MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

DOKUMENTY

 

LIST PAPEŽE MIKULÁŠE I. BISKUPU ŠALAMOUNOVI

• „Z listu papeže Mikuláše I. kostnickému biskupu Šalamounovi“ (864)

   Protože oznamuješ, že věrný král [Ludvík] má v úmyslu jíti do Tullnu a potom potvrdit mír s králem Bulharů a Rostislava, ať už chce nebo nechce, učinit sobě poslušným, prosím všemohoucího Pána, aby anděl, který provázel patriarchu Jakuba, provázel též jeho a jeho lid a dobře řídil jeho cestu, aby se s mírem a radostí navrátil domů...1

(List papeže Mikuláše I. kostnickému biskupu Šalamounovi, polovina roku 864).


Poznámky:

1 Papežské požehnání přinesl Šalamoun králi Ludvíkovi do Tullnu. V listě mohučského arcibiskupa Liutberta králi Ludvíkovi se připomíná jednání, k němuž mělo dojít, až se Ludvík s Boží pomocí úspěšně a v míru vrátí z tažení, které zamýšlí, tj. proti Moravě.

Petr Šimík (2006).

Srovnání:
Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Rodokmen Karlovců“.
Historie psaná štětcem“ aneb Malby ve znojemské rotundě jako historický pramen.
Mapky: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Kroniky: „Granum k roku 886“ (po přepočtu 863) o křtu (?) krále Rostislava.
Kroniky: „Fuldské anály k roku 864“ o obležení Rostislava ve městě Dowina.
Dokumenty: „List moravského krále Rostislava byzantskému císaři Michaelu III.“ (862).
Tabulka 5a: „Věk a období vlády knížat v grafickém znázornění“ (do roku 960).
Tabulka 15: „Životní data krále-oráče Rostislava“.
Tabulka 16: „Zdroj Kristiánovy a Kosmovy inspirace“ aneb Bez moravské historie by nebyly ani české mýty!
Tabulka 20: „Křesťanský král-oráč a byzantská misie“ v pozdější písemné a obrazové interpretaci.
Osobnosti: „Život svatého knížete velkomoravského Rostislava“. Ke kanonizaci sv. Rostislava pravoslavnou církví.
Artefakty: „Plaketa velkomoravské kněžny ze Želének“.
Artefakty: „Stříbrný terčík se sokolníkem ze Starého Města na Moravě“.
Artefakty: „Slonovinová pyxida z Čiernych Kľačan“.
Symbolika: „Mor – nákaza (epidemie), anebo symbol pohanství?
Symbolika: „Býk – dobytče, nebo apoštol, kazatel evangelia?
Symbolika: „Asketa s jelenem, hadem a ptákem“.
Symbolika: „Sokol přinášející vládu-království“.
Symbolika: „Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě“ aneb Přemyslův konec.
Symbolika: „Tažné zvíře“.
Symbolika: „Stejná osoba byla zobrazována ve stejném oděvu“.
Komentáře: „Největší archeologický podvod století“ aneb Pražská archeologická mafie zasahuje.
Komentáře: „Přemyslovský cyklus ve znojemské rotundě“ aneb »Mýliti se« je přece lidské...
Aktuality: „Jakou úlohu v dějinách prvních Slovanů měla Turkménie?
Aktuality: „Česká televize mystifikuje diváky“ aneb Český pohanský komiks v moravské křesťanské kapli!
Otázky: „Proč se založení hradu Praha upírá Bořivojovi?
Otázky: „Mohl být Bořivoj synem Rostislava?
Otázky: „Mohl být Bořivoj, zřejmě vysoce postavený Moravan a Svatoplukův příbuzný, nepokřtěný?
Otázky: „Není Bořivojův křest Metodějem opravdu pouze legendou?“ 1. Bořivoj, 2. Ludmila, 3. Strojmír.
Otázky: „Co chtěl říci Kristián, když Metodějovými ústy předpověděl Bořivojovi: »Staneš se pánem pánů svých!«?
Otázky: „Proč bavorská recenze legendy Crescente vynechává Bořivoje?
Úvahy: „Vznik a původ přemyslovské pověsti“.
Vlivy: „Původ a počátky moravského etnosu“ (1/4, 2/4, 3/4, 4/4).
Mytičtí Přemyslovci – literární fikce, nebo historická věda?“ (1. moravská historie, 2. Kristián, 3. Kosmas).
   • F. Palacký (1848), • R. Turek (1963), • A. Friedl (1966), • V. Karbusický (1995), • D. Třeštík (2006, 2009).

Literatura:
• Josef Vašica: Literární památky epochy velkomoravské 863-885. LD, Praha 1966, s. 203-204.
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992, s. 122.
• Jaroslav Kolár (ed.): Středověké legendy o českých světcích. NLN, Praha 1998, s. 36-37.
• Petr Šimík: Nový pohled na ikonografii 3. pásu maleb v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě. Znojemská rotunda. Malby v národní kulturní památce Rotunda sv. Kateřiny a výsledky současného výzkumu. Sborník z 2. mezinárodní konference o rotundě 25.-26. června 2003 ve Znojmě. Město Znojmo 2004.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah