MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

MÝTY A POVĚSTI

 

POVĚST O STROJMÍROVI

KRISTIÁNOVA LEGENDA, KAP. 2. (3. část).

   [Pokračování ...].
   (62) To vida zrádný onen had, chopiv se svých vlastních zbraní, k starým bojům se vrátil. Všechen národ český k zběsilosti proti knížeti rozlítil, že od mravů otcovských odstupuje a nového a neslýchaného křesťanského zákona svatosti se chápe. Povstávají proti němu v jednom duchu a v témž nepřátelském smýšlení a jej ze země vypuditi usilují, ba i života zbaviti se pokoušejí. To poznav kníže [Bořivoj], ustranil se od nich a znovu ke králi Svatopluku a k biskupu Metodějovi na Moravu se odebral, a od nich s velkou slávou a jak se slušelo byv přijat, nějaký čas tam prodlel a dokonaleji se v učení Kristově obeznámil. Ale lid onen v nešlechetnosti své setrvávaje, vypravil posly k jakémusi vévodovi Strojmírovi (jeho jméno znamená spravuj pokoj), který uprchnuv od národa svého u Němců byl ve vyhnanství, domů jej uvedli a sobě za knížete dosadili. Leč poněvadž pravda nikterak se neklame, jež praví v evangeliu: Všeliké štípení, kteréhož neštípil Otec můj nebeský, vykořeněno bude (Mat. 15, 13), jejím přispěním zmařen byl rychle úmysl zlých. Neboť tento od nich vyvolený vévoda, ačkoli z nich rodem pocházel,1 dlouhým vyhnanstvím v cizině zapomněl svou mateřskou řeč, pročež ho voliči jeho zavrhli a sami obviňovali především sebe, že takového sobě zvolili, jehož hlasu ani řeči nejsou s to rozuměti a v jehož uši, neznalé jejich jazyka, nemůže proniknouti volání jejich.2 A poněvadž prozřetelným řízením Božím kníže Bořivoj při odchodu země tam zůstavil přemnoho přátel, pracovalo se jejich radou k tomu, aby duch lidu běsnícího proti dobrotivému vládci byl ukrocen a naopak popuzen proti zrádnému vetřelci, až by ten byl veškerým úsilím utracen. Ale ježto velká část zrádců přála tyranovi, domluvili se z obou stran, že vykročíce ze sídelního hradu, z Prahy totiž, na sněmovním poli budou se raditi, co by bylo činiti. Ale zrádná část zrádců mrzce se zachovala a zbraně a krunýře si tajně na to pole vzali a proti straně šlechetných na tajném znamení k řeži se smluvili, totiž nebudou-li s nimi souhlasiti stoupenci knížete Bořivoje, aby každý z nich hlasitě provolal tajné heslo řka: Proměňme, proměňme se! – a aby tak již oděni jsouce v krunýře a přilby, jež si skrytě přinesli, všecky svoje odpůrce oštěpy (63) povraždili. Tato zvrhlá rada jejich však nezůstala utajena straně Bořivojově, pročež i oni vycházejíce na sněmovní pole, aby se dohodli o knížeti, oblékli si pod kabátce krunýře. A když straně Strojmírově nelíbilo se doporučení strany Bořivojovy, jeden z nich vysokým hlasem vykřikl: Hej, našinci, proměňme se!3 Ten hlas zaslechnuvše a poznavše stoupenci Bořivojovi, kteří byli též přišli v brněních pod kabátci, zvolají: Dobře, dobře jsi řekl, aj, nyní v pestrých barvách se ukážeš proměněn!4 A tak probodnuvše jej, všecky jeho druhy na útěk zahnali a nepravého knížete z vlasti vypudili. Potom na Moravu pospíšivše, bývalého vévodu sobě přivedli a na jeho místo dosadili.5 A poněvadž týž vévoda na Moravě prodlévaje zavázal se slibem Bohu všemohoucímu, uvede-li ho Pán se ctí do vlasti, že vystaví chrám ke cti blahoslavené Rodičky Boží a ustavičné Panny Marie, navrátiv se nemeškal a snažil se na samém hradě pražském splniti svůj slib. Jest prvním zakladatelem míst svatých, shromažditelem kleriků a vzdělavatelem náboženství, byť tak skrovně rozšířeného, jako tehdy bylo.
   [Pokračování ...].

Kristián: Život a umučení svatého Václava a svaté Ludmily, báby jeho, kap. 2. (3. část).
Přeložil Antonín Stříž (1969).


Poznámky:

1 Strojmír (Ztroymir – do latiny se překládá rege pacem) uprchl od národa svého a byl u Němců (aput Theutonicos) ve vyhnanství. Zatímco Strojmíra Čechové „uvedli domů“, neboť „z nich rodem pocházel“, pak v předchozí části jsme mohli zaznamenat, že Bořivoj přijel na Moravu „ke knížeti svému, čili králi Svatoplukovi“. Nepřijel ale v záležitosti svého lidu, nýbrž lidu sobě svěřeného. Svěřit můžeme někomu, ať již dočasně nebo trvale, jen něco, co není jeho! Kristiánovy narážky na Bořivojův moravský původ jsou tu zřejmé – viz také níže pozn. 5
K Bořivojovu moravskému původu viz legenda „O pustynnike Ivaně“ a „Rodokmen Mojmírovců“.
2 Zapomněl-li Strojmír mateřskou řeč, musel strávit ve vyhnanství v Bavorsku velmi dlouhou dobu, patrně již od svého dětství (jinak by ji nezapomněl). Je proto nemyslitelné, aby po celou tuto dobu, vychováván v křesťanské zemi, zůstal pohanem (N. Profantová 1996, s. 45; D. Třeštík 1997, s. 334)! Údajná pohanská reakce je proto čirým Kristiánovým výmyslem, ovšem velmi dobře zapadajícím do jeho legendistického schématu. Je tedy docela dobře možné, že i samotný Strojmír je jen   s m y š l e n á   postava jako symbolický protihráč Bořivoje (Stroj-mír, Boři-voj; R. Turek 1963, s. 145), na němž bylo možno ukázat Bořivojův sice „cizí“, ale ne bavorský, nýbrž moravský původ (viz níže pozn. 5), neboť v soudobých pramenech o nějakém Strojmírovi nenajdeme žádnou zmínku (srovnej V. Novotný 1912, s. 384, pozn. 1). Jestliže tedy v Kristiánově legendě Bořivoj představuje moravské křesťanství přenesené do Čech, pak Strojmír symbolizuje křesťanství bavorské, jemuž Slované čeští „neporozuměli“, proto Strojmíra jako „nepravého knížete“ nakonec „z vlasti vypudili“.
3 Motiv „Proměňme se!“ (variemus) mnich Kristián převzal z rozšířeného a velmi starého podání o původu Sasů. Nacházíme je jak u pevninských Sasů, tak u Anglosasů v Anglii. Podle něho se Sasové při mírových jednáních s původními obyvateli země, kterou obsazovali (Brity v Anglii a Durynky na pevnině), tajně ozbrojili svými dlouhými noži (sachsy), ukryvše je pod šaty, a na znamení dané výkřikem „Vezměte své sachsy“ je vytasili a pobili své partnery v jednání. Odtud, podle svých sachsů, dostali jméno Sasové (D. Třeštík 1997, s. 332).
Kristián tu tedy opět poukazuje, pomocí jakéhosi soupeření mezi „původními obyvateli“ Čech a těmi „nově příchozími“ s Bořivojem (kteří tuto zemi obsazovali), na jeho „cizí“ původ z Moravy. Motiv „proměňme se“ použil Kristián sice „v obráceném gardu“, ale jeho „prozrazením“ vše dostává potřebný smysl.
Byl-li Bořivoj „cizího“ původu z Moravy, musel mít stejný původ i jeho předek – moudrý oráč, kterého Slované čeští někde „nalezli“ (v té době kde jinde než na Moravě – viz mapka). Kristián ho nazval Přemysl.
Přemyslovo „cizáctví“ pak znovu zdůraznil o 120 let později i kněz Kosmas (I, 6). Ten ovšem „nalezení“ oráče již situoval do severních Čech (viz mapka) a z něj i z jeho potomků udělal přímo ukázkové pohany, které přirovnal k dobytku.
K Přemyslovu „cizáctví“ srovnej níže První list Petrův (1P 2, 11-17) Křesťané mezi nevěřícími.
4 Kristián tu na třech místech v textu (variemus, variatus) přímo ukazuje na název jedné ze svých literárních předloh – na Ovidiovy Proměny (Metamorphoses). Více o tom viz otázky: „Proč se založení hradu Praha upírá Bořivojovi?“, tam pozn. 3.
5 Čechové si nepřivedli zpět „svého vévodu“, ale „bývalého vévodu sobě, tzn., že ho neuvedli domů, jako předtím Strojmíra. Bořivoj tedy nebyl „jejich“ – jeho původní domov nebyl v Čechách. Kristián se už nemohl vyjádřit jasněji – viz také výše pozn. 1. Proto se u Bořivoje také velmi pečlivě vyhýbá obratům: „z nich rodem pocházel“, „byl z jejich národa“. Kristián, jako jeden z Bořivojových potomků, se tu ke svému moravskému původu sám také skrytě hlásí. Proto mu leží na srdci neblahý osud, který Moravu potkal – viz Kristián, kap. 1.
O sepětí počátků českého „přemyslovského“ státu s Velkou Moravou, za jejíž dědice Kristián „v určitém smyslu“ Přemyslovce prohlašuje, se zmínil D. Třeštík (1997, s. 118) a dodal: „Kristián by také byl jedním z hlavních svědků pro kontinuitu velkomoravské slovanské vzdělanosti v přemyslovských Čechách“. Dalším takovým „hlavním svědkem“, ještě před Kristiánem, je autor staroslověnské legendy „O pustynnike Ivaně“, sepsané v Čechách snad již před rokem 906 (tento rok považoval D. Třeštík za definitivní konec Velké Moravy), nejpozději však do roku 921, tzn. ještě za života kněžny Ludmily, a nepochybně také autor I. stsl. legendy václavské.

Petr Šimík (2005).

Citace:
První
list Petrův (1P 2, 11-17)

Křesťané mezi nevěřícími
(11) Milovaní, v tomto světě jste cizinci bez domovského práva. Prosím vás proto,
       zdržujte se sobeckých vášní, které vedou boj proti duši,
(12) a žijte vzorně mezi pohany; tak aby ti, kdo vás osočují jako zločince, 
       prohlédli a za vaše dobré činy vzdali chválu Bohu »v den navštívení«.
(13) Podřiďte se kvůli Pánu každému lidskému zřízení – ať už králi jako svrchovanému vládci,
(14) ať už místodržícím jako těm, které on posílá trestat zločince a odměňovat ty, kteří jednají dobře.
(15) Taková je přece Boží vůle, abyste dobrým jednáním umlčovali nevědomost nerozumných lidí.
(16) Jste svobodni, ale ne jako ti, jímž svoboda slouží za plášť nepravosti, nýbrž jako služebníci Boží.
(17) Ke všem lidem mějte úctu, bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále ctěte.
BIBLE. Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih).
Český ekumenický překlad. Česká biblická společnost (ČBS) 1994.

Jednotlivé části Kristiánovy legendy:
            Předmluva.
1. kap.: Vynález písma, jeho obhajoba v Římě, ustanovení Metoděje arcibiskupem a Svatoplukova zrada.
2. kap.: Pověst o Přemyslovi, pokřtění Bořivoje a přenesení křesťanství do Čech, pohanská reakce.
3. kap.: Bořivojovi potomci, Václavovo vidění a proroctví.
4. kap.: Vražda Ludmily, dopadení vrahů, stavba kostela nad Ludmiliným hrobem.
5. kap.: Převzetí moci, vyhnání matky, přenesení Ludmilina těla.
6. kap.: Vojín Kristův a jeho Boží zbroj, stavba kostela sv. Víta, záměr odejít do Říma.
7. kap.: Vražda knížete Václava.
8. kap.: Povraždění Václavových přátel i dítek jejich, translace Václavova těla, zázraky.
            Přídavek.

Srovnání:
Mapky: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Mapky: „Dějiště Kosmových mýtů a nejstarších českých legend“.
Mapky: „Rozmístění hradů ve středočeském vévodství“.
Mapky: „Místa v jižním Řecku, kde se odehrával Ovidiův příběh o Asklépiovi“.
Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Rodokmen mytických knížat“ aneb Kde Kosmas našel jejich jména?.
Rodokmen »Přemyslovců«“ čili pražské větve mojmírovského rodokmenu.
Historie psaná štětcem“ aneb Malby ve znojemské rotundě jako historický pramen.
Rytý nápis na západní stěně znojemské rotundy“ aneb Dobové falzum.
Bořivoj – Svatoplukův místodržící v Čechách“.
Kníže Bořivoj v písemných pramenech a problematika jeho hrobu“.
Bořivojův křest v legendách: Kristián, Fuit, Proložní ludmilská, Diffundente sole.
Bořivojův křest v kronikách: Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, Neplach, Granum, F. Palacký.
Vyhnání Bořivoje: Kristián, Kosmas, Diffundente sole, Dalimil, Pulkava, Marignola, Palacký.
Tabulka   3: „Pokusy historiků a badatelů o »správné« datování Bořivojova křtu dle Kristiánovy smyšlené historky“.
Tabulka   4: „Životní data knížat podle legend“.
Tabulka 5a: „Věk a období vlády knížat v grafickém znázornění“ (do roku 960).
Tabulka 12: „Dožitý věk knížat podle výsledků antropologicko lékařského průzkumu“.
Tabulka 13: „Průběžný věk členů prvních tří generací »Přemyslovců« v některých klíčových letech“.
Tabulka 14: „Srovnání Kristiánovy a Kosmovy verze přemyslovské pověsti“.
Tabulka 16: „Zdroj Kristiánovy a Kosmovy inspirace“ aneb Bez moravské historie by nebyly ani české mýty!
Tabulka 20: „Křesťanský král-oráč a byzantská misie“ v pozdější písemné a obrazové interpretaci.
Artefakty: „Plaketa velkomoravské kněžny ze Želének“.
Artefakty: „Stříbrný terčík se sokolníkem ze Starého Města na Moravě“.
Artefakty: „Slonovinová pyxida z Čiernych Kľačan“.
Symbolika: „Mor – nákaza (epidemie), anebo symbol pohanství?
Symbolika: „Býk – dobytče, nebo apoštol, kazatel evangelia?
Symbolika: „Asketa s jelenem, hadem a ptákem“.
Symbolika: „Sokol přinášející vládu-království“.
Symbolika: „Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě“ aneb Přemyslův konec.
Symbolika: „Tažné zvíře“.
Symbolika: „Přilba jako atribut svatého Václava“.
Symbolika: „Stejná osoba byla zobrazována ve stejném oděvu“.
Symbolika: „Zdvojení postav na jednom obraze“.
Komentáře: „Největší archeologický podvod století“ aneb Pražská archeologická mafie zasahuje.
Komentáře: „Přemyslovský cyklus ve znojemské rotundě“ aneb »Mýliti se« je přece lidské...
Aktuality: „Jakou úlohu v dějinách prvních Slovanů měla Turkménie?
Aktuality: „Česká televize mystifikuje diváky“ aneb Český pohanský komiks v moravské křesťanské kapli.
Otázky: „Proč se Bořivojovi upírá založení hradu Praha?
Otázky: „Je možné, aby na řadovém zobrazení panovníků byly některé postavy dvakrát?
Otázky: „Mohl být Bořivoj synem Rostislava?
Otázky: „Mohl být Bořivoj, zřejmě vysoce postavený Moravan a Svatoplukův příbuzný, nepokřtěný?
Otázky: „Není Bořivojův křest Metodějem opravdu pouze legendou?“ 1. Bořivoj, 2. Ludmila, 3. Strojmír.
Otázky: „Co chtěl říci Kristián, když Metodějovými ústy předpověděl Bořivojovi: »Staneš se pánem pánů svých!«?
Otázky: „Proč bavorská recenze václavské legendy Crescente vynechala Bořivoje?
Otázky: „Mohl Spytihněv usednout na stolec otcovský jako pohan?
Otázky: „Jak staří umírali staří »Přemyslovci«?
Úvahy: Vznik a původ přemyslovské pověsti.
Vlivy: „Původ a počátky moravského etnosu“ (1/4, 2/4, 3/4, 4/4).

Mytičtí Přemyslovci – literární fikce, nebo historická věda?“ (1. moravská historie, 2. Kristián, 3. Kosmas).
   • F. Palacký (1848), • R. Turek (1963), • A. Friedl (1966), • V. Karbusický (1995), • D. Třeštík (2006, 2009).

Literatura:
• Václav Novotný: České dějiny I. 1. Praha 1912.
• Rudolf Turek: Čechy na úsvitě dějin. Academia, Praha 2000 jako reprint 1. vydání (Orbis, Praha 1963), s. 20.
• Josef Cibulka: Vypravování legendy Kristiánovy o pokřtění Bořivoje. Sborník k sedmdesátinám Jana Květa, Acta universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1, Praha 1965, s. 65-72.
• Oldřich Králík (ed.): Nejstarší legendy přemyslovských Čech. Vyšehrad, Praha 1969, s. 58-87.
• Publius Ovidius Naso: Proměny (Metamorphoses). Překlad a poznámky Ivan Bureš. Svoboda, Praha 1974
• Jaroslav Ludvíkovský: Kristiánova legenda. Vyšehrad, Praha 1978.
• Dušan Třeštík: Pád Velké Moravy. Typologie raně feudálních slovanských států. Praha 1978, s. 27-73.
• Naďa Profantová: Kněžna Ludmila. Vládkyně a světice, zakladatelka dynastie. Epocha, Praha 1996.
• Dušan Třeštík: Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (535-935). NLN, Praha 1997, s. 301, 325.
• Jaroslav Kolár (ed.): Středověké legendy o českých světcích. NLN, Praha 1998, s. 78-128.
• Dušan Třeštík: Biskup Vojtěch a vznik střední Evropy. Sborník: Svatý Vojtěch, Čechové a Evropa, Praha 1998; nebo také D. Třeštík: Mysliti dějiny. Paseka, Praha a Litomyšl, 1999, s. 182-196.
• Marie Bláhová-Jan Frolík-Naďa Profantová: Velké dějiny zemí Koruny české, sv. I. do roku 1197. Paseka, Praha a Litomyšl 1999, s. 234-238, 299 a pozn. 23 na s. 701.
• Dušan Třeštík: Vznik přemyslovského státu a jeho „politického“ národa (I. a II.). DaS 2000, č. 4, s. 6-11, č. 5, s. 29-32.
• Petr Sommer: Začátky křesťanství v Čechách. Kapitoly z dějin raně středověké duchovní kultury. Garamond, Praha 2001, s. 19 a pozn. 10 na s. 57.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah