MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

MÝTY A POVĚSTI

 

POVĚST O PŘEMYSLOVI

PŘEMYSLOVA SMRT A JEHO NÁSLEDNÍCI

KOSMOVA KRONIKA ČECHŮ, KN. I.

9

   [Pokračování ...].
   Ale protože arci všem
          nezbývá nežli jít tam, kam odešli Ancus i Numa,1
Přemysl naplniv už dny, když ustanovil práva a zákony, byl vzat k zeti Cereřinu, jejž za živa ctil jako boha.2 Po něm Nezamysl nastoupil vládu. Když toho smrt uchvátila, Mnata dostal odznaky knížecí. Když sešel z tohoto světa, Vojen se ujal kormidla vlády. Po jeho dožití Vnislav řídil knížectví. Když jeho život přetrhly Sudičky, Křesomysl byl posazen na výsost trůnu. Když byl vyrván světu, Neklan se zmocnil knížecího křesla. Když od něho život odstoupil, Hostivít na trůn nastoupil.3 O životě a stejně i o smrti těchto knížat se mlčí, jednak že jsouce oddáni břichu a spaní, nevzdělaní a neučení, podobali se dobytku, takže zajisté proti přírodě tělo bylo jim k rozkoši, duše na obtíž; jednak i proto, že nebylo toho času, kdo by perem zachoval paměti jejich skutky.4 Ale pomlčme o těch, o nichž se mlčí,5 a vraťme se tam, odkud jsme se trochu uchýlili.

Kosmas: Kronika Čechů, kn. I, kap. 9 (3. část).

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 Numa Pompilius a Ancus Marcius byli dva z mytických králů, kteří podle pověsti vládli Římu po Romulovi.
2 Ceres (lat.) staroitalská bohyně orby a polních plodin, vzdělanosti a právního řádu; dary Cereřiny – obilí, chléb (jídlo); v mytologii byly na Cereru přeneseny všechny řecké báje o Démétře. Déméter byla matkou Persefony (Koré – Dívka), lat. Proserpina. Hádés (Plútón) se svým spřežením unesl dívku do podsvětí a učinil ji svou manželkou a spoluvládkyní. Zeus později rozhodl, že Persefona má jednu třetinu roku trávit v podsvětí a na dvě třetiny roku se vracet k matce na zem. V této báji znamená Persefona obilí, jehož matkou je Déméter, tj. země.
Plútón (lat.) vladař podsvětí (v mytologii nazýván Hádés), odvozeno od řeckého výrazu plútos (= bohatství) a znamená „ten, který drží bohatství“; bohatstvím bylo původně míněno obilí uložené ve velkých hliněných sudech pod zemí (odtud Plútův vztah k podsvětí); dárce bohaté úrody. Plútón se objevuje zvláště v eleusínském zemědělském mýtu o Démétře. Přechod od pána nad poklady země k vládci mrtvých nastal asi v Eleusíně v 6. století př. Kr. Byl zobrazován většinou v podobě chlapce s rohem hojnosti.
3 Jméno Přemysl vymyslel Kristián podle moudrého a prozíravého krále-oráče Rostislava. Od Kristiána je Kosmas převzal. Avšak jména dalších mytických Přemyslovců již pocházejí z autorské dílny Kosmovy.
4 Nemluví se o nich, ani nepíše – jsou tedy kompletně Kosmou vymyšlení – viz „Rodokmen mytických knížat“. Charakteristiku pohanských knížat Kosmas převzal ze Sallustia.
5 Kosmas také mlčí o prvním králi Slovanů Sámovio velkomoravských panovnících; za hodna své pozornosti uznal jen krále Svatopluka, protože ten obdržel od papeže Jana VIII. „Privilegium církve moravské“, na něž se Kosmas ve své kronice také odvolává.
Pro pražské historiky je však především „záhada“, proč, stejně jako Kristián, vynechal i křest čtrnácti Boemanů v Řezně (viz Fuldské anály k roku 845) a proč se o Bořivojovi mluví jako o prvním pokřtěném knížeti Čechů (Kristián, kap. 2; Kosmas I, 10).

Petr Šimík (2005).

Předchozí kap. 9. (druhá část): O dívčí válce.

Srovnání:
Přemyslovi mytičtí následníci: Kristián, Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, Palacký.
Mapky: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Mapky: „Rozmístění hradů ve středočeském vévodství“.
Mapky: „Dějiště Kosmových mýtů a nejstarších českých legend“.
Historie psaná štětcem“ aneb Malby ve znojemské rotundě jako historický pramen.
Rytý nápis na západní stěně znojemské rotundy“ aneb Dobové falzum.
Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Rodokmen »Přemyslovců«“ čili pražské větve mojmírovského rodokmenu.
Rodokmen mytických knížat“ aneb Kde Kosmas našel jejich jména?
Tabulka   2: „Kosmův obrazový scénář“ aneb Odkud vzal Kosmas námět pro svůj libušopřemyslovský mýtus?
Tabulka 14: „Srovnání Kristiánovy a Kosmovy verze přemyslovské pověsti“.
Tabulka 15: „Životní data krále-oráče Rostislava“.
Tabulka 16: „Zdroj Kristiánovy a Kosmovy inspirace“ aneb Bez moravské historie by nebyly ani české mýty!
Tabulka 20: „Křesťanský král-oráč a byzantská misie“ v pozdější písemné a obrazové interpretaci.
Artefakty: „Plaketa velkomoravské kněžny ze Želének“.
Artefakty: „Stříbrný terčík se sokolníkem ze Starého Města na Moravě“.
Artefakty: „Slonovinová pyxida z Čiernych Kľačan“.
Symbolika: „Mor – nákaza (epidemie), anebo symbol pohanství?
Symbolika: „Býk – dobytče, nebo apoštol, kazatel evangelia?
Symbolika: „Asketa s jelenem, hadem a ptákem“.
Symbolika: „Sokol přinášející vládu-království“.
Symbolika: „Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě“ aneb Přemyslův konec.
Symbolika: „Tažné zvíře“.
Komentáře: „Přemyslovský cyklus ve znojemské rotundě“ aneb »Mýliti se« je přece lidské...
Aktuality: „Česká televize mystifikuje diváky“ aneb Český pohanský komiks v moravské křesťanské kapli!
Otázky: „Proč se založení hradu Praha upírá Bořivojovi?
Úvahy: „Vznik a původ přemyslovské pověsti“.
Vlivy: „Původ a počátky moravského etnosu“ (1/4, 2/4, 3/4, 4/4).
Mytičtí Přemyslovci – literární fikce, nebo historická věda?“ (1. moravská historie, 2. Kristián, 3. Kosmas).
    • F. Palacký (1848), • R. Turek (1963), • A. Friedl (1966), • V. Karbusický (1995), • D. Třeštík (2006, 2009).

Následuje kap. 10.: O křtu Bořivoje a o Vlastislavovi Luckém.

Literatura:
• Bertold Bretholz: Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag. Monumenta Germaniae Historica (MGH), nova series II, Berlin 1923.
• Karel Hrdina: Kosmova kronika česká. Melantrich, Praha 1949, s. 28.
• Kosmova kronika česká. Ed. Karel Hrdina-Marie Bláhová, Svoboda, Praha 1972, s. 25.
• Vladimír Karbusický: Báje, mýty, dějiny. Nejstarší české pověsti v kontextu evropské kultury. MF, Praha 1995.
• Josef Sadílek: Kosmovy staré pověsti ve světle dobových pramenů (antické a biblické motivy). Petrklíč, Praha 1997.
• Dušan Třeštík: Mýty kmene Čechů (7.-10. století). Tři studie ke „starým pověstem českým“. NLN, Praha 2003.
• Kosmova kronika česká. Překl. K. Hrdina a M. Bláhová, úvod D. Třeštík, komentář P. Kopal, vysvětlivky a poznámky M. Bláhová, rejstříky J. Vilím. Paseka, Praha a Litomyšl 2005.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah