MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

LEGENDY

 

ŽIVOT SV. KONSTANTINA-CYRILA

XVIII

   [Pokračování ...].
   I postihly jej mnohé útrapy, takže upadl do nemoci. A když byl trápen bolestným neduhem po mnoho dní, jednou spatřil zjevení Boží a začal takto zpívat: „Zaplesal duch můj a zaradovalo se srdce mé nad tím, že mi bylo řečeno: Do domu Hospodinova vejdeme“. Oblékl si svůj úctyhodný mnišský šat1 a zůstal tak a celý den se z toho těšil a pravil: „Od této chvíle nejsem já sluhou ani císaře, ani kohokoli jiného na zemi, nýbrž toliko všemohoucího Boha. Nebyl jsem a stal jsem se a jsem na věky,2 amen“. Na druhý den byl oblečen do svatého stavu mnišského, přijal k světlu světlo a přezval si své jméno na Cyril. V tomto stavu pak zůstal padesát dní.
   Když se přiblížil čas odchodu z tohoto světa, pozdvihl své ruce k nebesům a pomodlil se k Pánu se slzami: „Pane Bože, který sis ponechal k své službě anděly netělesné, nebe si rozpjal a zemi zbudoval a vše, co jest, z nebytí přivedls v bytí, který vždy činíš po vůli těm, kdo se tě bojí a zachovávají tvá přikázání, vyslyš mou modlitbu a ochraň své stádo, k němuž jsi mne, svého neschopného a nehodného služebníka, poslal. Zbav je všeliké bezbožné a pohanské zloby a mnohomluvného rouhavého jazyka kacířského, který mluví rouhavě proti tobě, zahlaď trojjazyčný blud a dej, ať se tvá církev hojně rozroste, a až všechny je shromáždíš v jednomyslnosti, učiň je lidem vyvoleným, stejně smýšlejícím o pravé tvé víře a správném vyznání a vdechni jim do srdce slovo své nauky. Je to jistě tvůj dar, žes nás nehodné přijal za hlasatele svého Krista. Odevzdávám ti jakožto tvé ty, kteří konají dobré skutky tobě milé a kterés mi svěřil. Spravuj je silnou svou pravicí, aby všickni slavili tvé jméno, mocná Trojice“. Potom políbil všechny svatým políbením a řekl: „Požehnaný Bůh, který nás nevydal do rukou našich neviditelných nepřátel, ale potřel osidlo těch, kteří nám činili úklady, a zbavil nás od záhuby“. A po těch slovech zesnul v Pánu v svých dvaačtyřiceti letech, v čtrnáctý den měsíce února, druhé indikce, roku 6377 od stvoření světa (tj. 14. února 869).3
   I rozkázal apostolik všem Řekům, kteří byli v Římě, a též i všem Římanům, aby se dostavili se svícemi zpívat nad ním a vystrojit mu průvod pohřební, jaký by vystrojili samému papeži. To také učinili.
   Metoděj pak, bratr jeho, poprosil apostolika a řekl: „Matka nás zapřísahala, aby toho, kdo z nás dříve odejde na soud, dopravil bratr do jeho kláštera a tam jej pohřbil“. Papež tedy kázal jej vložit do rakve a zatlouci železnými hřeby a tak jej držel po sedm dní, zatímco činil přípravy na převoz. Římští biskupové však řekli apostolikovi: „Bůh po putování mnohými zeměmi přivedl jej sem a zde vzal k sobě jeho duši, proto se patří, aby také zde jako ctihodný muž odpočíval“. Tu řekl apostolik: „Pro jeho svatost a lásku přestoupím římský obyčej a pohřbím jej ve své vlastní hrobce v chrámě svatého apoštola Petra“. Bratr jeho však řekl: „Když jste mne neposlechli a nedali mi ho, je-li vám to milé, ať tedy je uložen v chrámu svatého Klimenta, s nímž také sem přišel“. Apostolik rozkázal, aby se tak stalo. I shromáždili se všichni biskupové a kněží a všechen lid, aby jej doprovodili s úctou, a řekli: „Otevřme rakev a vizme, je-li celý, není-li z něho něco vzato“. Ale ačkoli se mnoho namáhali, nemohli Božím řízením vytáhnout hřeby z rakve. I položili jej tak s rakví do hrobu po pravé straně oltáře v chrámě svatého Klimenta, kde se počaly dít zázraky. A Římané, když je viděli, tím víc se oddávali uctívání jeho svatosti. Namalovali jeho obraz nad hrobem4 a počali nad ním pálit světlo ve dne i v noci a chválili Boha, jenž takto oslavuje ty, kteří ho slaví. Jemu budiž sláva a čest a klanění na věky věků. Amen.

Život sv. Konstantina-Cyrila (kap. XVIII).
Překlad Josef Vašica (1966).


Poznámky:

1 ...oblékl si svůj ctihodný šat: Rozeznává se tu dvojí obláčka rouchem řeholním podle dvou stupňů mnišství, nižšího a vyššího, při němž přijímal svěcenec i nové jméno, obyčejně počínající touž písmenou jako jméno světské (Konstantin-Kirill) a zvláštní roucho, zvané „schima“ nebo „skima“, odtud i jméno „schimik“. Obřad přijetí tohoto dvojího roucha mnišského v cyrilometodějském překladě se zachoval v Euchologiu Sinajském fol. 80b-102a (J. Frček, Euchologium Sinaiticum I-II, Paříž 1933 a 1939 s francouzským překladem; R. Nahtigal, Euchologium Sinaiticum I-II, Ljubljana 1941-1942 s faksimilemi hlaholského textu). Byl to takřka „druhý křest“ neboli druhé „světlo“, prvním světlem byl skutečný křest. Tak je třeba chápat slova: „přijal k světlu světlo“ (srov. Grivec, O idejah in izrazih žitij Konstantina in Metodija, Razprave II, 8, Lublaň 1944; Fontes 210, p. 4). M. Tadin (La légende o. c. 12-14) myslí, že Konstantin-Cyril nebyl knězem, nýbrž jen jáhnem, jak to také obšírně dokazuje Fr. Dvorník (Les légendes o. c. 45-67). Od vánoc 868 do své smrti 14. února 869, posledních 50 dní svého života, zůstával patrně v některém řeckém klášteru v Římě.
2 ...Nebyl jsem a stal jsem se a jsem na věky: Je to obměna běžných rčení na antických náhrobcích s křesťanskou myšlenkou posmrtného života. Srov. Vavřínek, Staroslov. životy K. a M. 62.
3 Původní text, napsaný glagolicí, se zachoval pouze v přepisech do cyriliky ze 14.-15. století. K přepočtu roku 6377 L. E. Havlík (1998, s. 163) uvádí: „Je velmi pravděpodobné, že původní číslice v glagolici byly nahrazeny číslicemi v cyrilice téže číselné hodnoty, neboť prostá záměna glagolských grafémů grafémy v cyrilice vede k nepřijatelnému výsledku (6289)“ – srovnej číselnou hodnotu písmen glagolských a cyrilských. Rok úmrtí Konstantina-Cyrila uvádí též Granum k roku 892 (po přepočtu 869) (pozn. PŠ).
4 ...Namalovali jeho obraz nad hrobem: Tento obraz je posud zachován v bazilice Klimentově (J. Wilpert, Die römischen Mosaiken u. Malerein II, Freiburg, Herder 1916, 1921-1925; týž, Malby v bazilice sv. Klimenta, Kroměříž 1906). Co se týče ostatků sv. Konstantina-Cyrila, pokládaly se za ztracené, ale byly nedávno opět nalezeny. Záhřebská revue Slovo (13, 1963, 254) píše o tom: Za napoleonských válek uložil kanovník lateránské baziliky Lorenzo Mattei z bezpečnostních důvodů ostatky sv. Cyrila v své domácí klenotnici. Později se na to zapomnělo, takže byly pokládány za ztracené. Teprve roku 1963 našel je dominikán Leonard Boyle v Recanati u Loreta v paláci rodiny Antici-Mattei. Nynější majitelka odevzdala tyto drahocenné pozůstatky, něco kostí a prachu, papeži Pavlu VI. 14. listopadu 1963. Tři dni na to, byly slavnostně přeneseny do Klimentovy baziliky a tam uloženy na oltáři sv. Cyrila a Metoda, který tam dal zřídit ďakovský biskup J. J. Strossmayer.
Podobně po smrti krále Svatopluka (894) také namalovali jeho obraz nad hrobem v samostatné hrobní kapli sadského církevního komplexu (pozn. PŠ).

Josef Vašica (1966).

Život sv. Konstantina-Cyrila (869):
kap. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII

Život sv. Metoděje (886):
kap. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII

Literatura:
• Josef Vašica: Literární památky epochy velkomoravské 863-885. LD, Praha 1966.
Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992, s. 140-141.
Jaroslav Kolár (ed.): Středověké legendy o českých světcích. NLN, Praha 1998.
Lubomír E. Havlík: O datování ve staroslověnských písemných památkách a o prvotní slovanské chronografii. In: Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 1996-1998. MNK, Brno 1998, s. 163-223.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah