MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

 

PŘEHLED (20-28)

Obrázkové odkazy na některé stránky MM,
které zásadním způsobem mění
dosavadní zažité podání naší nejstarší historie.

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Kliknutím na obrázek získáte jeho zvětšeninu,
kliknutím na text pod obrázkem se dostanete přímo na příslušnou stránku.

Svatba Konráda II. 
Znojemského v Uhrách Václav Havel (2009) Když se dva perou...
Svatba Konráda II.
s Marií Srbskou
v Uhrách. 20
Pravda a láska zvítězí
nad lží a nenávistí
. 21
Soběslav I., Jindřich Zdík a rotun-
da
aneb Když se dva perou..
. 22
Konstantin a Metoděj v Římě Bořivojův křest Metodějem (?!) Svatovítská apokalypsa
Konstantin a Metoděj byli přijati
papežem Hadriánem II.
v Římě. 23
Křest Bořivoje v Památníku
Velké Moravy ve Starém Městě
. 24
Kdo je vyobrazený na titul. ilumi-
naci Svatovítské apokalypsy?
25
De civitate Dei (detail)   Stejná osoba = stejný oděv
Národ Čechů v Božím městě (?!)
aneb Konec dalšího mýtu
. 26
Nový obrázek. 27 Stejná osoba byla zobrazována
ve stejném oděvu
. 28

[ obrázkové upoutávky • 1. část (1-9)2. část (10-19) • 3. část (20-28) • 4. část (29-37) ]


Poznámky:

20 Obrázek znázorňuje knížata Soběslava I. a ženicha Konráda II. Znojemského na cestě z Grojče (kde byl Konrád dosud Soběslavem vězněn) do Uher na svatbu s Marií Srbskou při jejich fiktivním setkání s biskupem Jindřichem Zdíkem ve Znojmě v roce 1134. Již dříve, v roce 1131 (to byl Konrád II. ještě ve vězení), daroval Soběslav I. znojemskou rotundu Nanebevzetí P. Marie i s majetkem (spolu s pěti dalšími moravskými hradskými kostely: přerovským, olomouckým, spytihněvským, břeclavským a brněnským) olomouckému biskupovi Jindřichu Zdíkovi (J. Kadlec 1991, I, s. 118; VDZKČ, I, 1999, s. 535).
Protože tento darovací akt se odehrál již v roce 1131,   n e m o h l   pak Konrád II. o 3 roky později v souvislosti se svojí svatbou s Marií Srbskou v Uhrách dát znojemskou rotundu vymalovat a sám se tu nechat vyobrazit s podélným kostelem v rukou ani jako „druhý fundátor“ (B. Krzemieńska 2000, s. 9, 37), ani jako „donátor maleb“ (A. Merhautová 2000, s. 66). Tento fakt nezabránil ani dalším „odborníkům“, aby si na onom nesmyslu s údajným donátorem Konrádem II. dále netrvali – viz např. citace: „D. Třeštík a jeho Úvod ke Kosmově kronice“ aneb Kam čert nemůže, tam alespoň zasmrdí (2005).
Jindřich Zdík tedy v letech 1131-1134 nechal dokončit výmalbu rotundy (III. fáze), spočívající v přemalbě jižní poloviny 4. pásu maleb dosud chybějícími devíti postavami knížat (včetně Vratislava II. s královskými atributy, korunou a žezlem), jak je to patrné i z našeho obrázku, na němž biskup Zdík drží v ruce schéma oné domalby (montáž). Při té příležitosti dal „upravit“ i část starších maleb (viz naše upoutávka č. 7), zasvěcení rotundy Nanebevzetí P. Marie rozšířil o sv. Kateřinu, kapli znovu posvětil a nakonec tuto nyní již „královskou“ hradní kapli nově konstituoval v rámci nové církevní správy olomouckého biskupství – dal jí nový statut (viz naše upoutávka č. 3).
21 Ta naděje tu stále je, i když řada pražských „odborníků“ se neustále snaží jí klást nejrůznější překážky. Např. A. Merhautová:Přemyslovský cyklus ve znojemské rotundě“ aneb »Mýliti se« je přece lidské...
22 Dosud skrývaná rivalita mezi pražskými a brněnskými „odborníky“ v oblasti ikonografie a ikonologie maleb ve znojemské rotundě byla konečně otevřeně přiznána. Ve dvou věcech se však obě skupiny shodnou – za pluhem je vyobrazený pohan Přemysl a s korunou na hlavě je první český král Vratislav I. Zcela přitom přehlédli, že už nežijeme v 19., ale v 21. století, a že Přemyslovi v rotundě již bylo odzvoněno (viz naše upoutávka č. 7).
23 Dosud se soudilo, že k přijetí Konstantina a Metoděje papežem Hadriánem II. v Římě došlo ve druhé polovině prosince 867 (L. E. Havlík 1998, s. 176, 190-193). Ve skutečnosti k tomu mohlo dojít až v lednu 868. Podařilo se tak zpřesnit L. E. Havlíkem nalezený   k l í č   pro přepočet dat v dosud neprávem přehlíženém moravském pramenu „Granum cathalogi praesulum Moraviae“  (Jádro katalogu předních biskupů Moravy). To umožnilo nejen správně určit datování některých zpráv, ale především správně vysvětlit jejich obsah, pokládaný dosud za „zmatený“.
V upoutávce použita freska z římské baziliky sv. Klimenta, na níž Konstantin s Metodějem přinášejí do Říma ostatky sv. Klimenta a jsou uvítáni papežem Hadriánem II. V nápisu pod freskou je nesprávně uvedeno jméno papeže Mikuláše.
24 Dne 15. ledna 2010 po rozsáhlé rekonstrukci a výstavbě multimediální expozice Velká Morava byl slavnostně otevřen Památník Velké Moravy ve Starém Městě. Diorama V. na fotografii má představovat křest knížete Bořivoje arcibiskupem Metodějem na Svatoplukově dvoře na Moravě. Kmotrem Bořivojovi tu má být sám král Svatopluk s péřovou korunou.
V tištěném průvodci expozicí Velká Morava se můžeme dočíst: „Výslednicí úspěšné mocenské a církevní politiky Svatopluka a Metoděje se krom jiného v roce 883 stalo vojenské obsazení Čech. V jeho důsledku byl na Moravě pokřtěn kníže Bořivoj, historicky první známý představitel rodu Přemyslovců“.
Napsané to vypadá hezky, ovšem kdyby to tak ještě byla pravda. A to není. Přesvědčte se sami.
25 Při rozhodování o tom, kdo je vyobrazený na titulní iluminaci Svatovítské apokalypsy (dále jen Apok S), zda Spytihněv II. nebo Vratislav II., je prý důležitější kopí v jeho rukou než mitra na jeho hlavě (P. Černý 2004, s. 135). Autor to vysvětluje tím, že se nejspíš jedná o repliku sv. Kopí, kterou Vratislav II. získal v roce 1080 od krále Jindřicha IV., ukořistěnou předtím českým vojskem, bojujícím na Jindřichově straně, v bitvě u Flarchheimu protikráli Rudolfovi z Rheinfeldenu. Jak se však ukázalo, byla to domněnka mylná.
26 Na titulní iluminaci Augustinova spisu „O Božím městě“ (De civitate Dei) z olomouckého skriptoria jsou vpravo dole vyobrazeny čtyři postavy, které jsou označeny BOEMENSES. To D. Třeštíkovi (1985) vnuklo nápad, že by do Augustinova Božího města mohl propašovat   c e l ý   národ Čechů. Autorova veškerá snaha se však ukázala jako naprosto zcestná. Přesto tento svůj postarší naivní pokus ještě několikrát oprášil a znovu neohroženě zopakoval. Naposledy ve svém článku „Idea státu a národa“ pro publikaci PŘEMYSLOVCI (2009).
27 D
28 Na iluminacích ve středověkých rukopisech se kvůli názornosti a srozumitelnosti stejná osoba v jednotlivých fázích děje znázorňovala stejným oděvem. Toto pravidlo se v komiksech a ilustracích dětských knížek uplatňuje dodnes.
Na naší upoutávce jsou dva detaily z akvarelů Mořice Trappa, který na nich zachytil v roce 1861 malby ve znojemské rotundě. Podle interpretace pražských „odborníků“ se jedná o vedoucího Libušina poselstva a oráče Přemysla za pluhem. Podle stejného oděvu by musel sám Přemysl vést poselstvo k Přemyslovi.

Petr Šimík (2010).

Literatura:
Použitá literatura je uvedena vždy na příslušné stránce.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah