MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

ZAJÍMAVOSTI

 

KOSMOVY ANAGRAMY
„P 36“

CO ZŮSTÁVALO DOPOSUD SKRYTO ZA LATINSKÝM TEXTEM KOSMOVY KRONIKY ČECHŮ

   [Pokračování ...].
   V latinském textu Kosmovy „Kroniky Čechů“ nalezl P. František Borák skrytý obsah zaznamenaný v přesmyčkách (anagramech) ve staroslověnštině nebo spíše již ve staročeštině.1 Tento „zašifrovaný“ text obsahuje i zprávy o Moravě, které v Kronice Kosmas zamlčel.2
   Jak F. Borák při svém hledání obsahu anagramu postupoval si ukážeme na příkladu. Kosmas kniha I, kap. 17, pokračování 3: „aut qualiter coram hominibus sed non apud Deum, dissimilaverit fratricidi reatum, sufficienter dictum puto in passionis eiusdem sancti viri tripudio“.3 Ze všech latinských slov, bez ohledu na pořadí ve větě, se snažil sestavit obrazec tak, aby nalezl střední díl tajenky, tzn. až jeden z vnitřních sloupců písmen vytvořil souvislé slovo nebo i více, dávající rozumný smysl ve staročeštině – viz obrazec níže:

S U F F I C I E N T E R
D I C T U M H O M I N I B U S
V I R I
D I S S I M I L A V E R I T
I N P A S S I O N I S
R E A T U M
T R I P U N D I O
S E D A U T
S A N C T I
P U T O
E I U S D E M
C O R A M
N O N A P U D
D E U M
Q U A L I T E R
F R A T R I C I D I

   Z písmen sousedního sloupce vpravo nebo vlevo, ze kterého to šlo, se snažil k již nalezeným slovům tajenky sestavit přísudek, přívlastek či doplněk. Pak z písmen vlevo od sestaveného středu složil další větu nebo slova, jež objasňují obsah středu. Další větu či slova sestavil z písmen vpravo od středního dílu. Všechny tři díly musí vyjít beze zbytku, čili součet shodných písmen latinského textu v kterémkoliv dílu se musí rovnat součtu shodných písmen v rekonstruovaném textu slovanském.4 Správnost řešení hádanky záleží výlučně na správném a pravdivém „uhádnutí“ znění středu. Výsledek tohoto anagramu, rozšifrovaného F. Borákem, zní:
   Tajenka: CHRISTIANUS RADLA, ze sousedního sloupce písmen vpravo sestavil: PIŠE PACTUM DVOITI, ze zbývajících písmen vlevo od dvou prostředních sloupců: DĚD CNES PORIFOI SIN RATISUAF IS MURAVI SUT QDE F PANCU, vpravo od dvou sloupců ve středu: LUDMINA IMĚ STOBOR EI OTCU V MĚSTU RIMU IMENI IDE TRUN RIDIT. 
   Do dnešní mluvy F. Borákem volně přeloženo přesmyčka „P 36“ zní: „Kristián Radla píše historii dvojako. Kníže děd Bořivoj, syn Ratislav, z Moravy jsou, kde v Bánově Ludmina měla Stobor, hle, otci v městě Římě jménem šla dát pod ochranu trůn“.5
   Zmatek způsobil záměrně Kristián“, píše F. Borák (2001, s. 44 pozn. 31), otec Ludminy Slavibor neměl s Mělníkem nic společného, byl knížetem na Moravě. Tím méně měl co společného Bořivoj, král Moravy, s Gorivojem na Mělníku“.6 My již víme, že pokud takovou domněnku Kosmas ukryl do svého textu, byla to domněnka mylná, protože moravský kníže Bořivoj, údajně pokřtěný v roce 894, který někdy na přelomu let 871/872 odešel do Čech, je totožný s „mělnickým“ Goriweiem, o němž se v marginálii zmiňují Fuldské anály k roku 872. Kosmas (spíše však F. Borák) naopak zřejmě mylně ztotožnil Kristiána-Strachkvase s kouřimským Radlou (Radslavem), přitom v kronice jasně říká (Kosmas I, 30): „Tehdy Strachkvas, bratr knížete, o němž jsme se výše zmínili ...“ a zmínka je na začátku kapitoly o Boleslavovi II. I kdyby se ona „dřívější zmínka“ týkala Strachkvase, ten je v předchozí 29. kapitole opět nazýván „bratrem knížete českého“ (Kosmas I, 29). Tento Strachkvas se narodil Boleslavovi I. za noci strašného kvasu, při němž byla spáchána bratrovražda, a proto dostal toto jméno (Kosmas I, 17).7
   Bořivoj nebyl „děd“ Vratislava (viz „P 1“, část 7), ale Václava. Víme však, že Vratislav byl synem Bořivoje a ten zase synem Rostislava. Možnou záměnu „Ratislav – Vratislav“ můžeme v tomto případě nejspíš vyloučit, protože takovou informaci (Bořivojův syn = Vratislav) Kosmas nemusel skrývat; jedině snad kvůli tomu, že Bořivoj byl původem z Moravy, zatímco Vratislav se již narodil v Čechách. Zkusme uvedený staročeský text podle přesmyčky „P 36“ za dodržení všech pravidel sestavit jinak jen změnou pořadí slov či některých písmen:
• F. Borák: DĚD CNES PORIFOI SIN RATISUAF IS MURAVI SUT QDE F PANCU –
   „děd kníže Bořivoj, syn Rostislava, z Moravy jsou, kde v Bánově ...“.
• 1. varianta: DĚD PORIFOI SIN CNES RASTISUAF IS MURAVI QDE TU F PANCU –
   „děd Bořivoj, syn knížete(-krále) Rostislava z Moravy, kde tu v Bánově ...“.
• 2. varianta: DĚD CNES RATISUAF SIN PORIFOI IS MURAVI SUT QDE F PANCU –
   „děd kníže(-král) Rostislav a [jeho] syn Bořivoj z Moravy jsou, kde tu v Bánově ...“.
• 3. varianta: SIN CNES RATISUAF DĚD PORIFOI IS MURAVI SUT QDE F PANCU –
   „syn knížete(-krále) Rostislava, [Václavův] děd Bořivoj, z Moravy jsou, kde v Bánově ...“.8
   Pak by tento Kosmův anagram jen potvrzoval to, co již máme zjištěno z jiných zdrojů – staroslověnská legenda O pustynnike Ivaně, antropologicko lékařský průzkum E. Vlčka, hypotéza L. Galušky, hroby na pohřebištích s velkomoravskými nálezy na Levém Hradci, v severním předpolí Pražského hradu a na Budči, tj. známka přítomnosti velkomoravské knížecí družiny Bořivojovy, moravský král-oráč Rostislav na malbě ve znojemské rotundě, konečně také podle KristiánaKosmy shodně Bořivoj jako „potomek oráče“ a z grafického znázornění věku a doby vlády krále-oráče Rostislava a knížete Bořivoje.9
   [Pokračování ...].

František Borák: Neznámá historie Moravy v IX. až XI. století (2001, s. 90).


Poznámky:

1 Takových hádanek nebo přesmyček (anagramů) našel P. František Borák v textu Kosmovy kroniky přes 260.
2 V kronice píše jen o moravském křtu Bořivoje od ctihodného Metoděje, biskupa moravského, za časů krále moravského Svatopluka a o Svatoplukově zmizení (Kosmas I, 1014).
3 V překladu K. Hrdiny tato část věty zní: „kterak před tváří lidí, ale ne před Bohem, skrýval vinu bratrovraždy, jest tuším sdostatek pověděno v Oslavě umučení téhož svatého muže“.
4 Připouští se jen vzájemná záměna písmen „U“ a „V“, „C“ a „K“, „V“ a „F“, „B“ a „P“ nebo „E“ a „Ě“, „S“ a „Š“ a nahrazení písmen, které staročeština nezná, v našem případě „K“ na místo latinského „Q“ a „KS“ (případně „CH“) na místo latinského „X“. Prioritu měl samozřejmě výsledný latinský text, tím bychom mohli vysvětlit některé drobné nepřesnosti ve staročeském přepisu.
5 I když od F. Boráka máme návod a známe jeho postup, jak došel ke svému výsledku, je rozluštění anagramu tak náročné a komplikované, že můžeme vyslovit domněnku, že Kosmas snad ani (úmyslně?) neměl zájem na tom, aby někdo „zašifrovaný“ text objevil, alespoň to nepředpokládal. Lze vždy dojít jen k jednomu stejnému nebo hodně podobnému výsledku? Nelze z uvedené latinské věty sestavit jiný text se vztahem k oné době, ale s naprosto jiným významem?
Nabízí se i druhý typ otázek. Jak Kosmas postupoval při psaní latinského textu? Musel by mít nejdříve nějaké sdělení ve staročeštině, ze kterého latinská slova seskládal. Sestavoval tyto „stařecké hříčky“, jak v úvodu říká, jen pro vlastní zábavu, aby si ztížil práci, nebo snad pro klid svědomí? Musel by při tom používat metodu „pokus – omyl“, neboť žádný klíč, který by zaručoval jednoznačný, tzn. vždy stejný výsledek, zcela jistě neexistuje.
6 Zatím ještě nevíme, kdo se mýlil, zda Kosmas (ať už bezděčně, nebo účelově), nebo na základě Kosmových skrytých informací F. Borák. Nepochybné ale je, že „mělnický“ Goriwei, o němž se v marginálii zmiňují Fuldské anály k roku 872 a jenž se měl účastnit boje pěti českých knížat s Franky u Vltavy, je totožný s „moravským“ Bořivojem, o jehož křtu v roce 894 píše Kosmas (I, 10 a 14). Ovšem píše o něm s odstupem více než 200 let nejspíš na základě Kristiánovy legendy (kap. 2). Oproti Kristiánovi křest posunul o dalších 20 let, kdy oba hlavní protagonisté byli již po smrti, ovlivněn také zřejmě i svojí vlastní interpretací maleb ve znojemské rotundě. Přesto o „historičnosti“ této Kristiánem smyšlené a od něj Kosmou převzaté události jen málokdo pochyboval – viz tab. 3 „Bořivojův křest“.
Otce Ludmily, pšovského Slavibora (Slaviboris) (Kristián, Fuit, Proložní legenda o sv. Ludmile), ztotožňuje F. Borák zřejmě mylně s moravským knězem Slavomírem (Sclagamar), o němž píší Fuldské anály k roku 871. Vždyť na příběhu Ludmily a Bořivoje, na jejich dynastickém sňatku (nevěsta z Čech, „cizí“ ženich z Moravy) je postaven celý přemyslovský mýtus. Viz článek „Mytičtí Přemyslovci – literární fikce, nebo historická věda?“.
7 K údajnému Bořivojovu křtu v roce 894 srovnej „Granum k roku 894“ (po přepočtu 871).
K totožnosti Kristiána se Strachkvasem viz D. Třeštík (1999, s. 6): Podle Brunona z Querfurtu (Vojtěchova biografa) byli „moudrý Radla, vychovatel svatého muže, a mnich [Kristián], výmluvný muž, který byl rodným bratrem knížete té země“, dvě různé osoby, pověřené společně vyjednáním Vojtěchova návratu z Říma do Čech v roce 992. Také v Kanapariově vojtěšské legendě čteme: „Předákem poslů byl bratr knížete té země, kterou biskup, o nějž žádali, spravoval“. Rovněž u Kosmy (I, 29) vystupuje bratr knížete Boleslava II. a Vojtěchův blízký, nejmenuje se však Kristián, nýbrž Strachkvas. Kristián a Strachkvas jsou tedy jedna osoba.
8 Titul kníže(-král) přísluší spíš Rostislavovi než jeho synu Bořivojovi. Franští analisté nazývali středočeské miniknížectví prvních „Přemyslovců“ vévodstvím Čechů. Viz mapka „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“. Také Kristián nazývá Bořivoje knížetem nebo vévodouprinceps, dux (kap. 2), zatímco Rostislava vládcem nebo králem, přirovnává jej dokonce k vznešenému císařiprinceps, rex, magnificus imperator (kap. 1). Této pocty se od něj nedostalo ani velkému Svatoplukovi (vévoda, král – dux, rex), za jehož vlády se pak Morava stala velkou i co do rozsahu území a na jehož dvoře měl pak být Bořivoj údajně pokřtěn (J. Ludvíkovský 1978, s. 14-17, 24-25). Důvod bude patrně ten, že jako potomek Bořivojův se Kristián hlásil ke svému předkovi a zakladateli pražské větve mojmírovského rodokmenu, křesťanskému králi-oráči Rostislavovi.
Není úplně jasné, zda onen „děd“ znamená zakladatele rodu obecně, nebo konkrétní příbuzenský vztah s Vratislavem (Rostislav) či Václavem (Bořivoj). Měli bychom pomyslet i na možnou záměnu: Rastislav – Ratislav – Vratislav. Pražský Vratislav však rozhodně nemohl být synem Spytihněva a vnukem Goriweie – viz tab. 5a „Věk a období vlády knížat v grafickém znázornění“ –, byl ale nepochybně vnukem Rostislava (viz „Rodokmen Mojmírovců“).
Výrazy „Ratislav“, „syn“, „Bořivoj“ v přesmyčce mohou znamenat buď: „Rostislavův syn Bořivoj“, anebo „Vratislav, syn Bořivoje“ (tuto druhou možnost by však nebylo třeba skrývat).
9 Jádrem Kristiánova „padělku“ proto spíš než ztotožnění Bořivoje s Goriweiem bude nahrazení moravského krále-oráče Rostislava bájným oráčem Přemyslem, jak to také vyplývá ze srovnání 1. a 2. kapitoly jeho legendy – viz článek „Mytičtí Přemyslovci – literární fikce, nebo historická věda?“, a pokřtění Bořivoje až v jeho dospělém věku – srovnej tab. 3 „Bořivojův křest“.

Petr Šimík (2003).

Srovnání:
Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Historie psaná štětcem“ aneb Malby ve znojemské rotundě jako historický pramen.
Rytý nápis na západní stěně znojemské rotundy“ aneb Dobové falzum.
Legenda o životě Rostislava, krále Moravanů, který se svou vírou a utrpením stal se svým národem svatým“.
Mapky: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Tabulka   2: „Kosmův obrazový scénář“ aneb Odkud vzal Kosmas námět pro svůj libušopřemyslovský mýtus?
Tabulka   3: „Pokusy historiků a badatelů o »správné« datování Bořivojova křtu podle Kristiánovy smyšlené historky“.
Tabulka 5a: „Věk a doba vlády knížat v grafickém znázornění“ (do roku 960).
Tabulka 13: „Průběžný věk členů prvních tří generací »Přemyslovců« v některých klíčových letech“.
Tabulka 14: „Pořadí událostí v Kristiánově a Kosmově verzi přemyslovské pověsti“.
Tabulka 15: „Životní data moravského krále Rostislava“.
Tabulka 16: „Zdroj Kristiánovy a Kosmovy inspirace“ aneb Bez moravské historie by nebyly ani české mýty!
Tabulka 17: „Arcibiskupové a biskupové moravští“.
Tabulka 20: „Křesťanský král-oráč a byzantská misie“ v pozdější písemné a obrazové interpretaci.
Symbolika: „Mor – nákaza (epidemie), anebo symbol pohanství?
Symbolika: „Býk – dobytče, nebo apoštol, kazatel evangelia?
Symbolika: „Asketa s jelenem, hadem a ptákem“.
Symbolika: „Sokol přinášející vládu-království“.
Symbolika: „Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě“ aneb Přemyslův konec.
Symbolika: „Tažné zvíře“.
Symbolika: „Přilba jako atribut svatého Václava“.
Symbolika: „Stejná osoba byla zobrazována ve stejném oděvu“.
Symbolika: „Zdvojení postav na jednom obraze“.
Osobnosti: „Život svatého knížete velkomoravského Rostislava“. Ke kanonizaci sv. Rostislava pravoslavnou církví.
Aktuality: „Česká televize mystifikuje diváky“ aneb Český pohanský komiks v moravské křesťanské kapli.
Otázky: „Proč se Bořivojovi upírá založení hradu Praha?
Otázky: „Mohl být Bořivoj synem Rostislava?
Otázky: „Mohl být Bořivoj, zřejmě vysoce postavený Moravan a Svatoplukův příbuzný, nepokřtěný?
Otázky: „Není Bořivojův křest Metodějem opravdu pouze legendou?“ 1. Bořivoj, 2. Ludmila, 3. Strojmír.
Otázky: „Co chtěl říci Kristián, když Metodějovými ústy předpověděl Bořivojovi: »Staneš se pánem pánů svých!«?
Otázky: „Proč bavorská recenze legendy Crescente vynechala Bořivoje?
Otázky: „Mohl Spytihněv usednout na stolec otcovský jako pohan?
Otázky: „Jak staří umírali staří »Přemyslovci«?
Otázky: „Jak starý je hrob K1 ve Svatovítské rotundě? Je starší, nebo mladší než sama rotunda?
Otázky: „O čem svědčí kousky malty nalezené v zásypu hrobu K1?
Úvahy: Vznik a původ přemyslovské pověsti.
Mytičtí Přemyslovci – literární fikce, nebo historická věda?“ (1. moravská historie, 2. Kristián, 3. Kosmas).
     • F. Palacký (1848), • R. Turek (1963), • A. Friedl (1966), • V. Karbusický (1995), • D. Třeštík (2006).

Anagramy:
Úvod – Komentář Jiřího Adámka k Borákově „Neznámé historii Moravy v IX. až XI. století“.
P   1 – Kristiánova legenda jako dobový padělek. Ludmilin syn Vratislav působil na Moravě?
P 11 – Biskup Gorazd je totožný s knězem Učenem, který na Budči vyučoval kněžice Václava knihám latinským.
P 24 – Biskup Gorazd je synem (moravského) krále Rostislava.
P 32 – Gorazd-Učen učí Rostislava a známé.
P 36 – Děd kníže Rostislav a jeho syn Bořivoj jsou z Moravy.

Další Kosmovy anagramy a článek o anagramech obecně najdete na webových stránkách Vladimíra Merty: www.tisicileti.cz.

Literatura:
• Jaroslav Ludvíkovský (ed.): Kristiánova legenda. Život a umučení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily. Vyšehrad, Praha 1978.
• Dušan Třeštík: Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530-935). NLN, Praha 1997.
• Dušan Třeštík: Bratrovrahův syn, mnich Kristián. Jiřímu Slámovi k sedmdesátinám. Dějiny a současnost XXI-6, 1999, s. 6-10.
• František Borák: Neznámá historie Moravy v IX. až XI. století. Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 1999-2001. MNK, Brno 2001, s. 9-121.
• Dušan Třeštík: Mýty kmene Čechů (7.-10. století). Tři studie ke „starým pověstem českým“. NLN, Praha 2003.
• Anagramy objevené v textu díla Cosmae Pragensis chronica Boemorum aneb Kosmova kronika česká. Část I. – anagramy č. 1 až č. 131. Anagramy objevil a uspořádal František Borák, ze strojopisů F. Boráka přepsal a do tisku připravil Vladimír Merta, zrevidoval a chybějících 44 převodů ze staročeštiny zhotovil Jiří Kachlík. In: Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 2002-2005. MNK, Brno 2006, s. 184-228.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah