MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

GRANUM

L. E. Havlík: O datování ve staroslověnských písemných památkách
JÁDRO KATALOGU PŘEDNÍCH BISKUPŮ MORAVY

Granum cathalogi praesulum Moraviae
k roku 920

   Anno Domini 920 regnum Moravie per resignacionem Swatopluk regis in personam ducis Bohemie cessavit.*

   Rozbor zprávy
   (189) Zpráva byla zřejmě zařazena anachronicky. Autor snad sledoval cíl, aby ukončil nejstarší část spisu „Granum“ a začal část následující. Zpráva měla zdůvodnit připojení Moravy k Čechám vysvětlením, že šlo o tak zvané translatio regni. Měla vysvětlit původ královské hodnosti knížat českých a vyjádřit, že toto důstojenství nebylo Čechům poskytnuto římským králem nebo císařem, protože mělo původ na Moravě.1
   Český kronikář Dalimil byl prvním kdo psal o přenesení koruny a Moravského království do Čech (XXIV. kap.). Dalimil popsal, jak moravský král za přítomnosti císaře postoupil království (královládu) českému vévodovi.2 Toto vyprávění bylo převzato Přibíkem Pulkavou v jeho „Kronice“ k roku 894-1085. Úryvek byl nazván v několika rukopisech jeho díla: „De extermio et fine regni Moravie et aius metropoli ac dicti regni reintegracione eiusaque in Bohemian translacione“.3 Pulkava se stal pramenem pro kroniku autora zvaného Nicolaus Boemus, který použil neznámého díla Gesta Moravorum a nadepsal úryvek: „De translacione regni Moravorum in Bohemiam“. Historicky nepomíjitelnou skutečnost, že Morava byla kdysi královstvím a o ně a svou korunu přišla, zaznamenal ve svém Zemském zřízení (ústavě) Moravského markrabství z let 1481-1490 moravský zemský hejtman Ctibor Tovačovský z Cimburka a „přenesení království“ uvedl G. Gruger (Sacri pulveres 1669-1676) jako památný den k 15. červenci.4

Obr. 1. Rok postoupení Moravského království knížatům Čech, tj. rok 6411 starší byzantské éry I
nebo rok 6412 mladší byzantské éry II. K roku 904 římského kalendáře dospějeme přepočtem
data 920 („Granum“) dle alexandrijské éry maior (+5493) a mladší byzantské éry II (–5509)
nebo alexandrijské éry minor (+5492) a starší byzantské éry I (–5508).

   Rozbor data
   (201) 920. Zpráva sděluje, že král Svatopluk postoupil Moravské království knížeti českému.5 Údaj o přenesení Moravského království a koruny z Moravy do Čech (tzv. translatio regni) měl vysvětlit původ české královlády a zdůvodnit pozdější obsazení Moravy Čechy. Poprvé se o tom zmínil Dalimil (XXIV. kap.).6 Předpokládáme-li, že „Granum“ uvádělo v této části roky podle byzantské éry
      (920+5491/5492/5493=6411/6412/6413  6411/6412/6413–5507/5508/5509=904/905/906, 903/904/905, 902/903/904),
šlo by snad o rok 6412, tj. roky 903-904 podle éry II nebo roky 904-905 podle éry I.7
   Byla to doba, kdy celní tarif z Raffelstetten upravoval vývoz z Čech a mírový obchod mezi Moravou a Východní markou. Předpokládáme-li, že původní datum 6412 bylo rokem syrské éry Theophilovy (6412–5515/5516), dospějeme k rokům 896-897 (údobí mezi 18. březnem 896 a 17. březnem 897).8 Na Vánoce roku 896 žádali vyslanci krále Mojmíra II., aby císař Arnulf nepřijímal osoby, jež k němu přiběhly z Moravy („Annales Fuldenses“ k roku 897). Zmíněné osoby lze považovat za osoby, jež stranily Svatoplukovi II., bratru Mojmírovu. Podle jiného výkladu je lze ztotožnit s českými knížaty (Spytihněvem a Vitislavem), kteří se v roce 895 odtrhli od Moravy a podřídili se králi Arnulfovi („Annales Fuldenses).9

Obr. 2. Rok 6411 alexandrijské éry minor (–5492/5491) a rok 6412 alexandrijské éry maior (–5493/5492)
odpovídají původnímu (chybnému) roku 920 („Granum“). Ke správnému roku 904 dojdeme přepočtem
roku 6411 podle byzantské starší éry I (–5508/5507), resp. roku 6412 podle byzantské
mladší éry II (–5509/5508), neboť k údajnému postoupení Moravského království
knížatům Čech by muselo dojít před 8. březnem (dnem Svatoplukova úmrtí).

   Kdyby rok 920 náležel římskému kalendáři,10 mohl by se brát zřetel i na pozdní tradici, spjatou s knížetem Vratislavem I. Českým (kontaminovaným ovšem Vratislavem II.), který na Moravě měl vládnout jakožto první český vládce.11 Tradice byla zaznamenána Šimonem z Kézy („Gesta Hungarorum“ II., 34) mezi roky 1282-1285. Je důležité poznamenat, že kompilátor ukončil historii Staré Moravy právě rokem 920 a umístil jej co nejdále po jím uvedeném roce 971,12 což je poslední datum uvedené v nejstarší části spisu „Granum“.13

Jádro katalogu předních biskupů Moravy k roku 920.
L. E. Havlík (1998, s. 189-190, 201).


Poznámky:

*    920 království moravské přešlo odstoupením krále Svatopluka na osobu vévody českého.
1 Z Moravy Čechové později odvozovali nejen původ královské hodnosti knížat českých, ale již předtím původ českého křesťanství (Kristián, kap. 2) a vznik křesťanské knížecí vlády v Čechách vůbec (tzv. „přemyslovská“ pověst).
2 Viz Přenesení království a koruny z Moravy do Čech podle DalimilaDalimilova kronika, kap. XXIV.
3 Viz Přenesení moravského království do Čech podle PulkavyKronika Přibíka Pulkavy z Radenína, kap. XLII.
4 Vratislav II. byl korunován v Praze dne 15. června 1086.
5 To je nepřesné. Zpráva „Granum“ jasně mluví o knížeti Čech (personam ducis Boemie), nemusí nutně jít o českého knížete (viz „Rodokmen Mojmírovců“). Po smrti Bořivoje (†888) a regentské vládě Ludmily (pod patronací Svatoplukovou) se vlády ve středočeském knížectví ujali Bořivojovi synové, Spytihněv a Vratislav (viz mapky „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“ a „Rozmístění hradů ve středočeské »přemyslovské« doméně“). Ve zprávě Fuldských análů k roku 895 jsou jmenováni jako Spytihněv a Vitislav (patrně kontaminace Vratislava s Vitislavem jmenovaným již ve zprávě k roku 872 o boji pěti knížat Boemanů s Franky někde u Vltavy). Tento Vitislav byl zřejmě křesťan a v té době stály kostely pouze na středočeských hradech – viz výše jmenovaná mapka. Vitislav Fuldských análů k roku 895 byl tedy nejspíš Vratislav, Spytihněvův mladší bratr. K tomu viz tabulka 5a: „Věk a období vlády knížat v grafickém znázornění“ a tabulka 13: „Průběžný věk členů prvních tří generací »Přemyslovců« v některých klíčových letech“.
6 Viz „Kronika tak řečeného Dalimila“ (kap. 24).
7 Protože kompilátor použil pro přepočet všech ostatních dat alexandrijskou větší éru (maior), použil by ji i pro přepočet tohoto data, pokud by pocházelo z „Chronografu B“. Tzn. odpočet 5493/5492 a ten vede k roku 6412. Autor „Chronografu B“ používal pro zápis dat byzantskou mladší éru II (–5509/5508), jednalo by se pak o římský rok 904. Viz výše obr. 2. V té době však byl Svatopluk již 10 let mrtev. Zpráva tedy nepochází z moravského chronografu a v „Katalogu 1“ se mohla objevit dodatečně až z Dalimilovy kroniky (viz výše pozn. 6).
8 Rok 6412 nemůže pocházet z „Chronografu A“, protože ten se zabýval cyrilometodějskou misií a končil úmrtím Metoděje. Nemůže být tedy ani rokem syrské éry (viz tabulka 2 na stránce „Granum“ – celkové shrnutí).
9 Srovnej Fuldské anály k roku 897.
10 Pokud by rok 920 náležel římskému kalendáři, nemohl by ve zprávě figurovat král Svatopluk.
11 Je vyloučeno, že by tehdy na Moravě mohl vládnout Vratislav (894-921), když např. kouřimského knížete si podrobil teprve Vratislavův syn, kníže Václav (viz „Přídavek“ Kristiánovy legendy), a (podle Widukinda) jiného „subregula“ (asi) v severozápadních Čechách mladší Vratislavův syn, kníže Boleslav I. (935-967/972) (D. Třeštík 1997, s. 429, 436).
12 Zprávu k roku 971 „Moravský chronograf C1“ skutečně obsahovat nemohl. Vznikla evidentně až podle Kosmovy kroniky a mohla se objevit teprve v latinském „Katalogu 1“.
13 Poslední zpráva v nejstarší části „Granum“, pocházející z moravského „Chronografu B“, se vztahuje k roku 961. Následující zprávy k roku 971, 928920 byly doplněny později až do latinského „Katalogu 1“ a pocházejí z jiných pramenů (vzniklých patrně v Čechách).

Petr Šimík (2007).

„Granum“ – úvodní část

„Granum“ o misii byzantských věrozvěstů:
886 – Svatopluk starší, král Moravy, pokřtěn Cyrilem (po přepočtu 863)
887 – tentýž král ustanovil Cyrila arcibiskupem ve Velehradu (po přepočtu 864)
891přenesení ostatků sv. Klimenta z Moravy do Říma (po přepočtu 868) – klíč
892 – Cyril se zřekl arcibiskupské hodnosti ve prospěch Metoděje (po přepočtu 869)
894 – Bořivojův křest Metodějem (?), ale spíše sňatek s Ludmilou (!) (po přepočtu 871)
900 – úmrtí Svatopluka staršího, čili krále Rostislava (po přepočtu 877)
907 – Metoděj odchází ze svého sídla ke sv. Klimentovi (po přepočtu 884)

„Granum“ o (arci)biskupech moravských:
900 – úmrtí Cyrila, ve skutečnosti arcibiskupa Metoděje (po přepočtu 885)
901 – papež nazval Svatopluka králem (patronace Říma) (po přepočtu 885)
907 – zpustošení Moravy Arnulfem (po přepočtu 892)
912 – Po smrti Metoděje zůstal arcibiskupský úřad pět let neobsazen (po přepočtu 896)
915 – Císař Arnulf obnovil Svatoplukovo království (po přepočtu 899)
916 – (arci)biskup Jan (po přepočtu 900)
942 – (arci)biskup Silvestr (po přepočtu 926)
961 – biskupství po 10 let neobsazeno (po přepočtu 945)

„Granum“ – dodatky z českých pramenů:
971 – moravské biskupství spojeno s pražským (984?)
928 – kníže Václav zavražděn svým bezbožným bratrem Boleslavem (935)
920 – Svatopluk postoupil Moravské království knížeti Čech (904?)

„Granum“ – celkové shrnutí

Srovnání:
Mapky: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Bořivoj – Svatoplukův místodržící v Čechách“.
Kníže Bořivoj v písemných pramenech a problematika jeho hrobu“.
Bořivojův křest v legendách: Kristián, Fuit, Proložní ludmilská, Diffundente sole.
Bořivojův křest v kronikách: Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, Neplach, Granum, Palacký.
Metoděj arcibiskupem: „Život Metoděje“, „Chvalořeč o sv. Cyrilu a Metoději“, „Kristián“, Diffundente sole.
Legendy: „O pustynnike Ivaně“.
Legendy: „Beatus Cyrillus“.
Dokumenty: „Egregiae virtutis“ aneb Konstantin a Metoděj prohlášeni spolupatrony Evropy (1980).
Dokumenty: „Slavorum Apostoli“. Encyklika papeže Jana Pavla II. (1985) k 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje.
Dokumenty: „Moravský král a světec“. K pravoslavnému svatořečení sv. Rostislava 30. října 1994 v Brně.
Tabulka   3: „Pokusy historiků a badatelů o »správné« datovaní Bořivojova křtu podle Kristiánovy smyšlené historky“.
Tabulka 5a: „Věk a období vlády knížat v grafickém znázornění“ (do roku 960).
Tabulka 13: „Průběžný věk členů prvních tří generací »Přemyslovců« v některých klíčových letech“.
Tabulka 15: „Životní data krále Rostislava“.
Tabulka 16: „Zdroj Kristiánovy a Kosmovy inspirace“ aneb Bez moravské historie by nebyly ani české mýty!
Tabulka 17: „Arcibiskupové a biskupové moravští“.
Tabulka 19: „Rostislav a Svatopluk, králové velkomoravští, v písemných pramenech“.
Tabulka 20: „Křesťanský král-oráč a byzantská misie“ v pozdější písemné a obrazové interpretaci.
Symbolika: „Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě“ aneb Přemyslův konec.
Osobnosti: „Život svatého knížete velkomoravského Rostislava“. Ke kanonizaci sv. Rostislava pravoslavnou církví.
Komentáře: „Přemyslovský cyklus ve znojemské rotundě“ aneb »Mýliti se« je přece lidské...
Aktuality: „Česká televize mystifikuje diváky“ aneb Český pohanský komiks v moravské křesťanské kapli!?
Otázky: „Proč se založení hradu Praha upírá Bořivojovi?
Otázky: „Mohl být Bořivoj synem Rostislava?
Otázky: „Mohl být Bořivoj, vysoce postavený Moravan a Svatoplukův příbuzný, nepokřtěný?
Otázky: „Není Bořivojův křest Metodějem opravdu pouze legendou?“ 1. Bořivoj, 2. Ludmila, 3. Strojmír.
Otázky: „Co chtěl říci Kristián, když Metodějovými ústy předpověděl Bořivojovi: »Staneš se pánem pánů svých!«?
Otázky: „Proč bavorská recenze legendy Crescente vynechala Bořivoje?
Otázky: „Mohl Spytihněv usednout na stolec otcovský jako pohan?
Otázky: „Jak staří umírali staří »Přemyslovci«?
Otázky: „Jak starý je hrob K1 ve Svatovítské rotundě? Je starší, nebo mladší než sama rotunda?
Otázky: „O čem svědčí kousky malty nalezené v zásypu hrobu K1?
Úvahy: „Vznik a původ přemyslovské pověsti“.
Mytičtí Přemyslovci – literární fikce, nebo historická věda?“ (1. moravská historie, 2. Kristián, 3. Kosmas).

   • F. Palacký (1848), • R. Turek (1963), • A. Friedl (1966), • V. Karbusický (1995), • D. Třeštík (2006, 2009).

Literatura:
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992.
• Lubomír E. Havlík: O datování ve staroslověnských písemných památkách. Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 1996-1998. MNK, Brno 1998, s. 163-223.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah