MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

FULDSKÉ ANÁLY

K ROKU 884

(setkání na Monte Comiano)

   [Pokračování ...].
  
Císař [Karel]1 táhl přes Bavory na Východ. Když dorazil do blízkosti řeky Tulln, měl porady na Komiánském kopci.2 Tam přijde kromě jiných vévoda Svatopluk se svými knížaty a jak je zvykem – stane se císařovýma rukama „člověkem“.3 Přísahou mu potvrdí věrnost, že pokud bude Karel žít, nevpadne nikdy s nepřátelským vojskem do jeho království.4

Fuldské anály k roku 884.

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 Nejmladší syn Ludvíka Němce Karel III. Tlustý byl římským císařem v letech 881-887, východofranským králem od roku 882. Po něm se východofranským králem stal Karlomanův syn, Arnulf Korutanský (887-899), císařem od roku 896. Viz „Rodokmen Karlovců“.
2 Porady „in monte Comiano“ se konaly na hranicích Noriků a Slovanů, tj. Bavorů a Moravanů, někde blíže Tullnu na podzim roku 884.
3 Vztažením svých rukou císař podle římského zvyku potvrdil, že Svatopluk je členem svazku panovníků, jimž stojí v čele římský císař. Císař uznal tímto aktem Svatoplukovo postavení v římském univerzu včetně Svatoplukova poměru k impériu, jak to sankcionovala papežská patronace roku 880.
4 Setkání Svatopluka s římským císařem Karlem III. se patrně zúčastnil též arcibiskup Metoděj – viz ŽM XVI (J. Vašica 1966, s. 240; J. Kolár 1998, s. 60). Jednalo se zřejmě o nové potvrzení jeho jurisdikce v Čechách a ostatních zemích slovanských, dohodnuté již v roce 874 ve Forchheimu. Také podle D. Třeštíka (1997, s. 338) byly tehdy v mírovém ujednání zahrnuty i Čechy.

Petr Šimík (2006).

Srovnání:
Rodokmen Karlovců“.

 

Literatura:
• Josef Vašica: Literární památky epochy velkomoravské 863-885. LD, Praha 1966.
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992, s. 195.
• Dušan Třeštík: Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530-935). NLN, Praha 1997, s. 338.
• Jaroslav Kolár: Středověké legendy o českých světcích. NLN, Praha 1998.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah