MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

TABULKY

 

18. ŽIVOTNÍ DATA A OBDOBÍ VLÁDY BŘETISLAVA I.
A JEHO POTOMKŮ

PRAŽŠTÍ „PŘEMYSLOVCI“ A MORAVŠTÍ ÚDĚLNÍCI DO ROKU 1140

Tabulka 18. Srovnání věku a období vlády Břetislava a jeho synů a vnuků v moravských údělech1 (VDZKČ I, s. 740n) s přihlédnutím k výsledkům antropologicko lékařského průzkumu jejich kosterních pozůstatků a určení dožitého věku dle E. Vlčka a kol. (1997). Data narození jsou jen přibližná. Období vlády je vyznačeno silnou čarou. Podle Břetislavova stařešinského řádu vždy nejstarší z moravských údělníků měl pak usednout na pražský stolec. Knížatům uvedeným v tabulce kurzívou se to však nikdy nepodařilo. Proto také žádný z nich není vyobrazen ani mezi panovníky se štítem a kopím s praporcem na malbě ve znojemské rotundě.2
Třemi svislými šedými pruhy jsou vyznačeny jednotlivé fáze výmalby znojemské rotundy, z nichž ty první dvě byly dílem Břetislava I.3 Třetí fáze proběhla pak o téměř 100 let později až za Soběslavovy vlády.4 Samotná stavba rotundy však pochází, podobně jako rotunda ve Starém Plzenci (obr. 7), zřejmě již z 10. století,5 neboť známky nejstaršího opevnění znojemské hradní ostrožny patří do 10. století (J. Kovárník 1997, s. 7).


Poznámky:

1 „Striktně vzato, údělná Morava je čirým výmyslem historiků, jejich umělou konstrukcí, a to proto, že dnes užívané a obecně srozumitelné pojmy »úděl« a »údělník« vymyslel teprve Josef Jungmann. Přiznejme si však, že Jungmannův termín nepostrádá jistou vnitřní logiku a že vcelku vystihuje postavení Moravy v přemyslovských državách mezi léty 1055 a 1201“ (M. Wihoda 2006, s. 33).
Podobně čistým výmyslem historiků, jejich umělou konstrukcí, je i zavádějící název pražského vládnoucího rodu – „Přemyslovci“. Nazvala jej tak až romantizující historiografie 19. století (J. Žemlička 2000, s. 268). Historikové umění také nezůstali pozadu a v postavách bez pláště ve znojemské rotundě (viz níže obr. 1) si zase vybájili „moravské údělníky“ (M. Trapp 1863, O. Votoček 1949, J. Mašín 1954, A. Friedl 1966, A. Merhautová 1983), případně „následníky“ (L. Konečný 1997) – viz níže pozn. 2.
Obr. 1. Znojemská rotunda – severní polovina 4. pásu maleb. Deset pražských panovníků.
Z nich prvních devět (od Bořivoje [09] po Oldřicha [17], uprostřed sv. Václav [13] v přilbě)
je vyobrazeno bez pláště, protože na Moravě nevládli. Teprve desátý Břetislav [18],
„jenž tu zemi první podrobil svému panství“ (Kosmas III, 34), je opatřen pláštěm.
2 Zatímco pražští „odborníci“ předpokládají v postavách panovníků vyobrazených ve 4. pásu maleb bez pláště (celkem devět) moravské „údělníky“ (viz obr. 1) (J. Mašín 1954; A. Friedl 1966; A. Merhautová 1983, 2000; B. Krzemieńska 1985, 2000; D. Třeštík 1987, 2000; J. Žemlička 1997; J. Bažant 2000; M. Bláhová 2003 s. 58; Z. Všetečková 2004; V. Vaníček 2007, s. 274; J. Kovárník 2008), tj. ty, kteří v roce 1134 (domnělý rok vzniku maleb) již   n e ž i l i , brněnský uměnovědec L. J. Konečný (1997, 2005) a jeho epigoni V. Tatíček (1998) a A. Novotný (2004) v nich spatřují jakési „následníky“, přemyslovské prince či vládní čekatele. Tj. všechny ty, kteří v roce 1091 (domnělý rok vzniku maleb) byli naopak   n a ž i v u   – viz výše tab. 18.
Vůbec je přitom nezarazilo, že tito údajní „údělníci“ či „následníci“ v ruce drží korouhev čili praporec (obr. 1), vladařskou insignii – symbol držení léna, příslušející jen a pouze suverénnímu panovníkovi (Kosmas II, 13; II, 45; III, 8; III, 15; III, 34; M. sáz. k roku 1126; Kan. vyš. k roku 1138 a 1140; A. Friedl 1966, s. 62; J. Žemlička 1997, s. 126; týž 1998, s. 42; B. Krzemieńska 1999, s. 293, 325-327). Viz také níže obr. 2.
Obr. 2. Římský král (císař) uděluje léna biskupovi, abatyši (vlevo)
a světským knížatům (vpravo). Podle vyobrazení z Heidelberského rukopisu,
tzv. Sachsenspiegelu, z první čtvrtiny 14. století (J. Žemlička 1998, s. 42).
  V obou případech, ať už jde o „údělníky“ či „následníky“ bez pláště, se proto jedná o učený nesmysl, neboť navíc uprostřed mezi nimi je vyobrazen sv. Václav v přilbě (viz výše obr. 1, detail viz níže obr. 3). Mají korouhev – jsou to tedy pražští panovníci – první křesťanská knížata od Bořivoje po Oldřicha (J. Zástěra 1986, 1990; P. Šimík 2001, 2004, 2006). Viz Citace níže.
Ještě v roce 2006 o tento učený nesmysl opřeli doprovodnou obrazovou prezentaci autoři výstavy „Sága moravských Přemyslovců“ pořádané Vlastivědným muzeem v Olomouci a Muzeem města Brna. Zvolili pochopitelně jeho „pražskou“ verzi s „údělníky“ (podle B. Krzemieńske), aby návštěvníkům mohli přiblížit vyobrazení moravských „údělných“ knížat. A tak např. sv. Václav ze znojemských maleb (viz níže obr. 3) byl v katalogu výstavy i ve sborníku prezentován jako „údělník“ Oldřich Brněnský (M. Wihoda 2006, s. 34). Stejný nesmysl se pak podařilo D. Třeštíkovi († 2007), A. Merhautové a Z. Měřínskému vpašovat ještě do publikace „Přemyslovci. Budování českého státu“ (Praha 2009). Srovnej „Přilba jako atribut svatého Václava“.
Možnost vyobrazení „moravských údělníků“ bez pláště, ale zato s korouhví, v rotundě odmítli:
• J. Zástěra (1986): „Ve čtvrtém pásu je... devět knížecích postav, obléknutých do krátkého roucha bez knížecího pláště. Na těchto devíti postavách zatím   z t r o s k o t a l o   úsilí uspokojivě vyřešit problém přemyslovského cyklu – oba uvedení autoři (J. Mašín, A. Friedl) považovali postavy bez plášťů za knížata vedlejší znojemské větve Přemyslovců“.
• T. Krejčík (1986, s. 374): Korouhev jako symbol suverenity mohla být propůjčována jako symbol léna. Na moravských denárech doprovází korouhev panovníka poměrně zřídka, častěji je zde zachycena jako atribut sv. Václava“.
• L. Konečný (1997): „Ani novější koncepce výkladu (Merhautová, Krzemieńska) dostatečně neobjasnily řadu ikonograficky závažných otázek, jako např. proč jsou donátoři zobrazeni v pláštích, šlo-li o moravská (znojemská) přemyslovská knížata, jejichž nárok na český trůn nebyl realizován, nebo proč není postava s královskými atributy (Vratislav II.) začleněna v navrhované posloupnosti českých panovníků (domněnka o jejím vyřazení na »důstojnější, čestné« místo, nastolená již Votočkem, není dostatečně podložena). Také dosavadní snahy o genealogickou identifikaci knížecích figur v plášti a zejména oněch bez pláště (domněle moravských Přemyslovců), s nevyhnutelností nepravděpodobného dvojího vyobrazení některých, plně neuspokojí v žádné předložené variantě, a sotva jsou přijatelné i v případě nezobrazení knížat současně vládnoucích (Krzemieńska), což by odporovalo smyslu vzniku výtvarných děl tohoto druhu, jak je známe ze srovnávacích dokladů“.
• P. Černý (1997): „Jiným zarážejícím stereotypem dosavadního bádání o znojemské panovnické genealogii je ryze spekulativní, apodiktické a ničím zatím blíže nedoložené tvrzení o totožnosti postav oděných do svrchního pláště s českými, resp. pražskými Přemyslovci a postav bez pláště s moravskými údělníky této dynastie“.
• P. Šimík (2001): „V rotundě ani žádní údělníci být zobrazeni nemohou, protože všech 27 knížat má jako symbol panovníka-suveréna kopí s praporcem. O praporci z písemných pramenů (např. Kosmas; A. Friedl 1966, s. 62; J. Žemlička 1997, s. 126; B. Krzemieńska 1999, s. 293, 326-327) víme, že jej panovník (a ne nějaký moravský údělník) přebíral od císaře v léno poté, co byl zvolen sněmem Čechů (a Moravanů). Zřejmě proto také na většině moravských denárů těchto údělníků, kde jsou vyobrazeni s kopím, nalézáme kopí bez praporce (J. Šmerda 1996, č. 330, 341, 344, 345, 364, 387, 388, 428a, 431, 433a, 433b, 448a, 448b). Znamená to tedy, že ve 4. pásu maleb nemohou být zobrazeni moravští údělníci, následníci trůnu či veškeré žijící členstvo přemyslovského rodu, ale jen a pouze 19 pražských Přemyslovců, ať již v plášti nebo bez, od Bořivoje [09] po Soběslava [27], jak to správně předpokládá hypotéza J. Zástěry, a mezi nimi také sv. Václav [13] v přilbě a s obráceným štítem.
Obr. 6a. Sv. Václav v přilbě.
Obr. 3. Portrét sv. Václava [13] v přilbě bez pláště. Nástěnná malba ve znojemské rotundě.
Foto v UV světle: František Sysel a Kateřina Dvořáková 1999.
Obr. 4. Denár Bořivoje II. (Š 177b) s vyobrazením sv. Václava v přilbě s pruhovaným štítem
a kopím s praporcem s dvojitým zakončením (přesně jako v rotundě).
3 Celá rotunda byla vymalována (I. fáze) někdy za Břetislavovy správy Moravy (1019-1034). V době, kdy byl Břetislav pražským knížetem (1035-1055), byly malby doplněny (II. fáze). Jednalo se tehdy o přemalbu severní poloviny 4. pásu (viz výše obr. 1), kde bylo původně umístěno pokračování mariologického cyklu ze 2. pásu maleb (P. Šimík 2004, s. 103-106, 123).
h18bret.jpg (2993 bytes) h27sobe.jpg (2984 bytes)
Obr. 5. Břetislav I. [18] – zadavatel I. a II. fáze výmalby.
V rotundě vyobrazený ve 4. pásu jako první panovník v plášti.
Obr. 6. Soběslav I. [27] – zadavatel III. fáze výmalby.
V rotundě vyobrazený ve 4. pásu jako poslední panovník v plášti.
4 Za Soběslavovy vlády proběhla domalba (přemalba) jižní poloviny 4. pásu (III. fáze). V této fázi výmalby byl přemalován i zbytek mariologického cyklu, který původně končil obrazem „Nanebevzetí P. Marie“ v jeho byzantském pojetí „Zesnutí Bohorodičky“. Srovnej portréty Břetislava I. a Soběslava I. v plášti na obr. 5 a 6 výše, z nichž je patrné, že každý z nich je prací jiného malíře (dělilo je od sebe bez mála 100 let). Více informací najdete v článku: „Friedlovi »Přemyslovci« ve Znojmě“. Srovnej také „Historie psaná štětcem“ aneb Malby ve znojemské rotundě jako historický pramen a „Rytý nápis na západní stěně znojemské rotundy“ aneb Dobové falzum.
Obr. 7. Rotunda sv. Petra ve Starém Plzenci.
5 Zdivo z nepravidelně přitesávaných kvádříků, uložených v řádcích na kvalitní vápennou maltu, dosahuje síly 1,1 metru a je zevně neomítnuté. Materiálově se velmi podobá zdivu rotundy sv. Petra ve Starém Plzenci (obr. 7), která pochází asi z 3. čtvrtiny 10. století (A. Friedl 1966, s. 20), kdy v Čechách vládl Boleslav I.

Petr Šimík (2007).

Citace:

MALE VERUM EXAMINAT OMNIS CORRUPTUS IUDEX.
(Špatně zkoumá pravdu každý podplacený soudce).

HORATIUS (Sat. II, 2, 8).

EIS NUNC PRAEMIUM EST, QUI RECTA PRAVA FACIUNT.
(Dnes dostanou ještě odměnu, kdo z dobrého dělají špatné).

TERENTIUS (Phorm. 771).

NOCENTEM QUI DEFENDIT, SIBI CRIMEN PARIT.
(Kdo chrání viníka, sám se dopouští viny).

PUBLILIUS SYRUS (Sent. N. 45).

Břetislavův stařešinský řád, pronesený tímto knížetem v Chrudimi roku 1055, jak jej zaznamenal Kosmas (II, 13): „Ach, jak se vždy strachuje mysl rodičů o nejistý osud synů! Jest tedy předem pečovati o to, aby po mém skonání nevznikl mezi nimi nějaký spor o to, kdo má dostati panství nad zemí. A proto vás pro Boha prosím a zapřísahám vás přísahou vaší věrnosti, aby mezi mými syny nebo vnuky vždy nejstarší držel nejvyšší mocstolec v knížectví a aby všichni jeho bratři nebo ti, kteří pocházejí z knížecího rodu, byli pod jeho panstvím. Věřte mi, nebude-li   j e d i n ý   v l á d c e   spravovati toto knížectví, vám předním hrozí ztráta hrdla a veliká škoda lidu“.

Jaký byl skutečný vztah mezi vladařem a moravským údělníkem (jakýmsi správcem svěřeného území) připomněl Kosmas (III, 34) ve své kronice znovu k roku 1110, kdy kníže Vladislav I. zajal Otu II.: Když na knížete [Vladislava] jeho rádcové doléhali, aby dal Otu oslepiti, pravil: „Nikoli, nebudu se rovnati knížeti polskému Boleslavovi, jenž svého bratra Zbyhněva lstivě povolal pod závazkem přísahy a třetího dne ho oslepil. Avšak já nechci s bratrancem začíti věčné různice, nýbrž chci ho jen potrestati, aby potrestán zmoudřel a poznal sám i aby jeho potomci byli si toho vědomi, že země moravská a její   s p r á v c o v é   jsou vždy   p o d   m o c í   knížete českého, jak to náš děd svaté paměti Břetislav nařídil, jenž tu zemi první podrobil svému panství.

A. Friedl (1966, s. 62): „Korouhev je znakem suverenity. Korouhví bylo možno vládnout, ale korouhev bylo možné také propůjčovat. Římský císař nebo král na podkladě těchto představ odevzdáním korouhve propůjčil římské léno svému leníku. Český kníže u příležitosti svého nastolení vždy odjíždí do říše na sněm nebo do města, kam byl zvlášť pozván, nebo kde německý císař nebo král ve funkci římského panovníka právě pobýval. A zde obvykle »podáním korouhve a jiných odznaků« přijal Čechy [a později i Moravu – pozn. PŠ] v léno.
   Korouhev, jak tuto insignii nazývají kronikáři, je tedy podle jejich svědectví znakem suverenity nad svěřeným lénem. Je odznakem čestným a nikoli nahodilým. I malíř při používání tohoto ikonografického detailu, vyjádřeného   p r a p o r c e m , byl vázán společenskou diferenciací. Nemohl přisoudit takovou distinkci postavě, jíž ve skutečnosti nepatřila, i když tu šlo jen o typisaci určitého druhu. Jestliže tedy znojemský malíř ve své genealogické řadě každou figuru vybavil kopím a praporcem, učinil tak proto, že fiktivně tu portrétoval české   p a n o v n í k y   jako suverény, i když byli zároveň leníky římských císařů
.
   K tomu je ovšem nutno dodat, že všichni čeští panovníci jsou portrétováni v horním 4. pásu maleb, zatímco dolní 3. pás je vyhrazen moravským vladařům. O moravských „údělnících“ se tu A. Friedl v souvislosti s praporcem vůbec nezmiňuje! V jejich případě lze také sotva mluvit o lenících římských králů či císařů.

Liutharuv evangeliar Liutharuv evangeliar - kral1 Liutharuv evangeliar - kral2 Liutharuv evangeliar - podrizena knizata
Obr. 8. Liutharův evangeliář – celek a detaily. Konec 10. století. Oba králové, polský
Boleslav I. Chrabrý a uherský Štěpán I. Svatý (uprostřed), mají na svých kopích jako leníci
císaře Oty III. praporec. Jim podřízená knížata v plášti (vpravo) však mají pouze kopí bez praporce.

B. Krzemieńska (1999, s. 29): Vladivoj totiž velice rychle změnil pána. Již v listopadu roku 1002 se najednou objevil na sjezdu v Řezně u krále Jindřicha; tady se »v důsledku moudré rady« podřídil králi, slíbil mu věrnost a odměnou obdržel Čechy v léno. Dnes je bezpečně známo, že to byl vůbec první případ, kdy český panovník – a tím Vladivoj bezesporu byl – sáhl po tomto řešení“ – viz Břetislavův lenní hold (tam pozn. 10).
   Srovnáme-li tuto zprávu s vyobrazením na Liutharově evangeliáři (obr. 8) nebo v tzv. Sachsenspiegelu (obr. 2), či s dobovými zprávami kronikářů (viz Kroniky níže), je zřejmé, že král Jindřich tehdy v Řezně předal Vladivojovi lenní praporec čili korouhev (srovnej Dětmar V, 21, k roku 1002). O předání Čech v léno pak autorka píše ještě několikrát – v souvislosti s knížaty Jaromírem (v Praze 1004) (s. 52), Oldřichem (v Merseburgu 1012) (s. 60), Břetislavem I. (v Řezně 1041) (s. 325-327) a Vladislavem I. (v Rokycanech 1110) (s. 52-53) –, o praporci se však velice obezřele   n e z m i ň u j e . Vynechává proto, mimo jiné, také velmi důležitou Kosmovu zprávu, že v Řezně roku 1099 Břetislavův bratr, Bořivoj (II.), obdržel z ruky císařovy korouhev, „aby označil všem Čechům, kteří přišli s ním, že má býti po smrti Břetislavově povýšen na knížecí stolec bratr jeho Bořivoj“. Učinila tak nepochybně s ohledem na svoji hypotézu o moravských údělnících bez pláště s praporcem na malbě ve znojemské rotundě (1985, 2000) – viz výše obr. 1. Že se udělení léna dělo   s y m b o l i c k y   právě předáním praporce čili korouhve, dotvrzují zprávy kronikářů Dětmara, Kosmy, Mnicha sázavského i Kanovníka vyšehradského – viz níže Kroniky
   B. Krzemieńska záměrně a úmyslně   z a m l č e l a   všechny ty případy, kdy kronikáři v souvislosti s udělením léna přímo uvádějí, že dotčená osoba převzala z ruky krále či císaře korouhev čili   p r a p o r e c 
: Bořivoj II. (Kosmas k roku 1099), Oldřich Brněnský (Kosmas k roku 1101), Soběslav I. (Mnich sázavský k roku 1126), Vladislav, Soběslavův syn (Kanovník vyšehradský k roku 1138), Vladislav II., syn Vladislava I. (Kanovník vyšehradský k roku 1140).
   Snad není třeba připomínat, že se v těchto případech vždy jednalo o stávajícího či budoucího panovníka a vládce celého „státu“, a ne o instalaci nějakého podřízeného knížete čili správce v jeho údělu na Moravě. A to jistě věděla i B. Krzemieńska a pochopitelně také D. Třeštík (její manžel), který přesto její pomýlenou hypotézu do posledního dechu prosazovalbránil „proti všem“, což je jistě velmi dojemné a galantní, ale také zcela nevědecké. Na území historické vědy tak došlo k typickému „střetu zájmů“, v němž nad vědeckou správností a tedy i pravdivostí nakonec zvítězila rodinná selanka u teplého nedělního oběda.
   Teprve po smrti své manželky se D. Třeštík (2009, s. 276-277) osmělil a její hypotézu výrazně modifikoval – přidal i v roce 1134 žijící knížata: „Na tento konstitutivní akt [Kosmovo Povolání Přemysla Oráče] se roku 1134 také odvolal malý znojemský údělný kníže Konrád II., když dal na stěny svého hradního kostela umístit jakousi »malovanou ústavu« přemyslovského státu (srovnej také strany 278-280). Ta je v této rozvinuté monumentální podobě a síle svého významu jedinečným dílem v celé tehdejší Evropě. Program cyklu začíná scénou povolání Přemysla od pluhu k vládě a pokračuje obrazovým katalogem všech knížat, nástupců Přemysla, vládnoucích na pražském trůně i v moravských údělech. Katalog zahrnuje jak pražská, tak moravská knížata. Vyjdeme-li z toho, že Soběslav I. se roku 1130 prohlašoval za devatenáctého »monarchu« Čechů, je zřejmé, že počítal tuto posloupnost ve vládě od prvního křesťanského knížete Bořivoje, tedy s pominutím »pohanských« knížat, avšak se zahrnutím Vladivoje, kterého Kosmas nezná. To odpovídá katalogu, který se zachoval v četných (i když pozdních) rukopisech nezávisle na Kosmově kronice. Šlo tedy jistě o »oficiální«, závazný seznam českých knížat, existující nepochybně již na počátku 12. století. Počítáme-li podle něho knížata s insignií pláště vyobrazená v rotundě, dostaneme souvislou řadu od Bořivoje I. po samotného Soběslava I. – ocitneme se tedy v roce 1134, kdy zřejmě, podle tvrzení pozdějšího nápisu, došlo k přestavbě a nepochybně i k vymalování rotundy. Devět knížat bez pláště odpovídá přesně počtu moravských údělných knížat vládnoucích od roku 1055 do 1134, ovšem s tím, že nejsou rozlišena podle údělů a nelze je tedy identifikovat“.
   Protože D. Třeštík nikdy nebyl moc silný v počtech, tak osmnácti knížatům na malbě v plášti přiřadil 19 jmen včetně v roce 1134 žijícího Soběslava. Obdobně u devíti knížat bez pláště na začátku řady sice ubral Břetislava (†1055), na konci však přidal v roce 1134 žijící „údělníky“, Vratislava Brněnského a Konráda II. Znojemského, tedy celkem 10 jmen. Co k tomu dodat? Navíc, rytý nápis „tvrdil“ úplně něco jiného než se D. Třeštík naivně domníval. Zkratka „constio“ v 6. řádku nápisu neznamenala novou „přestavbu“ (constructionem) rotundy, ale její nový „statut“ (constitutionem) v rámci nového správního uspořádaní moravského biskupství. My už také víme, že žádní „údělníci“ v rotundě namalováni nejsou (proto nemohou být ani rozlišeni podle údělů), protože všechny postavy drží v ruce praporec, symbol držení léna – jsou to všechno panovníci, a ty už rozlišit lze. Také úvodní oráčská scéna nemá nic společného s nějakým smyšleným pohanem Přemyslem, ale je připomenutím nejvýznamnější události v historii Velké Moravy a moravské církve – příchodu a působení byzantské misie KonstantinaMetoděje na pozvání křesťanského krále-oráče Rostislava.

Komentář:
   A. Friedl vyjádřil jasně a srozumitelně (viz text výše), že on sám i figury bez pláště ve 4. pásu považuje za české panovníky, ne za nějaké moravské údělníky (o „následnících“ L. Konečného nebyla tehdy ještě řeč). Názor J. Mašína (1954, s. 20, 22) o údělnících bez pláště tedy dostatečně   z ř e t e l n ě   odmítl. Nikdy totiž nebyla řeč o tom, že by římský král nebo císař podal svému leníku kromě korouhve také ještě plášť. Nebyl to tedy plášť, co ve skutečnosti, ale především na znojemské malbě, odlišovalo vladaře od „údělníka“, resp. „následníka“, ale vždy   k o r o u h e v   čili praporec v ruce „jediného vládce“ (viz také výše obr. 2obr. 8). Pro chybějící plášť u devíti postav ve 4. pásu maleb (obr. 1) musíme proto hledat jiné vysvětlení a zdůvodnění (viz text dále).
   Jak zaznamenal Kosmas (II, 15), tak Spytihněv II. nedlouho po smrti svého otce dal také hned najevo, že takovým „jediným“ vládcem je, svým „uspořádáním poměrů na Moravě“. Naprosto stejnou tendenci můžeme pak sledovat i u dalších vladařů (Vratislava II., Břetislava II., Vladislava I. i Soběslava I.). Přičinlivá snaha B. Krzemieńske (1985, s. 21; 2000, s. 49) dokázat v rozporu s prameny (viz Kroniky níže), dokonce i s vlastními poznatky a závěry (viz lenní praporec výše), že tomu tak nebylo (1985, s. 9; 2000, s. 23), vyšla naprázdno. O „domněnkách“ L. J. Konečného (2005, s. 304, 313) ve spojitosti s jakýmisi „následníky“ s korouhví ani nemluvě.
   Spolehlivě to vyvrací samotný fakt, že oněch   d e v ě t   postav bez pláště ve 4. pásu, tzn. svoje „předchůdce“ na pražském stolci, tu nechal Břetislav I. namalovat nedlouho poté, co se stal pražským knížetem (1035). Sám se nechal namalovat jako první z nich v plášti (obr. 1). V plášti moravských králů, neboť po zániku Velké Moravy to byl právě on (z pražských knížat), „jenž tu zemi první podrobil svému panství“ (Kosmas III, 34). Jeho „předchůdci“ na pražském stolci Moravě   n e v l á d l i !   Proto také nemají plášť. Dobře to dokládá právě postava sv. Václava [13] v přilbě uprostřed mezi nimi (viz výše obr. 3). Sv. Václav je tu bez pláště – jako kníže vládl jen v Čechách –, ale v ruce drží kopí s praporcem jako suverénní panovník (viz výše obr. 1), tak jako ostatní knížata bez pláště od Bořivoje po Oldřicha (obr. 1).
   V době, kdy tato část maleb vznikla (II. fáze), tj. na konci třicátých let 11. století, ovšem ještě žádné moravské úděly neexistovaly, nebyli proto žádní „údělníci“, a možní „následníci“ – tehdy ještě nezletilí Břetislavovi synové – byli jen a pouze   č t y ř i   (pro Jaromíra byla určena církevní dráha). Údajní „údělníci“ (B. Krzemieńska a spol.) či „následníci“ (L. Konečný a spol.) ve znojemské rotundě vyobrazení bez pláště, ale zato s korouhví, jsou i proto jen učený nesmysl a evidentní vědecká lež (viz výše obr. 1pozn. 2). Srovnej „Lenní hold Břetislava I. králi Jindřichovi III. v Řezně roku 1041“ aneb Lež má krátké nohy.

Petr Šimík (2007).

Srovnání:
Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Rodokmen »Přemyslovců«“ čili pražské větve mojmírovského rodokmenu.
Břetislav, jeho synové a vnuci“ aneb Navázal Břetislav „vědomě“ na slavnou velkomoravskou tradici?
Mapky: „Moravské úděly“.
Historie: „Historie psaná štětcem“ aneb Malby ve znojemské rotundě jako historický pramen.
Historie: „Lenní hold Břetislava I. králi Jindřichovi III. v Řezně roku 1041“ aneb Lež má krátké nohy.
Historie: „Biskupské mitry Spytihněva II. a Vratislava II.“.
Historie: „Soběslav I., Jindřich Zdík a znojemská rotunda“ aneb Když se dva perou...
Historie: „Rytý nápis na západní stěně znojemské rotundy“ aneb Dobové falzum.
Kroniky: „Dětmar k roku 1002“ – předání či stvrzení léna symbolizuje předání kopí s   k o r o u h v í .
Kroniky: „Dětmar k roku 1002“ – Vladivoj přijal Čechy v léno.
Kroniky: „Dětmar k roku 1003“ – polský Boleslav odmítl převzít od krále Čechy v léno.
Kroniky: „Dětmar k roku 1004“ – král obdařil Jaromíra všemi poctami, kterých se dostalo jeho otci.
Kroniky: „Dětmar k roku 1012“ – Oldřich přijal vládu v Čechách od krále jako dar.
Kroniky: „Kosmas (II, 13) k roku 1055“ – „...aby ...vždy nejstarší držel nejvyšší moc a stolec v knížectví...“.
Kroniky: „Kosmas (II, 45) k roku 1091“ – paní Virpirk ke králi Vratislavovi: „...a zemi, jež je tvá...“.
Kroniky: „Kosmas (III, 8) k roku 1099“ – Bořivoj (II.) obdržel korouhev z ruky císařovy.
Kroniky: „Kosmas (III, 15) k roku 1101“ – císař dal Oldřichovi Brněnskému odznaky knížectví a korouhev.
Kroniky: „Kosmas (III, 27) k roku 1109“ – král Jindřich potvrdil Otu za knížete.
Kroniky: „Kosmas (III, 32) k roku 1110“ – král vrátil Vladislavovi I. vládu.
Kroniky: „Kosmas (III, 34) k roku 1110“ – „země moravská i její správcové jsou vždy pod mocí knížete českého“.
Kroniky: „Mnich sázavský k roku 1126“ o bitvě u Chlumce (Soběslav I. převzal praporec od krále).
Kroniky: „Kanovník vyšehradský k roku 1126“ o bitvě u Chlumce (přilba svatého Václava).
Kroniky: „Kanovník vyšehradský k roku 1134“ o svatbě Konráda II. Znojemského v Uhrách.
Kroniky: „Kanovník vyšehradský k roku 1138“ – Vladislav převzal praporec od krále.
Kroniky: „Kanovník vyšehradský k roku 1140“ – Vladislav II. přijal od krále praporec.
Kroniky: „Druhý pokračovatel Kosmův k roku 1260“ o bitvě u Kressenbrunnu (přilba svatého Václava).
Dokumenty: „Soběslavova listina z roku 1130“ aneb Soběslav I. po „své »přemyslovské« rodině“ ani nevzdechl.
Tabulka   2: „Kosmův obrazový scénář“ aneb Odkud vzal Kosmas námět pro svůj libušopřemyslovský mýtus?
Tabulka   4: „Stáří prvních »Přemyslovců«“ podle legend a výsledků přírodovědeckého průzkumu E. Vlčka.
Tabulka 5a: „Věk a období vlády knížat v grafickém znázornění“ (do roku 940).
Tabulka 12: „Dožitý věk Svatopluka a nejstarších »Přemyslovců« dle antropologicko lékařského průzkumu E. Vlčka“.
Tabulka 13: „Průběžný věk členů prvních tří generací »Přemyslovců« v některých klíčových letech“.
Tabulka 14: „Srovnání Kristiánovy a Kosmovy verze přemyslovské pověsti“.
Tabulka 15: „Životní data moravského krále Rostislava“.
Tabulka 16: „Zdroj Kristiánovy a Kosmovy inspirace“ aneb Bez moravské historie by nebyly ani české mýty!
Tabulka 17: „Arcibiskupové a biskupové moravští“.
Tabulka 20: „Křesťanský král-oráč a byzantská misie“ v pozdější písemné a obrazové interpretaci.
Artefakty: „Plaketa velkomoravské kněžny ze Želének“.
Artefakty: „Stříbrný terčík se sokolníkem ze Starého Města na Moravě“.
Artefakty: „Slonovinová pyxida z Čiernych Kľačan“.
Symbolika: „Mor – nákaza (epidemie), anebo symbol pohanství?
Symbolika: „Býk – dobytče, nebo apoštol, kazatel evangelia?
Symbolika: „Asketa s jelenem, hadem a ptákem“.
Symbolika: „Sokol přinášející vládu-království“.
Symbolika: „Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě“ aneb Přemyslův konec.
Symbolika: „Tažné zvíře“.
Symbolika: „Přilba jako atribut svatého Václava“.
Symbolika: „Stejná osoba byla zobrazována ve stejném oděvu“.
Symbolika: „Zdvojení postav na jednom obraze“.
Symbolika: „Jak biskupská mitra měnila svoji podobu“.
Komentáře: „Přemyslovský cyklus ve znojemské rotundě“ aneb »Mýliti se« je přece lidské...
Aktuality: „Česká televize mystifikuje diváky“ aneb Český pohanský komiks v moravské křesťanské kapli.
Otázky: „Proč se založení Prahy upírá Bořivojovi?
Otázky: „Je možné, aby na řadovém zobrazení panovníků byly některé postavy dvakrát?
Otázky: „Mohl být Bořivoj synem Rostislava?
Otázky: „Mohl být Bořivoj, zřejmě vysoce postavený Moravan a Svatoplukův příbuzný, nepokřtěný?
Otázky: „Není Bořivojův křest Metodějem opravdu pouze legendou?“ 1. Bořivoj, 2. Ludmila, 3. Strojmír.
Otázky: „Co chtěl říci Kristián, když Metodějovými ústy předpověděl Bořivojovi: »Staneš se pánem pánů svých!«?
Otázky: „Proč bavorská recenze legendy Crescente vynechala Bořivoje?
Otázky: „Mohl Spytihněv usednout na stolec otcovský jako pohan?
Otázky: „Jak staří umírali staří »Přemyslovci«?
Otázky: „Jak starý je hrob K1 ve Svatovítské rotundě? Je starší, nebo mladší než sama rotunda?
Otázky: „O čem svědčí kousky malty nalezené v zásypu hrobu K1?
Otázky: „Kdo je vyobrazený na titulní iluminaci Svatovítské apokalypsy? Spytihněv II., nebo Vratislav II.?
Úvahy: „Vznik a původ přemyslovské pověsti“.
Mytičtí Přemyslovci – literární fikce, nebo historická věda?“ (1. moravská historie, 2. Kristián, 3. Kosmas).
   • F. Palacký (1848), • R. Turek (1963), • A. Friedl (1966), • V. Karbusický (1995), • D. Třeštík (2006, 2009).

Literatura:
• Jiří Mašín: Románská nástěnná malba v Čechách a na Moravě. ČSAV, Praha 1954.
• Antonín Friedl: Přemyslovci ve Znojmě. Odeon, Praha 1966.
• Tomáš Krejčík: Ikonografie moravských denárů. In: Denárová měna na Moravě. Sborník III. numismatického sympozia, Brno 1986.
• Jaroslav Zástěra: Původ péřové koruny. Postavy panovníků na českých a moravských denárech. Znojmo 1986.
• Jaroslav Zástěra: Znojemská rotunda a Velká Morava. Brno 1990.
• Jan Šmerda: České a moravské denáry. Katalog mincí českého státu od X. do počátku XIII. století. Datel, Brno 1996.
• Emanuel Vlček: Nejstarší Přemyslovci. Fyzické osobnosti českých panovníků. Atlas kosterních pozůstatků prvních sedmi historicky známých generací Přemyslovců s podrobným komentářem a historickými poznámkami. Vesmír, Praha 1997.
• Jaromír Kovárník: Dějiny zkoumání a památkové ochrany znojemské rotundy. In: Znojemská rotunda ve světle vědeckého poznání. Sborník vědecké konference, konané ve Znojmě 23.-25. 9. 1996. JMM ve Znojmě, Znojmo 1997, s. 4-12.
• Josef Žemlička: Čechy v době knížecí (1034-1198). NLN, Praha 1997.
• Václav Tatíček: Přemyslovské lustrování. Apropos, Praha 1998.
• Marie Bláhová-Jan Frolík-Naďa Profantová: Velké dějiny zemí Koruny české, I. sv. do roku 1197. Paseka, Praha a Litomyšl 1999.
• Josef Žemlička: Století posledních Přemyslovců. Melantrich, Praha 1998.
• Barbara Krzemieńska: Břetislav I. Čechy a střední Evropa v prvé polovině XI. století. Garamond, Praha 1999.
• Barbara Krzemieńska-Anežka Merhautová-Dušan Třeštík: Moravští Přemyslovci ve znojemské rotundě. Set Out, Praha 2000. Vyhodnoceno jako „Czech šmejd české historické vědy za rok 2000“.
• Jan Bažant: Znojemská rotunda a raněkřesťanské malířství. J. Bažant: Umění českého středověku a antika. KLP, Praha 2000, s. 59-72.
• Josef Žemlička: Rod Přemyslovců na rozhraní 10. a 11. století. In: Přemyslovský stát kolem roku 1000. Na paměť knížete Boleslava II. († 7. února 999). Ed. L. Polanský, J. Sláma, D. Třeštík. NLN, Praha 2000, s. 267-273.
• Klára Benešovská: Rotunda P. Marie a sv. Kateřiny. In: Deset století architektury, Sborník stejnojmenné výstavy, Praha 2001, s. 41 a 98.
• Petr Šimík: Otočené štíty, šišák sv. Václava, knížecí pláště. Příspěvek k ikonografii 4. pásu maleb ve znojemské rotundě aneb Polemika s dr. Dušanem Třeštíkem. Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 1999-2001. MNK, Brno 2001, s. 361-377.
• Marie Bláhová: Historická paměť v pramenech raně přemyslovských Čech. Dějiny ve věku nejistot. Sborník k příležitosti 70. narozenin Dušana Třeštíka. NLN, Praha 2003, s. 53-69.
• Petr Šimík: Nový pohled na ikonografii 3. pásu maleb v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě. Znojemská rotunda. Malby v národní kulturní památce Rotunda sv. Kateřiny a výsledky současného výzkumu. Sborník z 2. mezinárodní odborné konference o rotundě, Znojmo 25.-26.6.2003. Město Znojmo 2004, s. 78-123.
• Aleš Novotný: Metody moderní mytologie neboli boj o „rukopis znojemský“. VVM LVI, 1, Brno 2004, s. 3-14.
• Martin Wihoda: Testament knížete Břetislava. In: Sága moravských Přemyslovců. Život na Moravě od XI. do počátku XIV. století. Sborník a katalog stejnojmenné výstavy. VVM a MZM, Olomouc a Brno 2006, s. 33-50.
• Petr Šimík: Pocházel kníže Bořivoj, zakladatel Pražského hradu, z Moravy? Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 2002-2005. MNK, Brno 2006, s. 329-407, bar. příl. I-V s. 38-42.
• Vratislav Vaníček: Soběslav I. Přemyslovci v kontextu dějin v letech 1092-1140. Paseka, Praha a Litomyšl 2007.
• Dušan Třeštík: Idea státu a národa. In: Kol. aut.: Přemyslovci. Budování českého státu. Eds. P. Sommer, D. Třeštík a J. Žemlička. NLN, Praha 2009, s. 272-277, 281-286.
• Anežka Merhautová: Přemyslovský cyklus ve znojemské rotundě. In: Kol. aut.: Přemyslovci. Budování českého státu. Eds. P. Sommer, D. Třeštík a J. Žemlička. NLN, Praha 2009, s. 278-280.
• Zdeněk Měřínský: Morava součástí přemyslovského státu. In: Kol. aut.: Přemyslovci. Budování českého státu. Eds. P. Sommer, D. Třeštík a J. Žemlička. NLN, Praha 2009, s. 219-227, 230-239.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah