MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

BOŘIVOJOVI SYNOVÉ A VNUCI

KOSMOVA KRONIKA ČECHŮ, KN. I.

15

   [Pokračování ...].
   Bořivoj zplodil dva syny, Spytihněva a Vratislava, z Ludmily, dcery Slavibora, kmeta z hrádku Pšova.
   Když odešel po způsobu všeho těla smrtelného se světa, nastoupil v otcovské panství Spytihněv; po jeho smrti dosáhl knížectví Vratislav, jenž pojal za manželku jménem Drahomiř z tvrdého kmene lutického – i ona sama byla k víře křesťanské tvrdší než skála – z kraje Stodoranů. Ta porodila dva syny: Václava, Bohu i lidem milého, a Boleslava, bratrovraždou kletého.1 Avšak o tom, jak milostí Boží, vždy předcházející a všude následující, dosáhl kníže Bořivoj svátosti křtu2 nebo kterak se vlivem jeho nástupců v našich krajinách den ode dne šířilo náboženství křesťanské víry,3 nebo který kníže které kostely či kolik jich nově jako věřící křesťan zřídil,4 o tom o všem jsme raději volili pomlčeti než čtenářům nechuť způsobiti proto, že jsme to již čtli sepsáno od jiných: něco v Privileji církve moravské,5 něco v Krátkých dějinách téže země a Čech,6 něco v Životě neb umučení přesvatého našeho dědice a mučedníka Václava.7 Neboť i jídla, kterých častěji požíváme, se přejídají. To, čeho jsme se výše dotkli, stalo se mezi těmi lety, jež zde níže označujeme; nemohliť jsme se dověděti, v kterých letech nebo časích se to stalo.

16

   Roku od narození Páně 895 až do roku narození Páně 928.

Kosmas: Kronika Čechů, kn. I, kap. 15 a 16.

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 Vše nasvědčuje tomu, že Drahomíra byla Vratislavova druhá manželka. Ke sňatku došlo asi roku 906 (D. Třeštík 1997, s. 204, 357, 361, 402, pozn. 59 na s. 546, pozn. 93 na s. 547). Ta pak porodila jen mladšího Boleslava (*907). Podle I. stsl. legendy totiž malého Václava dostala na vychování jeho bába, kněžna Ludmila. K takovému opatření mohl vést jen jediný důvod – předčasné úmrtí Vratislavovy první ženy (její jméno prameny nezachovaly). Vratislav se pak v roce 906, asi ve svých 32 letech, oženil podruhé. To měl Václav, narozený v roce 895, asi 11 roků. Vyplývá to z Vlčkova antropologicko lékařského průzkumu Václavových kosterních pozůstatků (tab. 12).
Tvrzení některých legend, že Drahomíra byla „rodičkou“ obou Vratislavových synů, je proto pouhé legendistické schéma, aby pak mohla být přirovnávána k biblické Evě, jež Kaina a Abela porodila (Kristián, kap. 3). Podobně kněžna Emma, manželka Boleslava II., je v pramenech nazývána matkou Boleslavových synů, přitom žádného z nich porodit nemohla, neboť do Čech přišla nejdříve v roce 989 (Kosmas I, 32).
Srovnej tab. 13: „Průběžný věk členů prvních tří generací rodu »Přemyslovců« v některých klíčových letech“.
2 Smyšlenou historku o Bořivojově křtu sepsal 120 let před Kosmou jen a pouze jediný Kristián (kap. 2).
3 O šíření náboženství křesťanské víry za Bořivojových nástupců píše Kristián (kap. 3).
4 Které kostely a kolik jich ten který kníže zřídil, se Kosmas mohl dočíst opět v Kristiánovi (kap. 2b, 2c, kap. 3) a např. v legendě Crescente.
5 „Privilej církve moravské“ byla zřejmě sepsána na základě listu papeže Jana VIII. králi Svatoplukovi „Industriae tuae“ z roku 880.
6 „Krátké dějiny Moravy a Čech“ mohou odpovídat textu Kristiánovy legendy (kap. 1a, 1b, 1c, kap. 2b, 2c, kap. 3).
7 „Život neb umučení přesvatého našeho dědice a mučedníka Václava“ představuje některou z václavských legend.

Petr Šimík (2006).

Předchozí kap. 14.: Pověst o zmizení Svatopluka, krále moravského.

Srovnání:
Bořivojovi synové a vnuci: Kristián, Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, Palacký.
Mapky: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Mapky: „Česká kmenová území“ podle R. Turka (1982).
Mapky: „Česká kmenová území“ podle P. Randuse (2007).
Mapky: „Osídlení Čech“.
Mapky: „Rozmístění hradů ve středočeském vévodství“.
Mapky: „Dějiště Kosmových mýtů a nejstarších českých legend“.
Rodokmeny: „Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Rodokmeny: „Rodokmen »Přemyslovců«“ čili pražské větve mojmírovského rodokmenu.
Bořivoj – Svatoplukův místodržící v Čechách“.
Kníže Bořivoj v písemných pramenech a problematika jeho hrobu“.
Hrob K1-Bořivoje: „půdorys“, „příčný řez“, „podélný řez“.
Hrob 12/59-Svatopluka: „axonometrie“, „půdorys a řezy“.
Hroby: „Vratislavův hrob“.
Tabulka   4: „Životní data knížat podle legend“.
Tabulka 5a: „Věk a období vlády knížat v grafickém znázornění“ (do roku 960).
Tabulka   6: „Životní data kněžny Ludmily“.
Tabulka 12: „Dožitý věk knížat podle Vlčkova antropologicko lékařského průzkumu jejich kosterních pozůstatků“.
Tabulka 13: „Průběžný věk členů prvních tří generací rodu »Přemyslovců« v některých klíčových letech“.
Tabulka 16. „Zdroj Kristiánovy a Kosmovy inspirace“ aneb Bez moravské historie by nebyly ani české mýty!
Tabulka 20: „Křesťanský král-oráč a byzantská misie“ v pozdější písemné a obrazové interpretaci.
Symbolika: „Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě“ aneb Přemyslův konec.
Symbolika: „Přilba jako atribut svatého Václava“.
Komentáře: „Přemyslovský cyklus ve znojemské rotundě“ aneb »Mýliti se« je přece lidské...
Aktuality: „Česká televize mystifikuje diváky“ aneb Český pohanský komiks v moravské křesťanské kapli.
Otázky: „Proč se založení hradu Praha upírá Bořivojovi?
Otázky: „Mohl být Bořivoj synem Rostislava?
Otázky: „Mohl být Bořivoj, zřejmě vysoce postavený Moravan a Svatoplukův příbuzný, nepokřtěný?
Otázky: „Není Bořivojův křest Metodějem opravdu pouze legendou?“ 1. Bořivoj, 2. Ludmila, 3. Strojmír.
Otázky: „Co chtěl říci Kristián, když Metodějovými ústy předpověděl Bořivojovi: »Staneš se pánem pánů svých!«?
Otázky: „Proč bavorská recenze legendy Crescente vynechává Bořivoje?
Otázky: „Mohl Spytihněv usednout na stolec otcovský jako pohan?
Otázky: „Jak staří umírali staří »Přemyslovci«?
Otázky: „Jak starý je hrob K1 ve Svatovítské rotundě? Je starší, nebo mladší než sama rotunda?
Otázky: „O čem svědčí kousky malty nalezené v zásypu hrobu K1?
Úvahy: „Vznik a původ přemyslovské pověsti“.
Mytičtí Přemyslovci – literární fikce, nebo historická věda?“ (1. moravská historie, 2. Kristián, 3. Kosmas).
     • F. Palacký (1848), • R. Turek (1963), • A. Friedl (1966), • V. Karbusický (1995), • D. Třeštík (2006, 2009).

Následuje kap. 17.: O vraždě knížete Václava.

Literatura:
• Bertold Bretholz: Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag. Monumenta Germaniae Historica (MGH), nova series II, Berlin 1923.
• Karel Hrdina: Kosmova kronika česká. Melantrich, Praha 1949.
• Kosmova kronika česká. Ed. Karel Hrdina-Marie Bláhová, Svoboda, Praha 1972.
• Kosmova kronika česká. Překl. K. Hrdina a M. Bláhová, úvod D. Třeštík, komentář P. Kopal, vysvětlivky a poznámky M. Bláhová, rejstříky J. Vilím. Paseka, Praha a Litomyšl 2005.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah