MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

LETOPIS KANOVNÍKA VYŠEHRADSKÉHO

Vladislav II. přijal v Bamberku praporec od krále

1140

   [Pokračování ...].
  
(...)
   Týž výtečný kníže Soběslav mezi jinými velikými skutky, jež vykonal, podrobil císaři Lotarovi a králi Konrádovi Sasy a Bavory a jiné, kteří se kdysi říši římské protivili. Těmito a mnohými takovými poctami obklopen, byl řečený kníže dne 14. února překvapen smrtí. A proto odplatitel všeho dobrého, Bůh, pro nějž z lásky řečený kníže vykonal toto dobré dílo, račiž nyní podle štědré vůle vlídného dárce duši jeho přízniv býti. Amen.
   Po něm nastoupil Vladislav.1 Opat Silvestr pozbyl biskupství. Vladislav se svými navštívil svého švagra krále Konráda ve městě Bamberku, a přijav tam od krále praporec, vrátil se domů.2
   Toho roku se Ota vydal na cestu za vysvěcením na biskupa, a dosáhnuv ho dne 28. května v metropolitním městě Mohuči od arcibiskupa Alberta, vrátil se s velikou ctí a radostí domů.
   Téhož roku kněžna Adleita,3 v mravech ctnostná a výtečná, po nemnohých obězích pozemského života utrápena bolestmi srdce svého, sešla dne 15. září z tohoto světa, přeživši svého manžela o sedm měsíců.
   (...)

Kanovník vyšehradský (k roku 1138).

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 Po smrti Soběslava I. (†1140) na pražský stolec sice usedl Vladislav II., jenže nikoli syn Soběslava I. (jak si to on sám přál), ale jeho bratra Vladislava I. Srovnej „Břetislav a jeho potomci“ (do roku 1230).
2 Součástí lenního holdu bylo převzetí lenního praporce z ruky římského krále nebo císaře. Srovnej Lenní hold Břetislava I. králi Jindřichovi III. v Řezně roku 1041“ aneb Lež má krátké nohy.
3 Srovnej „Rodokmen Arpádovců“.

Petr Šimík (2009).

Srovnání:
Mapky: „Moravské úděly“.
Rodokmeny: „Břetislav, jeho synové a vnuci“ aneb Navázal Břetislav „vědomě“ na slavnou velkomoravskou tradici?
Rodokmeny: Břetislav a jeho potomci“ (do roku 1230).
Rodokmeny: „Rodokmen Štaufovců“.
Historie: „Historie psaná štětcem“ aneb Malby ve znojemské rotundě jako historický pramen.
Historie: „Lenní hold Břetislava I. králi Jindřichovi III. v Řezně roku 1041“ aneb Lež má krátké nohy.
Historie: „Rytý nápis na západní stěně znojemské rotundy“ aneb Dobové falzum.
Kroniky: „Dětmar k roku 1002“ – Vladivoj převzal Čechy v léno.
Kroniky: „Dětmar k roku 1003“ – polský Boleslav odmítl převzít od krále Čechy v léno.
Kroniky: „Dětmar k roku 1004“ – král Jindřich obdařil Jaromíra všemi poctami, kterých se dostalo jeho otci.
Kroniky: „Dětmar k roku 1012“ – Oldřich přijal vládu od krále jako dar.
Kroniky: „Kosmas k roku 1099“ – Bořivoj (II.) obdržel korouhev z ruky císařovy.
Kroniky: „Kosmas k roku 1101“ – císař dal Oldřichovi Brněnskému odznaky knížectví a korouhev.
Kroniky: „Kosmas k roku 1109“ – král Jindřich potvrdil Otu za knížete.
Kroniky: „Kosmas k roku 1110“ – král vrátil Vladislavovi I. vládu.
Kroniky: „Mnich sázavský k roku 1126“ o bitvě u Chlumce (Soběslav převzal od krále Lotara praporec).
Kroniky: „Kanovník vyšehradský k roku 1126“ o bitvě u Chlumce (přilba svatého Václava).
Kroniky: „Kanovník vyšehradský k roku 1134“ o svatbě Konráda II. Znojemského v Uhrách.
Kroniky: „Kanovník vyšehradský k roku 1138“ – Vladislav převzal praporec od krále.
Kroniky: „Kanovník vyšehradský k roku 1140“ – Vladislav II. přijal od krále praporec.
Kroniky: „Druhý pokračovatel Kosmův k roku 1260“ o bitvě u Kressenbrunnu (přilba svatého Václava).
Tabulka 17: „Arcibiskupové a biskupové moravští“.
Tabulka 18: „Věk a období vlády Břetislava a jeho potomků v grafickém znázornění“ (do roku 1140).
Tabulka 20: „Křesťanský král-oráč a byzantská misie“ v pozdější písemné a obrazové interpretaci.
Symbolika: „Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě“ aneb Přemyslův konec.
Symbolika: „Přilba jako atribut sv. Václava“.

Literatura:
• Pokračovatelé Kosmovi. Přel. Karel Hrdina, V. V. Tomek a Marie Bláhová. Svoboda, Praha 1974.
• Vratislav Vaníček: Soběslav I. Přemyslovci v kontextu dějin v letech 1092-1140. Paseka, Praha a Litomyšl 2007.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah