MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

 

PŘEHLED (10-19)

Obrázkové odkazy na některé stránky MM,
které zásadním způsobem mění
dosavadní zažité podání naší nejstarší historie.

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Kliknutím na obrázek získáte jeho zvětšeninu,
kliknutím na text pod obrázkem se dostanete přímo na příslušnou stránku.

Moravský církevní archiv převezen do Prahy Bojovnické družiny ze severního Íránu Kde se vzali Slavníkovci?
Moravský církevní archiv
byl převezen do Prahy.10
Bojovnické družiny ze severního
Íránu
pronikly až na Moravu.11
Odkud se vzali ve východních
Čechách Slavníkovci?
12
Lenní hold Břetislava I. Poustevník svatý Ivan s laní Jak lze udělat z komára velblouda... Bořivoj byl Rostislavův syn
Lenní hold Břetislava I.
v Řezně roku 1041.13
Nejstarší staroslověn-
ská legenda
z Čech.14
Jak lze snadno udělat
z komára velblouda
.15
Kníže Bořivoj byl
Rostislavův syn
.16
Bořivojův křest Metodějem byl smyšlený Václavův učitel Gorazd Dřív byla Kosmova kronika, nebo malby?
Bořivojův křest arcibiskupem
Metodějem
si Kristián vymyslel.17
Václava učil na Budči
moravský biskup Gorazd-Učen
.18
Co bylo dřív? Kosmova pověst,
nebo malba oráče v rotundě?
19

[ obrázkové upoutávky • 1. část (1-9) • 2. část (10-19) • 3. část (20-28)4. část (29-37) ]


Poznámky:

10 Přímou zprávu o existenci moravského církevního archivu v Čechách sice nemáme, ale nepřímých indicií existuje povíce. Za nejpádnější z nich lze považovat Kosmovu zmínku o „Privileji církve moravské“ jako o spisu v Čechách v té době obecně známém, ale který on sám ve své Kronice údajně nepoužil, „neboť i jídla, kterých častěji požíváme, se přejídají“ (Kosmas I, 15).   K d o   po Metodějově smrti (†885) archiv do Čech přivezl, také nemůžeme s určitostí říci. Vše ale nasvědčuje tomu, že to byl právě moravský biskup Gorazd, který měl k němu nejblíže. Stalo se tak patrně v době, kdy nitranský biskup Wiching odešel do Říma, aby z něj papež sňal Metodějovu klatbu (srovnej „Život Klimenta, biskupa Bulharů“). Gorazd byl nejspíš Bořivojův bratr, jak se dovídáme z Kosmových anagramů (P 024). Srovnej „Rodokmen Mojmírovců“.
11 Koncem 7. století dochází k velkým přesunům celých etnických skupin nebo jejich částí z území při severních hranicích Íránu do východní a střední Evropy. „Původ a počátky moravského etnosu“ (1/4, 2/4, 3/4, 4/4). Srovnej také rozhovor se Z. Klanicou: „Jakou úlohu v dějinách prvních Slovanů měla Turkménie?
12 V roce 950 král Ota I. obklíčil Boleslavova syna v hradu, který se nazýval Nova (patrně Žatec). Zde se mu podařilo po čtrnáct let odbojného Boleslava I. donutit k poslušnosti. Jako svoji „pojistku“ patrně tehdy s sebou do Čech přivedl knížete Slavníka. Více podrobností najdete v hypotéze J. Cinerta (2008): „Odkud se vzali po roce 950 ve východních Čechách Slavníkovci?
13 Praporec čili korouhev – symbol držení léna – přísluší pouze vladaři. To máme vedle Kosmy (III, 8 a III, 15) potvrzeno i zprávami dalších kronikářů: Mnicha sázavského (k roku 1126) a Kanovníka vyšehradského (k roku 1138 a 1140).. Předání léna z rukou římského krále či císaře oprávněnému vladaři se tedy provádělo symbolicky předáním praporce. Tak nutně musel proběhnout i lenní hold Břetislava I. v Řezně roku 1041. Břetislav se zřekl svého léna, aby je následně přijal z rukou krále Jindřicha III., jak to podrobně popisuje B. Krzemieńska (1999) v monografii věnované knížeti Břetislavovi I. Proto nějakým moravským „údělníkům“ (B. Krzemieńska 1985, 2000) ani případným „následníkům“ (jakýmsi vládním čekatelům) (L. Konečný 1997, 2005) do ruky rozhodně nepatří. Přesto oba jmenovaní odborníci (a mnozí další) tvrdí opak. Zcela evidentně nám tedy lžou. Postavy se štítem a kopím s praporcem, vyobrazené na nástěnné malbě ve znojemské rotundě, drží všechny v ruce praporec, jsou to tedy panovníci-vladaři, držitelé léna, i když někteří z nich postrádají atribut pláště (P. Šimík 2001, s. 373-376; týž 2004, s. 101, 104-105). Proč jim chybí plášť? To je vysvětleno přímo v článku, na nějž tato upoutávka odkazuje (tam viz obr. 2).
14 Jde o legendu o poustevníku svatém Ivanovi ze Svatého Jana pod Skalou (viz mapka) (před rokem 921). Je to jediný písemný pramen, v němž je Bořivoj označen   p ř í m o   jako „kníže moravský“. Nepřímo pak na několika místech v Kristiánově legendě, kap. 2 (přemyslovská pověst, Bořivojův křest, příběh o Strojmírovi) (kolem roku 993).
15 Stačí uchopit nějaký příběh, v němž je použit obrazný jazyk, kde se vyskytují nějaká podobenství, kde je obsažena křesťanská symbolika a pověřit jeho interpretací pražské „odborníky“. Výsledek je zaručen, jak se můžete přesvědčit na předloženém příběhu o Metodějově proroctví z Kristiánovy legendy (D. Třeštík, N. Profantová, D. Kalhous).
Podobně to dopadá při jejich interpretaci některých křesťanských motivů z denárových obrazů (J. Bažant) nebo námětů na artefaktech s křesťanskou symbolikou (J. Sláma, N. Profantová, J. Militký, D. Třeštík, P. Charvát). Za naprostý vrchol jejich dosavadního „vědeckého“ úsilí lze však beze sporu považovat pohanský výklad oráčské scény na malbě ve znojemské rotundě (viz např „Czech šmejd roku 2000 české historické vědy“).
16 Pokud byl kníže Bořivoj Rostislavův syn (a to nepochybně byl), pak je Kristiánova historka o jeho křtu arcibiskupem Metodějem až v dospělém věku   s m y š l e n á . To zcela přesvědčivě doložil D. Třeštík v naší ukázce.
17 Bořivoj byl kníže moravský, jak víme z nejstarší staroslověnské v Čechách sepsané legendy „O pustynnike Ivaně“ (viz naše upoutávka 14) a tudíž byl pokřtěný hned v raném věku, jak bylo tehdy na Moravě v knížecím rodu a mezi velmoži obvyklé. Proč ho tedy Kristián (kap. 2) nechává (znovu) pokřtít až v dospělém věku? Logické vysvětlení D. Třeštíka (2000, s. 30-31) najdete ocitované v komentáři k tabulce 3 (v části nazvané „Motiv“), na niž tato upoutávka odkazuje.
18 Podle I. stsl. legendy (charvátská redakce) se Václav naučil písmu slovanskému i latinskému dobře. V jihoruské (Vost.) i severoruské (Min.) redakci ho písmu slovanskému (po knězovu návodu) dala učit jeho bába Lidmila. Pak ho jeho otec Vratislav poslal na Budeč, kde se učil písmu latinskému. Podle legendy Crescente (po roce 974) poslal otec Václava na Budeč, „aby ho tam cvičil v žaltáři jistý kněz, zvaný Učen. Také Gumpold (983) napsal, že se malý Václav vzdělával na Budči. Kristián (993) se od Gumpolda neliší (jméno kněze, stejně jako Gumpold, neuvádí, ač jej nejspíš znal z Crescente), navíc, na rozdíl I. stsl. legendy, Václava svěřuje Ludmile do výchovy až po Vratislavově smrti (ovšem tehdy měl Václav již 26 roků – viz „Průběžný věk členů prvních tří generací »Přemyslovců« v některých klíčových letech“). Podle Vavřince (Laurentia) (1030) byl Václav dán vlastním otcem na učení věd božských. Ve II. stsl. legendě (asi 1063), která je přepracováním Gumpoldovy legendy, je navíc uvedeno jméno kněze, Učený, podle Crescente.
Podle D. Třeštíka (1997, s. 364, 366) Václavova bába Ludmila sídlila na Budči, na Tetín údajně odešla až po Vratislavově smrti, po rozmíšce s vdovou Drahomírou. To by znamenalo, že písmu slovanskému i latinskému učil Václava na Budči ještě za Vratislavova života tentýž kněz, zvaný Učen (Učený). Kde se ale ve středočeském vévodství (viz mapka) kolem roku 902 z ničeho nic vzal takto vzdělaný a učený kněz, že získal takové přízvisko? Nepochybně přišel z Velké Moravy, byl to tedy moravský kněz.
19 Dříve byly pochopitelně malby v rotundě. Ta byla celá vymalovaná již za Břetislavovy správy Moravy někdy v letech 1019-1034. Pražští „odborníci“, kteří se stejně, jako onen poněkud prostoduchý pivní skaut z obrázku, domnívali, že nejdřív musel Kosmas sepsat svůj libušopřemyslovský mýtus (kolem roku 1120), aby pak následně moravský údělník Konrád II. Znojemský teprve v roce 1134 mohl v rotundě – v křesťanské kapli – nechat namalovat obrazy   s   p o h a n s k ý m   námětem, tj. Libušino poselstvo a jeho setkání s Přemyslem Oráčem ve Stadicích, by také sázku prohráli, neboť se ve svém úsudku mýlili či možná spíše se mýlit chtěli (viz „Czech šmejd roku 2000 české historické vědy“).
Skutečnost, že znojemské malby nejsou obrazovým přepisem Kosmou sestaveného příběhu, ale naopak uměle vzniklý pohanský libušopřemyslovský mýtus je Kosmovým svérázným „popisem“ v jeho době již dávno existujících maleb s ryze křesťanským námětem (jak také jinak v křesťanské kapli) z historie Velké Moravy a moravské církve, vyplývá také mj. ze srovnání 3. pásu maleb s Kosmovým textemtabulce 2, na niž tato upoutávka odkazuje.

Petr Šimík (2010).

Literatura:
Použitá literatura je uvedena vždy na příslušné stránce.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah