MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

HROBY

 

HONOSNÝ HROB VELMOŽE
V SADECH U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ

POHŘEB SADY 12/59
Emanuel Vlček

   [Pokračování ...].
   Objevitel pohřbu Sady 12/59 prof. dr. Vilém Hrubý, DrSc. z Moravského muzea v Brně mne po řadě let v roce 1983 požádal o dokončení průzkumu pohřbu a předal mi k studiu značně neúplný a druhotně poškozený skelet jedince vyzvednutého z této hrobky. Jelikož se jedná o tak problematický, ale na druhé straně o závažný objev, věnovali jsme mnoho úsilí jeho studiu a hodnocení i s využitím konzultací s odborníky různých oborů (V. Hrubý 1983). Ale nejprve k vlastnímu hrobu.
   Uprostřed lodi pohřební kaple-mauzolea byla objevena V. Hrubým hrobka označená č. 12/59. Z dochovaných záznamů objevitele a jeho terénní dokumentace můžeme vyčíst:
   Hrob umístěný uprostřed hrobní kaple původně kryl zděný stupínkový náhrobek, z něhož se uchovala část těsně pod ornicí a další valná část propadla do hrobové jámy. Obdélníková destrukce tvořená pískovcovými kameny obsahovala vazní i omítkovou maltu, namnoze s malovanou výzdobou. Tato destrukce překrývala v hloubce 34 cm dislokované kusy rozpadlého příkrovu z velkých pískovcových ploten, spočívajících na propálené vrstvě s uhlíky. Druhá taková vrstva s kusem příkrovu se objevila v hloubce 74 cm.1 Zmíněné obezdění hrobky bylo barevně ozdobeno technikou al secco (malba na suchou omítku). Barevné odstíny malby i její hutnost silně utrpěly staletým uložením v půdě. Bylo použito několika barev. Lze rozeznat čerň, červeň, bílou a barvu šedou až modravou a snad původní olivovou zeleň. Malováno bylo na jemně vyhlazeném nažloutlém podkladu. Jeden sestavený zlomek monumentální malby představuje neúplnou levou polovinu asi mužské tváře, orientované en face, s rovným delším nosem, drobnými ústy a mandlově protáhlým velkým okem (viz obr. 3 níže). Portrét připomíná byzantské malby jihovýchodní Evropy (V. Hochmanová-Vávrová 1961; K. Benda 1984). To nám potvrdili odborníci v Thesaloniki (Soluni) v Řecku.

Obr. 1. Axonometrie pohřbu v okované rakvi do dřevem obložené hrobky Sady 12/59
s malovaným stupínkovým náhrobkem (podle L. Galušky).
   Vlastní hrobová dutina byla 270×112 cm veliká a 145 cm hluboká a orientovaná Z-V. Stěny hrobové dutiny byly do výše 120 cm obloženy dřevem o tloušťce 8 cm.
   Celá konstrukce výdřevy byla připevněna osmi železnými hřeby. Uprostřed hrobky byla dřevěná rakev, z níž se zachovalo 24 páskových kování. Jejich poloha vymezovala současně tvar a rozměry původní rakve. Rakev byla asi 60 cm vysoká, dno měla 208 cm dlouhé a 60 cm široké, kdežto víko rakve bylo pouze 182 cm dlouhé a 50 cm široké. Boky rakve byly šikmé. Každá ze stěn byla okovaná pěti železnými pásky a každá z kratších stran jedním páskem uprostřed její délky.
   Na vydlážděném dně vyloženém plochými kameny vázanými drobivou vápennou maltou spočívala zčásti dislokovaná kostra, jejíž kosti byly rozloženy v délce 176 cm. Lebka ležela na pravém spánku obrácená k čelu rakve. Pravá horní končetina byla položena podél těla, levá pak byla odtažena. Pánevní kosti byly přetočeny a dolní končetiny byly v kolenou mírně pokrčené a uloženy vpravo od střední čáry. Kosti rukou a nohou byly rozptýleny až ke stěnám hrobové dutiny. V místech hrudi kostry ležely dva gombíky z lehce zlaceného stříbra a ozdobeny filigránním drátkem (viz obr. 2). Zásyp hrobu obsahoval kromě předslovanských nálezů (halštat, kultura malované keramiky a jeden pazourkový úštěp) stavební suť kostela, která se dostala do hrobové jámy až po destrukci konstrukce hrobky. Z hlediska archeologického bylo tělo vloženo do hrobu bez milodarů. Jen na hrudi objevené dva gombíčky zřejmě spínaly pohřební rubáš.
gomb1uhg.gif (2878 bytes)
Obr. 2. Stříbrný pozlacený gombík zdobený filigránním drátkem z hrobky Sady 12/59.
   Popis nálezů z hrobky 12/59 (podle V. Hrubého):
   1. 8 velkých železných hřebíků (d. 11,2-18,9 cm) s hraněnými trny a klenutými hlavicemi (1,1×0,8 cm-1,7×1,0 cm).
   2. 24 kusů železných, pravoúhle zahnutých pásových kování, většinou ve zlomcích. U dna rakve byla širší (3,0-3,2 cm) s hřebíky 3,8 cm dlouhými, na víku byla užší (2,3 cm) s hřebíky 3,3 cm dlouhými.
   3. 2 párové kuličkovité knoflíky-gombíčky z lehce zlaceného stříbra, zdobené filigránním drátkem (průměr 1,6 cm, výška 2,5 cm).
   4. Zlomky omítky z náhrobku, zdobené mj. figurální malbou, kterou rekonstruoval akademický malíř Jiří Turoň.
   5. 4 halštatské střepy, 1 střep keramiky malované a 1 pazourkový úštěp, pocházející ze staršího osídlení samotné lokality.
   6. Tříšť kamenů, kousky malty, 2 zlomky tegulí, 2 zlomky imbrexů pocházející z velkomoravské výroby, 4 fragmenty červeného jílovce a 1 zlomek červeného skla.
   Závěrem této kapitoly lze říci, že mimořádnost pohřbu po stránce archeologické zdůrazňuje vybudování výdřevy hrobky, uložení kované dřevěné rakve, dále stupňovitý náhrobek, jenž vyčníval nad podlahu kaple a především jeho malovaná výzdoba. Lidská tvář i s celou postavou v řasnatém šatě byla malována v mírně podživotní velikosti.
sady_mal.jpg (4931 bytes)
Obr. 3. Neúplná levá polovina asi mužské tváře, orientovaná en face, s rovným delším nosem,
drobnými ústy a mandlově protáhlým velkým okem. Malováno technikou al secco (na suchou omítku).

   Ukazuje to na římský zvyk, zobrazení podoby zemřelého nad jeho hrobem. Je třeba si připomenout pohřeb Metodějova bratra Konstantina-Cyrila v Římě: „I položili jej tak s rakví do hrobu po pravé straně oltáře v chrámu sv. Klimenta... Namalovali jeho obraz nad hrobem jeho a počali nad ním pálit světlo ve dne i v noci“, jak se dočítáme z „Životopisů sv. Cyrila a Metoděje“ z konce 9. století.2
   S podobným utvářením tváře zemřelého přímo na jeho náhrobku se severně od Alp setkáváme poprvé. Je skutečně nepochopitelné, proč tento objev byl tak dlouho opomíjen až bojkotován.3
   [Pokračování ...].

Emanuel Vlček (1995, s. 173-179).


Poznámky:

1 Detailní informace přináší řez hrobkou 12/59 v článku L. Galušky (podle V. Hrubého a L. Galušky).
2 Staroslověnská legenda Život sv. Konstantina-Cyrila (kap. XVIII). Viz např. J. Kolár (1998, s. 46).
3 Vysvětlení je prosté a jednoduché: „Protože tento objev nebyl učiněn v Praze a také proto, že se jedná o nález pohřbu velmi významné velkomoravské osobnosti, jak uvidíme dále, samotného moravského krále, a ne třeba Kosmova mytického Hostivíta“.

Petr Šimík (2005).

Srovnání:
Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Rodokmen mytických knížat“ aneb Kde Kosmas našel jejich jména?
Rodokmen »Přemyslovců«“.
Mapka: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Mapka: „Středočeská doména prvních »Přemyslovců«“.
Mapka: „Dějiště Kosmových mýtů a nejstarších českých legend“.
Aurelius Augustinus: „Jak se naučit rozlišovat mezi znakem a označovanou věcí“.
Historie psaná štětcem“ aneb Malby ve znojemské rotundě jako historický pramen.
Bořivoj – Svatoplukův místodržící v Čechách“.
Kníže Bořivoj v písemných pramenech a problematika jeho hrobu“.
Bořivojův křest: Kristián, Fuit, Proložní ludmilská, Diffundente sole.
Bořivojův křest: Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, Neplach, Granum, Palacký.
Hrob K1-Bořivoje: „půdorys“, „příčný řez“, „podélný řez“.
Hrob 12/59-Svatopluka: „axonometrie“, „půdorys a řezy“.
Tabulka   2: „Kosmův obrazový scénář“ aneb Odkud vzal Kosmas námět pro svůj libušopřemyslovský mýtus?
Tabulka   3: „Pokusy historiků a badatelů o »správné« datování Bořivojova křtu podle Kristiánovy smyšlené historky“.
Tabulka   4: „Životní data knížat podle legend“.
Tabulka 5a: „Věk a období vlády knížat v grafickém znázornění“ (do roku 960).
Tabulka 12: „Dožitý věk knížat podle výsledků antropologicko lékařského průzkumu“.
Tabulka 13: „Průběžný věk členů prvních tří generací »Přemyslovců« v některých klíčových letech“.
Tabulka 14: „Srovnání Kristiánovy a Kosmovy verze přemyslovské pověsti“.
Tabulka 16: „Zdroj Kristiánovy a Kosmovy inspirace“ aneb Bez moravské historie by nebyly ani české mýty!
Otázka: „Proč se založení hradu Praha upírá Bořivojovi?
Otázka: „Mohl být Bořivoj synem Rostislava?
Otázka: „Mohl být Bořivoj, zřejmě vysoce postavený Moravan a Svatoplukův příbuzný, nepokřtěný?
Otázka: „Není Bořivojův křest Metodějem opravdu pouze legendou?“ 1. Bořivoj, 2. Ludmila, 3. Strojmír.
Otázka: „Co chtěl říci Kristián, když Metodějovými ústy předpověděl Bořivojovi: »Staneš se pánem pánů svých!«?
Otázka: „Proč bavorská recenze legendy Crescente vynechává Bořivoje?
Otázka: „Mohl Spytihněv usednout na stolec otcovský jako pohan?
Otázka: „Jak staří umírali staří »Přemyslovci«?
Otázka: „Jak starý je hrob K1 ve Svatovítské rotundě? Je starší, nebo mladší než sama rotunda?
Otázka: „O čem svědčí kousky malty nalezené v zásypu hrobu K1?
Úvaha: „Vznik a původ přemyslovské pověsti“.
Mytičtí Přemyslovci – literární fikce, nebo historická věda?“ (1. moravská historie, 2. Kristián, 3. Kosmas).
     • F. Palacký (1848), • R. Turek (1963), • A. Friedl (1966), • V. Karbusický (1995), • D. Třeštík (2006).

Literatura:
• V. Hochmanová-Vávrová: Monumentální malba z velkomoravské doby. Almanach Vlastivědné práce Moravského muzea 61, MM Brno 1961, s. 81.
Vilém Hrubý: Staré Město – Velehrad. NČAV Praha 1964, obr. 22, 23 a 25.
Vilém Hrubý: Byl nalezen hrob věrozvěsta Metoděje? Almanach Velká Morava. MM, Brno 1965, s. 117n.
Vilém Hrubý: Staré Město – velkomoravský Velehrad. Praha 1965, s. 203.
Vilém Hrubý: Hrob svatého Metoděje v Uherském Hradišti-Sadech? Slovenská archeológia 18, 1970, s. 87-96; viz s. 87, pozn. 6 – díky za určení antropologického materiálu Dr. J. Jelínkovi (porušená kostra z hrobky č. 12 patřila mladší ženě).
Vilém Hrubý: Metropolitní výšina. Uherské Hradiště-Sady, středisko velkomoravské kultury a moci. Průvodce výstavou v MM v Brně. MM, Brno 1975, s. 6.
Emanuel Vlček: Nejstarší Přemyslovci ve světle antropologicko lékařského průzkumu. Katalog stejnojmenné výstavy. NM, Praha 1982 (nestránkováno).
Vilém Hrubý: Nálezová zpráva. Uherské Hradiště. Interpretace hrobky 12/59. Nalezená kostra v kapli patří podle antropologického posudku dr. Jana Jelínka, DrSc., mladší ženě. Její věk pak upřesnil antropolog dr. Tomáš Dacík, který zařadil do věkové kategorie 25-35 let. Uherské Hradiště 1983.
K. Benda: Ostatní výtvarná činnost na Velké Moravě. Dějiny českého výtvarného umění 1/1. Academia, Praha 1984, s. 40-45, pozn. 17.
Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992.
Emanuel Vlček: Honosný hrob velmože v Sadech u Uherského Hradiště. Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 1993-1994. MNK, Brno 1995, s. 167-211.
Luděk Galuška: Uherské Hradiště-Sady. Křesťanské centrum říše velkomoravské. MZM, Brno 1996, s. 122-125.
Emanuel Vlček: Nejstarší Přemyslovci. Atlas kosterních pozůstatků prvních sedmi historicky známých generací Přemyslovců s podrobným komentářem a historickými poznámkami. Vesmír, Praha 1997.
Dušan Třeštík: Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530-935). NLN, Praha 1997.
Jaroslav Kolár (ed.): Středověké legendy o českých světcích. Vědecká redakce Emil Pražák. NLN, Praha 1998.
Petr Sommer: Začátky křesťanství v Čechách. Kapitoly z dějin raně středověké duchovní kultury. Garamond, Praha 2001.
Jiří Sláma: K údajnému moravskému původu knížete Bořivoje. In: Velká Morava mezi Východem a Západem. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Uherské Hradiště-Staré Město, 28.9.-1.10.1999, AÚ AV ČR Brno, Brno 2001, s. 349-353.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah