MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

LETOPIS KANOVNÍKA VYŠEHRADSKÉHO

KŘEST SOBĚSLAVOVA SYNA
A SVATBA KONRÁDA II. ZNOJEMSKÉHO
V UHRÁCH

1134

   [Pokračování ...].
   (...)
  
Často jmenovaný král panonský [uherský] Béla,1 oslepený zlobou bratrovou, žádal svého zetě, totiž knížete Soběslava,2 aby směl jeho dítě zdvihnouti z vody znovuzrození. Nesmí se však nikdo diviti, když se uzavírá takové kmotrovství mezi tchánem a jeho zetěm, mezi vlastním bratrem a jeho sestrou; neboť naši potomci budou viděti svět v světle ještě divnějším, ba smutnějším, když se stává rodič, jak se již v mnohých případech jeví, kmotrem svého potomka. Neboť nyní blahodárná víra, ač se vznesla, opustivši světské příbytky, k hvězdám, přece se maličko dívá z nebe na zemi, ale potom, až se hlouběji rozšíří zhoubnější mor nevěry, uchýlí se do úkrytu ještě vyššího a nebude chtít ani zrak k nám obrátit. Král Béla vyslovil však k svému zeti přání stran jeho dítěte a kníže Soběslav, nechtě odříci, poslal ctihodného biskupa kostela pražského Menharta a co největší počet jiných předáků s dítětem do Uher.3 Když tam přijeli, byl biskup Menhart přijat od krále uherského s nemenší ctí, než když ozdoben biskupskou infulí poprvé přišel do hlavního sídla svého biskupství. Pokřtiv tedy v den letnic dítě,4 řečený biskup, když se vracel od krále domů, obdarován drahocennými dary, a když Bůh, dobrotivý odplatitel věrných služebníků, ustanovil v blížící se den vyvésti věrného a schopného správce své čeledi Menharta z úzkosti tohoto života a přenésti jej k věčné radosti, byl při tomto návratu sklíčen nemocí. Nemoha pro zhoršení choroby jeti dále, ulehl na lůžko ve vsi, která náleží k jeho biskupství a nazývá se Sekyř.5
   Zatím žádal kníže Soběslav svého tchána, krále uherského, aby dal knížeti Konrádovi Znojemskému sestru své choti, totiž královny, za ženu,6 aby spolek, jejž spolu uzavřeli, takovým poměrem zesílen ještě pevněji trval.7 Když bylo po svatběkníže se doslechl, že biskup byl upoután nemocí, oplývaje v hloubi srdce dobrotou, nejprve cítil s ním soustrast, potom spěchal co nejvíce s návratem, aby toho, jejž miloval vroucí láskou, zastal ještě naživu. Vraceje se tedy z Uher,8 přijel již řečený kníže k svému biskupu a laskavě, jak bylo jeho vlastností, těšil nemocí sklíčeného. Ale biskup, tuše blízký konec svého těla, věnoval všechny dary, jež dostal od krále uherského, svému knížeti; kníže přijav je, vrátil se po návštěvě u svého pastýře domů.9 Po jeho odjezdu ctihodný biskup Menhart, na nějž jest vždy vzpomínati se zbožnou láskou, odevzdav nejvyššímu svému věřiteli zisk svěřené sobě hřivny, dvojnásobným úrokem rozmnožený, odstěhoval se z nebezpečných zmatků lidského života do šťastných příbytků blahoslavenců, maje se těšiti z věčné odplaty.10 A když bylo ctihodné jeho mrtvé tělo přivezeno do hlavního sídla jeho biskupství, biskup olomoucký Jindřich, jenž konal povinnou službu při jeho pohřbu, se slzami zapřísahal knížete Soběslava a všechny přítomné, jak duchovní, tak laiky, jestliže v čem měli spíše ze zlomyslného popudu než z nějakého oprávněného důvodu s ubohým tím cizincem za jeho života jakoukoli různici, aby aspoň politováníhodnému jeho mrtvému tělu odpustili. A tak vykonav pohřební obřady čestně ho pohřbil v kostele svatých mučedníků Víta, Václava a Vojtěcha.11
   (...)

Kanovník vyšehradský (k roku 1134).

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 Uherský král Béla II. (1131-1141), syn Almoše – viz „Rodokmen Arpádovců“ (2. část).
2 Kníže Soběslav I. se okolo roku 1123 oženil s Adleytou Uherskou, dcerou Almoše. Ten, na rozkaz svého bratra Kolomana, aby nepřekážel nástupnictví jeho syna Štěpána, byl před léty spolu se svým synem Bélou oslepen (V. Novotný I/2, 1913, s. 542). Soběslavova manželka byla tedy sestrou Bély II., nikoli jeho dcerou. Soběslav proto nebyl Bélův zeť, ale švagr. Srovnej „Rodokmen Arpádovců“ (2. část).
3 Soběslav svého syna nesvěřil přímo pražskému biskupu Menhartovi, který byl zapleten do spiknutí proti Soběslavovi (viz Kanovník vyšehradský k roku 1130), ale „co největšímu počtu jiných předáků“.
4 Křest Soběslavova syna se konal 3. června 1134, právě o svatodušních svátcích (V. Novotný I/2, 1913, s. 628).
5 Sekyř (Sekyř Kostel) – patrně dnešní Strachotín na soutoku Jihlavky, Svratky a Dyje na severním úpatí Pavlovských vrchů.
6 Marie Srbská, sestra uherské královny Heleny (Ilony), manželky Bély II. Otcem těchto žen byl veliký župan Rašky (historické srbské území) Uroš I., hlavní spojenec Uher na Balkáně (V. Novotný I/2, 1913, s. 629).
7 Nejednalo se pochopitelně o „spolek mezi Soběslavem a Konrádem, jak si mylně představovali, na základě chybného čtení a mylného výkladu „rytého nápisu“ ve znojemské rotundě, A. Friedl (1966, s. 67) a B. Krzemieńska (1985, s. 18, 19), ale mezi Soběslavem I. a Bélou II., králem uherským, neboť Soběslav měl za manželku jeho sestru Adleytu (1123) (viz „Rodokmen Arpádovců“). Domnělá smlouva o Konrádově nástupnictví po Soběslavově smrti a o Konrádově poručnictví Soběslavových synů tak existovala jen v představě B. Krzemieńske. Bylo by také velmi naivní domnívat se, že by Soběslav I. měl v úmyslu svěřit poručnictví svých synů příbuznému, jehož předtím bezdůvodně (jen jaksi preventivně) šest let věznil v Grojči a jehož připravil o část majetku – znojemský hradský kostel, tedy nepochybně „hradní“ rotundu Nanebevzetí P. Marie, i s majetkem –, který v roce 1131 daroval olomouckému biskupovi Jindřichu Zdíkovi (J. Kadlec 1991, I, s. 118; A. Vidmanová 1997, s. 52; VDZKČ, I, 1999, s. 535).
Protože tento darovací akt se odehrál již v roce 1131,   n e m o h l   pak Konrád II. o 3 roky později v souvislosti se svojí svatbou s Marií Srbskou v Uhrách dát znojemskou rotundu vymalovat a sám se tu nechat vyobrazit s podélným kostelem v rukou ani jako „druhý fundátor“ (B. Krzemieńska 2000, s. 9, 37), ani jako „donátor maleb“ (A. Merhautová 2000, s. 66). Tento fakt nezabránil ani dalším „odborníkům“, aby si na onom nesmyslu s údajným donátorem Konrádem II. dále netrvali – viz např. citace a  články: „D. Třeštík a jeho Úvod ke Kosmově kronice“, „Soběslav I., Jindřich Zdík a znojemská rotunda“ aneb Když se dva perou..., „Česká televize mystifikuje diváky“ aneb Český pohanský komiks v moravské křesťanské kapli, „Idea státu a národa“, „Přemyslovský cyklus ve znojemské rotundě“ aneb »Mýliti se« je přece lidské...
Jindřich Zdík tedy v letech 1131-1134 nechal dokončit výmalbu rotundy (III. fáze), spočívající v přemalbě jižní poloviny 4. pásu maleb dosud chybějícími devíti postavami knížat (včetně Vratislava II. s královskými atributy, korunou a žezlem). Při té příležitosti dal „upravit“ i část starších maleb (viz „Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě“ aneb Přemyslův konec), zasvěcení rotundy Nanebevzetí P. Marie rozšířil o sv. Kateřinu, kapli znovu posvětil a nakonec tuto nyní již „královskou“ hradní kapli nově konstituoval v rámci nové církevní správy olomouckého biskupství – dal jí nový statut (viz „Rytý nápis na západní stěně znojemské rotundy“ aneb Dobové falzum).
8 Z těchto naprosto jednoznačných formulací kronikáře: „když bylo po svatbě , „spěchaje co nejvíce s návratemvraceje se tedy z Uher je zřejmé a nepochybné, že svatba Konráda II. Znojemského s Marií Srbskou se odehrála v Uhrách, nikoli ve znojemské rotundě, jak pro svůj výklad maleb v rotundě potřebovali a použili A. Friedl (1966, s. 67) a B. Krzemieńska (1985, s. 18, 19; 2000, s. 47, 48). Čerpali ze stejného pramene jako my, přesto dospěli k opačnému výsledku. Prostě a jednoduše zprávu kronikáře překroutili, aby o ni mohli opřít svoji (mylnou) interpretaci znojemských maleb. Srovnej „Rytý nápis na západní stěně znojemské rotundy“ aneb Dobové falzum.
9 Pokud by snad chtěl někdo tvrdit, že Soběslav nechal svého biskupa, jejž miloval vroucí láskou, v Uhrách ze msty otrávit (viz výše pozn. 3), pak by to jistě byla jen pomluva. Stejně jako kdyby někdo chtěl pochybovat o tom, že dary od uherského krále umírající biskup Menhart věnoval Soběslavovi z vlastní iniciativy a zcela dobrovolně. Konec konců, jednalo se přece o křtiny Soběslavova syna.
10 Pražský biskup Menhart zemřel 3. července 1134 (V. Novotný I/2, 1913, s. 630).
11 Menhartova pražského pohřbu se účastnil olomoucký biskup Jindřich Zdík.

Petr Šimík (2008).

Srovnání:
Mapky: „Moravské úděly“.
Břetislav, jeho synové a vnuci“ aneb Navázal Břetislav „vědomě“ na slavnou velkomoravskou tradici?
Rodokmen Arpádovců“ (2. část).
Historie: „Historie psaná štětcem“ aneb Malby ve znojemské rotundě jako historický pramen.
Historie: „Lenní hold Břetislava I. králi Jindřichovi III. v Řezně roku 1041“ aneb Lež má krátké nohy.
Historie: „Biskupské mitry Spytihněva II. a Vratislava II.“.
Historie: „Soběslav I., Jindřich Zdík a znojemská rotunda“ aneb Když se dva perou...
Historie: „Rytý nápis na západní stěně znojemské rotundy“ aneb Dobové falzum.
Kroniky: „Dětmar k roku 1002“ – Vladivoj převzal Čechy v léno.
Kroniky: „Dětmar k roku 1003“ – polský Boleslav odmítl převzít od krále Čechy v léno.
Kroniky: „Dětmar k roku 1004“ – král Jindřich obdařil Jaromíra všemi poctami, kterých se dostalo jeho otci.
Kroniky: „Dětmar k roku 1012“ – Oldřich přijal vládu od krále jako dar.
Kroniky: „Kosmas k roku 1099“ – Bořivoj (II.) obdržel korouhev z ruky císařovy.
Kroniky: „Kosmas k roku 1101“ – císař dal Oldřichovi Brněnskému odznaky knížectví a korouhev.
Kroniky: „Kosmas k roku 1109“ – král Jindřich potvrdil Otu za knížete.
Kroniky: „Kosmas k roku 1110“ – král vrátil Vladislavovi I. vládu.
Kroniky: „Mnich sázavský k roku 1126“ o bitvě u Chlumce (Soběslav převzal od krále Lotara praporec).
Kroniky: „Kanovník vyšehradský k roku 1126“ o bitvě u Chlumce (přilba svatého Václava).
Kroniky: „Kanovník vyšehradský k roku 1138“ – Vladislav převzal praporec od krále.
Kroniky: „Kanovník vyšehradský k roku 1140“ – Vladislav II. přijal od krále praporec.
Kroniky: „Druhý pokračovatel Kosmův k roku 1260“ o bitvě u Kressenbrunnu (přilba svatého Václava).
Dokumenty: „Listina Soběslava I. k roku 1130“ aneb Soběslav po „své »přemyslovské« rodině“ ani nevzdechl.
Komentáře: „Přemyslovský cyklus ve znojemské rotundě aneb »Mýliti se« je přece lidské...
Tabulka 17: „Arcibiskupové a biskupové moravští“.
Tabulka 18: „Věk a období vlády Břetislava a jeho potomků v grafickém znázornění“ (do roku 1140).
Tabulka 20: „Křesťanský král-oráč a byzantská misie“ v pozdější písemné a obrazové interpretaci.
Symbolika: „Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě“ aneb Přemyslův konec.
Symbolika: „Přilba jako atribut svatého Václava“.

Literatura:
• Václav Novotný: České dějiny I/2. Od Břetislava I. do Přemysla I. J. Laichter, Praha 1913.
• Antonín Friedl: Přemyslovci ve Znojmě. Ikonografie posvátného oráče v českém mythu. Odeon, Praha 1966.
• Pokračovatelé Kosmovi. Přel. Karel Hrdina, V. V. Tomek a Marie Bláhová. Svoboda, Praha 1974.
• Jaroslav Kadlec: Přehled českých církevních dějin I. Zvon, Praha 1991.
• Barbara Krzemieńska: Moravští Přemyslovci ve znojemské rotundě. Příloha časopisu heraldiků. Ostrava 1985.
• Marie Bláhová-Jan Frolík-Naďa Profantová: Velké dějiny zemí Koruny české, sv. I. Paseka, Praha a Litomyšl 1999.
• Barbara Krzemieńska-Anežka Merhautová-Dušan Třeštík: Moravští Přemyslovci ve znojemské rotundě. Set out, Praha 2000. Vyhodnoceno jako „Czech šmejd roku 2000 české historické vědy“.
• Vratislav Vaníček: Soběslav I. Přemyslovci v kontextu dějin v letech 1092-1140. Paseka, Praha a Litomyšl 2007.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah