MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

DOKUMENTY

 

„DUCHOVNĚ VÁS OBJÍMÁ A MILUJE“

• Komonitorium papeže Štěpána V. papežským legátům pro Moravu. Řím, podzim 885-jaro 886.

   Připomínky biskupu Dominikovi, duchovním Janovi a Štěpánovi, jdoucím ke Slovanům.
   Až s Boží pomocí vstoupíte do končin Slovanů, ozdobte se takovou mírností, aby všechny činy vaše a vašich [lidí] poskytly drsnému lidu příklad zbožnosti. Mějte před očima napomenutí Páně: ať vidí vaše skutky dobré a slaví vašeho Otce, jenž je na nebesích.
   Když přijdete k vůdci země [Svatoplukovi], řekněte mu: Navštěvují Vás knížata apoštolů, blahoslavený Petr, klíčník království nebeského, a Pavel, učitel národů. Navštěvuje Vás pak pan Štěpán, nejsvětější kněz svaté obecné a apoštolské Římské církve a papež, tedy váš duchovní otec. Vzkazuje otcovskou lásku, duchovně Vás objímá a miluje co   j e d i n é h o   a nejdražšího syna. Všichni nejsvětější biskupové, nejctihodnější kněží a jáhni s ostatním duchovenstvem svaté Římské církve přejí Vám zdraví a zajisté ustavičně pamatují na Vás ve svých zbožných modlitbách u prahů nejblahoslavenějších knížat apoštolů. Celý ctihodný senát Bohem chráněného města Říma s ostatním množstvím věrného lidu vzkazuje Vám pozdravy. Přejí Vám samozřejmě všechen prospěch ve víře Krista Boha našeho a potěchu ze slávy světské.
   První den postačí říci toto. A jestliže by se vás ptali na věci prospěšné [jejich] vlasti, odpovídejte moudře s důstojností náležitou křesťanskému náboženství, cti církve a vážnosti vladařské.
   A rovněž O Duchu svatém...
   Kap. XII. Mše a nejsvětější služby, které se týž Metoděj odvážil sloužit jazykem Slovanů, ačkoliv přísahal za časů Našich předchůdců, totiž pana Jana, nejsvětějšího papeže, že se toho napříště neodváží, aby se toho nikdo jakkoliv neodvážil, svou apoštolskou mocí pod trestem zakazujeme. Nicméně, najde-li se někdo vzdělaný v jazyce Slovanů, aby po nejsvětějším evangeliu a apoštolských čteních dovedli podat výklad k povznesení těch, kteří nerozumějí, schvalujeme, aby se tak dálo, povolujeme a souhlasíme.
   Kap. XIII. O zachování postů...
   Kap. XIV. Nástupci [Gorazdovi], kterého se Metoděj odvážil ustanovit proti všem ustanovením svatých otců, zakažte naší apoštolskou mocí vykonávat úřad, dokud se nám sám osobně nepředstaví a svou záležitost nevysvětlí živým slovem.

Řím, podzim 885-jaro 886.


Komentář:
   Komonitorium je vlastně jen zlomek instrukcí, které dal papež Štěpán V. svým legátům. Při opisování ve 12. století byla zřejmě řada kapitol vynechána.
   Pro rozvité, květnaté oslovení Svatopluka nacházíme obdobu jen stěží. Tato honosná adresa s pozdravy nejen římského episkopátu, ale zejména senátu a všeho lidu věčného města, hodná čestného římského konzula, jakým byl např. i anglosaský král Alfréd Veliký, zřetelně prozrazuje postavení Svatopluka v univerzalistické Evropě jako snad druha, přítele, spolupracovníka či ochránce římského národa. Jeho význam pro papežství podtrhuje i označení „jediný syn“.
   V této souvislosti se vtírá domněnka, zda Svatopluk nemohl právě z Říma získat znamení orla, „ptáka králů“ a symbol vládní moci. Orla měl na svém štítu už Alexandr Veliký, byl výsostným odznakem římských legií a z Říma jej přijal do znaku obnovené Římské říše snad Karel Veliký. Sám symbol orla, který chrání hrudí kříž, se jako ochranný nebo rodový symbol objevuje na kování z druhé poloviny 8. století, nalezeném na jižním Slovensku.
   Komonitorium potvrzuje vlastně obsah listu Štěpána V. Zákaz či podstatné omezení používání slovanského jazyka v církevních obřadech je zde formulováno obdobně. Vzhledem k tomu, že text komonitoria je neúplný, chybí zde ustanovení o Vichingovi a o sankcích proti těm, kteří by se papežskému nařízení protivili.
   Novou je zde kapitola o Gorazdovi jako Metodějovu nástupci. Zákaz vykonávat arcibiskupský úřad znamená, že Gorazd v době vydání instrukcí tento úřad ještě zastával. Jeho předvolání do Říma k papeži potvrzuje jeho biskupskou hodnost, neboť záležitosti a pře biskupů mohl podle usnesení 8. ekumenického koncilu roku 870 rozsoudit jen příslušný patriarcha, tj. v tomto případě papež.
   Podle Theofylaktova „Života Klimenta, biskupa Bulharů“, byl Gorazd sesazen a uvězněn. Další zprávy o něm chybí. Na cestu do Říma buď rezignoval, nebo k ní už neměl možnost. Byl-li živ, zda na Moravě nebo jinde (např. ve Vislansku), nevíme. V kapitole XIV, 42 a dalších se pak líčí cesta Klimenta, Nauma a Angelára přes Bělehrad (Beograd) do Bulharska a jejich působení v době krále Michala a jeho syna Simeona. Kliment byl biskupem ve Velici v Makedonii (†916) a Naum učitelem v klášteře u Bílého jezera († kolem 910). Z dalších učedníků se připomíná Konstantin, který se stal biskupem v Preslavi (L. E. Havlík 1992, s. 209-211, 215). 
   Z Kosmových anagramů by však vysvítalo, že Gorazd snad odešel za svým bratrem Bořivojem do Čech (měl by být totožný s knězem Učenem či Učeným, kterého jmenuje CrescenteII. stsl. legenda jako Václavova učitele věd a žalmů).

Petr Šimík (2005).  

Legenda:
Commonitorium – připomínky.

Srovnání:
Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Kosmovy anagramy“ o ztožnění moravského biskupa Gorazda s knězem Učenem z václavských legend.
Mapky: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Kroniky: „Granum k roku 900“ (po přepočtu 884) o exkomunikaci Svatopluka. 
Legendy: „Život Nauma“ (starší).
Legendy: „Život Klimenta, biskupa Bulharů“ (1100).
Dokumenty: „List papeže Jana VIII. Svatoplukovi“ (880).
Dokumenty: „List papeže Štěpána V. Svatoplukovi, králi Slovanů“ (885).
Dokumenty: „Stížný list bavorských biskupů papeži Janu IX.“ (900).
Dokumenty: „List mohučského arcibiskupa Hathona papeži Janu IX.“ (900).
Tabulka 15: „Životní data velkomoravského krále Rostislava“.
Tabulka 17: „Arcibiskupové a biskupové moravští“.

Literatura:
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah