MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

LEGENDY

 

KONSTANTIN OBHÁJIL SLOVANSKÝ JAZYK

KRISTIÁNOVA LEGENDA, KAP. 1. (2. část).

   [Pokračování ...].
   (59) A když jednou jmenovaný Cyril za pobožností připutoval do Říma, byl od papeže a ostatních mudrců a správců církve kárán, proč se proti řádům kanonickým opovážil zaváděti při slavnosti mešní zpěv jazykem slovanským. Odpovídal jim pokorně,1 a když jich nikterak nemohl upokojiti, chopiv se žaltáře, četl veřejně přede všemi verš žalmistův, v kterémž se praví: Všeliký duch chval Hospodina (Žalm 150, 6). A poukazuje na tento verš dí: Má-li Hospodina chváliti všeliký duch, proč mně, otcové vyvolení, bráníte zpívati mši slovansky a jiné texty ze znění latinského nebo řeckého v jejich řeč převáděti? Kdybych byl mohl nějak prospěti národu tomu latinou nebo řečtinou – jako národům jiným –, nikterak bych se toho nebyl odvažoval. Ale pozoruje, že lid ten je tvrdé šíje a nadobro (60) zabedněný a neznalý cest Božích, na tuto jedinou myšlenku, Bohem všemohoucím v srdce mi vnuknutou, jsem připadl, kterou též přemnoho jsem mu jich získal. Protože, promiňte mi, otcové a páni, pravíť i blažený Pavel apoštol, učitel národů, v listě ke Korintským: Jazyky mluvit nebraňte (1Kor 14, 39).2 Tu oni slyšíce to a divíce se víře muže tak statečného, autoritou svou ustanovují a potvrzují, aby se řečí tou v oněch krajinách mše a ostatní hodinky kanonické zpívaly.
   [Pokračování ...].

Kristián: Život a umučení svatého Václava a svaté Ludmily, báby jeho, kap. 1. (2. část).
Přeložil Antonín Stříž (1969).


Poznámky:

1 Konstantinova „obrana jazyka slovanského“ se ve skutečnosti odehrála o několik týdnů dříve ještě v Benátkách, odkud teprve se oba bratři se svými žáky odebrali do Říma. Kristián tu „jen“ poněkud zmanipuloval historii a přizpůsobil ji svým potřebám. To u Kristiána není nikterak neobvyklý jev, ještě několikrát se s ním v jeho legendě setkáme. Hned ve 2. kapitole třeba posunul Bořivojův křest asi o 20 let až do doby jeho dospělosti za vlády Svatoplukovy. Ve 3. kapitole zase nechává „malého“ Václava svěřit do výchovy jeho bábě Ludmile až po skonu jeho otce Vratislava (921), i když tehdy mu bylo již 26 roků!
2 Pro tuto část legendy Kristián jako předlohu nepochybně použil kapitolu XVI ze staroslověnské legendy Život sv. Konstantina-Cyrila.
V následující části 1. kap. pak Kristián popisuje ustanovení jeho bratra Metoděje arcibiskupem od samotného krále té země – Rostislava –, jeho jméno však   z a m l č u j e .

Petr Šimík (2005).

Jednotlivé části Kristiánovy legendy:
            Předmluva.
1. kap.: Vynález písma, jeho obhajoba v Římě, ustanovení Metoděje arcibiskupem a Svatoplukova zrada.
2. kap.: Pověst o Přemyslovi, pokřtění Bořivoje a přenesení křesťanství do Čech, pohanská reakce.
3. kap.: Bořivojovi potomci, Václavovo vidění a proroctví.
4. kap.: Vražda Ludmily, dopadení vrahů, stavba kostela nad Ludmiliným hrobem.
5. kap.: Převzetí moci, vyhnání matky, přenesení Ludmilina těla.
6. kap.: Vojín Kristův a jeho Boží zbroj, stavba kostela sv. Víta, záměr odejít do Říma.
7. kap.: Vražda knížete Václava.
8. kap.: Povraždění Václavových přátel i dítek jejich, translace Václavova těla, zázraky.
            Přídavek.

Srovnání:
Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Rodokmen »Přemyslovců«“ čili pražské větve Mojmírovců.
Ustanovení Metoděje arcibiskupem: Život sv. Metoděje (kap. VIII), Kristián (kap. 1), Diffundente sole (kap. 3).
Tabulka   3: „Pokusy historiků a badatelů o »správné« datování Bořivojova křtu podle Kristiánovy smyšlené historky“.
Tabulka   8: „Srovnání motivů ve václavských a ludmilských legendách“.
Tabulka 13: „Průběžný věk prvních tří generací »Přemyslovců« v některých klíčových letech“.

Literatura:
• Oldřich Králík (ed.): Nejstarší legendy přemyslovských Čech. Vyšehrad, Praha 1969, s. 58-87.
Jaroslav Ludvíkovský: Kristiánova legenda. Vyšehrad, Praha 1978.
Jaroslav Kolár (ed.): Středověké legendy o českých světcích. NLN, Praha 1998, s. 78-128.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah