MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

LEGENDY

 

LAURENTIUS MONTECASSINSKÝ,
UTRPENÍ SVATÉHO VÁCLAVA

• „Legenda Vavřincova“

   [Pokračování ...].
   Čtení dvanácté. Když tedy, jak bylo řečeno, jeho mrtvé tělo působilo nesčíslné a takřka živé zázraky, počalo být věřícími s náležitou horlivostí uctíváno. A tak se stalo, že za času pana Vojtěcha, vznešeného vyznavače a biskupa,1 bylo z řečeného kostela vyzdviženo a na svůj vlastní hrad, to jest do Prahy, přenášeno, aby tam, totiž v chrámu blaženého mučedníka Víta, bylo s náležitou poctou znovu pohřbeno. Když bylo cestou vezeno čtyřspřežím za doprovodu četného zástupu duchovenstva a lidu, kteří s jmenovaným ctihodným biskupem provázeli ono přesvaté, byť mrtvé tělo s voskovicemi, žalmy a chvalozpěvy,2 udál se podivuhodný a za našich časů přímo ohromující zázrak, o němž věříme, že se nestal bez vůle všemohoucího Boha, stvořitele všech věcí, který dal slunci paprsky a měsíci růžky, zemi lidi a nebesům anděly. Neboť jak jsme zvěděli z vyprávění jistého hodnověrného obyvatele svrchu řečeného království slovanského, jakmile přišli k vyvýšenému místu v řečeném městě, koně táhnoucí vůz náhle zastavili, a jako by k zemi nohama přirostli, nebyli s to dále popojeti. Vozkové držící otěže čtyřspřeží sice je usilovně poháněli ranami bičů a všichni kolemstojící pomáhali hlasitým pokřikem a postrkováním, seč byli, avšak jak jsme řekli, nehnuli koňským spřežením ani o krok. Mezitím přišel jeho bratr, poskvrněný krví bratrovražednou a vinou za smrt nevinného člověka, a jako by litoval a želel, se slzami a s chvěním sklesl na tělo bratra, kterého zabil, žádaje za odpuštění spáchaného zločinu.3 Potom se všichni rozhodli, že z vozu vypřáhnou koně a zapřáhnou několik spřežení volských, aby alespoň jejich silou s vozem pohnuli; avšak i tak se namáhali marně. Vida to biskup, posly do města rozeslal a pro ostatní kněžstvo narychlo vzkázal; tohoto rozkazu rádi poslechnuvše, spěšně přišli a spolu s biskupem a lidem, který se byl shromáždil k doprovodu onoho svatého těla, pokleknuvše na zemi a ruce k nebesům rozpjavše, k všemohoucímu Pánu modlitby vylévali, aby Bůh, v jehož moci je ne něco, nýbrž podle jeho vůle všechno, ráčil jim milostivě vyplniti, zač se zbožnou myslí a upřímným srdcem žádají. A bezmezná Boží láska neoslyšela jejich modliteb, slz a zbožných přání, nýbrž milostivě jim udělila, zač prosili, ježto právě, jak žalmista pravdivě svědčí: blízek je všem, kdož ho v pravdě vzývají (Žalm 144, 18). Neboť týž vůz, který předtím nebylo možné ani čtyřmi koni ani snad dvanácti páry volů rozjeti a vůbec jím hnouti, jakmile věřící dokončili modlitbu, z vůle všemohoucího Boha, který řídí otáčení celého světa, velikou rychlostí se začal pohybovat s jediným toliko spřežením volů. A tak vznešené tělo onoho přesvatého krále a mučedníka Božího Václava bylo dovezeno za doprovodu velkých zástupů věřícího lidu na hrad Pražský a uloženo v stříbrné rakvi v chrámě svatého Víta, mučedníka Kristova, vedle oltáře téhož mučedníka.4 Tam potom po mnoho let na jeho rukou i nohou tak rostly nehty, jako kdyby pořád byl naživu, arciť řízením toho, jemuž vše žije a jenž jest požehnaný na věky věků.
   Také jiný zázrak velmi znamenitý ... atd. (Kráceno).

Přeložil Zdeněk Kristen


Poznámky:

1 Vojtěch byl zvolen biskupem v roce 982 na Levém Hradci, kde o 110 let dříve započalo české křesťanstvípřenesením“ z Moravy.
2 Podle jiných legend (Crescente, Gumpold, Kristián, II. stsl. legenda) mělo k přenesení Václavova těla z Boleslavi do Prahy dojít tři roky po vraždě. D. Třeštík (2000, I., s. 11) vyslovil domněnku, že k translaci došlo až třicet let po vraždě v souvislosti s přípravami Boleslava I. na založení pražského biskupství. K tomu pak došlo v roce 973 za vlády jeho syna Boleslava II.
3 Pokud k translaci skutečně došlo „za času biskupa Vojtěcha“ a ctihodný biskup opravdu provázel tělo na cestě do Prahy, nemohl na Václavovo tělo „s chvěním sklesnout“ jeho nevlastní bratr Boleslav I. (†972), „poskvrněný krví bratrovražednou“, ale jeho synovec Boleslav II. Lze předpokládat, že Laurentius Montecassinský měl tak říkajíc „zaručené“ informace, neboť biskup Vojtěch v roce 989 v klášteře na Monte Cassino nějakou dobu pobýval. Je ovšem také možné, že nevěděl kdy Boleslav I. zemřel a vycházel pouze z textu nějaké starší václavské legendy (snad z latinského překladu I. stsl. legendy), kterou tam mohl biskup Vojtěch zanechat. Z Vavřincovy předmluvy by vyplývalo, že mu nějaká starší legenda mohla být také teprve zaslána objednavatelem této „nové legendy“.
4 V roce 1030, kam je kladen vznik této legendy, byla chrámem sv. Víta stále ještě rotunda, kterou dal postavit kníže Václav (posvěcena byla roku 930 – Kosmas I, 18).

Petr Šimík (2005).

Srovnání:
Tabulka   8. „Srovnání motivů v ludmilských a václavských legendách“.

Literatura:
• Oldřich Králík (ed.): Nejstarší legendy přemyslovských Čech. Vyšehrad, Praha 1969, s. 88-101.
Dušan Třeštík: Vznik přemyslovského státu a jeho „politického“ národa (I. a II.). DaS 2000, č. 4 a 5, s. 6-11 a 29-32.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah