MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

VRAŽDA KNÍŽETE VÁCLAVA
A PŘENESENÍ JEHO TĚLA

KRONIKA NEPLACHOVA

Děje a činy českých knížat a králů

Roku 9281 od vtělení Páně 
   28. září sv. Václav, čtvrtý kníže, byl zabit svým bratrem Boleslavem v Boleslavi. Jak žil a také jak byl zabit, je zřejmé z legendy o něm.2 Téhož roku nastoupil po svatém Václavu pátý kníže, Boleslav – bratrovrah. 22. září byl na žádost Boleslava Zbožného3 posvěcen řezenským Michalem kostel, vybudovaný svatým Václavem ke cti sv. Víta v metropoli pražské.4

Léta Páně 9325
   4. března bylo přeneseno tělo sv. Václava z Boleslavi do Prahy.

Neplach: Stručné sepsání kroniky římské a české.


Poznámky:

1 Stejné vročení Václavovy vraždy má i Dalimil (kap. 30)Granum. Kronikář Kosmas (I, 17) uvádí zprávu o smrti Václavově k roku 929, ale i toto datum je mylné. S tím souvisí i správnost data nástupu Boleslava I. na trůn a přenesení těla sv. Václava, k němuž podle některých legend došlo asi tři roky po Václavově smrti.
Podle posledních názorů byl kníže Václav zavražděn roku 935 (D. Třeštík 1997, s. 418, 428, 429, 447).
2 Crescente, Gumpold, Kristián, Vavřinec – pokud uvedeme latinsky psané legendy. Ve staroslověnštině byly sepsány dvě: I. stsl. legendaII. stsl. legenda.
3 Boleslav Zbožný neboli Boleslav II., syn Boleslava I.
4 Podle Kosmy (I, 18) dal svatovítskou rotundu posvětit Václavův bratr Boleslav I. v roce 930 (22. září). Pravděpodobně to však učinil ještě sám Václav, byl-li zavražděn až v roce 935 (viz výše pozn. 1). Srovnej D. Třeštík (1997, s. 411).
5 Historik D. Třeštík se domnívá, že Václavovo tělo bylo přeneseno z Boleslavi do Prahy v souvislosti s přípravami na založení pražského biskupství v druhé polovině 60. let 10. století (D. Třeštík 2000, s. 11), tzn. 30 let po vraždě.
Podle Vavřincovy legendy došlo k translaci Václavova těla až za času biskupa Vojtěcha. Ten byl zvolen na Levém Hradci, kde započalo české křesťanství, v roce 982. Kosmas (I, 24-25) však píše o volbě Vojtěcha 19. února 969. Neplach uvádí, že byl investován již 3. června 968. Kvůli tomuto chybnému datování by pak přenesení Václavova těla opravdu mohlo časově souviset s počátkem Vojtěchova úřadu (přelom 60. a 70. let 10. století), jak uvedl Vavřinec.

Petr Šimík (2007).

Neplachova kronika:
Prolog.
Jak Metoděj pokřtil Bořivoje (894).

Srovnání:
Rodokmen »Přemyslovců«“ čili pražské větve mojmírovského rodokmenu.
Vražda knížete Václava v legendách: I. stsl. legenda, Crescente, Gumpold, Kristián, Vavřinec, II. stsl. legenda.
Vražda knížete Václava v kronikách: Dalimil, Pulkava, Marignola, Neplach, Granum, Palacký.
Tabulka   4: „Životní data knížat podle legend“.
Tabulka 5a: „Věk a období vlády knížat v grafickém znázornění“ (do roku 960).
Tabulka   6: „Životní data kněžny Ludmily“.
Tabulka   7: „Životní data knížete Václava“.
Tabulka 12: „Dožitý věk knížat podle výsledků antropologicko lékařského průzkumu“.
Tabulka 13: „Průběžný věk členů prvních tří generací »Přemyslovců« v některých klíčových letech“.
Otázky: „Jak staří umírali staří »Přemyslovci«?
Hroby: „Hrob knížete Václava“.

Literatura:
• Bertold Bretholz: Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag. Monumenta Germaniae Historica (MGH), nova series II, Berlin 1923.
• Karel Hrdina: Kosmova kronika česká. Melantrich, Praha 1949, s. 38-39.
• Kosmova kronika česká. Ed. Karel Hrdina-Marie Bláhová, Svoboda, Praha 1972, s. 35-36.
• Neplach: Stručné sepsání kroniky římské a české. Přel. dr. Jana Zachová, CSc. In: Kroniky doby Karla IV. Svoboda, Praha 1987.
• Dušan Třeštík: Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530-935). NLN, Praha 1997.
• Dušan Třeštík: Vznik přemyslovského státu a jeho „politického“ národa (I. a II.). In: DaS 2000, č. 4, s. 6-11, č. 5, s. 29-32.
• Kosmova kronika česká. Překl. K. Hrdina a M. Bláhová, úvod D. Třeštík, komentář P. Kopal, vysvětlivky a poznámky M. Bláhová, rejstříky J. Vilím. Paseka, Praha a Litomyšl 2005.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah