb »Mýliti se« je přece lidské...
Aktuality: „Česká televize mystifikuje diváky“ aneb Český pohanský komiks v moravské křesťanské kapli!?
Otázky: „Proč se založení hradu Praha upírá Bořivojovi?
Otázky: „Mohl být Bořivoj synem Rostislava?
Otázky: „Mohl být Bořivoj, vysoce postavený Moravan a Svatoplukův příbuzný, nepokřtěný?
Otázky: „Není Bořivojův křest Metodějem opravdu pouze legendou?“ 1. Bořivoj, 2. Ludmila, 3. Strojmír.
Otázky: „Co chtěl říci Kristián, když Metodějovými ústy předpověděl Bořivojovi: »Staneš se pánem pánů svých!«?
Otázky: „Proč bavorská recenze legendy Crescente vynechala Bořivoje?
Otázky: „Mohl Spytihněv usednout na stolec otcovský jako pohan?
Otázky: „Jak staří umírali staří »Přemyslovci«?
Otázky: „Jak starý je hrob K1 ve Svatovítské rotundě? Je starší, nebo mladší než sama rotunda?
Otázky: „O čem svědčí kousky malty nalezené v zásypu hrobu K1?
Úvahy: „Vznik a původ přemyslovské pověsti“.

Mytičtí Přemyslovci – literární fikce, nebo historická věda?“ (1. moravská historie, 2. Kristián, 3. Kosmas).
   • F. Palacký (1848), • R. Turek (1963), • A. Friedl (1966), • V. Karbusický (1995), • D. Třeštík (2006, 2009).

Literatura:
• Vladimír Vavřínek: Církevní misie v dějinách Velké Moravy. NLD, Praha 1963.
• Josef Vašica: Literární památky epochy velkomoravské 863-885. LD, Praha 1966, s. 174-181.
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992.
• Lubomír E. Havlík: Svatopluk Veliký, král Moravanů a Slovanů. Jota, Brno 1994.
• Lubomír E. Havlík: O datování ve staroslověnských písemných památkách. Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 1996-1998. MNK, Brno 1998, s. 163-223.
• Bohuslav Klíma: Objev prvního velkomoravského kostela na hradišti sv. Hypolita ve Znojmě. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, svazek 153, řada společenských věd č. 18. MU, Brno 2001, s. 3-24.
• Luděk Galuška: Slované – doteky předků. O životě na Moravě 6.-10. století. MZM, Obec Modrá, Krajská knihovna Františka Bartoše, Brno 2004.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah