MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

LEGENDY

 

PROLOŽNÍ1 LEGENDA O SV. LUDMILE

V týž den (16. září) svaté Ludmily mučednice, báby sv. Václava

   Blahoslavená Lidmila byla ze země Srbské, knížete srbského dcera. Byla provdána za českého knížete, jménem Bořivoje. Nebyli tehdy ještě všichni pokřtěni; když pak byli spolu, osvítily se jim oči srdce [jejich], a byli pokřtěni ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého. I vystavěli chrámy a shromáždili kněze.
   A zplodili tři syny a dceru. Bořivoj pak, maje šestatřicet let, z života tohoto odešel.
   Blahoslavená pak Lidmila všecku péči měla k Bohu a rozdala všecko své jmění na almužnu chudým. Syn pak její Vratislav přejal stolec otcovský, a ten, vládnuv třiatřicet let, skonal v Pánu,2 i přejal vládu Václav, vnuk Lidmilin.
   Tehdy začala pomýšleti máti Václavova velmi [zle] proti tchyni své a všelijak hledala zahubiti jí.
   Vědouc to Lidmila, odešla na jiný hrad, nazvaný Tetín. Snacha pak její se uradila se dvěma bojary a poslala je na Tetín, aby zahubili tchyni její Ludmilu. Přišedše pak vrahové ti, shromáždili množství zlosynů sobě podobných. Když pak byl večer, obstoupili dvůr se zbraněmi a rozbili dveře a vešli do domu. Chopivše pak Lidmilu, vhodili provaz na hrdlo její a udusili ji.
   A tak vzala konec života v den sobotní, v první hodinu noční, živši let šedesát a jedno [léto], Bohu se zalíbivši a korunu mučednickou přijavši.3 Neboť Bůh ukázal skrze ni znamení a divy na místě, kdež byla pohřbena; nebyla totiž [pochována] v kostele, ale pode zdí hradní, kdež se po všecky noci zjevovaly svíce hořící. I nějaký slepec prozřel, dotknuv se prsti, kdež Lidmila ležela.
   A od té doby se děly mnohé zázraky, o nichž slyše vnuk její Václav, pospíšiv si přenesl bábu svou do slavného města Prahy a položil ostatky její v kostele svatého Jiří, kdež i nyní mnohá znamení a zázraky se dějí.

Překlad Josef Vajs (1929)


Poznámky:

1 Prolog neboli synaxář východní církve je liturgický sborník stručných životopisů světců, řazených podle kalendáře. Prolog vznikl asi v polovině 12. století překladem synaxáře byzantského; v jednotlivých slovanských oblastech pak byly do tohoto základního Prologu zařazovány i životopisy místních svatých. Řecká církev užívá pojmenování „synaxarion“ („synaxis“ znamená „sbírku“ nebo „shromáždění“; od obojího lze název knihy odvodit: buď je to sbírka životopisů, nebo čtení pro sváteční shromáždění; přeneseně znamená „synaxis“ také sám svátek světce).
2 vládnuv třiatřicet let: „vladěvъ lět LG“ je čtení rukopisu č. 153 býv. moskevské Typografické knihovny (dnes Ústřední archiv). Pokud chápeme „vladěti“ jako „vládnouti“: jde o dobu vlády, ne o věk Vratislavův. V legendě Fuit čteme chybné „dovršiv třiatřicet let“. Další oporu má Vajsův překlad i v kontextu; jak u Bořivoje, tak u Spytihněva se v souvislosti s jejich úmrtím mluví o dožitém věku a autor se nechtěl po třetí opakovat.
Dosavadní překlady: 
• J. Vajs (1929) – „vládnuv třiatřicet let“,
• J. Vašica (1942) – „vládnuv, v třiatřicíti letech skonal v Pánu“, 
• J. Vašica (1969) – „vládl třiatřicet let, načež zesnul v Pánu“, 
• E. Bláhová-V. Konzal (1976) – „dosáhnuv třiatřiceti let, spočinul v Pánu“.
Ze zmínky o „stolci otcovském“ lze vyvodit, že Vratislavův děd v Praze nevládl, že „zřízení“ knížecího stolce je až dílem skutečného zakladatele pražského hradu Bořivoje. „Nastolovací rituál“ přinesl nejspíš s sebou z Moravy, protože před tím, než sám usedl na pražský stolec (875), se o jediném vévodovi či knížeti Čechů nemluví. Viz např. Fuldské anály k roku 845 nebo 872.
3 korunu mučednickou přijavši: „Mučenija věnecь priimši“ znamená doslova „věnec“, nikoli korunu. Odpovídá to rozdílu ve tvaru odznaku královské či císařské moci a důstojnosti – Východ si zachoval věnec, na Západě se představě věnce vzdálili, ačkoli původní „corona“ není nic jiného než věnec.

Petr Šimík (2005).

Legenda: ь – měkký jer; ъ – tvrdý jer.

Komentář:
   V úvodním komentáři k proložním legendám Josef Vajs (1929, s. 62) předeslal: „Texty uvádím paleograficky přesně se všemi zvláštnostmi originálu, pokud je v tiskovém vydání možno“.
   K otázce výkladu „vládnuv – dosáhnuv – dovršiv – maje let“ (pozn. 2): Údaj lze chápat i jako snahu opravit chybu v původní (nedochované) staroslověnské legendě ludmilské, pokud vůbec životní údaje knížat již tehdy obsahovala, ale předpokládejme, že ano. Stejnou chybu najdeme v Kristiánovi i v latinské Fuit. Vratislavův věk 33 let je zcela nereálný – srovnej E. Vlčkem (1997) stanovený dožitý věk tohoto knížete (45-50 let) v tabulce 12.
   H. Łowmiański (1970, s. 413) k tomu říká: „Údaje o věku členů dynastie nemohou být »úředního« původu, tj. pocházet z nějakého oficiálního seznamu knížat, protože takovéto seznamy pravidelně uváděly data nastoupení vlády a délku panování a ne délku života“. Takto autora citoval D. Třeštík (1997, s. 142), sám však údaj „33 let“, použitý v legendách u Vratislava, stereotypně považuje za délku jeho života (D. Třeštík 1997, s. 206).
   Dožitý věk prvních „Přemyslovců“ podle E. Vlčka ve srovnání s údaji uvedenými v legendách a s Třeštíkovými domněnkami přibližuje tabulka 4, dobu jejich vlády v grafickém znázornění najdete v tabulce 5. Životní data Ludmily a Václava, podle současného stavu poznání, obsahují tabulka 6tabulka 7. Průběžný věk členů první tří generací „Přemyslovců“ v některých klíčových letech přibližuje tabulka 13. K dožitému věku Vratislava a Václava srovnej článek Brůžek-Novotný (1999): „Jak staří umírali staří Přemyslovci?“

Srovnání:
• I. stsl. legenda (charv.): Václavovo mládí a skutky, Vražda Václava a translace těla (vraždu Lidmily vynechává).
• I. stsl. legenda (Vost.): Václavovo mládí a skutky, Vražda Václava a translace těla (vraždu Lidmily vynechává).
• I. stsl. legenda (Min.): Václavovo mládí a skutky, Vražda Václava a translace těla (vraždu Lidmily vynechává).
Crescente (bav.): Zavraždění kněžny Ludmily, Zavraždění knížete Václava a translace těla (chybí motiv vražd).
• Gumpold (překl. Z. Kristen): Předmluva, Václavovo mládí, Václavovy skutky, Václavovo vidění a proroctví, Z jinocha mužem, obnovení chrámů, Stavba a posvěcení chrámu, Pozvání na hostinu, Zavraždění Václava, Translace.
• Kristián: Stáří prvních Přemyslovců, Václavovo vidění a proroctví, Vražda knížete Václava, Přenesení těla.
• II. stsl. legenda (Nikol.): Předmluva, Václavovo mládí, Václavovy skutky, Václavovo vidění a proroctví, Vražda Ludmily, Převzetí moci a vyhnání Drahomíry, Stavba a posvěcení chrámu, syn Zbraslav, Pozvání do Boleslavi, Přípitek archandělu Michaelovi, Účast na jitřní, Potyčka s Boleslavem, Zavraždění VáclavaVyhubení jeho přátel, kněží a služebníků a jejich dětí, Zázrak s krví, Odplata Nejvyššího, Translace Václavova těla, Zázraky.
Fuit (překl. B. Ryba): Vražda kněžny Ludmily (Boleslava nejmenuje, translaci Ludmilina těla neuvádí).
• Prolog o Ludmile (překl. J. Vajs): Vražda kněžny Lidmily a přenesení jejího těla (chybí motiv vraždy).
• Prolog o Ludmile (překl. J. Vašica): Vražda kněžny Lidmily a přenesení jejího těla (chybí motiv vraždy).
• Prolog o Ludmile (překl. E. Bláhová-V. Konzal): Vražda kněžny Lidmily a přenesení jejího těla (chybí motiv vraždy).
• Prolog o sv. Václavu (překl. J. Vajs): Zabití Lidmily, Vyhnání a návrat matky, Vražda Václava, Přenesení těla.

Srovnání:
Tabulka   4. „Stáří prvních »Přemyslovců« podle legend“.
Tabulka   5. „Věk a období vlády knížat v grafickém znázornění“ (do roku 960).
Tabulka   8. „Srovnání motivů v ludmilských a václavských legendách“.
Tabulka 12. „Výsledky průzkumu kosterních pozůstatků nejstarších »Přemyslovců«“.
Tabulka 13. „Průběžný věk členů prvních tří generací »Přemyslovců« v některých klíčových letech“.
Hroby: „Hrob K1-Bořivoje“.
Hroby: „Hrob knížete Vratislava“.
Hroby: „Hrob knížete Václava“.
Otázka: „Jak staří umírali staří »Přemyslovci«?

Literatura:
• Josef Vajs (ed.): Sborník staroslovanských literárních památek o sv. Václavu a sv. Lidmile. ČAVU, Praha 1929, s. 64-65.
Oldřich Králík (ed.): Nejstarší legendy přemyslovských Čech. Vyšehrad, Praha 1969.
H. Łowmiański: Początki Polski II., III., IV. Warszawa 1963, 1967, 1970.
Staroslověnské legendy českého původu. Nejstarší kapitoly z dějin česko-ruských kulturních vztahů, ed. A. I. Rogov-Emílie Bláhová-Václav Konzal, Vyšehrad, Praha 1976, s. 273-274.
Emanuel Vlček: Nejstarší Přemyslovci. Fyzické osobnosti českých panovníků. Atlas kosterních pozůstatků prvních sedmi historicky známých generací Přemyslovců s podrobným komentářem a historickými poznámkami. Vesmír, Praha 1997.
Dušan Třeštík: Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530-935). NLN, Praha 1997.
Jaroslav Kolár (ed.): Středověké legendy o českých světcích. NLN, Praha 1998.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah