MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

LEGENDY

 

CHVALOŘEČ
O SVATÉM CYRILU A METODĚJI

(3/3)

   [Pokračování ...]
   14. Proto jaké věru chvály vzdávám oběma vám, kteří jste tolik pracovali pro Krista ve východních a západních a severních krajích? Nehledali jste věci časné a pomíjející, ale věci věčné a nekonečné. Vzali jste mužně kříž Páně na rameno, a tím jste zemi hříchem zpustlou vyčistili a   r o z o r a l i   a oseli duchovním semenem,1 a církvi jste přinesli čisté obilí, každodenní vyučování, kterým slynete, svatí, jako hvězdy v celém světě, z něhož jste vypudili ďábelské rouhání a všeliké kacířství. Byli jste zajisté velikými sloupy Kristovy církve, nebeskými lidmi a pozemskými anděly, a osvojili jste si v těle život netělesný. Opravdu, blažený život, který vás nosil a prsy, které vás odkojily (L 11, 27), mnohoplodný klas, jímž jste nakrmili hladovějící národy a žíznivé jste napojili živným nápojem, všem jste hojně poskytovali neubývající potravu.2 Kdo tedy bude moci vylíčit důstojnou vaši chválu? Celý okrsek zemský jste prošli svými stopami, všechen svět jste osvítili. Blahoslavený jazyk váš, kterým jste rozsévali duchovní řeči ke spáse nesčíslného národa.3 Přijali jste od Boha dar jím vdechnutý a zapudili jste jím odevšad temnotu nevědomosti. Všem jste dávali sebe za vzor. Ze rtů nechávali jste prýštit duchovní sladkost. Byli jste bořiteli všeho pohanství, protivníky kacířů, vymítači běsů.4 Byli světlem zatemnělých, učiteli mladičkých, zaplavujíce je duchovní rozkoší. Hladovějícím jste byli pokrmem, žíznivým nevysychajícím pramenem, nahým jste poskytovali hojný oděv. Byli jste pomocníky osiřelých, hostiteli pocestných, navštěvovateli nemocných, těšiteli zarmoucených, obránci napadených, podporovateli vdov a sirotků, dárci světla slepým, velikou kotvou pro ty, kteří se zmítali na moři života, hradbou a příkrovem těch, kdo se k vám utíkali. Byli jste odpůrci Židů, vyznavači svaté trojice, vykonavateli božské prozřetelnosti, služebníky božské velebnosti, zdrojem slova Božího, nepohnutými sloupy Kristovy církve, pečetí spravedlnosti,   š t í t e m   v í r y ,   p ř i l b i c í   s p á s y ,5 klasem veleplodným, révou medem tekoucí. Strdí byla vaše slova, jimiž jste potěšili všecek svět a jež jste nechávali vytékat jako drahocennou perlu. Byli jste poklady Páně, stánky božské prozřetelnosti, vyvolenými nádobami Ducha svatého (Sk 9, 15), které rozšířily jméno Kristovo po celé zemi. Slávu kříže jste nesli na sobě, opovrhli jste věcmi časnými a oblíbili si věčné.
   Bez ustání, svatí a opravdoví pastýři, proste snažně za vyvolené stádo své, zahánějte strasti a vysvobozujte je z běd a nebezpečenství. Osvěťte nám oči srdce a rozum posilňte, abychom šli, jak náleží, v šlépějích vašich.6 Vezměte na sebe naše nemoci a poskytněte sílu shůry, abychom byli důstojně živi v Kristu a tak se stali dědici vaší práce a hlasateli pravé víry, kterou jste nám odkázali, abychom všichni jednohlasně oslavovali třikrát svaté božství Otce a Syna i Ducha svatého, nyní i vždycky i na věky věků. Amen.

Chvalořeč o svatém Cyrilu a Metoději (3. část).
Překlad Josef Vašica (1966).


Poznámky:

1 V překladu z roku 1982, s. 66 tato věta již zní jinak. Pro svůj překlad si Z. Hauptová a V. Bechyňová zvolily jinou verzi rukopisu (edice P. A. Lavrova v Materialech 1930 s přihlédnutím k tzv. záhřebskému rukopisu z roku 1469) než J. Vašica: „Vzali jste mužně na ramena kříž Páně a tím jste potřeli a zničili zemi hříchem zpustošenou, zaseli duchovní sémě a přinesli církvi čisté obilí ...“
Zůstala jen křesťanská symbolika setby a žně, aby křesťanská symbolika orby mohla zůstat vyhrazena Kosmovu mytickému pohanovi Přemyslovi (Kosmas I, 5). Srovnej ale ŽM VIIKosmas (I, 22).
2 Duchovní potravou všech křesťanů je slovo Boží. Slova jsou symboly – jejich obsah se používáním nevyčerpává (K. Honzková 2001).
3 Viz stať o staroslověnštině.
4 Zatímco Konstantin s Metodějem byli „bořiteli“ pohanství, Kosmas po 240 letech jeho základy (postavené na  římských bozích) pro Slovany české znovu „připomněl“.
5 Pavlův list Efezským (Ef 6, 10-17)
Výzbroj proti zlému
(10)
A tak bratři, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.
(11) Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
(12) Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu,
       co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
(13) Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj abyste se mohli v den zlý postavit na odpor,
       všechno překonat a obstát.
(14) Stůjte tedy »opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,
(15) obuti k pohotové službě evangeliu pokoje«
(16) a vždycky se štítem víry, jímž jste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.
(17) Přijměte také »přilbu spasení« a »meč Ducha, jímž je slovo Boží«.
6 „... abychom šli v šlépějích vašich“ – srovnej výše pozn. 5 „obutí potřebné k šíření evangelia“ a střevíce, které dává uschovat Kosmův Přemysl, aby jeho potomci věděli, odkud vzešli (Kosmas I, 7).

Petr Šimík (2005).

Srovnání:
Proglas“.
Život sv. Konstantina-Cyrila“.
Život sv. Metoděje“.
Chvalořeč o sv. Cyrilu“.
Mnich Chrabr: O písmenech“.
Beatus Cyrillus“.

Literatura:
• Josef Vašica: Literární památky epochy velkomoravské 863-885. LD, Praha 1966, s. 260-268.
Zlatý věk bulharského písemnictví. Výbor textů od X. do počátku XV. století. Úvodní studie Ivan Dujčev. Překl. a ed. Zoe Hauptová a Věnceslava Bechyňová. Vyšehrad, Praha 1982.
Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992, s. 137, 146.
Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonockých knih). Český ekumenický překlad. 5. přepracované vydání (3. vydání v ČBS). Česká biblická společnost 1994.
Karla Honzková: Oráčská scéna ve slovech. www.znojemskarotunda com – tl. NÁZORY, Brno 2001.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah