MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

TABULKY

 

12. DOŽITÝ VĚK
KRÁLE SVATOPLUKA A NEJSTARŠÍCH „PŘEMYSLOVCŮ“

VÝSLEDKY PRŮZKUMU PROVEDENÉHO ANTROPOLOGEM EMANUELEM VLČKEM A KOL.

Osoba Hrob Zubní věk Abraze zubní Lebka Skelet Shrnutí
Svatopluk
(†894)
12/59, Sady
u Uh. Hradiště
45-50 let přes 45 let maturní věk
na hranici 50 let
45-50 let 45-50 let
Bořivoj
(†888)
hrob K1, rotunda sv. Víta 37-45 let asi 30 let adultní věk na hranici 40 let 35-40 let
Ludmila
(†921)
kaple sv. Ludmily 63-74 roků asi 65 let více než 60 let 60-70 let ±66 let
Spytihněv
(†915)
hrobka kostela P. Marie Na baště 37-46 roků 40 let 40-45 let 40-50 let 40-45 let
Vratislav
(†921)
hrob č. 97,
bazilika sv. Jiří
40-52 roků více než 40 let 45-50 let 40-50 let 45-50 let
Václav
(†935)
svatovácl. kaple chrámu sv. Víta 37-47 roků odpovídá 50 letům na hranici 40 let asi 40 roků ±40 let
Boleslav I.
(†972)
hrob nenalezen

Tabulka 12. Dožitý věk krále Svatopluka a prvních „Přemyslovců“1 dle výsledků antropologicko-lékařského průzkumu jejich kosterních pozůstatků, který provedl E. Vlček a kol. (1995, 1997). Legenda: adultus (dospělý), maturus (zralý).


Poznámky:

1 „Přemyslovci“ nazvala tuto pražskou větev mojmírovského rodokmenu až romantizující historiografie 19. století (J. Žemlička 2000, s. 268).

Komentář:
Někteří naši historikové a archeologové na výsledky přírodovědeckého zkoumání kosterních pozůstatků knížat shlížejí s despektem a raději se spoléhají na „neotřesitelné“ písemné prameny. Dávají přednost údajům zaznamenaným v legendách (Kristián, Fuit), ač legendisté tato data dodatečně uhadovali s velkým časovým odstupem (asi 50-120 let) od popisovaných dějů (viz přehledné srovnání v tab. 4).
   Z naší tabulky vyplývá, že dožitý věk Vratislava je v legendách (Kristián, Fuit) uveden chybně (33 let). Musel by se narodit v roce, kdy jeho otec Bořivoj zemřel (†888) a prvního syna Václava by musel mít v sedmi letech (*895), což není ani teoreticky možné.
Na základě výsledků Vlčkova průzkumu bude třeba korigovat i představy legendistů (a historiků) o Václavově údajném mládí v roce úmrtí jeho otce Vratislava (†921): „hošíček, mladíček, jinoch“, když měl v  té době asi 26 roků. To se mohlo týkat pouze Boleslava, který měl tehdy asi 14 let. Srovnej tab. 13: „Průběžný věk členů prvních tří generací »Přemyslovců« v některých klíčových letech“.
   Z toho vyplývá, že Drahomířina regentská vláda (921-922) měla jinou příčinu než Václavovu nezletilost (E. Vlček 1982, s. 40, 45). Drahomíra zřejmě nebyla první Vratislavovou manželkou a usilovala asi o prosazení vlastního syna Boleslava na pražský stolec. Její záměry však zhatil Arnulfův vojenský zásah v Čechách (922), po němž se vlády ujal oprávněný kníže Václav a Drahomíru vyhnal.

Petr Šimík (2005).

Srovnání:
Legendy: I. stsl. (text Minejní), Crescente, Kristián, Fuit, Prolog.
Mapky: „Rozmístění hradů ve středočeském vévodství“.
Tabulka   4: „Věk nejstarších »Přemyslovců« uváděný v legendách“.
Tabulka 5a: „Věk a období vlády knížat v grafickém znázornění“ (do roku 960).
Tabulka   6: „Životní data kněžny Ludmily“.
Tabulka   7: „Životní data knížete Václava“.
Tabulka 13: „Průběžný věk členů prvních tří generací »Přemyslovců« v některých klíčových letech“.
Tabulka 14: „Srovnání Kristiánovy a Kosmovy verze přemyslovské pověsti“.
Tabulka 16. „Zdroj Kristiánovy a Kosmovy inspirace“ aneb Bez moravské historie by nebyly ani české mýty!
Tabulka 20: „Křesťanský král-oráč a byzantská misie“ v pozdější písemné a obrazové interpretaci.
Symbolika: „Mor – nákaza (epidemie), anebo symbol pohanství?
Symbolika: „Býk – dobytče, nebo apoštol, kazatel evangelia?
Symbolika: „Asketa s jelenem, hadem a ptákem“.
Symbolika: „Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě“ aneb Přemyslův konec.
Symbolika: „Tažné zvíře“.
Symbolika: „Přilba jako atribut svatého Václava“.
Symbolika: „Stejná osoba byla zobrazována ve stejném oděvu“.
Symbolika: „Zdvojení postav na jednom obraze“.
Komentáře: „Největší archeologický podvod století“ aneb Pražská archeologická mafie zasahuje.
Komentáře: „Přemyslovský cyklus ve znojemské rotundě“ aneb »Mýliti se« je přece lidské...
Aktuality: „Česká televize mystifikuje diváky“ aneb Český pohanský komiks v moravské křesťanské kapli.
Otázky: „Proč se Bořivojovi upírá založení hradu Praha?
Otázky: „Je možné, aby na řadovém zobrazení panovníků byly některé postavy dvakrát?
Otázky: „Mohl být Bořivoj synem Rostislava?
Otázky: „Mohl být Bořivoj, zřejmě vysoce postavený Moravan a Svatoplukův příbuzný, nepokřtěný?
Otázky: „Není Bořivojův křest Metodějem opravdu pouze legendou?“ 1. Bořivoj, 2. Ludmila, 3. Strojmír.
Otázky: „Co chtěl říci Kristián, když Metodějovými ústy předpověděl Bořivojovi: »Staneš se pánem pánů svých!«?
Otázky: „Proč bavorská recenze legendy Crescente vynechala Bořivoje?
Otázky: „Mohl Spytihněv usednout na stolec otcovský jako pohan?
Otázky: „Jak staří umírali staří »Přemyslovci«?
Otázky: „Jak starý je hrob K1 ve Svatovítské rotundě? Je starší, nebo mladší než sama rotunda?
Otázky: „O čem svědčí kousky malty nalezené v zásypu hrobu K1?
Otázky: „Odkud se vzali po roce 950 ve východních Čechách Slavníkovci?
Úvahy: „Vznik a původ přemyslovské pověsti“.

Mytičtí Přemyslovci – literární fikce, nebo historická věda?“ (1. moravská historie, 2. Kristián, 3. Kosmas).
   • F. Palacký (1848), • R. Turek (1963), • A. Friedl (1966), • V. Karbusický (1995), • D. Třeštík (2006, 2009).

Literatura:
• Emanuel Vlček: Nejstarší Přemyslovci ve světle antropologicko lékařského průzkumu. Katalog stejnojmenné výstavy. NM, Praha 1982 (nestránkováno).
• Emanuel Vlček: Honosný hrob velmože v Sadech u Uherského Hradiště. Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 1993-1994. MNK, Brno 1995, s. 167-211.
• Luděk Galuška: Uherské Hradiště – Sady. Křesťanské centrum říše Velkomoravské. MZM, Brno 1996, s. 122-125.
• Emanuel Vlček: Nejstarší Přemyslovci. Fyzické osobnosti českých panovníků. Atlas kosterních pozůstatků prvních sedmi historicky známých generací Přemyslovců s podrobným komentářem a historickými poznámkami. Vesmír, Praha 1997.
• Dušan Třeštík: Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530-935). NLN, Praha 1997.
• Josef Žemlička: Rod Přemyslovců na rozhraní 10. a 11. století. In: In: Kol. aut.: Přemyslovský stát kolem roku 1000. Na paměť knížete Boleslava II. († 7. února 999). Eds. L. Polanský, J. Sláma, D. Třeštík. NLN, Praha 2000, s. 267-273.
• Jiří Sláma: K údajnému moravskému původu knížete Bořivoje. Velká Morava mezi Východem a Západem, Sborník mezinárodní vědecké konference, 28.9.-1.10.1999 Uherské Hradiště-Staré Město, edd. L. Galuška, P. Kouřil, Z. Měřínský, Spisy Arch. ústavu AV ČR Brno 17, Brno 2001, s. 349-353.
• Petr Šimík: Pocházel kníže Bořivoj, zakladatel Pražského hradu, z Moravy? In: Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 2002-2005. MNK, Brno 2006, s. 329-407.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah