MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

SOBĚSLAV SLAVNÍKOVEC PADL,
JAROMÍR V PRAZE PROVOLÁN ZA VLÁDCE

KRONIKA MERSEBURSKÉHO BISKUPA DĚTMARA, KN. VI.

12 (9)

   [Pokračování ...].
   12. (9.) Na rozkaz krále byl nyní Jaromír1 vyslán s našimi nejlepšími rytíři a se svými domácími spojenci do Prahy, aby zabili nebo zajali toho jedovatého hada. Avšak poslové těch, o kterých jsem mluvil, je předešli a o všem po pořádku pověděli Boleslavovi,2 který se cítil být naprosto v bezpečí. Po výstraze, jíž se mu od toho poselstva dostalo, se tajně připravil, a když téměř o půlnoci následující noci uslyšel ze sousedního Vyšehradu zvonit zvony,3 které svolávaly lidi do zbraně, sebral svůj první šik a uprchl do vlasti. Soběslav, bratr biskupa a mučedníka Kristova Vojtěcha, ho následoval, avšak na mostě byl zraněn a padl.4 To jeho nepřátele velmi potěšilo, jeho druhy však zachvátil nevýslovný smutek. Následujícího dne přijel Jaromír. Před branou slíbil, že bude dodržovat práva lidu a že jim odpustí. Ihned byl s náležitými poctami uveden na knížecí stolec, svlékl prostý šat a oděl se do skvostného. Každý z bojovníků mu rovněž daroval kořist, kterou získal na nepříteli, ať už uprchlém, nebo padlém. Potěšen mnohými dary byl přiveden na Vyšehrad a zde provolán za vládce.5 Těm, kteří dosud stáli na jeho straně, slíbil královu přízeň a dlouho očekávanou odměnu. Ze všech stran proudil nesčetný zástup lidí a velmožů, aby získali milost nového knížete a čekali na příchod slavného krále. Když se král konečně dostavil, přijali ho biskup Thiddag a kníže Jaromír za mohutných ovací duchovních a celého lidu a poté byl přiveden ke kostelu svatého Jiří. Král pak za přítomnosti všech shromážděných velmožů obdařil Jaromíra všemi poctami, kterých se dostalo jeho otci.6

Dětmar z Merseburku: Kronika, kn. VI., kap. 12. (9.).

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 Kníže Jaromír (1004-1012), syn Boleslava II. Srovnej „Rodokmen »Přemyslovců«“.
2 Boleslav Chrabrý (1003-1004), syn polského Měška I. a Dobravy, sestry Boleslava II., a tedy Jaromírův bratranec. Srovnej „Rodokmen Piastovců“.
3 Vyšehrad byl podle Kosmy (I, 35) po celou dobu polské nadvlády věrný Jaromírovi.
4 Srovnej článek: „Odkud se vzali po roce 950 ve východních Čechách Slavníkovci“. Slavníkův syn Soběslav (†1004) padl, když kryl ústup Boleslava Chrabrého z Prahy. Rychlý útěk Poláků potvrzuje i Kosmas (I, 36).
5 Srovnej B. Krzemieńska (1999, s. 35).
6 Dětmar ale neuvádí, že by král Jindřich udělil Jaromírovi Čechy v léno. B. Krzemieńska (1999, s. 52) přesto tvrdí opak. Ani o jeho otci, Boleslavovi II., nevíme, že by lenní hold podstoupil.

Petr Šimík (2009).

Srovnání:
Rodokmeny: „Rodokmen »Přemyslovců«“ čili pražské větve mojmírovského rodokmenu.
Rodokmeny: „Rodokmen Piastovců“.
Rodokmeny: „Rodokmen Otonů“.
Rodokmeny: „Rodokmen Sálců“.
Historie: „Historie psaná štětcem“ aneb Malby ve znojemské rotundě jako historický pramen.
Historie: „Lenní hold Břetislava I. králi Jindřichovi III. v Řezně roku 1041“ aneb Lež má krátké nohy.
Historie: „Rytý nápis na západní stěně znojemské rotundy“ aneb Dobové falzum.
Kroniky: „Dětmar k roku 1002“ – Vladivoj převzal Čechy v léno.
Kroniky: „Dětmar k roku 1003“ – polský Boleslav odmítl převzít od krále Čechy v léno.
Kroniky: „Dětmar k roku 1004“ – král Jindřich obdařil Jaromíra všemi poctami, kterých se dostalo jeho otci.
Kroniky: „Dětmar k roku 1012“ – Oldřich přijal vládu od krále jako dar.
Kroniky: „Kosmas k roku 1099“ – Bořivoj (II.) obdržel korouhev z ruky císařovy.
Kroniky: „Kosmas k roku 1101“ – císař dal Oldřichovi Brněnskému odznaky knížectví a korouhev.
Kroniky: „Kosmas k roku 1109“ – král Jindřich potvrdil Otu za knížete.
Kroniky: „Kosmas k roku 1110“ – král vrátil Vladislavovi I. vládu.
Kroniky: „Mnich sázavský k roku 1126“ o bitvě u Chlumce (Soběslav převzal od krále Lotara praporec).
Kroniky: „Kanovník vyšehradský k roku 1126“ o bitvě u Chlumce (přilba svatého Václava).
Kroniky: „Kanovník vyšehradský k roku 1138“ – Vladislav převzal praporec od krále.
Kroniky: „Kanovník vyšehradský k roku 1140“ – Vladislav II. přijal od krále praporec.
Kroniky: „Druhý pokračovatel Kosmův k roku 1260“ o bitvě u Kressenbrunnu (přilba svatého Václava).
Tabulka 20: „Křesťanský král-oráč a byzantská misie“ v pozdější písemné a obrazové interpretaci.
Symbolika: „Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě“ aneb Přemyslův konec.
Symbolika: „Přilba jako atribut svatého Václava“.
Aktuality: „Česká televize mystifikuje diváky“ aneb Český pohanský komiks v moravské křesťanské kapli.
Úvahy: „Vznik a původ přemyslovské pověsti“.

Literatura:
• Bertold Bretholz: Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag. Monumenta Germaniae Historica (MGH), nova series II, Berlin 1923.
Karel Hrdina: Kosmova kronika česká. Melantrich, Praha 1949, s. 94-96.
Kosmova kronika česká. Ed. Karel Hrdina-Marie Bláhová, Svoboda, Praha 1972.
Barbara Krzemieńska: Břetislav I. Čechy a střední Evropa v prvé polovině XI. století. Garamond, Praha 1999.
Dušan Třeštík: Mýty kmene Čechů (7.-10. století). Tři studie ke „starým pověstem českým“. NLN, Praha 2003.
Kosmova kronika česká. Překl. K. Hrdina a M. Bláhová, úvod D. Třeštík, komentář P. Kopal, vysvětlivky a poznámky M. Bláhová, rejstříky J. Vilím. Paseka, Praha a Litomyšl 2005.
• Dětmar z Merseburku: Kronika. Překlad Bořek Neškudla, verše Jakub Žytek, úvod Martin Wihoda, poznámky Jiří Ohlídal. Argo, Praha 2008.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah