MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

GRANUM

L. E. Havlík: O datování ve staroslověnských písemných památkách
JÁDRO KATALOGU PŘEDNÍCH BISKUPŮ MORAVY

Granum cathalogi praesulum Moraviae
k roku 915

   Anno Domini 915 regnum Moravie per Arnolphum imperatorem una cum uxore Swatopluk regi restitutum fuit.
   Rozbor zprávy
   (186) Regino napsal, že Arnulf přenechal vládu nad Čechami králi Svatoplukovi. Stalo se tak na Omuntesbergu asi 12. dubna 890 (Reginonovo „Chronicon“ k roku 890).1 Kosmas Pražský (I, 14) spojoval popis Svatoplukova panství a rozmach jeho moci s následujícím povstáním Svatopluka a jeho vzpourou proti Arnulfovi.2 Dalimil nechal Svatopluka uprchnout před Arnulfovým vpádem a jít do kláštera. Nicméně po Svatoplukově souboji mu království bylo opět uděleno.3 Zdá se, že to byl Dalimil, kdo byl zdrojem pro zprávu připojenou v „Granum“ k roku 915.
Obr. 1. Svatoplukův „odchod do kláštera“ – po 20. březnu 892, tj. roku 6408 syrské éry.
K roku 892 římského kalendáře dospějeme přepočtem data 915 („Granum“)
dle alexandrijské éry maior (+5493) a syrské éry (–5516).

   Rozbor data
   (199) 915. Datum lze rozluštit pomocí éry byzantské a alexandrijské,4 protože 
      915+5492/5493=6407/6408  6407/6408–5508/5509=899/900 a 898/899.
   Přepočet (899+5508=6407  6407–5492=915) osvětluje, že rok 6407 obsáhl údobí mezi 1. zářím 898 a 1. srpnem 899. Zpráva informuje, že Arnulf obnovil království Svatoplukovo. Vskutku, Arnulf stranil Svatoplukovi II. a v roce 898 mu poskytl vojenskou pomoc. Avšak Svatopluk byl zajat králem Mojmírem II. (200) a uvězněn. Frankové Svatopluka II. osvobodili a ten byl nakonec nucen opustit Moravu. To se stalo v roce 899 („Annales Fuldenses“ k roku 898, 899).5

Obr. 2. Císař Arnulf obnovil Svatoplukovo království – po 1. září 899, tj. roku 6408 byzantské mladší éry II.
K roku 899 římského kalendáře dospějeme přepočtem data 915 („Granum“)
dle alexandrijské éry maior (+5493) a byzantské mladší éry II (–5509).

   Poté, kdy král Mojmír převzal do své ochrany Východní marku („Annales Fuldenses“ k roku 899),6 dokončil obnovu Moravské církve nebo Moravského království všeobecně, jak jsme informovali z „Granum“ k roku 916,7 což bylo analyzováno právě nahoře.
   Následující data z „Granum“ jsou také velice významná, zvláště pro historii Čech.8

Jádro katalogu předních biskupů Moravy k roku 915.
L. E. Havlík (1998, s. 186, 199-200).


Poznámky:

*    915 království moravské bylo zásluhou císaře Arnulfa — i s manželkou — navráceno králi Svatoplukovi.
1 Viz Reginonova zpráva k roku 890.
2 Kosmas (I, 14) o zmizení Svatoplukově.
3 Dalimil (kap. 24) o navrácení království Svatoplukovi.
4 Přesněji podle byzantské mladší éry (II) (odpočet 5509/5508) a alexandrijské větší éry (maior) (odpočet 5493/5492).
5 O sváru mezi Svatoplukovými syny – viz Fuldské anály k roku 898.
K osvobození Svatopluka II. Franky – viz Fuldské anály k roku 899.
6 O převzetí Východní marky Mojmírem II. do ochrany roku 899.
7 Viz obnovení moravského arcibiskupství k roku 916 (po přepočtu 900).
8 V Havlíkově článku pak následují rozbory obsahu zpráv k roku 894 (o křtu Bořivoje) a 920 (o Svatoplukově postoupení Moravského království knížeti českému).

Petr Šimík (2007).

Komentář:
Přepočtem roku 915 (dle římského kalendáře) pomocí systému čtyřciferného datovaní, používaného autory staroslověnských písemných památek, dospějeme k výsledku:
A. pomocí alexandrijské větší éry a byzantské mladší éry II:
       915+5492/5493=6407/6408  6407/6408–5508/5509, tedy 899.
    Vybereme-li období mezi 1. lednem a 20. březnem (odpovídající alexandrijskému i byzantskému roku 6407) nebo mezi 1. zářím a 31. prosincem 899 (odpovídající alexandrijskému i byzantskému roku 6408), vychází mezi původním chybným rokem 915 („Granum“) a správným datem 899 v obou případech rozdíl 16. Viz níže obr. 3. Zpráva tedy pochází z moravského „Chronografu B“.

Obr. 3. Rok 6408 (1. 9. až 31. 12.) odpovídá podle alexandrijské éry maior (–5493/5492)
původnímu (chybnému) roku 915 („Granum“) i správnému roku 899
přepočtem podle byzantské mladší éry (–5509/5508).

   Intervalu mezi 21. březnem a 30. srpnem se zpráva týkat nemohla, protože toto období byzantského roku 6408     spadá až do roku 900 římského kalendáře (odpočet 5508) a to již bylo moravské arcibiskupství obnoveno (viz zpráva „Granum“ k roku 916). Rozdíl by v tomto případě činil 15.

Petr Šimík (2007).

„Granum“ – úvodní část

„Granum“ o misii byzantských věrozvěstů:
886 – Svatopluk starší, král Moravy, pokřtěn Cyrilem (po přepočtu 863)
887 – tentýž král ustanovil Cyrila arcibiskupem ve Velehradu (po přepočtu 864)
891přenesení ostatků sv. Klimenta z Moravy do Říma (po přepočtu 868) – klíč
892 – Cyril se zřekl arcibiskupské hodnosti ve prospěch Metoděje (po přepočtu 869)
894 – Bořivojův křest Metodějem (?), ale spíše sňatek s Ludmilou (!) (po přepočtu 871)
900 – úmrtí Svatopluka staršího, čili krále Rostislava (po přepočtu 877)
907 – Metoděj odchází ze svého sídla ke sv. Klimentovi (po přepočtu 884)

„Granum“ o (arci)biskupech moravských:
900 – úmrtí Cyrila, ve skutečnosti arcibiskupa Metoděje (po přepočtu 885)
901 – papež nazval Svatopluka králem (patronace Říma) (po přepočtu 885)
907 – zpustošení Moravy Arnulfem (po přepočtu 892)
912 – Po smrti Metoděje zůstal arcibiskupský úřad pět let neobsazen (po přepočtu 896)
915 – Císař Arnulf obnovil Svatoplukovo království (po přepočtu 899)
916 – (arci)biskup Jan (po přepočtu 900)
942 – (arci)biskup Silvestr (po přepočtu 926)
961 – biskupství po 10 let neobsazeno (po přepočtu 945)

„Granum“ – dodatky z českých pramenů:
971 – moravské biskupství spojeno s pražským (984?)
928 – kníže Václav zavražděn svým bezbožným bratrem Boleslavem (935)
920 – Svatopluk postoupil Moravské království knížeti Čech (904?)

„Granum“ – celkové shrnutí

Srovnání:
Mapky: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Bořivoj – Svatoplukův místodržící v Čechách“.
Kníže Bořivoj v písemných pramenech a problematika jeho hrobu“.
Bořivojův křest v legendách: Kristián, Fuit, Proložní ludmilská, Diffundente sole.
Bořivojův křest v kronikách: Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, Neplach, Granum, Palacký.
Legendy: „O pustynnike Ivaně“.
Legendy: „Beatus Cyrillus“.
Dokumenty: „Egregiae virtutis“ aneb Konstantin a Metoděj prohlášeni spolupatrony Evropy (1980).
Dokumenty: „Slavorum Apostoli“. Encyklika papeže Jana Pavla II. (1985) k 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje.
Dokumenty: „Moravský král a světec“. K pravoslavnému svatořečení sv. Rostislava 30. října 1994 v Brně.
Tabulka   3: „Pokusy historiků a badatelů o »správné« datovaní Bořivojova křtu podle Kristiánovy smyšlené historky“.
Tabulka 5a: „Věk a období vlády knížat v grafickém znázornění“ (do roku 960).
Tabulka 13: „Průběžný věk členů prvních tří generací »Přemyslovců« v některých klíčových letech“.

Tabulka 15: „Životní data krále Rostislava“.
Tabulka 16: „Zdroj Kristiánovy a Kosmovy inspirace“ aneb Bez moravské historie by nebyly ani české mýty!
Tabulka 17: „Arcibiskupové a biskupové moravští“.
Tabulka 19: „Rostislav a Svatopluk, králové velkomoravští, v písemných pramenech“.
Tabulka 20: „Křesťanský král-oráč a byzantská misie“ v pozdější písemné a obrazové interpretaci.
Symbolika: „Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě“ aneb Přemyslův konec.
Osobnosti: „Život svatého knížete velkomoravského Rostislava“. Ke kanonizaci sv. Rostislava pravoslavnou církví.
Komentáře: „Přemyslovský cyklus ve znojemské rotundě“ aneb »Mýliti se« je přece lidské...
Aktuality: „Česká televize mystifikuje diváky“ aneb Český pohanský komiks v moravské křesťanské kapli!?
Otázky: „Proč se založení hradu Praha upírá Bořivojovi?
Otázky: „Mohl být Bořivoj synem Rostislava?
Otázky: „Mohl být Bořivoj, vysoce postavený Moravan a Svatoplukův příbuzný, nepokřtěný?
Otázky: „Není Bořivojův křest Metodějem opravdu pouze legendou?“ 1. Bořivoj, 2. Ludmila, 3. Strojmír.
Otázky: „Co chtěl říci Kristián, když Metodějovými ústy předpověděl Bořivojovi: »Staneš se pánem pánů svých!«?
Otázky: „Proč bavorská recenze legendy Crescente vynechala Bořivoje?
Otázky: „Mohl Spytihněv usednout na stolec otcovský jako pohan?
Otázky: „Jak staří umírali staří »Přemyslovci«?
Otázky: „Jak starý je hrob K1 ve Svatovítské rotundě? Je starší, nebo mladší než sama rotunda?
Otázky: „O čem svědčí kousky malty nalezené v zásypu hrobu K1?
Úvahy: „Vznik a původ přemyslovské pověsti“.
Mytičtí Přemyslovci – literární fikce, nebo historická věda?“ (1. moravská historie, 2. Kristián, 3. Kosmas).
   • F. Palacký (1848), • R. Turek (1963), • A. Friedl (1966), • V. Karbusický (1995), • D. Třeštík (2006, 2009).

Literatura:
• Josef Vašica: Literární památky epochy velkomoravské 863-885. LD, Praha 1966, s. 174-181.
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992.
• Lubomír E. Havlík: Svatopluk Veliký, král Moravanů a Slovanů. Jota, Brno 1994.
• Lubomír E. Havlík: O datování ve staroslověnských písemných památkách. Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 1996-1998. MNK, Brno 1998, s. 163-223.
• Bohuslav Klíma: Objev prvního velkomoravského kostela na hradišti sv. Hypolita ve Znojmě. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, svazek 153, řada společenských věd č. 18. MU, Brno 2001, s. 3-24.
• Luděk Galuška: Slované – doteky předků. O životě na Moravě 6.-10. století. MZM, Obec Modrá, Krajská knihovna Františka Bartoše, Brno 2004.
• Petr Šimík: Pocházel kníže Bořivoj, zakladatel Pražského hradu, z Moravy? Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 2002-2005. MNK, Brno 2006, s. 329-407, bar. příl. I-V s. 38-42.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah