MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

FULDSKÉ ANÁLY

K ROKU 894

(Svatoplukova smrt)

   [Pokračování ...]
  
Zemřel nešťastně Svatopluk,1 vévoda Moravanů a pochva vší věrolomnosti, když dychtě po lidské krvi, obcházel všechny sousední země a uváděl je lstí a klamem ve zmatek. Nakonec vybízel své [lidi], aby nebyli přáteli míru, ale spíše setrvávali v nepřátelství k sousedům.2
   Avaři, které nazývají Uhry, podnikali v těchto dobách [od východu] nájezdy za Dunaj a způsobili mnoho běd. Neboť lidi a staré ženy většinou zabíjeli, mladice však jako dobytek pro ukájení rozkoše odvlékali sebou. Celou Panonii zničili až do vyhlazení.
   V podzimním období byla mezi Bavory a Moravany uzavřena mírová smlouva.

Fuldské anály k roku 894.

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 O náhlé a nečekané smrti se zmínil E. Vlček (1995, s. 209) při antropologicko lékařském průzkumu kosterních pozůstatků jedince z hrobu 12/59, umístěného v samostatné hrobní kapli církevního komplexu v Sadech u Uherského Hradiště, patrně velmi významného velkomoravského velmože. L. Galuška (1996, s. 125) pak především na podkladě studia sadského materiálu vyslovil hypotézu, že v kosterních pozůstatcích z hrobu 12/59 můžeme shledávat pohřeb krále Svatopluka, jednoho z nejmocnějších vládců své doby.
2 S příznivějším hodnocením Svatopluka se můžeme setkat u Reginona nebo Konstantina VII. Porfyrogennéta. O Svatoplukově smrti se krátce zmiňuje také Kosmas (I, 14).

Petr Šimík (2005).

 

Literatura:
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992, s. 230.
• Emanuel Vlček: Honosný hrob velmože v Sadech u Uherského Hradiště. Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 1993-1994. MNK, Brno 1995, s. 167-211.
• Luděk Galuška: Uherské Hradiště – Sady. Křesťanské centrum říše Velkomoravské. MZM, Brno 1996, s. 122-125.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah