MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

HROBY

 

HROB KNÍŽETE VÁCLAVA

Kníže Václav – hroby a archeologický výzkum (2/5)
Emanuel Vlček

   [Pokračování ...].
   (117) Již v prvních letech svého panování věnoval Karel IV. na ozdobu svatováclavského hrobu dvě bohatě zdobené dřevěné desky. Inventář z roku 1355 opět tuto skutečnost potvrzuje: „Duae tabulae ligneae, una plena gemmis diversis et florenis, alia vero noviter incepta“. (Dvě dřevěné desky, jedna pokrytá různými kamejemi a zlatými plíšky, a jiná nově započatá.)
   Inventář z roku 1354 také praví, že byla na ozdobu hrobu sv. Václava darována zlatá koruna s kamejemi, jež náležela královně Anně Falcké.
   Kromě hrobu byla vyzdobována i vlastní tumba sv. Václava, což potvrzuje Beneš z Weitmile roku 1358: „... (Karolus) fabricavit ei (s. Wenceslao) tumbam de auro puro et pretiosissmis gemmis atque lapidibus adornavit et decoravit adeo, quod talis tumba in mundi partibus non reperitur“. (... /Karel/ dal mu /sv. Václavu/ zhotovit tumbu z ryzího zlata, ozdobil ji drahocennými kamejemi a drahokamy a okrášlil ji tak, že podobná tumba se nenalezne v jiných končinách světa.)
   V inventáři svatovítského chrámu z roku 1387 se zachoval i popis této honosné tumby. Měla domečkovitý tvar, tj. byla kvádrovitá a nesla stříškovité víko. Čelní stěnu (caput tumbae) zdobily portréty Karla IV. (118) a jeho manželky, které byly vypoukle vyřezány v sardonyxech a byly opatřeny zlatými korunkami s perlami a drahokamy. Nad oběma portréty byla poloplastická soška sv. Václava, který v pravici třímal kopí s praporcem ozdobeným orlicí a v levici štít se lvem vytvořeným z perel. Konzoli, na níž spočívala soška, tvořila koruna posázená rubíny, safíry a perlami. Hlava sošky nesla korunu posázenou drahokamy a perlami. Nad soškou byla Kristova ruka zakomponovaná mezi dvěma anděly. Vše bylo bohatě zdobeno drahokamy, perlami a kamejemi. Oslňující byla delší strana tumby obrácená proti vchodu z kostela do kaple. Byla zdobena osmnácti skvostnými deskami, uspořádanými ve třech řadách nad sebou. Desky obsahovaly polovypouklá zobrazení apoštolů, Panny Marie, českých patronů a scény mučednických smrtí sv. Václava, sv. Vojtěcha, sv. Ludmily a sv. Pěti bratří. Tumba byla pokryta dvojím víkem, jedním vodorovným a druhým stříškovitým. To bylo zdobeno obrazy biskupů. Zbývající dvě strany byly bez ozdob. Pravděpodobně byla tumba asi 150 cm dlouhá a 90 cm vysoká.
   Po dostavbě nové kaple sv. Václava v gotické katedrále byla tato tumba přemístěna. Roku 1367 byla tumba s pozůstatky knížete přenesena ze staré svatováclavské kaple již potřetí a byla vložena do nové gotické kaple. Arcibiskup Jan Očko z Vlašimi vložil do oltáře nad ní při jeho svěcení olověnou krabičku s menšími ostatky sv. Václava a listinou. Text této listiny se zachoval v opise u V. M. Pešiny z Čechorodu:
   Anno Domini MCCCLXVII. ultima die Novembris sanctissimi in Christo patris et domini Urbani Papae V. pontificatus anno VI., serenissimo et invictissimo principe et domino domino Carolo Rom. Imper. semper augusto et Bohemiae rege illustri regnante et imperante feliciter, venerandus in Christo pater et dominus dominus Joannes, s. Prag. ecclesiae archiepiscopus secundus, apostolicae Sedis legatus, hoc altare et capellam in honorem s. Wenceslai glor. martyris cooperante Spiritus sancti gratia consecravit, praesentibus reverendis in Christo patribus et dominis Petro Cariensi, Lamperto Spirensi et Henrico Nuenburgensi episcopis, et in praesenti capsella s. Wenceslai reliquias condidit. Titulus vero altaris s. Wenceslai M. annotatus.
   V překladu:
   Léta Páně 1367 posledního dne měsíce lisopadu, za svatého pontifikátu v Kristu otce a pána Urbana papeže V. léta šestého, když nejjasnější a nepřemožitelný kníže a pán Karel, římský císař, vždy vznešený a jasný král český, šťastně vládl a panoval, ctihodný v Kristu otec a pán, pan Jan, druhý arcibiskup Pražský a legát apoštolské stolice tento oltář a tuto kapli ke cti slavného mučedníka sv. Václava z milosti Ducha svatého konsekroval, za přítomnosti důstojných v Kristu otcův a pánův Petra, biskupa Churského, Lamperta Špýrského a Jindřicha Naumburského, a v této krabičce uložil ostatky sv. Václava. Oltář sám připsán ke cti sv. Václava Mučedníka.
   Z dalších dějin hrobu sv. Václava uvádíme události jen heslovitě. Roku 1371 byla tumba opravována. Roku 1394 ji silně poškodil kníže Jan Zhořelecký, když chtěl vyplatit svého bratra krále Václava IV. ze zajetí vzbouřených pánů, a dal proto olámat drahocenné skvosty. Avšak pro značný odpor pražských obyvatel výzdobu vrátil. V témže roce byla tumba vícekrát otvírána a pozůstatky českého patrona prohlíženy. Stalo se tak na žádost bavorského vévody Štěpána, královnina strýce, a dále na přání kancléře uherského krále.
Obr. 1. Hrob sv. Václava v jižní apsidě svatovítské rotundy na Pražském hradě
 (podle K. Hilberta). Legenda: 1 – po r. 926, 2 – starší, 3 – po r. 1060,
4 – 13. až 14. stol., 5 – kolem r. 1360.

   Roku 1420 nechal král Zikmund sejmout větší část drahocenného obložení tumby a spolu s částí odcizeného svatovítského pokladu je použil k úhradě žoldu svým vojákům. Oloupená tumba byla sice převezena pod ochranu na hrad Karlštejn, ale když se obhájcům hradu v boji proti útočícím husitům nedostávalo peněz, sáhli i na zbývající výzdobu. Skvostná tumba nesmírné umělecké hodnoty vzala za své.
   Na oltáři ve svatovítské kapli zbyla jen holá dřevěná tumba, která byla ozdobena alespoň pokrývkami. Schrána byla vložena do oltářní dutiny a ta překryta kamennou deskou.
   Při požáru svatovítského chrámu roku 1541 vyhořela i svatováclavská kaple, světcovy pozůstatky se však zachovaly.
   Roku 1671 dal arcibiskup Matouš Ferdinand Sobek obložit poškozenou původní gotickou menzu mramorem. Při této příležitosti byla otevřena i schrána stojící na oltáři a v ní byla nalezena skříňka s pozůstatky knížete Václava (obr. VII/5). Zároveň se našla i olověná krabička s dalšími ostatky, kterou do oltáře uložil roku 1367 Jan Očko z Vlašimi. Po dokončení oprav vložil arcibiskup Sobek do oltáře opět truhlici s ostatky a listinou:
   Anno Domini 1671 Dominica ultima post Pentecosten, quae tunc incidit in-diem 22. Novembris, sanctissimi Domini Domini nostri Clementis Papae X. Pontificis anno II., ac invictissimo Proncipe et Domino Domino Leopoldo I., imperatore semper augusto, et Bohemiae, Hungariae etc. rege glorioso imperante et regnante feliciter. Celsissimus ac Reverendissimus S. R. I. Princeps ac D. D. Mathaeus, Dei et Apostolicae Sedis gratia archiepiscopus Pragensis, legatus natus, Regni Bohemiae Primas et S. Caes. Reg. Majestatis consiliarius intimus etc. hoc altare, quod instar mausolei propriis et magnis suis impensis exstrui curaverat, in honorem s. Wenceslai glor. martyris ac Bohemiae ducis, cooperante s. Spiritus gratia consecravit, praesentibus locumtenentibus regiis et venerabilibus dominis capitularibus Wenceslao Coelestino a Blumberg, praeposito, Thoma Joanne Pessina a Czechorod, decano et officiali, Michaele Crusio archidiacono, Christiano Pfaltz ab Ostriez scholastico, praelatis infulatis; et Davide Klär, Joanne Dlauhowesky a Longavilla, et Joanne a Talmberg, canonicis quoque infulatis, nec non Wenceslao Kozogedsky, sacristano et plebano. Reliquiae porro sacrae, quae erant antea in veteri ara, sunt denuo hic in tumba s. Wenceslai M. ad caeteras ejusdem s. Martyris reliquias repositae. Idem sanctissimus noster Clemens X. ad preces supra nominati Mathaei archiepiscopi festum sancti Wenceslai M. pro die 28. Septembris in breviarium Romanum poni jussit, atque officium ejusdem subritu semiduplici per universalem Ecclesiam recitandum ad libitum ab iis, qui ad horas canonicas adstricti sunt, permisit anno pontificat us sui primo, nempe 1670 die 29. Novembris. Laus Deo et B. Virgini et omnibus sanctis Amen.
   V překladu:
   Léta Páně 1671 v poslední neděli po sv. Duchu, kteráž připadala tehdáž na den 22. listopadu, přesvatého pána, pána našeho Klementa papeže X. roku druhého, za času nejnepřemožitelnějšího knížete a pána, pána Leopolda I., císaře vždy vznešeného, slavného krále českého, uherského atd. štastně vládnoucího a panujícího, nejdůstojnější svaté římské říše kníže a pán pan Matouš, z Boží a Apoštolské Stolice milosti arcibiskup Pražský, rozený legát, království českého primas a Jeho Cís. Veličenstva tajný rada atd., tento oltář, jejž na způsob mausolea vlastním a velikým nákladem dal vystavěti, s pomocí milosti Ducha svatého konsekroval ke cti sv. Václava, slavného (119) mučedníka a knížete českého, za přítomnosti královských místodržících a důstojných pánů kapitulárů: Václava Coelestina z Blumberka probošta, Tomáše Jana Pešiny z Čechorodu děkana a oficiála, Michala Krusia arcijáhna, Kristiána Pfaltze z Ostric scholastika, infulovaných prelátův: Davida Klára, Jana Dlouhoveského z Dlouhé Vsi a Jana z Talmberka, kanovníků rovněž infulovaných, jakož i Václava Kozojedského sakristána a faráře. Svaté ostatky, které byly dříve ve starém oltáři, byly opět zde v tumbě svatého Václava Muč. k ostatním relikviím téhož sv. Mučedníka uloženy. Týž svatý [otec] náš Klement X. k prosbě výše řečeného arcibiskupa Matouše kázal vložiti svátek sv. Václava Muč. do breviáře Římského na den 28. září, a dovolil, aby oficium jeho ritem podvojným mohlo býti recitováno v celé církvi od těch, kteří zavázáni jsou k modlitbě brevíře, roku pontifikátu svého prvního, totiž 1670 dne 29. listopadu. Chvála Bohu a bl. Panně Marii i všem Svatým. Amen.
   Stříbrná výzdoba oltáře, pořízená arcibiskupem M. F. Sobkem, však také dlouho nezdobila světcův hrob, neboť byla roku 1806 sejmuta a odvezena do mincovny. Opět oltář vyzdobil roku 1881 světící biskup K. Průcha střízlivým nástavcem a dřevěnou sochou světce. Tato skromná výzdoba oltáře nad Václavovým hrobem velmi kontrastovala s bohatou uměleckou výzdobou svatováclavské kaple. Proto roku 1905 věnoval probošt metropolitní kapituly A. Hora značný obnos pro zřízení nového hrobu sv. Václava. Tento čin podnítil nové vyzdvihnutí ostatků knížete Václava z dosavadního oltáře a řádný archeologický výzkum hrobu i svatováclavské kaple. Velmi důkladnou zprávu o otevření hrobu, z níž uvádím další důležité údaje, podal roku 1911 A. Podlaha.
   [Pokračování ...].

Emanuel1 Vlček2 (1997,3 s. 117-119).


Poznámky:

1 K
2 P
3 O

Petr Šimík (2008).

Srovnání:
Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Rodokmen mytických knížat“ aneb Kde Kosmas našel jejich jména?
Rodokmen »Přemyslovců«“ čili pražské větve mojmírovského rodokmenu.
Mapky: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Mapky: „Rozmístění hradů ve středočeském vévodství“.
Mapky: „Dějiště Kosmových mýtů a nejstarších českých legend“.
Historie psaná štětcem“ aneb Malby ve znojemské rotundě jako historický pramen.
Bořivoj – Svatoplukův místodržící v Čechách“.
Kníže Bořivoj v písemných pramenech a problematika jeho hrobu“.
Bořivojův křest v legendách: Kristián, Fuit, Proložní ludmilská, Diffundente sole.
Bořivojův křest v kronikách: Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, Neplach, Granum, Palacký.
Hroby: Hrob K1-Bořivoje: „půdorys“, „příčný řez“, „podélný řez“.
Hroby: Hrob 12/59-Svatopluka: „axonometrie“, „půdorys a řezy“.
Hroby: „Hrob č. 97- Vratislava I. v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě“ (2. část, 3. část).
Hroby: „Hrob knížete Václava ve Svatováclavské kapli chrámu sv. Víta“ (2. část, 3. část, 4. část, 5. část).
Tabulka   4: „Životní data knížat podle legend“.
Tabulka 5a: „Věk a období vlády knížat v grafickém znázornění“ (do roku 960).
Tabulka 12: „Dožitý věk knížat podle výsledků antropologicko lékařského průzkumu“.
Tabulka 13: „Průběžný věk členů prvních tří generací »Přemyslovců« v některých klíčových letech“.
Tabulka 14: „Srovnání Kristiánovy a Kosmovy verze přemyslovské pověsti“.
Tabulka 16: „Zdroj Kristiánovy a Kosmovy inspirace“ aneb Bez moravské historie by nebyly ani české mýty!
Tabulka 20: „Křesťanský král-oráč a byzantská misie“ v pozdější písemné a obrazové interpretaci.
Symbolika: „Mor – nákaza (epidemie), anebo symbol pohanství?
Symbolika: „Býk – dobytče, nebo apoštol, kazatel evangelia?
Symbolika: „Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě“ aneb Přemyslův konec.
Symbolika: „Tažné zvíře“.
Symbolika: „Přilba jako atribut sv. Václava“.
Komentáře: „Největší archeologický podvod století“.
Aktuality: „Česká televize mystifikuje diváky“ aneb Český pohanský komiks v moravské křesťanské kapli!
Otázky: „Jak staří umírali staří »Přemyslovci«?
Otázky: „Jak starý je hrob K1 ve Svatovítské rotundě? Je starší, nebo mladší než sama rotunda?
Otázky: „O čem svědčí kousky malty nalezené v zásypu hrobu K1?
Úvahy: „Vznik a původ přemyslovské pověsti“.
Mytičtí Přemyslovci – literární fikce, nebo historická věda?“ (1. moravská historie, 2. Kristián, 3. Kosmas).
     • F. Palacký (1848), • R. Turek (1963), • A. Friedl (1966), • V. Karbusický (1995), • D. Třeštík (2006).

Literatura:
• Emanuel Vlček: Nejstarší Přemyslovci ve světle antropologicko lékařského průzkumu. Katalog stejnojmenné výstavy. NM, Praha 1982 (nestránkováno).
• Emanuel Vlček: Nejstarší Přemyslovci. Atlas kosterních pozůstatků prvních sedmi historicky známých generací Přemyslovců s podrobným komentářem a historickými poznámkami. Vesmír, Praha 1997.
• Dušan Třeštík: Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530-935). NLN, Praha 1997.
• Dušan Třeštík: Vznik přemyslovského státu a jeho „politického“ národa (I.). DaS XXII, 2000, č. 4, s. 6-11.
• Petr Sommer: Začátky křesťanství v Čechách. Kapitoly z dějin raně středověké duchovní kultury. Garamond, Praha 2001.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah