MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

HROBY

 

HROB KNÍŽETE VÁCLAVA

Kníže Václav – hroby a archeologický výzkum (3/5)
Emanuel Vlček

   [Pokračování ...].
   2. Archeologický výzkum hrobu knížete Václava
   (119) Přípravné práce archeologického průzkumu hrobu byly zahájeny 3. dubna 1911 pod dozorem stavitele dómu K. Hilberta a metropolitního kanovníka dr. A. Podlahy.
   Po sejmutí soch a oltářního nástavce a po sundání dvou mramorových desek menzy se v oltáři objevil obdélníkový prostor 198 cm dlouhý, 60 cm široký a 150 cm hluboký. Na jeho dně byl ztrouchnivělý (120) domečkovitý relikviář. V truhličce, která se rozpadala na kusy, spočívaly pozůstatky sv. Václava. Podle zbytků dřeva se daly stanovit velikost a tvar truhličky. Byla 40 cm dlouhá, 20 cm široká a 30 cm vysoká. Stříškovité víko bylo 10 cm vysoké, přičemž trojúhelníkovitý štítek stříšky měl základnu 18 cm, výšku 9,5 cm a rameno 12 cm. Truhlička byla zhotovena z tmavohnědého, snad cedrového dřeva (obr. VII/5).
   Prof. Jan Hnátek začal zkoumat ostatky nalezené v tumbě 5. dubna 1911. Současně zkoumal také lebku sv. Václava. Ta byla roku 1911 chována v barokním oltáři ve svatovítském chrámu v podstavci stříbrného poprsí představujícího sv. Václava. Toto poprsí bylo vyrobeno v letech 1698-1699 na popud arcibiskupa Jana Josefa hraběte Breunera. Když byl barokní oltář odstraněn a roku 1871-1873 zbudován oltář novogotický, bylo toto stříbrné poprsí přemístěno do kaple proti hrobu Jana Nepomuckého. Lebka sv. Václava byla uložena do relikviáře domečkovitého tvaru spolu s listinou sepsanou kanovníkem K. Průchou (A. Podlaha 1911, 35-36):
   Anno Domini 1866 in Vigilia Pentecostes, quae fuit XIX. Maji, de consensu Eminentissimi Antistitis et semper fidelis Capituli Metroipolitani Pragensis praesentibus infrascriptis particula ossium de cranio s Wenceslai M. et Patroni Regni, et quidem de cranii hujus auriculari parte dextra versus oculi cellam secernebatur, quae ad enixas Celsissimi archiepiscopi Olomucensis et Metropolitani capituli sui preces Olomucium pro pio Metropolitanae illius Ecclesiae usu translata est per Olomucensem canonicum L. B. de Unkrechtsberg. Pragae in Sacrista S. M. E. 19. Maji 1866. Dr. Adolf Würfel, canonicus custos. Adalb. Hron, Cancellarius Consist.
   Dr. Carolus Prucha, S. M. E. canon. eccles.

   V překladu:
   Léta Páně 1866 v předvečer Hodu Božího Svatodušního, 19. května, se svolením Jeho Em. nejd. arcipastýře a v. v. metropolitní kapituly Pražské u přítomnosti nížepsaných částečka kosti z lebky sv. Václava Muč. a zemského patrona, a to z lebky té příušní části pravé k dutině oční byla odloučena, kterouž k naléhavé (121) prosbě nejd. arcibiskupa Olomouckého a jeho metropolitní kapituly do Olomouce ke zbožnému užívání v jich chrámě přenesena byla Olomouckým kanovníkem svob. pánem z Unkrechtsbergu. V Praze, v sakristii metrop. chrámu, 19. května 1866. Dr. Adolf Würfel, kanovník strážce, Vojt. Hron, konsist. kancléř.
   Dr. Karel Prucha, kanovník kazatel.

   (...)
   NEDOKONČENO
Obr. 1. Hrob sv. Václava v jižní apsidě svatovítské rotundy na Pražském hradě
 (podle K. Hilberta). Legenda: 1 – po r. 926, 2 – starší, 3 – po r. 1060,
4 – 13. až 14. stol., 5 – kolem r. 1360.

   3. Věrohodnost pozůstatků knížete Václava
   (124) O identitě pozůstatků svědčí mnohonásobné písemné autentiky, tradice o pohřbech, o převozu a o přechovávání pozůstatků po celé tisíciletí ve svatováclavské rotundě, později ve svatováclavské kapli v románské bazilice a v pokladnici gotické katedrály.
   Pro posouzení topografie hrobu (obr. VII/13) je nejdůležitější terénní pozorování K. Hilberta (1934), že pod základním zdivem gotického hrobu knížete Václava zjistil „mělkou prohlubeň v jílovité břidlici – zbytek lůžka hrobu knížete“, kam bylo tělo knížete na jeho vlastní přání pohřbeno po převozu do Prahy ze Staré Boleslavi.
   Teprve až v době Karlově roku 1346 byly světcovy pozůstatky vyzvednuty z hrobové jámy zahloubené do břidlicového podloží svatovítské rotundy, přesněji do podloží její jižní apsidy, aby dále netrpěly tlením. Král Karel IV. dal některé z kosterních pozůstatků uložit do olověné truhlice i s hliněným obsahem původního hrobu a tu pak přenést do nově vybudovaného hrobu. Část pozůstatků byla chována odděleně jako relikvie v oltáři nového hrobu.
   Z výzkumu K. Hilberta jasně vysvítá, že polohu původního pražského hrobu ve svatovítské rotundě respektovala i Spytihněvova bazilika. Hrob knížete Václava byl rovněž respektován stavbou svatováclavské kaple v gotické katedrále.
   O stavu zachování pozůstatků knížete v době jejich převozu ze Staré Boleslavi do Prahy a při jejich exhumaci roku 1346 nejsou žádné zprávy. Světcova lebka byla roku 1305 již chována odděleně ve svatovítském pokladu jako relikvie (Kronika zbraslavská). Dolní čelist knížete měla být podle legendy vyjmuta z hrobu v době života Václavovy sestry Přibyslavy, která byla řeholnicí svatojiřského kláštera (Kristiánova legenda).
   [Pokračování ...].

Emanuel1 Vlček2 (1997,3 s. 117-119).


Poznámky:

1 K
2 P
3 O

Petr Šimík (2008).

Srovnání:
Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Rodokmen mytických knížat“ aneb Kde Kosmas našel jejich jména?
Rodokmen »Přemyslovců«“ čili pražské větve mojmírovského rodokmenu.
Mapky: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Mapky: „Rozmístění hradů ve středočeském vévodství“.
Mapky: „Dějiště Kosmových mýtů a nejstarších českých legend“.
Historie psaná štětcem“ aneb Malby ve znojemské rotundě jako historický pramen.
Bořivoj – Svatoplukův místodržící v Čechách“.
Kníže Bořivoj v písemných pramenech a problematika jeho hrobu“.
Bořivojův křest v legendách: Kristián, Fuit, Proložní ludmilská, Diffundente sole.
Bořivojův křest v kronikách: Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, Neplach, Granum, Palacký.
Hroby: Hrob K1-Bořivoje: „půdorys“, „příčný řez“, „podélný řez“.
Hroby: Hrob 12/59-Svatopluka: „axonometrie“, „půdorys a řezy“.
Hroby: „Hrob č. 97- Vratislava I. v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě“ (2. část, 3. část).
Hroby: „Hrob knížete Václava ve Svatováclavské kapli chrámu sv. Víta“ (2. část, 3. část, 4. část, 5. část).
Tabulka   4: „Životní data knížat podle legend“.
Tabulka 5a: „Věk a období vlády knížat v grafickém znázornění“ (do roku 960).
Tabulka 12: „Dožitý věk knížat podle výsledků antropologicko lékařského průzkumu“.
Tabulka 13: „Průběžný věk členů prvních tří generací »Přemyslovců« v některých klíčových letech“.
Tabulka 14: „Srovnání Kristiánovy a Kosmovy verze přemyslovské pověsti“.
Tabulka 16: „Zdroj Kristiánovy a Kosmovy inspirace“ aneb Bez moravské historie by nebyly ani české mýty!
Tabulka 20: „Křesťanský král-oráč a byzantská misie“ v pozdější písemné a obrazové interpretaci.
Symbolika: „Mor – nákaza (epidemie), anebo symbol pohanství?
Symbolika: „Býk – dobytče, nebo apoštol, kazatel evangelia?
Symbolika: „Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě“ aneb Přemyslův konec.
Symbolika: „Tažné zvíře“.
Symbolika: „Přilba jako atribut sv. Václava“.
Komentáře: „Největší archeologický podvod století“.
Aktuality: „Česká televize mystifikuje diváky“ aneb Český pohanský komiks v moravské křesťanské kapli!
Otázky: „Jak staří umírali staří »Přemyslovci«?
Otázky: „Jak starý je hrob K1 ve Svatovítské rotundě? Je starší, nebo mladší než sama rotunda?
Otázky: „O čem svědčí kousky malty nalezené v zásypu hrobu K1?
Úvahy: „Vznik a původ přemyslovské pověsti“.
Mytičtí Přemyslovci – literární fikce, nebo historická věda?“ (1. moravská historie, 2. Kristián, 3. Kosmas).
     • F. Palacký (1848), • R. Turek (1963), • A. Friedl (1966), • V. Karbusický (1995), • D. Třeštík (2006).

Literatura:
• Emanuel Vlček: Nejstarší Přemyslovci ve světle antropologicko lékařského průzkumu. Katalog stejnojmenné výstavy. NM, Praha 1982 (nestránkováno).
• Emanuel Vlček: Nejstarší Přemyslovci. Atlas kosterních pozůstatků prvních sedmi historicky známých generací Přemyslovců s podrobným komentářem a historickými poznámkami. Vesmír, Praha 1997.
• Dušan Třeštík: Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530-935). NLN, Praha 1997.
• Dušan Třeštík: Vznik přemyslovského státu a jeho „politického“ národa (I.). DaS XXII, 2000, č. 4, s. 6-11.
• Petr Sommer: Začátky křesťanství v Čechách. Kapitoly z dějin raně středověké duchovní kultury. Garamond, Praha 2001.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah