MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

 

4. LEBKA Z HROBU K1-BOŘIVOJE
PRÝ PATŘÍ BOLESLAVOVI I.

Obrázkové odkazy na některé stránky MM,
které zásadním způsobem mění
dosavadní zažité podání naší nejstarší historie.

<<PŘEDCHOZÍ
Nejvetsi archeologicky podvod stoleti
Lebka z hrobu K1-Bořivoje patří prý Boleslavovi I.1
NÁSLEDUJÍCÍ>>

Poznámky:

1 Jakmile se zjistilo, že kníže Bořivoj, jehož hrob K1 byl nalezen ve Václavově svatovítské rotundě, by mohl být příbuzný s moravským králem Svatoplukem (hrob 12/59 v hrobní kapli v Sadech u Uherského Hradiště), začali pražští archeologové hledat osobu jiného knížete, s níž by bylo možné pohřeb v hrobu K1 spojit, aby se Bořivojův moravský původ vyloučil. Výběr padl na Bořivojova vnuka Boleslava I., jehož hrob se archeologům z baziliky sv. Jiří jaksi vytratil.

Petr Šimík (2009).

Literatura:
• Kamil Hilbert: O nálezech rotundy Václavovy. Svatováclavský sborník I. Praha 1934, s. 220-229.
• Ivan Borkovský: Svatojiřská bazilika a klášter na Pražském hradě. Praha 1975.
• Emanuel Vlček: Nejstarší Přemyslovci ve světle antropologicko lékařského průzkumu. Katalog stejnojmenné výstavy. NM, Praha 1982 (nestránkováno).
• Emanuel Vlček: Honosný hrob velmože v Sadech u Uherského Hradiště. Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 1993-1994. MNK, Brno 1995, s. 167-211.
• Luděk Galuška: Uherské Hradiště-Sady. Křesťanské centrum říše velkomoravské. MZM, Brno 1996, s. 122-125.
• Miloš Šolle: Od úsvitu křesťanství k sv. Vojtěchu. Vyšehrad, Praha 1996.
• Michal Lutovský: Hroby knížat. Kapitoly z českých dějin a hrobové archeologie. Recenzoval doc. PhDr. Jiří Sláma, CSc. Set Out, Praha 1997.
• Dušan Třeštík: Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530-935). NLN, Praha 1997.
• Jan Frolík-Zdeněk Smetánka: Archeologie na Pražském hradě. Lektorovali Zdeněk Dragoun a Jiří Sláma. Paseka, Praha a Litomyšl 1997.
• Emanuel Vlček: Nejstarší Přemyslovci. Atlas kosterních pozůstatků prvních sedmi historicky známých generací Přemyslovců s podrobným komentářem a historickými poznámkami. Vesmír, Praha 1997.
• Michal Lutovský: Bratrovrah a tvůrce státu. Život a doba knížete Boleslava I. Recenzoval doc. PhDr. Jiří Sláma, CSc. Set Out, Praha 1998.
• Dušan Třeštík: Bratrovrahův syn, mnich Kristián. Jiřímu Slámovi k sedmdesátinám. Dějiny a současnost XXI, č. 6, 1999, s. 6-10.
• Marie Bláhová-Jan Frolík-Naďa Profantová: Velké dějiny zemí Koruny české, I. sv. do roku 1197. Paseka, Praha a Litomyšl 1999.
• Jiří Sláma: Český kníže Boleslav II. In: Kol. aut.: Přemyslovský stát kolem roku 1000. Edd. L. Polanský, J. Sláma, D. Třeštík. NLN, Praha 2000, s. 9-26, 274-280.
• Lubomír Polanský: Spory o původ české kněžny Emmy, manželky Boleslava II. In: Kol. aut.: Přemyslovský stát kolem roku 1000. Edd. L. Polanský, J. Sláma, D. Třeštík. NLN, Praha 2000, s. 27-48, 280-288.
• Petr Sommer: Začátky křesťanství v Čechách. Kapitoly z dějin raně středověké duchovní kultury. Garamond, Praha 2001.
• Milena Bravermanová-Michal Lutovský: Hroby, hrobky a pohřebiště českých knížat a králů. Recenzovali PhDr. Jan Frolík, CSc., a PhDr. Vladimír Kupka, Ph. D. Libri, Praha 2001.
• Jiří Sláma: K údajnému moravskému původu knížete Bořivoje. In: Velká Morava mezi Východem a Západem. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Uherské Hradiště-Staré Město, 28.9.-1.10.1999, AÚ AV ČR Brno, Brno 2001, s. 349-353.

• Petr Šimík: Pocházel kníže Bořivoj, zakladatel Pražského hradu, z Moravy? Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 2002-2005. MNK, Brno 2006, s. 329-407, bar. příl. s. 48-32.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah