MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

MÝTY A POVĚSTI

 

O BOŘIVOJOVĚ KŘTU

PŘIBÍKA Z RADENÍNA, ŘEČENÉHO PULKAVA, KRONIKA ČESKÁ

KAPITOLA XIII

O POSLOUPNOSTI KNÍŽAT, O POKŘTĚNÍ PRVNÍHO ČESKÉHO KNÍŽETE
A O SVATOPLUKOVI, KRÁLI MORAVSKÉM

   [Pokračování ...].
  
Když potom řečený kníže Neklan naplnil své dny a zemřel, nastoupil místo něho jeho syn Hostivít a po něm podobně nastoupil jeho syn Bořivoj,

[I]1
jenž byl nejdříve pohan, ale roku Páně 894, za časů císaře Arnulfa, byl
[II]1
zprvu pohan, později však křesťan.
   Až sem byla tato kronika psána o pohanech, kteří ještě neměli křesťanskou víru, a není dělena podle let Páně; nadále však bude dělena podle let Páně, jak nejlépe bude možno.
   Jak dosvědčuje kronika dějin bavorské marky a shodně s ní uvádí i kronika Martinova, léta Páně 817, kdy v řečené marce lid dotud smíšený slovanský a saský byl oddán pohanským obyčejům a uctíval modly, římský král Jindřich, syn saského vévody Oty, postavil tábor na ledu, udatně dobyl Branibory a všechna území za Labem podrobil své moci.
   Léta Páně 894, za časů císaře Arnulfa, byl kníže Bořivoj se svou manželkou, blahoslavenou Ludmilou,

na hradě velehradském pokřtěn blahoslaveným Metodějem, arcibiskupem moravským, na popud moravského krále Svatopluka.2
   Tomuto moravskému králi byl v oněch dobách český kníže podřízen. Témuž králi také podléhaly země, totiž Polsko a Rusko, a hlavou království moravského byl hrad Velehrad. Stalo se pak téhož roku, že král Svatopluk neprávem pozvedl zbraň proti svému pánu a kmotru císaři Arnulfovi. Proto tento císař, jeho pán a kmotr, s celým Německem na straně jedné a Huny neboli Uhry na druhé shromáždil proti němu vojsko.3 Král Svatopluk však, vida, že nemůže císaři odporovat, tajně zmizel na poli uprostřed svého vojska, odvedl tajně koně a utekl odtud. I přišel na nějaké místo na vrcholu jakési hory, zvané Zobor, na kterémžto místě tehdy žili tři poustevníci. Potom král Svatopluk, aby zůstal nepoznán, zabil svého koně a meč ukryl do země a přistoupil neznámý ke zmíněným poustevníkům. Ti ho přijali za druha a ostříhali jako spolupoustevníka; a tak přijal stav poustevnický.
   I zůstal tam s nimi, dokud nepocítil, že mu hrozí nebezpečí a hodina smrti. Tehdy řečený král nejprve zjevil oněm poustevníkům, kdo je, a potom hned vypustil ducha.4
   Jeho království spravovali krátkou dobu a nepříliš šťastně jeho synové. Jeho syn, který vládl v království po něm, totiž chtěl jednoho svátečního dne lovit u hradu Velehradu v lese, který se nazývá Křečín. Oznámil arcibiskupovi, svatému Metoději, aby na něho počkal se slavnou mší, dokud se nevrátí. Blahoslavený arcibiskup čekal až do poledne. A protože se bál, aby nezanedbal služby Boží, sloužil mši a na krále již nečekal. Když však král přišel z lovu a slyšel, že arcibiskup slouží mši a již posvětil tělo Páně, pohoršen vešel do kostela se psy a lovci a tropil velký hluk a hřmot loveckými trubkami a štěkotem psů. Takto přišel až k oltáři, vysmál se arcibiskupovi, svatému Metoději, a odešel z kostela. Pro toto pohrdání a rouhání arcibiskup po skončení mše exkomunikoval řečeného krále a uložil interdikt a církevní klatbu po celém království moravském.5
   Potom se odebral do Čech ke knížeti Bořivojovi, kterého pokřtil.6 Když ho tehdy ještě utvrdil ve víře, odešel odtud do Říma, kde nalezl svého bratra, svatého Cyrila, který kdysi předtím pokřtil zmíněného moravského krále Svatopluka7 i celé moravské království a zanechal tam po sobě téhož svatého Metoděje, arcibiskupa. Blahoslavený Cyril obrátil na víru Moravu a mnoho jiných slovanských území. On také vyzvedl z hrobu tělo blahoslaveného papeže Klimenta, žáka sv. Petra apoštola, z mramorového kostela, který mu andělé kdysi postavili v moři, ale pro lidské hříchy již moře vyschlo. Tělo odvezl s sebou na Moravu. Když potom odešel z Moravy, šel do Čech a nesl s sebou tělo svatého Klimenta. To svaté tělo pak uchovával po tři roky v kostele blahoslaveného Klimenta na hradě Vyšehradě.8 Potom přišel s tímto tělem do Říma a dosáhnuv od papeže povolení, založil v městě Římě kostel k poctě blahoslaveného Klimenta a uložil tam tělo svatého Klimenta. V onom kostele byl také sám   s e   s v ý m   b r a t r e m , svatým Metodějem, pohřben,9 a od tohoto kostela se do dnešního dne odvozuje titul jednoho kardinála.
   Onen blahoslavený Cyril také kdysi, vida zatvrzelost a nevěřícnost Moravanů a Slovanů, žádal od papeže, aby ráčil povolit a připustit, aby mše a ostatní služby Boží mohly být slouženy ve slovanském jazyce. Nevěřil totiž, že by je jinak mohl utvrdit ve víře. Papež považoval takovou prosbu za žert, a když o tom jednal a uvažoval v radě kardinálů a mnoha biskupů, náhle zazněl hlas z nebe a pravil: „Ať vše, co dýchá, chválí Hospodina a všechen jazyk ho vyznává.“ Tehdy papež, vyslechnuv tento zázrak, ustanovil na věčné časy, že se mše i jiné služby Boží mohou sloužit ve slovanském jazyce.10 A tak v arcibiskupstvích a provinciích splitské, dubrovnické a zadarské i ve všech jejich sufragánních, i mnoha jiných biskupstvích slouží jak biskupové, tak kněží mše i ostatní bohoslužby až dodnes slovansky.

Přibík Pulkava z Radenína: Kronika česká, kap. XIII.

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 Kronika připisovaná Přibíku Pulkavovi z Radenína byla nalezena ve velkém množství recenzí, které nebylo možné odlišit. Proto je uvedena pouze recenze první [I], která je neobyčejně důležitá i zajímavá svými údaji o nejstarších českých dějinách, a paralelně s ní recenze poslední [II], obsahující nejširší text kroniky. (Pokud je text v obou recenzích shodný, je uveden společně pro obě recenze.)
2 Vročení této Kristiánem (993)   s m y š l e n é   události Pulkava převzal od Kosmy (I, 14). Jedná se však nepochybně o záměnu s Bořivojovým sňatkem – viz „Granum k roku 894“ (po přepočtu 871).
3 Svatopluk se narodil někdy před rokem 850 (viz tab. 5a: „Věk a období vlády knížat v grafickém znázornění“).
Nedlouho po narození byl také pokřtěn. Východofranský král Arnulf Korutanský (887-899) tehdy ještě nemohl být jeho kmotrem. Z Kosmovy zprávy k roku 894 však víme, že Svatopluk byl naopak kmotrem Arnulfova syna (Zwentibolda) – viz „Rodokmen Karlovců“. Pulkava to jen popletl.
4 Srovnej Kosmovo podání pověsti „O zmizení Svatopluka“ (Kosmas I, 14).
5 Metoděj (†885) nemohl „uložit klatbu po celém království moravském“ za vlády Svatoplukova syna (Mojmíra II.), když zemřel dřív než Svatopluk (†894). Klatbu uvalil na Wichinga ještě za Svatoplukovy vlády (884/885). Kromě toho Pulkava tu píše o „králi“, tedy o Svatoplukovi – evidentně zaměnil Svatopluka s jeho synem. Srovnej „Granum k roku 900 D“.
6 Podle Pulkavy by musel být Bořivoj pokřtěný Metodějem dvakrát. Poprvé na Moravě roku 894 „na popud krále Svatopluka“ (viz výše pozn. 2), podruhé v Čechách za vlády Svatoplukova syna (Mojmíra II.). Pokud ale do Pulkavovy věty „kterého pokřtil“ vložíme slova „již dříve“, dostaneme patrně informaci, kterou nám chtěl asi sdělit. Metoděj ovšem nemohl mít s Bořivojovým křtem, k němuž ve skutečnosti došlo někdy před rokem 853 za Rostislavovy vlády, nic společného – viz tab. 3: „Pokusy historiků a badatelů o »správné« datování Bořivojova pozdního křtu podle Kristiánovy smyšlené historky“.
7 Zprávu o pokřtění moravského krále Svatopluka Konstantinem-Cyrilem najdeme pouze v jediném pramenu, a tím je moravské „Granum k roku 886“ (po přepočtu 863). V tomto případě se však jednalo o „Svatopluka staršího“  (Swatopluk senior), jak byl v pozdějších pramenech nazýván král Rostislav. V každém případě je to ale zpráva smyšlená. Rostislav, stejně jako jeho syn Bořivoj a synovec Svatopluk, byli pokřtěni hned v raném věku, jak se slušelo a jak to bylo na Velké Moravě v knížecím rodu obvyklé. Viz dětské hroby s bohatou výbavou kolem velkomoravských kostelů (B. Klíma 2001, s. 16 a 19; L. Galuška 2004, s. 129) a také staroslověnský penitenciál (41): „Umře-li někomu dítě nekřtěné z nedbalosti, ať se kaje tři léta o chlebě a vodě“ (J. Vašica 1966, s. 179).
8 Mohlo se jednat pouze o moravský „Vyšehrad“, což bylo nejspíš Hradisko sv. Klimenta u Osvětiman s kostelem stejného zasvěcení (tehdy patrně jen dřevěným). Zde po příchodu byzantské misie Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu byly asi uloženy ostatky sv. Klimenta, které oba bratři přinesli z Konstantinopole s sebou, a to po celou dobu jejich pobytu v letech 863-867 (tj. přibližně tři a půl roku). Srovnej ŽK XVŽM V.
9 Metoděj byl zcela nesporně pohřbený na Moravě (srovnej „Život sv. Metoděje“, kap. XVII). Mylnou informaci o Metodějově pohřbu v Římě Pulkava patrně převzal ze zprávy „Granum k roku 900 C“ o Metodějově odchodu (do Říma) do baziliky sv. Klimenta – srovnej výše pozn. 5.
10 Srovnej list papeže Hadriána II. Gloria in excelsis Deo Rostislavovi a Svatoplukovi a Kocelovi z roku 869.

Petr Šimík (2007).

Předchozí kap. XI: Přemyslova smrt a následníci.

Srovnání:
Mapky: „Středočeská »přemyslovská« doména“.
Bořivoj – Svatoplukův místodržící v Čechách“.
Kníže Bořivoj v písemných pramenech a problematika jeho hrobu“.
Pokřtění Bořivoje: Kristián, Fuit, Proložní ludmilská, Diffundente sole.
Pokřtění Bořivoje: Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, Neplach, Granum, Palacký.
Tabulka   2: „Kosmův obrazový scénář“ aneb Odkud vzal Kosmas námět pro svůj libušopřemyslovský mýtus?
Tabulka   3: „Pokusy historiků a badatelů o »správné« datování Bořivojova křtu podle Kristiánovy smyšlené historky“.
Tabulka 5a: „Věk a doba vlády knížat v grafickém znázornění“ (do roku 960).
Tabulka 16: „Zdroj Kristiánovy a Kosmovy inspirace“ aneb Bez moravské historie by nebyly ani české mýty!
Tabulka 20: „Křesťanský král-oráč a byzantská misie“ v pozdější písemné a obrazové interpretaci.
Symbolika: „Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě“ aneb Přemyslův konec.
Komentáře: „Přemyslovský cyklus ve znojemské rotundě“ aneb »Mýliti se« je přece lidské...
Aktuality: „Česká televize mystifikuje diváky“ aneb Český pohanský komiks v moravské křesťanské kapli.
Otázky: „Proč se založení hradu Praha upírá Bořivojovi?
Otázky: „Mohl být Bořivoj synem Rostislava?
Otázky: „Mohl být Bořivoj, zřejmě vysoce postavený Moravan a Svatoplukův příbuzný, nepokřtěný?
Otázky: „Není Bořivojův křest Metodějem opravdu pouze legendou?“ 1. Bořivoj, 2. Ludmila, 3. Strojmír.
Otázky: „Co chtěl říci Kristián, když Metodějovými ústy předpověděl Bořivojovi: „Staneš se pánem pánů svých!«?
Otázky: „Proč bavorská recenze legendy Crescente vynechala Bořivoje?
Úvahy: Vznik a původ přemyslovské pověsti.
Mytičtí Přemyslovci – literární fikce, nebo historická věda?“ (1. moravská historie, 2. Kristián, 3. Kosmas).
   • F. Palacký (1848), • R. Turek (1963), • A. Friedl (1966), • V. Karbusický (1995), • D. Třeštík (2006, 2009).

Literatura:
• Josef Vašica: Literární památky epochy velkomoravské 863-885. Lidová demokracie, Praha 1966.
Přibík Pulkava z Radenína: „Kronika česká“. Kroniky doby Karla IV. Ed. Marie Bláhová-Jana Zachová, Svoboda, Praha 1987, s. 279-280.
Bohuslav Klíma: Objev prvního velkomoravského kostela na hradišti sv. Hypolita ve Znojmě. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, svazek 153, řada společenských věd č. 18. MU, Brno 2001, s. 3-24.
Luděk Galuška: Slované – doteky předků. O životě na Moravě 6.-10. století. MZM, Obec Modrá, Krajská knihovna Františka Bartoše, Brno 2004.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah