MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

GRANUM

L. E. Havlík: O datování ve staroslověnských písemných památkách
JÁDRO KATALOGU PŘEDNÍCH BISKUPŮ MORAVY

Granum cathalogi praesulum Moraviae
k roku 942

   Anno Domini 942.1 Silvestr Moraviensis episcopus secundus ordinatus est et sedit annis decem et novem.*

   Rozbor zprávy
   (187) Arcibiskup Jan měl svůj úřad dvacet pět roků a po něm následoval (arci)biskup Silvestr. K jeho vysvěcení bylo třeba jednoho arcibiskupa a dvou úřadujících biskupů. Jejich existence před rokem 942 dle „Granum“ byla potvrzena „Peticí bavorského episkopátu“2 a listem biskupa Pilgrima, vztahujícím se k události roku 910. Byl-li Silvestr arcibiskupem, pak bylo nutné schválení papežem. „Granum“ a Käsebrotovy „Series“ jsou jedinými prameny, jež uchovaly známost o Silvestrovi.

Obr. 1. Rok vysvěcení (arci)biskupa Silvestra, tj. rok 6433 starší byzantské éry I nebo rok 6434 mladší
byzantské éry II. K roku 926 římského kalendáře dospějeme přepočtem data 942 („Granum“)
dle alexandrijské éry maior (+5493) a mladší byzantské éry II (–5509)
nebo alexandrijské éry minor (+5492) a starší byzantské éry I (–5508).

   Rozbor data
   (201) 942. Podle zprávy byl biskup Silvestr vysvěcen a vykonával svůj úřad 19 roků. Arcibiskup Jan byl vysvěcen v byzantském roce (éry II) 6408. Vykonával svůj úřad 25 roků a zemřel v roce 6433 (1. září 924 až 31. srpna 925). Nový (arci)biskup Silvestr byl vysvěcen v následujícím roce byzantské éry, tj. v roce 6434. To se pravděpodobně stalo mezi 1. zářím 925 a 31. srpnem 926. (942+5492/5493=6434/6435  6434/6435–5508/5509=925/926). Autor „Series“ nechal Jana vykonávat úřad 26 roků, prostě počítal celé údobí až do vysvěcení Silvestra: 916+26=942. Silvestr zemřel po 19 letech: 942+19=961 (6434+19=6453).3

Jádro katalogu předních biskupů Moravy k roku 942.
L. E. Havlík (1998, s. 187, 201).


Poznámky:

*    942 Silvestr byl vysvěcen jako druhý biskup moravský a seděl (na stolci biskupském) devatenáct let.
1 Silvestr nastoupil svůj úřad mezi 1. září 925 a 31. srpnem 926, tj. v roce 6434 byzantské éry (L. E. Havlík 1992, s. 264).
2 Viz „Stížný list bavorských biskupů“ (900). V listu mohučského arcibiskupa Hathona (900) se popírá, že by Morava kdy měla svého metropolitu.
3 Viz následující přepočet roku 961 („Granum“).

Petr Šimík (2007).

Komentář:
K nalezení správného roku vysvěcení třetího moravského (arci)biskupa Silvestra, tj. roku 926 římského kalendáře, vede jak rok 6433 byzantské starší éry I, tak i rok 6434 byzantské mladší éry II (viz obr. 2 níže). K chybnému

Obr. 2. Rok 6433 alexandrijské éry minor (–5492/5491) a rok 6434 alexandrijské éry maior (–5493/5492)
odpovídají původnímu (chybnému) roku 942 („Granum“). Ke správnému roku 926 totiž dojdeme jak přepočtem
roku 6433 podle byzantské starší éry I (–5508/5507), tak i roku 6434 podle byzantské
mladší éry II (–5509/5508), neboť k vysvěcení nového (arci)biskupa Silvestra muselo dojít
před 20. březnem roku 926.

přepočtu, tj. k roku 942 („Granum“), lze totiž dospět jak od roku 6433 alexandrijské éry minor, tak od roku 6434 alexandrijské éry maior (viz obr. 2 výše). Přesto je správná pouze druhá varianta, jak vyplývá z přepočtu dalších dat (916, 961).
   Rozdíl mezi rokem 942 („Granum“) a rokem 926 římského juliánského kalendáře činí 16. Zpráva pochází z moravského „Chronografu B“.

Petr Šimík (2007).

„Granum“ – úvodní část

„Granum“ o misii byzantských věrozvěstů:
886 – Svatopluk starší, král Moravy, pokřtěn Cyrilem (po přepočtu 863)
887 – tentýž král ustanovil Cyrila arcibiskupem ve Velehradu (po přepočtu 864)
891přenesení ostatků sv. Klimenta z Moravy do Říma (po přepočtu 868) – klíč
892 – Cyril se zřekl arcibiskupské hodnosti ve prospěch Metoděje (po přepočtu 869)
894 – Bořivojův křest Metodějem (?), ale spíše sňatek s Ludmilou (!) (po přepočtu 871)
900 – úmrtí Svatopluka staršího, čili krále Rostislava (po přepočtu 877)
907 – Metoděj odchází ze svého sídla ke sv. Klimentovi (po přepočtu 884)

„Granum“ o (arci)biskupech moravských:
900 – úmrtí Cyrila, ve skutečnosti arcibiskupa Metoděje (po přepočtu 885)
901 – papež nazval Svatopluka králem (patronace Říma) (po přepočtu 885)
907 – zpustošení Moravy Arnulfem (po přepočtu 892)
912 – Po smrti Metoděje zůstal arcibiskupský úřad pět let neobsazen (po přepočtu 896)
915 – Císař Arnulf obnovil Svatoplukovo království (po přepočtu 899)
916 – (arci)biskup Jan (po přepočtu 900)
942 – (arci)biskup Silvestr (po přepočtu 926)
961 – biskupství po 10 let neobsazeno (po přepočtu 945)

„Granum“ – dodatky z českých pramenů:
971 – moravské biskupství spojeno s pražským (984?)
928 – kníže Václav zavražděn svým bezbožným bratrem Boleslavem (935)
920 – Svatopluk postoupil Moravské království knížeti Čech (904?)

„Granum“ – celkové shrnutí

Srovnání:
Mapky: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.

Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Bořivoj – Svatoplukův místodržící v Čechách“.
Kníže Bořivoj v písemných pramenech a problematika jeho hrobu“.
Metoděj arcibiskupem: „Život Metoděje“, „Chvalořeč o sv. Cyrilu a Metoději“, „Kristián“, Diffundente sole.
Bořivojův křest v legendách: Kristián, Fuit, Proložní ludmilská, Diffundente sole.
Bořivojův křest v kronikách: Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, Neplach, Granum, Palacký.
Legendy: „O pustynnike Ivaně“.
Legendy: „Beatus Cyrillus“.
Dokumenty: „Egregiae virtutis“ aneb Konstantin a Metoděj prohlášeni spolupatrony Evropy (1980).
Dokumenty: „Slavorum Apostoli“. Encyklika papeže Jana Pavla II. (1985) k 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje.
Dokumenty: „Moravský král a světec“. K pravoslavnému svatořečení sv. Rostislava 30. října 1994 v Brně.
Tabulka   3: „Pokusy historiků a badatelů o »správné« datování Bořivojova křtu podle Kristiánovy smyšlené historky“.
Tabulka 5a: „Věk a období vlády knížat v grafickém znázornění“ (do roku 960).
Tabulka 13: „Průběžný věk členů prvních tří generací »Přemyslovců« v některých klíčových letech“.
Tabulka 15: „Životní data moravského krále Rostislava“.
Tabulka 16: „Zdroj Kristiánovy a Kosmovy inspirace“ aneb Bez moravské historie by nebyly ani české mýty!
Tabulka 17: „Arcibiskupové a biskupové moravští“.
Tabulka 20: „Křesťanský král-oráč a byzantská misie“ v pozdější písemné a obrazové interpretaci.

Symbolika: „Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě“ aneb Přemyslův konec.
Osobnosti: „Život svatého knížete velkomoravského Rostislava“. Ke kanonizaci sv. Rostislava pravoslavnou církví.
Komentáře: „Přemyslovský cyklus ve znojemské rotundě“ aneb »Mýliti se« je přece lidské...
Aktuality: „Česká televize mystifikuje diváky“ aneb Český pohanský komiks v moravské křesťanské kapli!?

Otázky: „Proč se založení hradu Praha upírá Bořivojovi?
Otázky: „Mohl být Bořivoj synem Rostislava?
Otázky: „Mohl být Bořivoj, vysoce postavený Moravan a Svatoplukův příbuzný, nepokřtěný?
Otázky: „Není Bořivojův křest Metodějem opravdu pouze legendou?“ 1. Bořivoj, 2. Ludmila, 3. Strojmír.
Otázky: „Co chtěl říci Kristián, když Metodějovými ústy předpověděl Bořivojovi: »Staneš se pánem pánů svých!«?
Otázky: „Proč bavorská recenze legendy Crescente vynechala Bořivoje?
Otázky: „Mohl Spytihněv usednout na stolec otcovský jako pohan?
Otázky: „Jak staří umírali staří »Přemyslovci«?
Otázky: „Jak starý je hrob K1 ve Svatovítské rotundě? Je starší, nebo mladší než sama rotunda?
Otázky: „O čem svědčí kousky malty nalezené v zásypu hrobu K1?
Úvahy: „Vznik a původ přemyslovské pověsti“.
Mytičtí Přemyslovci – literární fikce, nebo historická věda?“ (1. moravská historie, 2. Kristián, 3. Kosmas).
   • F. Palacký (1848), • R. Turek (1963), • A. Friedl (1966), • V. Karbusický (1995), • D. Třeštík (2006, 2009).

Literatura:
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992.
Lubomír E. Havlík: O datování ve staroslověnských písemných památkách. Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 1996-1998. MNK, Brno 1998, s. 163-223.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah