MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

HISTORIE

 

VELKÁ MORAVA MEZI BYZANCÍ A LATINSKÝM ZÁPADEM

HISTORICKÁ STUDIE VLADIMÍRA VAVŘÍNKA (1/6)

   (413) První slovanský stát, který vznikl začátkem 9. století v oblasti na sever od Dunaje, na území dnešní České a Slovenské republiky, je obecně nazýván Velká Morava. Tento název byl často, nejen v české literatuře, vykládán jako výraz velikosti a moci slovanské říše vytvořené na konci 9. století knížetem Svatoplukem. Ve skutečnosti však tento název v soudobých pramenech, ať už staroslověnských či latinských, nikde nenajdeme. Poprvé jej použil, a vlastně vytvořil, až o půlstoletí později byzantský císař Konstantin Porfyrogennetos, aby tak vyjádřil, že má na mysli území ležící vně hranic byzantské říše. Postupoval tak zcela v duchu klasické antické geografie, která adjektiv megale (velká) či palaia (stará) běžně užívala k označení oblastí ležících mimo území římské říše na rozdíl od těch, které tvořily její součást a pro něž pak bylo užito adjektiva mikra (malá) anebo byly uvedeny bez přívlastku.
   Z písemných pramenů, zejména psaných latinsky, je sice dobře známo, že kníže Svatopluk vytvořil v sedmdesátých a osmdesátých letech 9. století rozsáhlou říši, která zaujímala nejen celou oblast dnešní České a Slovenské republiky, ale i Panonii a Vislansko, a že své svrchovanosti podrobil i část dnešní Lužice.1 Rozsáhlé archeologické výzkumy podniknuté v posledních pěti desetiletích na četných moravských a slovenských lokalitách přinesly také přesvědčivé svědectví o vyspělosti velkomoravské společnosti v oblasti materiální kultury (zejména velkomoravský šperk lze bez nadsázky označit za jeden z nejdokonalejších produktů uměleckého řemesla té doby vůbec). Velkomoravská říše byla ovšem útvarem jen velmi krátkodobým: po Svatoplukově smrti se jeho říše zase rozpadla a vlastní moravský stát pak na začátku 10. století zcela zanikl pod nárazem maďarských ničivých nájezdů.2 Kdyby byly brány v úvahu jen její politické dějiny, zůstala by Velká Morava pouze drobnou historickou epizodou na východním pomezí franské říše, která by v historických příručkách byla maximálně zmíněna jednou či dvěma větami. Co z ní učinilo tak výrazný a nepominutelný historický fenomén, byla činnost a kulturní dílo cyrilometodějské misie, které mělo tak dalekosáhlý význam pro kulturní – a namnoze i politický – vývoj velké části slovanského světa na dlouhá staletí.3
   Je proto ovšem tím více pozoruhodné, že učený byzantský císař, který ve svém spisu o národech žijících v sousedství říše věnoval Velké Moravě hned několik kapitol, tuto misii vůbec nezmiňuje;4 zdá se, že o ní skutečně vůbec ani nevěděl, protože na jednom místě mluví o Moravě jako o zemi dosud nepokřtěné (abaptistos). Totální mlčení soudobých byzantských pramenů o misii, která byla jednou z nejvýznamnějších (414) (aspoň posuzováno z hlediska jejich účinku na další historický vývoj), které kdy představitelé byzantské církve vyslali do zahraničí, se nám nezbytně jeví jako zarážející a stěží pochopitelný paradox, leč takové paradoxy byly pro dějiny cyrilometodějské misie zcela příznačné.
   [Pokračování ...].

V. Vavřínek (2001).


Poznámky:

1 Viz mapka: „Územní vývoj Velké Moravy“ za vlády moravských králů Rostislava a Svatopluka.
2 Doba a „rychlost“ zániku Velké Moravy je zatím dosud předmětem diskusí mezi historiky a archeology. Viz článek „Mytičtí Přemyslovci – literární fikce, nebo historická věda?“ (tam pozn. 31 a 32).
3 Podle autorova názoru sice „činnost a kulturní dílo cyrilometodějské misie“ ovlivnily „vývoj velké části slovanského světa na dlouhá staletí“, jak napsal, ovšem s jedinou výjimkou, a to Moravy samotné, jak vyplynulo z diskuse na závěr jeho přednášky „Velká Morava a počátky christianizace v rámci soudobé Evropy“ ve středu 2. listopadu 2005 v Moravském zemském muzeu v Brně.
Obr. 1. Tři křesťanští oráči – Konstantin, Rostislav a Metoděj – za pluhem.
Nástěnná malba v rotundě Nanebevzetí P. Marie a sv. Kateřiny ve Znojmě.
Jejím zadavatelem byl nepochybně kníže Břetislav za své moravské vlády
(1019-1034) (foto F. Sysel a K. Dvořáková 1999). Podle některých našich
odborníků“ je však na malbě v křesťanské kapli glorifikován pohan Přemysl.
Na dotaz, „zda nevidí souvislost mezi textem VII. kap. staroslověnského Života sv. Metoděje (»my dva jsme byli souspřeží a táhli jsme jednu brázdu«) (886) a malbami ve znojemské rotundě (1019-1034), na nichž je zachyceno býčí souspřeží a za pluhem oráč se dvěma menšími postavami po svém boku“ (viz výše obr. 1) (P. Šimík 2004, s. 109, obr. 8), V. Vavřínek odpověděl, že „o této hypotéze ví, ale jeho stanovisko k ní je značně skeptické“. Dál o tomto tématu   o d m í t l   diskutovat. K tomu pochopitelně nikoho nelze nutit. Jistě k tomu měl nějaké dobré důvody. Srovnej symbol „býk“ – dobytče, nebo apoštol, kazatel evangelia?
Křesťanskou symbolikou orby
ani tento pražský vědec (Slovanský ústav AV ČR Praha) neuznal za hodnu svého vědeckého zájmu a pozornosti. V Praze je to dosud „tabu“. Kolem smyšleného pohana Přemysla, Kosmova mytického oráče ze Stadic, – této „posvátné krávy“ pražských ústavních historiků a uměnovědců – je třeba i nadále chodit jen po špičkách. Jak dlouho ještě?
K tomu srovnej např. legendy Chvalořeč o sv. Cyrilu a Metoději (konec 9. století), Život sv. Prokopa (po roce 1061). Dokonce ani tendenční Kosmova kronika (I, 22) (1120) se této křesťanské symbolice orby nevyhýbá. Alois Jirásek byl zřejmě poslední osobností v Čechách, která měla v této věci jasno. O tom všem tedy V. Vařínek zřejmě nic neví... (?!). Viz článek: „Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě“ aneb Přemyslův konec.
Jak dlouho ještě, pane ministře kultury České republiky, bude údajné „Přemyslovo pole“ s pomníkem Přemysla Oráče ve Stadicích figurovat na seznamu Národních kulturních památek? Proč v něm naopak chybí např. Hliníkův pomník v Humpolci? Nebo památník Járy Cimrmana v Liptákově?
Obr. 2. Pomník s pluhem smyšleného pohana Přemysla
na údajném „Přemyslově poli“ ve Stadicích (1841).
Ke staroslověnskému písemnictví srovnej např. články J. Vašici (1966) nebo R. Večerky (2002). O Břetislavově vědomém navázání na cyrilometodějskou tradici na Moravě viz „Břetislav, jeho synové a vnuci“.
4 U historika se jaksi automaticky předpokládá, že brilantně vládne svým mateřským jazykem, vždyť je to jeho pracovní nástroj – „zmínit se“ či „zmiňovat se“ jsou slovesa zvratná a pojí se se 6. pádem, nikoli se 4.

Petr Šimík (2005).

Citace:
Evangelium podle Jana (J 15, 22)
O poslání učedníků
(22) Kdybych byl nepřišel a nemluvil k nim, byli by bez hříchu.
       Nyní však nemají výmluvu pro svůj hřích.

BIBLE. Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih).
Český ekumenický překlad. Česká biblická společnost (ČBS) 1994.

Srovnání:
Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Rodokmen mytických knížat“ aneb Kde Kosmas našel jejich jména?
Břetislav, jeho synové a vnuci“ aneb Navázal Břetislav „vědomě“ na slavnou velkomoravskou tradici?
Historie psaná štětcem“ aneb Malby ve znojemské rotundě jako historický pramen.
Lenní hold Břetislava I. králi Jindřichovi III. v Řezně roku 1041“ aneb Lež má krátké nohy.
Biskupské mitry Spytihněva II. a Vratislava II.“.
Soběslav I., Jindřich Zdík a znojemská rotunda“.
Rytý nápis na západní stěně znojemské rotundy“ aneb Dobové falzum.
Legenda o životě Rostislava, krále Moravanů, který se svou vírou a utrpením stal se svým národem svatým“.
Mapky: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Kroniky: „Granum k roku 886“ (po přepočtu 863) o křtu (?) Rostislava, krále Moravy, z rukou sv. Cyrila.
Kroniky: „Granum k roku 891“ (po přepočtu 868) o přinesení ostatků sv. Klimenta do Říma (klíč).
Kroniky: „Granum k roku 894“ (po přepočtu 871) o Bořivojově křtu (?), spíše však sňatku (!).
Kroniky: „Granum k roku 900“ (po přepočtu 877) o úmrtí Rostislava, krále Moravanů.
Dokumenty: „Soběslavova listina z roku 1130“ aneb Soběslav I. po „své »přemyslovské« rodině“ ani nevzdechl.
Dokumenty: „Egregiae virtutis viri“ (1980) o ustanovení sv. Konstantina-Cyrila a Metoděje spolupatrony Evropy.
Dokumenty: „Slavorum Apostoli“ (1985) k 1100. výročí úmrtí moravského arcibiskupa sv. Metoděje.
Dokumenty: „Moravský král a světec“. K pravoslavnému svatořečení sv. Rostislava 30. října 1994 v Brně.
Osobnosti: „Život svatého knížete velkomoravského Rostislava“. K pravoslavné kanonizaci svatého Rostislava.
Tabulka   2: „Kosmův obrazový scénář“ aneb Odkud vzal Kosmas námět pro svůj libušopřemyslovský mýtus?
Tabulka   3: „Pokusy historiků a badatelů o »správné« datování Bořivojova křtu podle Kristiánovy smyšlené historky“.
Tabulka 5a: „Věk a období vlády knížat v grafickém znázornění“ (do roku 960).
Tabulka 15: „Životní data moravského krále Rostislava“.
Tabulka 16. „Zdroj Kristiánovy a Kosmovy inspirace“ aneb Bez moravské historie by nebyly ani české mýty!
Tabulka 18: „Věk a období vlády Břetislava a jeho potomků v grafickém znázornění“ (do roku 1140).
Tabulka 20: „Křesťanský král-oráč a byzantská misie“ v pozdější písemné a obrazové interpretaci.
Artefakty: „Plaketa velkomoravské kněžny ze Želének“.
Artefakty: „Stříbrný terčík se sokolníkem ze Starého Města na Moravě“.
Artefakty: „Slonovinová pyxida z Čiernych Kľačan“.
Symbolika: „Mor – nákaza (epidemie), anebo symbol pohanství?“.
Symbolika: „Býk – dobytče, nebo apoštol, kazatel evangelia?
Symbolika: „Asketa s jelenem, hadem a ptákem“.
Symbolika: „Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě“ aneb Přemyslův konec.
Symbolika: „Tažné zvíře“.
Symbolika: „Přilba jako atribut svatého Václava“.
Symbolika: „Stejná osoba byla zobrazována ve stejném oděvu“.
Komentáře: „Přemyslovský cyklus ve znojemské rotundě“ aneb »Mýliti se« je přece lidské...
Aktuality: „Česká televize mystifikuje diváky“ aneb Český pohanský komiks v moravské křesťanské kapli!
Otázka: „Proč se Bořivojovi upírá založení hradu Praha?
Otázka: „Mohl být Bořivoj synem Rostislava?
Otázka: „Mohl být Bořivoj, vysoce postavený Moravan a Svatoplukův příbuzný, nepokřtěný?
Úvahy: Vznik a původ přemyslovské pověsti.
Mytičtí Přemyslovci – literární fikce, nebo historická věda?“ (1. moravská historie, 2. Kristián, 3. Kosmas).
     • F. Palacký (1848), • R. Turek (1963), • A. Friedl (1966), • V. Karbusický (1995), • D. Třeštík (2006, 2009).

Literatura:
• Vladimír Vavřínek: Církevní misie v dějinách Velké Moravy. LD, Praha 1963.
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992.
• Vladimír Karbusický: Báje, mýty, dějiny. Nejstarší české pověsti v kontextu evropské kultury. MF, Praha 1995.
• Dušan Třeštík: Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530-935). NLN, Praha 1997.
• Dušan Třeštík: Mysliti dějiny. Paseka, Praha a Litomyšl 1999.
• Dušan Třeštík: Vznik Velké Moravy. Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791-871. NLN, Praha 2001.
• Dušan Třeštík: Mýty kmene Čechů (7.-10. století). Tři studie ke „starým pověstem českým“. NLN, Praha 2003. 
• Vladimír Vavřínek: Velká Morava mezi Byzancí a latinským Západem. Velká Morava mezi Východem a Západem, Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Uherské Hradiště, Staré Město 28.9.-1.10.1999, ed. Luděk Galuška, Pavel Kouřil, Zdeněk Měřínský, AÚ AV ČR Brno, Brno 2001, s. 413-419.
• Petr Šimík: Nový pohled na ikonografii 3. pásu maleb v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě. Znojemská rotunda. Malby v národní kulturní památce Rotunda sv. Kateřiny a výsledky současného výzkumu. Sborník z 2. mezinárodní odborné konference o rotundě, Znojmo 25.-26.6.2003. Město Znojmo 2004, s. 78-123.
Další informace www.znojemskarotunda.com – tl. AKCE – Sborník Znojmo 2004.
• Petr Šimík: Pocházel kníže Bořivoj, zakladatel Pražského hradu, z Moravy? Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 2002-2005. MNK, Brno 2006, s. 329-407, bar. příl. I-V s. 38-42.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah