MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

HROBY

 

HONOSNÝ HROB VELMOŽE
V SADECH U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ

METROPOLITNÍ VÝŠINA U SADŮ
Emanuel Vlček

   [Pokračování ...].
   Velké archeologické výzkumy poválečných let odkryly na území Uherského Hradiště a Starého Města velkou aglomeraci slovanského osídlení mající plochu kolem 300 hektarů, kde byla objevena sídliště, pohřebiště i církevní stavby. Vlastní Velehrad, jak ukazují výzkumy, se nacházel na ostrovech řeky Moravy na území dnešního Uherského Hradiště. V době vlády krále Svatopluka lze zjistit náhlý vzestup osídlení v tomto regionu, takže krále je možno považovat za budovatele příštího velkého hlavního města.1
Obr. 1. Staroměstsko-uherskohradišťská sídelní aglomerace
v době Velkomoravské říše (podle L. Galušky).
   Významné místo v celé aglomeraci Uherského Hradiště zaujímá především tzv. metropolitní výšina u Sadů, která byla ze tří stran obtékána řekou Olšavou a zvedá se 30 m nad pomoravský úval, jemuž vévodí. Kromě řady příbytků stávala na tomto návrší velká dřevěná budova 36×8 m veliká. V jejím sousedství vznikl chrámový soubor na ploše 23×9 m. Nejstarší části chrámové stavby spadají do období počátku christianizace našich zemí, tedy až do doby pronikání iroskotské misie na Moravu.2
Obr. 2. Uherské Hradiště-Sady. Rozmístění objektů v rámci církevního areálu (podle L. Galušky).
   Úvod uvádím proto, že v této mimořádné stavbě, sídla moravského biskupa Metoděje, byl objeven i mimořádný pohřeb.3

Emanuel Vlček (1995, s. 169-170).

   [Pokračování ...].

1 V poslední třetině 9. století se statisticky významně zvýšil počet hrobů na zdejším pohřebišti.
2 Metropolitní výšina u Sadů mohla být i sídlem samotného krále Svatopluka.
3 Jednalo se o mimořádný pohřeb v okované rakvi do vydřeveného sarkofágu v samostatné hrobní kapli církevního komplexu.

Petr Šimík (2006).


Srovnání:
Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Rodokmen mytických knížat“ aneb Kde Kosmas našel jejich jména?
Rodokmen »Přemyslovců«“.
Historie psaná štětcem“ aneb Malby ve znojemské rotundě jako historický pramen.
Bořivoj – Svatoplukův místodržící v Čechách“.
Kníže Bořivoj v písemných pramenech a problematika jeho hrobu“.
Mapka: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Mapka: „Středočeská doména prvních »Přemyslovců«“.
Mapka: „Dějiště Kosmových mýtů a nejstarších českých legend“.
Bořivojův křest: Kristián, Fuit, Proložní ludmilská, Diffundente sole.
Bořivojův křest: Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, Neplach, Granum, Palacký.
Hrob K1-Bořivoje: „půdorys“, „příčný řez“, „podélný řez“.
Hrob 12/59-Svatopluka: „axonometrie“, „půdorys a řezy“.
Tabulka   2: „Kosmův obrazový scénář“ aneb Odkud vzal Kosmas námět pro svůj libušopřemyslovský mýtus?
Tabulka   3: „Pokusy historiků a badatelů o »správné« datování Bořivojova křtu podle Kristiánovy smyšlené historky“.
Tabulka   4: „Životní data knížat podle legend“.
Tabulka 5a: „Věk a období vlády knížat v grafickém znázornění“ (do roku 960).
Tabulka 12: „Dožitý věk knížat podle výsledků antropologicko lékařského průzkumu“.
Tabulka 13: „Průběžný věk členů prvních tří generací »Přemyslovců« v některých klíčových letech“.
Tabulka 14: „Srovnání Kristiánovy a Kosmovy verze přemyslovské pověsti“.
Tabulka 16: „Zdroj Kristiánovy a Kosmovy inspirace“ aneb Bez moravské historie by nebyly ani české mýty!
Otázka: „Proč se založení hradu Praha upírá Bořivojovi?
Otázka: „Mohl být Bořivoj synem Rostislava?
Otázka: „Mohl být Bořivoj, zřejmě vysoce postavený Moravan a Svatoplukův příbuzný, nepokřtěný?
Otázka: „Není Bořivojův křest Metodějem opravdu pouze legendou?“ 1. Bořivoj, 2. Ludmila, 3. Strojmír.
Otázka: „Co chtěl říci Kristián, když Metodějovými ústy předpověděl Bořivojovi: »Staneš se pánem pánů svých!«?
Otázka: „Proč bavorská recenze legendy Crescente vynechává Bořivoje?
Otázka: „Mohl Spytihněv usednout na stolec otcovský jako pohan?
Otázka: „Jak staří umírali staří »Přemyslovci«?
Otázka: „Jak starý je hrob K1 ve Svatovítské rotundě? Je starší, nebo mladší než sama rotunda?
Otázka: „O čem svědčí kousky malty nalezené v zásypu hrobu K1?
Úvaha: „Vznik a původ přemyslovské pověsti“.
Mytičtí Přemyslovci – literární fikce, nebo historická věda?“ (1. moravská historie, 2. Kristián, 3. Kosmas).
     • F. Palacký (1848), • R. Turek (1963), • A. Friedl (1966), • V. Karbusický (1995), • D. Třeštík (2006).

Literatura:
• Vilém Hrubý: Staré Město – Velehrad. NČAV Praha 1964, obr. 22, 23 a 25.
• Vilém Hrubý: Byl nalezen hrob věrozvěsta Metoděje? Almanach Velká Morava, MM Brno 1965, s.  117n.
• Vilém Hrubý: Staré Město – velkomoravský Velehrad. Praha 1965, s. 203.
• Vilém Hrubý: Hrob svatého Metoděje v Uherském Hradišti-Sadech? Slovenská archeológia 18, 1970, s.  87-96; viz s.  87, pozn.  6 – díky za určení antropologického materiálu Dr. J. Jelínkovi (porušená kostra z hrobky č.  12 patřila mladší ženě).
• Vilém Hrubý: Metropolitní výšina. Uherské Hradiště-Sady, středisko velkomoravské kultury a  moci. Průvodce výstavou v MZM v Brně. MM, Brno 1975, s. 6.
• Emanuel Vlček: Nejstarší Přemyslovci ve světle antropologicko lékařského průzkumu. Katalog stejnojmenné výstavy. NM, Praha 1982 (nestránkováno).
• Vilém Hrubý: Nálezová zpráva. Uherské Hradiště. Interpretace hrobky 12/59. Nalezená kostra v  kapli patří podle antropologického posudku dr. Jana Jelínka, DrSc. mladší ženě. Její věk pak upřesnil antropolog dr. Tomáš Dacík, který zařadil do věkové kategorie 25-35 let. Uherské Hradiště 1983.
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992.
• Lubomír E. Havlík: Svatopluk Veliký, král Moravanů a Slovanů. Jota, Brno 1994.
• Emanuel Vlček: Honosný hrob velmože v Sadech u Uherského Hradiště. Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 1993-1994. MNK, Brno 1995, s. 167-211.
• Luděk Galuška: Uherské Hradiště-Sady. Křesťanské centrum říše velkomoravské. MZM, Brno 1996, s. 122-125.
• Emanuel Vlček: Nejstarší Přemyslovci. Atlas kosterních pozůstatků prvních sedmi historicky známých generací Přemyslovců s  podrobným komentářem a historickými poznámkami. Vesmír, Praha 1997.
• Dušan Třeštík: Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530-935). NLN, Praha 1997.
• Tomáš Dacík: Otazníky nad hrobem sv. Metoděje. CERM, Brno 1997. 
• Petr Sommer: Začátky křesťanství v Čechách. Kapitoly z dějin raně středověké duchovní kultury. Garamond, Praha 2001.
• Jiří Sláma: K údajnému moravskému původu knížete Bořivoje. In: Velká Morava mezi Východem a  Západem. Sborník příspěvků z  mezinárodní vědecké konference, Uherské Hradiště-Staré Město, 28.9.-1.10.1999, AÚ AV ČR Brno, Brno 2001, s.  349-353.
• Petr Šimík: Pocházel kníže Bořivoj, zakladatel Pražského hradu, z Moravy? Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 2002-2005. MNK, Brno 2006, s. 329-407, bar. příl. s. 38-42.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah