MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

 

PŘEHLED (1-9)

Obrázkové odkazy na některé stránky MM,
které zásadním způsobem mění
dosavadní zažité podání naší nejstarší historie.

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Kliknutím na obrázek získáte jeho zvětšeninu,
kliknutím na text pod obrázkem se dostanete přímo na příslušnou stránku.

Bořivojův moravský původ Václav a Boleslav byli nevlastní bratři Rytý nápis ve znojemské rotundě
Bořivojův moravský původ
měl být utajen.1
Václav a Boleslav
byli nevlastní bratři.2
Rytý nápis na západní stěně
znojemské rotundy je falzum.3
Lebka K1 prý patří Boleslavovi Přemysl, nebo Rostislav? Odkud a kam jdeme?
Lebka z hrobu K1-Bořivoje patří
prý Boleslavovi I.4
Kdo byl dřív?
Přemysl, nebo Rostislav? 5
Odkud a kam jdeme?
Jaké jsou počátky Moravanů? 6
Jindřich Zdík nechal 
z maleb odstranit knihu „Přilba nikdy nebyla Václavovým atributem!“ (?!) Bořivoj, zakladatel hradu Praha
Biskup Jindřich Zdík nechal
z maleb odstranit knihu.7
Přilba nikdy (před Myslbekem)
nebyla Václavovým atributem!
8
Proč se založení hradu
Praha upírá Bořivojovi?
9

[ obrázkové upoutávky • 1. část (1-9) • 2. část (10-19)3. část (20-28) 4. část (29-37) ]


Poznámky:

1 Staroslověnská legenda „O pustynnike Ivaně“, sepsaná v Čechách někdy na přelomu 9. a 10. století, se o Bořivojově moravském původu ještě zcela otevřeně zmiňuje. Patrně až po založení pražského latinského biskupství (973/976) začal být vyvíjen tlak na změnu. Z několika pochopitelných důvodů bylo třeba, aby Slovanům českým vládl panovnický rod   č e s k ý , tzn. s „prokazatelně“ českými předky. Tohoto úkolu se jako první ujal mnich Kristián, bratr vládnoucího knížete Boleslava II., někdy kolem roku 993.
2 Ve václavských legendách se celkem stereotypně objevuje informace, že kněžna Drahomíra byla matkou či dokonce rodičkou obou Vratislavových synů, Václava i Boleslava. Není to ale možné vzhledem k jejímu poměrně pozdnímu datu sňatku s Vratislavem (906). Výsledky antropologicko lékařského průzkumu kosterních pozůstatků VratislavaVáclava takovou variantu pak zcela přesvědčivě vyvrátily. Potvrdilo se tak opět, že legendy jsou jen   l i t e r a t u r a , avšak zdaleka ne literatura faktu (O. Králík 1969, s. 10; D. Třeštík 1997, s. 8; D. Kalhous 2006, s. 136). Podobně kněžna Emma nemohla být matkou žádného z Boleslavových synů, i když Kosmas (I, 32) tvrdí opak (L. Polanský 2000, s. 45, 48).
3 Čtení rytého nápisu, objeveného v rotundě v roce 1949, se přizpůsobilo mylnému výkladu maleb. Výklad maleb zase získal oporu v mylném čtení nápisu. Tento začarovaný kruh se nyní podařilo s konečnou platností rozetnout.
4 Jakmile se zjistilo, že kníže Bořivoj, jehož hrob K1 byl nalezen ve Václavově svatovítské rotundě, by mohl být příbuzný s moravským králem Svatoplukem (hrob 12/59 v hrobní kapli v Sadech u Uherského Hradiště), začali pražští archeologové hledat osobu jiného knížete, s níž by bylo možné pohřeb v hrobu K1 spojit, aby se Bořivojův moravský původ vyloučil. Výběr padl na Bořivojova vnuka Boleslava I., jehož hrob se archeologům z baziliky sv. Jiří jaksi vytratil.
5 Velkomoravský kníže (a pozdější král) Rostislav vládl na Moravě od roku 846. V roce 862 pozval na Moravu „ke křesťanské orbě“ byzantské věrozvěsty Konstantina a Metoděje. Ti zde působili téměř čtyři roky a poté odešli do Říma, aby tam byli jejich učedníci vysvěceni na kněze. Konstantin v Římě umírá, na Moravu se vrací jen Metoděj, který byl mezitím vysvěcen na arcibiskupa. V roce 870 Rostislava zradil jeho synovec Svatopluk a vydal ho Frankům.
O 120 let později tuto historii stručně vylíčil mnich Kristián (993) v 1. kap. své legendy „Vita et passio sancti Venceslai et sancte Ludmile ave eius“. Rostislavovo jméno však zamlčel. Prokazatelně přitom čerpal ze Života sv. Konstantina-Cyrila, Reginonovy kroniky a z Fuldských análů. Zde všude se však jméno „Rostislav“ vyskytuje, čili jej nepochybně znal.
Ve 2. kap. pak píše o tom, jak se Slované čeští na radu hadačky-panny vydali hledat prozíravého a rozvážného muže, „kterýž jen vzděláváním [Božích] polí se zabýval“, který by je zbavil moru (ten je zde symbolem pohanství). Kristián tohoto oráče, kterého Čechové někde (neznámo kde) nalezli, pojmenoval „Přemysl“. Čechové si ho pak ustanovili „knížetem čili správcem“.
Kde Slované čeští tehdy hledali a pak také nalezli, vyplývá z mapky „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“. Moru čili pohanství bylo možné se zbavit pouze křesťanskou orbou. Mezi moravského krále-oráče Rostislava a českého oráče Přemysla proto můžeme položit rovnítko. Kristiánův smyšlený Přemysl je ve skutečnosti historický, „ prozíravý a rozvážný“, moravský král Rostislav. Rostislavovo   p ř á n í , vyslovené v žádosti byzantskému císaři Michaelu III. o biskupa-učitele, aby i jiné země, pozorujíce to, nás napodobily (v náboženství křesťanském), se v případě Čech, později pak i Uher a Polska,   v y p l n i l o .
6 Odpověď na tuto otázku hledal a snad i našel Z. Klanica – viz rozhovor s ním: „Jakou úlohu v dějinách prvních Slovanů měla Turkménie?“ Srovnej také články „Sokol přinášející vládu-království“ a „Stříbrný terčík se sokolníkem ze Starého Města na Moravě“.
7 Jak mnozí čtenáři tuší nebo vědí, jedná se o rotundu Nanebevzetí P. Marie a sv. Kateřiny ve Znojmě. V letech 1131-1134 proběhla poslední, III. fáze její výmalby. V podstatě se jednalo o přemalbu poslední zbývající části mariologického cyklu v jižní polovině 4. pásu maleb, který byl zakončen obrazem Nanebevzetí P. Marie, postavami dosud chybějících knížat od Spytihněva II. po Soběslava I. Při této příležitosti byly provedeny některé zásahy i do starších maleb ve 3. pásu. Olomoucký biskup Jindřich Zdík tehdy nechal odstranit z ruky krále-oráče Rostislava knihu. Jaké důvody ho k tomu vedly je vysvětleno na straně „Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě“ aneb Přemyslův konec.
8 „Jak je možné, že Václava dnes rozeznáváme podle přilby? Je to proto, že mu ji nasadil Myslbek na známé jezdecké soše na Václavském náměstí. Nikdy předtím nebyla Václavovým atributem! napsal již v roce 1987 pražský historik Dušan Třeštík ve svém článku „Objevy ve Znojmě“, v němž rozcupoval na kousky hypotézu J. Zástěry (1986) o ikonografii maleb ve znojemské rotundě. Proč tuto evidentní   l e ž   (jak také v článku nade vší pochybnost dokážeme) napsal? Aby zachránil před „propadlištěm dějin“ pomýlenou hypotézu své manželky, B. Krzemieńske (1985), a jejich předchůdců – O. Votočka (1949), J. Mašína (1954), A. Friedla (1966) a A. Merhautové-Livorové (1983).
Jak se následně ukázalo, Třeštíkův článek splnil svůj účel nad očekávání dobře. Od té doby se již žádný z dalších „odborníků“ ani nepokusil spojit sv. Václava s přilbou, jako jeho atributem, natož aby se slovutným historikem polemizoval. Namátkou jmenujme alespoň některé – P. Obrazová-J. Vlk (1994), P. Černý (1997), L. Konečný (1997), M. Bláhová (1999), J. Bažant (2000), Z. Všetečková (2004), L. J. Konečný (2005), L. Jan (2006), M. Wihoda (2006), V. Vaníček (2007), J. Kovárník (2008), A. Merhautová (2009), Z. Měřínský (2009).
Srovnej P. Šimík (2001, s. 361-377).
9 Dokončení repliky z obrázku: „Těm záleží jen na tom, aby se dostali do ráje, aby to měli dobrý po smrti. Ale my se přece chceme mít dobře tady a teď. Kromě toho ve »Starých pověstech českých« je to napsáno jinak. Toho se přidržíme a docela dobře se spokojíme s pohany Přemyslem a Libuší na Vyšehradě. A ty prachy? S tím už si přece poradíme!“

Petr Šimík (2009).

Literatura:
Použitá literatura je uvedena vždy na příslušné stránce.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah