MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

LEGENDY

 

I. STAROSLOVĚNSKÁ LEGENDA O SV. VÁCLAVU

Redakce charvátsko-hlaholská (text Novljanský) – 1. část

„Sě nyně“

V 28. den měsíce září
Zabití svatého Václava, knížete českého.
Pane, požehnej, Otče.

   Hle, nyní se naplnilo slovo prorocké, jež řekl sám Pán náš Ježíš Kristus: „Neboť bude“, řekl, „v poslední dny“, jež myslíme nyní že jsou, „povstane bratr proti bratru, syn proti otci, a nepřátelé člověka (budou) domácí jeho“. Neboť lidé k sobě budou nelaskaví, a odplatí jim Bůh podle skutků jejich.
   Byl jakýsi kníže v Čechách, jménem Vratislav, a žena jeho jménem Drahomíra.1 Zplodivše syna svého prvorozeného, pokřtili jej a dali mu jméno Václav. Když vzrostl, takže mu měli (po prvé) ostřihnouti vlasy, povolal Vratislav, otec jeho, k postřižinám biskupa jménem Notara s kleriky jeho.2 Když odzpívali mši, biskup pojav pachole postavil je na úhlu stupňů před oltářem a požehnal jej řka: „Pane (Bože) Ježíši Kriste, požehnej toto pachole, jakož jsi požehnal všecky spravedlivé své“;3 a tak s požehnáním byl postřižen. Protož míníme, že požehnáním toho spravedlivého biskupa a jeho modlitbami začal pacholík růsti, milostí Boží jsa chráněn. Naučil se pak písmu slovanskémulatinskému dobře.4
   Když pak umřel jeho otec, ustanovili Čechové knížetem tohoto Václava, syna jeho. Boleslav pak, jeho bratr, rostl pod ním; neboť byli oba ještě malí. Ale máti jeho Drahomíra upevnila zemi a spravovala lid, až vzrostl Václav; a když vzrostl, začal sám spravovati svůj lid.5
   Milostí pak Boží se kníže Václav ne toliko knihám dobře naučil, ale i ve víře byl dokonalý. Všem pak ubohým dobře činil: nahé odíval, lačné krmíval, pocestné (do domu) přijímal, podle evangelského slova. Vdovám ublížiti nedal, lidi chudé i bohaté miloval, služebníkům Božím posluhoval, mnohé chrámy zlatem okrašloval. Věře zajisté v Boha celým srdcem svým, všecko dobré činil, cokoli mohl, v životě svém.
   Zhrdnuvše však čeští muži, a když ďábel vešel v jejich srdce, jakož i dříve v srdce Jidáše, zrádce Páně, povstali proti pánu svému Václavovi, jako Židé proti Kristu Pánu. Neboť psáno jest, že každý, kdo se pozdvihne proti svému pánu, podoben jest Jidášovi. A namluvili Boleslavovi řkouce: „Bratr Václav tě chce zabíti, uradiv se s matkou a se svými muži“.
   Tito zlí psi dříve navedli Václava, aby vyhnal bez příčiny matku svou. Ale Václav, porozuměv bázni Boží, zalekl se slova řkoucího: „Cti otce svého i matku svou“, a „Milovat budeš svého bližního jako sám sebe“. Chtěje pak naplniti všecku spravedlnost Boží, povolal matku svou zpět a velmi se kaje a s pláčem pravil: „Pane Bože, nepokládej mi to za hřích“. A pamatuje na slovo Davida proroka říkal: „Hříchů mladosti mé a nevědomostí mých nevzpomínej, Hospodine“.6
   Kaje pak se ctil matku svou, ona pak se radovala z víry jeho i z milosti, kterou prokazoval.7 Neboť netoliko chudým a ubohým a cizincům a ostatním mnohým, jakož jsme zpředu řekli, dobře činil, i ty, kteří prodáni byli, vykupoval. Kostely pak ve všech hradech velmi dobře zřídil a služebníky Boží do nich velmi krásně uvedl z mnohých národů, kteří konali služby Boží dnem i nocí, zařízením Božím a služebníka jeho Václava. Vložil mu pak Bůh do srdce, a vystavěl kostel svatého Víta.8
   [Pokračování ...].

Překlad Josef Vajs (1929)


Poznámky:

1 O křtu Vratislava ani Drahomíry se nemluví. Předpokládá se zcela automaticky, že byli oba křesťané. Proto také dávají Václava s naprostou samozřejmostí pokřtít hned po narození, jak se slušelo a jak bylo v knížecím prostředí obvyklé.
2 Staroslověnský text „biskup i notar(ij)“ zřejmě neuvádí jméno biskupa, ale jeho funkci: „biskup-notář“. Spojka „i“ v hlaholském textu byla asi (mylně) považována za zkratku: „biskup imenem Notar“. Srovnej rekonstruovaný text I. stsl. legendy podle J. Vašici (1969).
3 Postřižiny se udělovaly chlapcům v sedmi letech věku. Severoruská redakce legendy (text Minejní) se od této charvátské významně liší ve znění biskupova požehnání, uvádí jej v celé nezkrácené podobě.
4 Podle textu Minejního i Vostokovova to byla kněžna Ludmila, která dala vyučit Václava v knihách slovanských pod vedením kněze (a on si dobře osvojil jejich smysl) a pak byl otcem poslán do Budče (patrně dodatek podle legendy X), aby se vyučil v knihách latinských (zde ho učil kněz, zvaný Učen, jak praví CrescenteII. stsl. legenda, podle Kosmových anagramů totožný s moravským biskupem Gorazdem). Srovnej rekonstruovaný text legendy podle J. Vašici.
Je ovšem možné, pokud Ludmila sídlila na Budči (D. Třeštík 1997, s. 364-366), že knihám slovanským i latinským Václava učil tentýž kněz – biskup Gorazd-Učen – „dobře obeznalý v latinských knihách“ (ŽM XVII). Viz „Rodokmen Mojmírovců“.
5 Po smrti knížete Vratislava (†921) dosadili Václava na trůn a „Boleslav rostl pod ním“. Ale „oba byli ještě malí“, a tak vládla Drahomíra. Z této nelogické změti informací má racionální jádro asi jen zpráva o Drahomířině regentské vládě, o níž Crescente vůbec nemluví. Proč k ní vůbec došlo?
Vždyť Václav už nebyl žádný mladíček, v roce 921 měl asi 26 roků, jak vyplývá z antropologicko lékařského průzkumu jeho kosterních pozůstatků, který provedl E. Vlček (1997, s. 112, 126, 134-135, 137), čili ve Václavově věku příčina v žádném případě nebyla. Svůj lid tedy nezačal spravovat „až dospěl“, když dospělý byl již v roce otcova úmrtí, ale zřejmě až po Arnulfově zásahu v Čechách v roce 922, kdy Drahomíra byla donucena odstoupit, či spíše byla vyhnána. Tehdy měl Václav 27 let a Boleslav asi patnáct (nebo méně), a jak uvádí I. stsl. legenda, „rostl pod ním“ (charv.), resp. „počal mu býti poddán“ (Vost., Min.). Jeho věk ovšem legendista uvést nemohl, protože pak by Václav vypadal jako slaboch, který si svoje právo na stolec nedokázal vůči „matce“ prosadit a uplatnil jej až teprve na zásah zvenčí. Proto se také v žádné václavské legendě nemluví o Václavově dožitém věku! K dožitému věku Vratislava a Václava srovnej článek: „Jak staří umírali staří »Přemyslovci«?“.
6 Legendista se vůbec nezmiňuje o Ludmilině vraždě, proto může mluvit „o matce bez viny“, chybí mu pak motiv pro Václavovo vyhnání Drahomíry. K tomu stejně mohlo dojít až po Arnulfově zásahu (922), tedy až poté, co se Václav ujal vlády. Je proto možné, že v době, kdy tato legenda vznikla, se kult sv. Ludmily buď ještě neprosadil, anebo naopak legendista nechtěl opakovat to, co v té době již bylo zaznamenáno ve staroslověnské legendě ludmilské – dnes ztracené. Ta musela vzniknout ještě za života knížete Václava, když se v ní mluvilo jen o Václavově matce jako o vražedkyni a Boleslav I. tu zřejmě vůbec nebyl jmenován. Co bylo jejím obsahem můžeme dnes usuzovat jen ze staroslověnského Prologu o sv. Ludmile nebo z latinské Fuit.
7 Srovnej s legendou Crescente, v níž Drahomíra naopak vytýká Ludmile a kněžím, že z Václava vychovali mnicha. To mělo být údajně také důvodem Ludmiliny vraždy.
8 „Na všech (»přemyslovských«) hradech nechal postavit kostely“, nad tím se asi pozastavovat nebudeme. Proč však na Pražském hradě staví právě rotundu? Stavbu podle velkomoravských vzorů. Stál zde již kostel P. Marie, kde byl pohřbený jeho strýc Spytihněv, a bazilika sv. Jiří, v níž nalezl spočinutí jeho otec Vratislav. Pro svoji bábu Ludmilu dává postavit při bazilice samostatnou kapli. Nabízí se tu tedy logické vysvětlení, že svatovítskou rotundu dal Václav postavit nad hrobem svého děda Bořivoje. Byl to přece právě Bořivoj, kdo přenesl moravské křesťanství do Čech (Kristián, kap. 2). Kromě toho Václav zřejmě usiloval o to, aby staroslověnská liturgie zazněla i na Pražském hradě, nejen v rotundách v jeho blízkém či vzdálenějším okolí – rotunda (?) sv. Klimenta na Levém Hradci, rotunda sv. Petra na Budči, rotunda sv. Kosmy a Damiana v Boleslavi.

Petr Šimík (2006).

Komentář:
   „Víme dnes bezpečně, že typ rotundy byl do Čech přinesen právě z Velké Moravy a bylo by tedy možné, že byl použit již u nejstaršího v Čechách postaveného kostela“ (D. Třeštík 1997, s. 330), tj. kostela sv. Klimenta na Levém Hradci, který dal postavit kníže Bořivoj.
   „Zákoník Lex Salica Karolina hovoří o prastarém zvyku budovat nad hroby významných mrtvých memoriální sakrální stavby. Taková stavba, nejspíše dřevěný kostel sv. Michala, vznikla nad prvním hrobem kněžny Ludmily na Tetíně“ – uvádí P. Sommer (2001, s. 7-8). Lze proto předpokládat, že nad hrobem svého děda nechal Václav také postavit kostel, v tomto případě kamennou rotundu (viz hrob K1).
   Rotundy a vůbec centrální stavby nebyly původně určeny pro bohoslužby, stavěly se nad hroby mučedníků nebo se zřizovaly na zvláště památných a posvátných místech. Později se z nich staly normální kostely, ale tento »památeční« ráz na nich přece jenom zůstal. Václav dal svou rotundu postavit na místě, které bylo jistě památné. Postavil ho totiž na pahorku Žiži (nebo spíše Siži), »uprostřed hradu«, kde už dávno předtím stál knížecí stolec, onen symbol vlády, pro nějž pak čeští bojovníci »činili ze svých lebek most« pro ty, kteří na něj chtěli usednout. Hned vedle rotundy se nacházelo pohřebiště, vzniklé nejspíše delší dobu před jejím postavením. Při její stavbě se jeden či dva z hrobů ocitly uvnitř rotundy, kostel byl možná postaven nad již existujícím hrobem či hroby. E. Vlček se domníval, že v tomto hrobu (označeném K1) byl pochován Bořivoj. Ve svém kostele P. Marie totiž Bořivoj pohřben nebyl, leží v něm nepochybně Spytihněv se svou manželkou. Pahorek Siži s kamenným knížecím stolcem a snad i hrobem Václavova děda, prvního křesťanského knížete, by však byl vskutku památným a posvátným místem“ (D. Třeštík 1997, s. 409-410).

Srovnání:
• I. stsl. legenda (charv.): Václavovo mládí a skutky, Vražda Václava a translace těla (vraždu Lidmily vynechává).
• I. stsl. legenda (Vost.): Václavovo mládí a skutky, Vražda Václava a translace těla (vraždu Lidmily vynechává).
• I. stsl. legenda (Min.): Václavovo mládí a skutky, Vražda Václava a translace těla (vraždu Lidmily vynechává).
Crescente (bav.): Zavraždění kněžny Ludmily, Zavraždění knížete Václava a translace těla (chybí motiv vražd).
• Gumpold (překl. Z. Kristen): Předmluva, Václavovo mládí, Václavovy skutky, Václavovo vidění a proroctví, Z jinocha mužem, obnovení chrámů, Stavba a posvěcení chrámu, Pozvání na hostinu, Zavraždění Václava, Translace.
• Kristián: Stáří prvních Přemyslovců, Václavovo vidění a proroctví, Vražda knížete Václava, Přenesení těla.
• II. stsl. legenda (Nikol.): Předmluva, Václavovo mládí, Václavovy skutky, Václavovo vidění a proroctví, Vražda Ludmily, Převzetí moci a vyhnání Drahomíry, Stavba a posvěcení chrámu, syn Zbraslav, Pozvání do Boleslavi, Přípitek archandělu Michaelovi, Účast na jitřní, Potyčka s Boleslavem, Zavraždění VáclavaVyhubení jeho přátel, kněží a služebníků a jejich dětí, Zázrak s krví, Odplata Nejvyššího, Translace Václavova těla, Zázraky.
Fuit (překl. B. Ryba): Vražda kněžny Ludmily (Boleslava nejmenuje, translaci Ludmilina těla neuvádí).
• Prolog o Ludmile (překl. J. Vajs): Vražda kněžny Lidmily a přenesení jejího těla (chybí motiv vraždy).
• Prolog o Ludmile (překl. J. Vašica): Vražda kněžny Lidmily a přenesení jejího těla (chybí motiv vraždy).
• Prolog o Ludmile (překl. E. Bláhová-V. Konzal): Vražda kněžny Lidmily a přenesení jejího těla (chybí motiv vraždy).
• Prolog o sv. Václavu (překl. J. Vajs): Zabití Lidmily, Vyhnání a návrat matky, Vražda Václava, Přenesení těla.

Tabulky:
  4. „Stáří prvních »Přemyslovců«“.
  5. „Věk a období vlády knížat v grafickém znázornění“ (do roku 960).
  8. „Srovnání motivů v ludmilských a václavských legendách“.
12. „Dožitý věk knížat podle průzkumu kosterních pozůstatků nejstarších »Přemyslovců«“.
13. „Průběžný věk členů prvních tří generací »Přemyslovců« v některých klíčových letech“.

Pokračuje 2. částí: Vražda Václava a přenesení jeho těla.

Literatura:
• Josef Vajs (ed.): Sborník staroslovanských literárních památek o sv. Václavu a sv. Lidmile. ČAVU, Praha 1929.
• Oldřich Králík (ed.): Nejstarší legendy přemyslovských Čech. Vyšehrad, Praha 1969.
• Dušan Třeštík: Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530-935). NLN, Praha 1997.
• Petr Sommer: Začátky křesťanství v Čechách. Kapitoly z dějin raně středověké duchovní kultury. Garamond, Praha 2001.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah