MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

ROZDĚLENÍ PANSTVÍ MORAVSKÉHO
MEZI BŘETISLAVOVY SYNY

KOSMOVA KRONIKA ČECHŮ, KN. II.

15

   [Pokračování ...].
  
Když se tak stalo, vyjel nový kníže [Spytihněv II.], aby nově upravil panství moravské, jež jeho otec [Břetislav] před nějakým časem mezi své syny rozděliv, polovici dal Vratislavovi, druhou část Konrádovi a Otovi;1 Jaromír, jsa na učení, meškal ještě ve školních síních. I poslal kníže Spytihněv napřed k velmožům té země list, v němž vyzýval jmenovitě ze všech sídel tři sta mužů, které znal jako nejlepší a nejvznešenější,2 a pod ztrátou hrdla jim nařizoval, aby mu přijeli naproti do hradu Chrudimě. Mužové vyplní rozkaz a již za strážnou branou v polích u Hrutova přijdou knížeti vstříc.3 Avšak kníže rozhněvav se, že nepřišli na ustanovené místo, ihned je kázal zjímati a dal je v poutech rozsaditi do vězení po jednotlivých hradech v Čechách, koně i jejich výstroj rozdělil mezi své lidi a táhl dále na Moravu.4
   Uslyšev to jeho bratr Vratislav, velmi se bál a utekl do Uher, zanechav svou manželku na hradě Olomouci. Král Ondřej ho vlídně přijal a čestně ho po celou dobu pobytu u sebe choval.5 Tehdy kníže Spytihněv, uspořádav vše na Moravě podle své libosti, vzal s sebou ke dvoru své bratry, Konráda učinil lovčím a Otu kuchmistrem nad pekaři a kuchaři. Zajatou snachu dal dovézti na velmi pevný hrad Leščen a střežiti hradskému správci Mstišovi. Ten však ji nehlídal tak, jak by bylo slušelo na takovou paní, neboť každé noci její nohu okovem připoutával k své noze. Když se o tom dověděl její muž, těžce to nesl, a jakou mzdou se později Mstišovi odplatil za tento nerozvážný čin, vysvitne z dalšího vypravování.

Kosmas: Kronika Čechů (kn. II., kap. 15.).

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 Viz „Mapka moravských údělů“. Ze synů a vnuků Břetislavových, mezi něž rozdělil panství moravské, „vždy nejstarší má držet nejvyšší moc a stolec v knížectví“, ostatní mají být pod jeho panstvím – viz Kosmas (II, 13).
2 ...k velmožům té země: Zřejmě předáci, které Břetislav I., otec Spytihněva II., umístil na Moravě – do tamních hradů, úřadů. Spytihněv se krátce po svém nástupu k moci otcových předáků zbavil, aby místo nich dosadil vlastní „lidi“. Moravu připojil k Čechám kolem roku 1019 Oldřich, otec Břetislava I. Nově dobytou zemi bylo třeba ovládnout. Zároveň se stala vhodným odbytištěm pro bojovníky, jakož i knížecí syny, kteří v Čechách nenacházeli odpovídající uplatnění – knížecí stolec byl jen jeden a také úřadů byl jen omezený počet. Je tedy zřejmé, že Spytihněv se v roce 1055 vypořádal s „Čechy“ usazenými na Moravě, a nikoli s původní moravskou aristokracií (P. Kopal 2005, s. 261).
Tato nikoliv ojedinělá domněnka o „Moravanech z Čech“ vychází patrně z mylného předpokladu, že při Oldřichově dobytí Moravy (Kosmas I, 40) byla společně s Poláky likvidována i moravská nobilita.
3 ...za strážnou branou v polích u Hrutova: Za hradiště Hrutov, strážní či zemskou bránu z 11. a 12. století, bylo považováno hradisko na nízkém ostrožnovitém výběžku návrší nad pravým břehem říčky Loučné, nad východním okrajem obce Benátky (JV od Litomyšle). Nověji se za Hrutov považuje rozsáhlejší oblast mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem (K. Sučková-R. Abušinov 2000, s. 162).
4 Z toho, jak událost líčí Kosmas je zřejmé, že šlo o pouhou záminku.
5 Srovnej „Rodokmen Arpádovců“.

Petr Šimík (2005).

Srovnání:
Mapky: „Moravské úděly“.
Rodokmeny: „Břetislav, jeho synové a vnuci“ aneb Navázal Břetislav „vědomě“ na slavnou velkomoravskou tradici?
Kroniky: „Dětmar k roku 1002“ – Vladivoj převzal Čechy v léno.
Kroniky: „Dětmar k roku 1003“ – polský Boleslav odmítl převzít od krále Čechy v léno.
Kroniky: „Dětmar k roku 1004“ – král Jindřich obdařil Jaromíra všemi poctami, kterých se dostalo jeho otci.
Kroniky: „Dětmar k roku 1012“ – Oldřich přijal vládu od krále jako dar.
Kroniky: „Kosmas k roku 1099“ – Bořivoj (II.) obdržel korouhev z ruky císařovy.
Kroniky: „Kosmas k roku 1101“ – císař dal Oldřichovi Brněnskému odznaky knížectví a korouhev.
Kroniky: „Kosmas k roku 1109“ – král Jindřich potvrdil Otu za knížete.
Kroniky: „Kosmas k roku 1110“ – král vrátil Vladislavovi I. vládu.
Kroniky: „Mnich sázavský k roku 1126“ o bitvě u Chlumce (převzetí praporce).
Kroniky: „Kanovník vyšehradský k roku 1126“ o bitvě u Chlumce (přilba svatého Václava).
Kroniky: „Kanovník vyšehradský k roku 1138“ o sněmu v Bamberku (převzetí praporce).
Kroniky: „Druhý pokračovatel Kosmův k roku 1260“ o bitvě u Kressenbrunnu (přilba svatého Václava).
Historie: „Historie psaná štětcem“ aneb Malby ve znojemské rotundě jako historický pramen.
Historie: „Rytý nápis na západní stěně znojemské rotundy“ aneb Dobové falzum.
Tabulka 18: „Věk a období vlády Břetislava a jeho potomků v grafickém znázornění“ (do roku 1140).
Tabulka 20: „Křesťanský král-oráč a byzantská misie“ v pozdější písemné a obrazové interpretaci.
Symbolika: „Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě“ aneb Přemyslův konec.
Symbolika: „Přilba jako atribut svatého Václava“.
Aktuality: „Česká televize mystifikuje diváky“ aneb Český pohanský komiks v moravské křesťanské kapli.
Úvahy: „Vznik a původ přemyslovské pověsti“.

Literatura:
• Bertold Bretholz: Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag. Monumenta Germaniae Historica (MGH), nova series II, Berlin 1923.
• Karel Hrdina: Kosmova kronika česká. Melantrich, Praha 1949, s. 94-96.
• Kosmova kronika česká. Ed. Karel Hrdina-Marie Bláhová, Svoboda, Praha 1972.
• Barbara Krzemieńska: Břetislav I. Čechy a střední Evropa v prvé polovině XI. století. Garamond, Praha 1999.
• Kosmova kronika česká. Překl. K. Hrdina a M. Bláhová, úvod D. Třeštík, komentář P. Kopal, vysvětlivky a poznámky M. Bláhová, rejstříky J. Vilím. Paseka, Praha a Litomyšl 2005.
• Kateřina Sučková-Roman Abušinov: Kamenný klíč – staroslovanské hrady. Slovanská hradiště v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. K. Sučková, Příbram 2005.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah