MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

GRANUM

L. E. Havlík: O datování ve staroslověnských písemných památkách
JÁDRO KATALOGU PŘEDNÍCH BISKUPŮ MORAVY

Granum cathalogi praesulum Moraviae
k roku 912

   Anno Domini 912 beautus Metudius ibidum defunctus est et iuxta corpus fraternum beati Cirilli honorifice est sepultus. Post cuius decessum sedes episcopalis Moravie fere per quinquennium vacavit.
   Rozbor zprávy
   (185) Arcibiskup Metoděj zemřel dne 6. dubna 6393 (885) na Moravě. Před svým zesnutím poskytl požehnání císaři (Basiliovi I.) a králi (Svatoplukovi I.).1 Slova „Života Metoděje“, kap. XVII, odhalují, že Svatopluk v oné době nebyl přítomen, snad žil na jiném místě. Oním místem mohlo snad být nově zbudované hlavní město pozdější tradicí pramenů zvané Welegrad – Velehrad. Metoděj byl arcibiskupem církve Moravské (Marabensis) spojované se starobylým hlavním městem nazývaným Morava.2 Metoděj zemřel v synodním kostele a byl pohřben ve „velkém“ (tj. Hlavním kostele moravském uvnitř zdi na levé straně za oltářem svaté Bohorodičky („Proložní život Konstantina a Metoděje“). „Bohoslužba na památku Metoděje“ sdělila, že tělo Metoděje zůstalo v Moravské zemi. Pulkavova „Cronika“ ze 14. století byla prvním pramenem, který informoval o pohřbu Metoděje v Římě a o tom, že Cyril a Metoděj leželi pohřbeni v kostele sv. Klimenta.3 Tento názor převládl pak na Moravě až do 16. století, kdy biskup Stanislav Pavlovský z Olomouce požádal o přenesení ostatků bratří Cyrila a Metoděje z Říma do Olomouce (1580).
   (186) Druhá část zprávy sděluje, že (arci)biskupství zůstalo prázdné pět let po Metodějově úmrtí. Metoděj ustanovil biskupa Gorazda za svého nástupce („Život Metoděje“, kap. XVIII), který se však musel dostavit do Říma („Commonitorium“ pro biskupa Dominika, papežského legáta, na Moravu k roku 886).4 Avšak Gorazd byl velmi brzo sesazen nitranským biskupem Wichingem („Život sv. Klimenta“, kap. VII-24, VIII-25).5 Pozdější bavorské prameny: „Bernardi Cremifanensis“ (tj. Berchtolda z Kremsmünsteru) „Historiae“ k roku 876 (886?) a „Notae de episcopis Pataviensibus“ komentovaly událost tak, že Wiching zamýšlel s pomocí krále Svatopluka zřídit arcibiskupství v metropoli Seclavia.
   Pět let vacance by vedlo k letům 890-891 nebo k roku 917 dle „Granum“.6 Wiching držel svůj úřad asi do roku 890-891. Potom byl zcela činný ve službách krále Arnulfa. Datum 917 („Granum“) by bylo prvním rokem arcibiskupského úřadu arcibiskupa Jana.
Obr. 1. V roce 885 (6. dubna), tj. roku 6393 mladší byzantské éry II, zemřel arcibiskup Metoděj
(Život Metoděje, kap. XVII). Rok Metodějova úmrtí podle různých ér.

   Rozbor data
   (198) 912. Tento rok „Granum“ popisuje tak, že to byl rok Metodějova úmrtí. Od té doby bylo arcibiskupství neobsazeno po dobu pěti roků (885+5=890). Rok 912 lze dešifrovat pomocí alexandrijské větší éry a byzantské mladší éry II:
      912+5492/5493=6404/6405  6404/6405–5508/5509, tedy 896/897 a 895/896.
Přepočet osvětluje, že to byl rok 6405 (896+5509=6405  6405–5493=912).7
   Pět let uprázdnění stolce po Metodějově úmrtí skončilo byzantským rokem 6398 (890). Designovaný arcibiskup Gorazd ztratil svůj úřad počátkem roku 886 a byl následován biskupem Wichingem, který spravoval moravskou církev do let 890-891, ale již okolo roku 891 sloužil Arnulfovi. Je velmi pravděpodobné, že první kompilátor díla začal počítat uprázdnění stolce teprve od konce Wichingova administrování (891+5=896).8jiném případě přidal první kompilátor pět let k datu Metodějova úmrtí (6393+5=6398) a jiný pozdější (199) kompilátor, vykládaje zprávu o pětiletém uprázdnění stolce, přidal k datu 907 dalších pět roků: 907+5=912.9 Diagram výše uvedený informuje o roku Metodějova úmrtí podle různých ér.
   Byzantské roky 6404 a 6405 (údobí mezi 1. zářím 895 až 31. srpnem 897) mají snad ještě jiný význam. Byla to doba, kdy Maďaři přišli do oblasti v poříčí řeky Tisy. Konstantin VII. Porfyrogenetos („De administrando imperio“, kap. 38, 40, 41) uvedl, že se Maďaři usadili v povodí Tisy, Kriše (Gris), Mueeşe (Maros) a Begy na území Velké Moravy, jak nazýval zmíněné území. „Petice bavorského episkopátu“10 z roku 900 osvětlila událost s poznámkou, že Moravané přijali větší počet Maďarů na své území. Anonymní notář krále Bely („Gesta Hungarorum“, kap. 14) napsal, že Maďaři přišli do této země v roce 903. Prvotní uherský autor musel znát byzantské datum 6404, i když nevěděl, že to bylo byzantské datum. Považoval je za datum alexandrijské světové éry Julia Africana, neboť 6404–5501=903. Datum 907, týkající se smrti knížete Arpáda, vzniklo týmž způsobem („Gesta Hungarorum“, kap. 52):
      907+5501=6408  6408–5508=900. Přepočet podává důkaz o tom, že kníže Arpád zemřel v roce 900.

Jádro katalogu předních biskupů Moravy k roku 912.
L. E. Havlík (1998, s. 185-186, 198-199).


Poznámky:

   912 blahoslavený Metoděj tamtéž (tj. v Římě) zemřel a byl důstojně pohřben vedle těla bratra blahoslaveného Cyrila. Po jeho smrti zůstalo místo biskupa moravského téměř po pět let prázné.
1 Srovnej „Život sv. Metoděje“, kap XVII.
2 Život Metoděje, dodatek k Životu Konstantina: „Když pak Metoděj přišel do moravských zemí, kdykoliv vstupoval do města nebo vsi-dvorce, všichni lidé ho přijímali s radostí ... . Když pak došel i na Moravu a dal knížatům přečíst poselství papeže Hadriána. Přečetli je a dali se do velkého pláče pro svého vzdělavatele [Konstantina]. Metoději, jeho bratru, prokazovali velikou úctu ...“ (L. E. Havlík 1992, s. 165).
3 Srovnej kroniku Přibíka Pulkavy z Radenína (kap. XIII).
4 Srovnej „Komonitorium papeže Štěpána V.“ (886).
5 Srovnej „Život sv. Klimenta, biskupa Bulharů“.
6 Zpráva „Granum“ k roku 912 (tj. 6404/6405 byzantské mladší éry II) je 5 roků vzdálena od zprávy k roku 907 (B) (tj. 6400 syrské éry) pocházející z „Chronografu A“, kterou kompilátor považoval za oznámení o Metodějově pobytu v Římě. Ale také téměř 5 let ji dělí od obnovení arcibiskupství v roce 916 („Granum“) (tj. 6408 byzantské mladší éry II). Smysl této zprávy je ovšem poněkud nejasný. Mohlo by se snad jednat o pokus dodatečně doplnit Metodějovo úmrtí z „Chronografu B“, odkud kompilátorovi „zmizelo“ díky záměně za úmrtí Cyrilovo (900 A).
Obr. 2. V roce 896, tj. roku 6404/6405 byzantské mladší éry, bylo moravské arcibiskupství po
odchodu Wichinga již pátým rokem neobsazeno. K roku 896 římského kalendáře dospějeme
přepočtem data 912 („Granum“) dle alexandrijské éry maior (+5493) a byzantské mladší éry II (–5509).
7 To platí v případě, že zpráva patřila původně do „Chronografu B“ – rozdíl činí 16 roků.
8 V roce 891 biskup Wiching vystupuje již jako vyslanec krále Arnulfa (společně s dalším neznámým velmožem) při vyjednávání s Moravany (L. E. Havlík 1992, s. 221). Viz Fuldské anály k roku 891. Je proto možné, že zpráva byla ze staroslověnštiny do latiny chybně přeložena. Původně mohla oznamovat, že: „5 let po Metodějově smrti zůstalo místo biskupa moravského uprázdněné“, místo chybného: „po Metodějově smrti zůstalo 5 let uprázdněné“, protože víme, že bylo uprázdněné po 10 let – v letech 891-900.
9 Viz výše pozn. 6.
10 Viz „Stížný list bavorských biskupů“.

Petr Šimík (2007).

Obr. 3. V roce 889, tj. roku 6404/6405 syrské éry, bylo moravské arcibiskupství již pátým
rokem neobsazeno. K roku 889 římského kalendáře dospějeme přepočtem
data 912 („Granum“) dle alexandrijské éry maior (+5493) a syrské éry (–5516).

Komentář:
Přepočtem roku 912 (dle římského kalendáře) pomocí systému čtyřciferného datovaní, používaného autory staroslověnských písemných památek, dospěl L. E. Havlík k výsledku:
A. pomocí alexandrijské větší éry (maior) a byzantské mladší éry II (viz níže obr. 4):
       912+5492/5493=6404/6405  6404/6405–5508/5509, tedy 896/897 a 895/896.
    Vychází rozpětí let 895-897, z toho autor vybral rok 896. Zpráva by pak patřila do „Chronografu B“. Toho roku ale uplynulo od Metodějovy smrti již 11 let. Druhá polovina zprávy by však pravdivá byla. Arcibiskupský stolec zůstal uprázdněn téměř 5 let až do roku 900.

Obr. 4. Rok 6404/6405 odpovídá podle alexandrijské éry maior (–5493/5492)
původnímu (chybnému) roku 912 („Granum“) i správnému roku 896
přepočtem podle byzantské mladší éry II (–5509/5508).
    Rozdíl mezi rokem 912 („Granum“) a rokem 896 římského kalendáře činí 16, což by odpovídalo jejímu „původu“ z moravského „Chronografu B“.

    Pokud by zpráva měla pocházet z „Chronografu A“, což není pravděpodobné, museli bychom pro přepočet použít:
B.
alexandrijskou větší éru (maior) a syrskou éru (viz níže obr. 5):
       912+5492/5493=6404/6405  6404/6405–5515/5516=889.
    Vychází rok 889. V roce 889 sice právě plynul pátý rok od Metodějovy smrti, ale nemáme žádnou zprávu o tom, že by téhož roku byl znovu obsazen úřad arcibiskupa moravského. K tomu došlo až o 11 let později v roce 900 římského kalendáře.

Obr. 5. Rok 6404/6405 odpovídá podle alexandrijské éry maior (–5493/5492) původnímu
(chybnému) roku 912 („Granum“) (alexandrijská éra minor, tzn. odpočet 5492/5491, vede
k nepřijatelnému výsledku) i správnému roku 889 přepočtem podle syrské éry (–5516/5515).

   Rozdíl mezi rokem 912 („Granum“) a rokem 889 římského juliánského kalendáře činí 23.
   Zpráva tedy spíše pochází až z „Moravského chronografu C2“, v němž je Metodějův odchod do Říma vztažen k roku 907. Arcibiskupství mělo být obnoveno roku 916 („Granum“), tedy v pátém roce od roku 912 („Granum“), kdy měl zemřít Metoděj. Od roku 912 („Granum“) sice nelze žádným přepočtem dojít ke skutečnému roku úmrtí arcibiskupa Metoděje, ale mezi jeho návštěvou Říma (880) a úmrtím (†885) skutečně uplynulo 5 let, tak jako mezi roky 907 a 912 („Granum“). Rok 912 („Granum“) jako rok Metodějova úmrtí byl tedy do „Moravského chronografu C2“ vložen, resp. „dopočítán“   d o d a t e č n ě   na základě obsahu zpráv k rokům 907 a 916 („Granum“).

Petr Šimík (2007).

„Granum“ – úvodní část

„Granum“ o misii byzantských věrozvěstů:
886 – Svatopluk starší, král Moravy, pokřtěn Cyrilem (po přepočtu 863)
887 – tentýž král ustanovil Cyrila arcibiskupem ve Velehradu (po přepočtu 864)
891přenesení ostatků sv. Klimenta z Moravy do Říma (po přepočtu 868) – klíč
892 – Cyril se zřekl arcibiskupské hodnosti ve prospěch Metoděje (po přepočtu 869)
894 – Bořivojův křest Metodějem (?), ale spíše sňatek s Ludmilou (!) (po přepočtu 871)
900 – úmrtí Svatopluka staršího, čili krále Rostislava (po přepočtu 877)
907 – Metoděj odchází ze svého sídla ke sv. Klimentovi (po přepočtu 884)

„Granum“ o (arci)biskupech moravských:
900 – úmrtí Cyrila, ve skutečnosti arcibiskupa Metoděje (po přepočtu 885)
901 – papež nazval Svatopluka králem (patronace Říma) (po přepočtu 885)
907 – zpustošení Moravy Arnulfem (po přepočtu 892)
912 – Po smrti Metoděje zůstal arcibiskupský úřad pět let neobsazen (po přepočtu 896)
915 – Císař Arnulf obnovil Svatoplukovo království (po přepočtu 899)
916 – (arci)biskup Jan (po přepočtu 900)
942 – (arci)biskup Silvestr (po přepočtu 926)
961 – biskupství po 10 let neobsazeno (po přepočtu 945)

„Granum“ – dodatky z českých pramenů:
971 – moravské biskupství spojeno s pražským (984?)
928 – kníže Václav zavražděn svým bezbožným bratrem Boleslavem (935)
920 – Svatopluk postoupil Moravské království knížeti Čech (904?)

„Granum“ – celkové shrnutí

Srovnání:
Mapky: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Bořivoj – Svatoplukův místodržící v Čechách“.
Kníže Bořivoj v písemných pramenech a problematika jeho hrobu“.
Bořivojův křest v legendách: Kristián, Fuit, Proložní ludmilská, Diffundente sole.
Bořivojův křest v kronikách: Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, Neplach, Granum, Palacký.
Legendy: „O pustynnike Ivaně“.
Legendy: „Beatus Cyrillus“.
Dokumenty: „Egregiae virtutis“ aneb Konstantin a Metoděj prohlášeni spolupatrony Evropy (1980).
Dokumenty: „Slavorum Apostoli“. Encyklika papeže Jana Pavla II. (1985) k 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje.
Dokumenty: „Moravský král a světec“. K pravoslavnému svatořečení sv. Rostislava 30. října 1994 v Brně.
Tabulka   3: „Pokusy historiků a badatelů o »správné« datovaní Bořivojova křtu podle Kristiánovy smyšlené historky“.
Tabulka 5a: „Věk a období vlády knížat v grafickém znázornění“ (do roku 960).
Tabulka 13: „Průběžný věk členů prvních tří generací »Přemyslovců« v některých klíčových letech“.

Tabulka 15: „Životní data krále Rostislava“.
Tabulka 16: „Zdroj Kristiánovy a Kosmovy inspirace“ aneb Bez moravské historie by nebyly ani české mýty!
Tabulka 17: „Arcibiskupové a biskupové moravští“.
Tabulka 19: „Rostislav a Svatopluk, králové velkomoravští, v písemných pramenech“.
Tabulka 20: „Křesťanský král-oráč a byzantská misie“ v pozdější písemné a obrazové interpretaci.
Symbolika: „Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě“ aneb Přemyslův konec.
Osobnosti: „Život svatého knížete velkomoravského Rostislava“. Ke kanonizaci sv. Rostislava pravoslavnou církví.
Komentáře: „Přemyslovský cyklus ve znojemské rotundě“ aneb »Mýliti se« je přece lidské...
Aktuality: „Česká televize mystifikuje diváky“ aneb Český pohanský komiks v moravské křesťanské kapli!?
Otázky: „Proč se založení hradu Praha upírá Bořivojovi?
Otázky: „Mohl být Bořivoj synem Rostislava?
Otázky: „Mohl být Bořivoj, vysoce postavený Moravan a Svatoplukův příbuzný, nepokřtěný?
Otázky: „Není Bořivojův křest Metodějem opravdu pouze legendou?“ 1. Bořivoj, 2. Ludmila, 3. Strojmír.
Otázky: „Co chtěl říci Kristián, když Metodějovými ústy předpověděl Bořivojovi: »Staneš se pánem pánů svých!«?
Otázky: „Proč bavorská recenze legendy Crescente vynechala Bořivoje?
Otázky: „Mohl Spytihněv usednout na stolec otcovský jako pohan?
Otázky: „Jak staří umírali staří »Přemyslovci«?
Otázky: „Jak starý je hrob K1 ve Svatovítské rotundě? Je starší, nebo mladší než sama rotunda?
Otázky: „O čem svědčí kousky malty nalezené v zásypu hrobu K1?
Úvahy: „Vznik a původ přemyslovské pověsti“.
Mytičtí Přemyslovci – literární fikce, nebo historická věda?“ (1. moravská historie, 2. Kristián, 3. Kosmas).

   • F. Palacký (1848), • R. Turek (1963), • A. Friedl (1966), • V. Karbusický (1995), • D. Třeštík (2006, 2009).

Literatura:
• Josef Vašica: Literární památky epochy velkomoravské 863-885. LD, Praha 1966, s. 174-181.
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992.
• Lubomír E. Havlík: Svatopluk Veliký, král Moravanů a Slovanů. Jota, Brno 1994.
• Lubomír E. Havlík: O datování ve staroslověnských písemných památkách. Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 1996-1998. MNK, Brno 1998, s. 163-223.
• Bohuslav Klíma: Objev prvního velkomoravského kostela na hradišti sv. Hypolita ve Znojmě. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, svazek 153, řada společenských věd č. 18. MU, Brno 2001, s. 3-24.
• Luděk Galuška: Slované – doteky předků. O životě na Moravě 6.-10. století. MZM, Obec Modrá, Krajská knihovna Františka Bartoše, Brno 2004.
• Petr Šimík: Pocházel kníže Bořivoj, zakladatel Pražského hradu, z Moravy? Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 2002-2005. MNK, Brno 2006, s. 329-407, bar. příl. I-V s. 38-42.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah