MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

DOKUMENTY

 

PŘEHLED

DOKUMENTY VZTAHUJÍCÍ SE K HISTORII VELKÉ MORAVY
A POČÁTKŮM ČESKÉHO PŘEMYSLOVSKÉHO STÁTU

A. Dobové dokumenty

• „Žádost o biskupa a učitele
Z listu Rostislava, krále moravského, adresovaného (862) byzantskému císaři Michaelu III. se žádostí o vyslání apoštolského misionáře (legáta).

• „Bůh viděl tvou víru a snahu
Z listu byzantského císaře Michaela III., který při svém příchodu na Moravu roku 863 předali bratři Konstantin a Metoděj, spolu s dalšími dary, moravskému králi Rostislavovi.

• „List papeže Mikuláše I. biskupu Šalamounovi
Z listu papeže Mikuláše I. kostnickému biskupu Šalamounovi (864).

• „Sláva na výsostech Bohu
„Gloria in excelsis Deo“ – list papeže Hadriána II., který roku 869 adresoval Rostislavu a Svatopluku a Kocelovi.

• „Objímáme vás zbožnou láskou
List papeže Jana VIII., který roku 879 adresoval „nejdražšímu synu“ Svatoplukovi z Moravy.

• „Doslechli jsme se
List papeže Jana VIII., adresovaný roku 879 „nejdůstojnějšímu Metoději, arcibiskupovi panonské církve“.

• „Horlivosti tvé
„Industriae tuae“ – list papeže Jana VIII., který roku 880 adresoval „milovanému synu“ Svatoplukovi, slavnému vladaři. V něm schvaluje a přikazuje používat slovanský jazyk při liturgii. V Kosmově kronice (I, 15) a v pracích pozdějších autorů je tato listina označována jako „Privilegium církve moravské“.

• „Schvalujeme pastýřskou péči
List papeže Jana VIII., adresovaný roku 881 arcibiskupu Metodějovi.

• „Prosíme v ustavičných modlitbách Boha
List papeže Štěpána V., který roku 885 adresoval svému „duchovnímu synu“ Svatoplukovi, králi Slovanů. V něm omezuje (nezakazuje) používání slovanského jazyka při liturgii.

• „Duchovně Vás objímá a miluje
Komonitorium papeže Štěpána V. z roku 886. O Svatoplukovi se tu píše jako o „jediném a nejdražším synu“. Je tu vysloven zákaz Gorazdovi dále vykonávat arcibiskupský úřad.

• „Janovi, vznešenému vladaři Římského stolce
Stížný list bavorských biskupů papeži Janu IX. z roku 900. Z něj se dovídáme mj., že toho roku došlo k „obnovení“ moravského arcibiskupství.

• „Moravané se chlubí vlastním metropolitou
List mohučského arcibiskupa Hathona papeži Janu IX. z roku 900. Popírá v něm, že by Moravané kdy měli vlastního metropolitu.

• „Jest spravedlivá věc
List papeže Jana XIII. knížeti Boleslavovi I., kterým roku 967/968 vyslovil souhlas se založením pražského biskupství. Jedná se o opis listiny, který Kosmas (I, 22) vložil do své kroniky (je považován za Kosmou falšovaný).

• „Nepovolení slovanské liturgie
V roce 1080 papež Řehoř VII. zamítl žádost knížete Vratislava II. o povolení slovanské liturgie. Z. Kalandra 1947.

• „Ve jménu svaté a nerozdílné Trojice
Privilegium římského císaře Jindřicha III., kterým roku 1086 na sněmu v Mohuči stvrdil a ustanovil, „nařizujíce nezrušitelně“, aby pražské biskupství bylo (znovu) sjednoceno (s moravským), jako za biskupa Vojtěcha. Jedná se o opis listiny, který Kosmas (II, 37) vložil do své kroniky (je považován za Kosmou falšovaný). Obsahuje popis hranic pražského biskupství.

• „Nejkřesťanštější monarcha Čechů
Listina Soběslava I. z roku 1130, v níž se sám nazývá nejkřesťanštějším monarchou Čechů. Po své údajné „»přemyslovské« rodině“ ani nevzdechl.


B. Současné dokumenty

• „Egregiae virtutis viri
Apoštolský list papeže Jana Pavla II., kterým byli 31. 12. 1980 sv. Konstantin-Cyril a Metoděj prohlášeni spolupatrony Evropy.

• „Slavorum Apostoli
Encyklika papeže Jana Pavla II. (1985) vydaná při příležitosti 1100. výročí úmrtí arcibiskupa Metoděje, apoštola Moravanů a Slovanů.

• „K pravoslavnému svatořečení sv. Rostislava 30. října 1994 v Brně
Moravský král a světec. Článek Pavla Hrůzy v Moravském historickém sborníku 1993-1994.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah