MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

REGINO Z PRÜMU

K ROKU 860 1

(Zatčení Rostislava a jeho oslepení)

   [Pokračování ...]
   V ten čas podnikl Ludvík starší,
2 bratr císaře Lotara, velmi rázně přemnohé války proti slovanským národům; vpadl totiž do království Moravanů,3 zbraněmi všechno pokořil a zajal jejich vládce jménem Rostislava,4 jemuž dal nadto pro porušení smluv vypíchnout oči.5

Regino z Prümu, Kronika k roku 860.

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 Zprávu Regino zařadil chybně, ve skutečnosti patří k roku 870. Podrobněji o událostech referují Fuldské anály k roku 870.
2 Ludvík II. Němec (840-876), východofranský král. Viz „Rodokmen Karlovců“.
3 Regino se o království Moravanů zmiňuje vícekrát – k roku 876, k roku 890.
4 Rostislav je tu, podobně jako několikrát také ve Fuldských análech, bez rozpaků jmenován.
5 Srovnej, jak událost popisuje o několik desítek let později Kristián (kap. 1), který měl Reginonovu kroniku nepochybně k dispozici. Rostislavovo jméno však již   z a m l č u j e .

Petr Šimík (2009).

Srovnání:
Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Rodokmen Karlovců“.
Mapky: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Kristián: „Svatoplukova zrada“.
Kroniky: „Fuldské anály k roku 870“ o zatčení a oslepení krále Rostislava.
Kroniky: „Granum k roku 900“ (po přepočtu 877) o úmrtí krále Rostislava.

Literatura:
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992.
Dušan Třeštík: Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530-935). NLN, Praha 1997.
• Magnae Moraviae Fontes Historici. Prameny k dějinám Velké Moravy. I. Annales et Chronicae. Eds. D. Bartoňková, L. E. Havlík, Z. Masařík, R. Večerka. ÚKS a ÚAM FF MU, Brno 2008.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah