MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

MÝTY A POVĚSTI

 

POVĚST O PŘEMYSLOVI

LÝČENÉ STŘEVÍCE

KOSMOVA KRONIKA ČECHŮ, KN. I.

7

   [Pokračování ...].
   Potom, oděn v knížecí roucho a obut v královskou obuv, vsedne oráč na bujného oře, avšak nezapomínaje na svůj stav, vezme s sebou své střevíce, zcela z lýčí ušité, aby je dal schovati pro budoucnost; a chovají se na Vyšehradě v knížecí komoře až podnes a na věčné časy.1 Ubírali se nadcházkami a poslové ještě si netroufali s novým pánem důvěrněji mluvit, ale jako holubi, když k nim někdy nějaký cizí přiletí,2 z počátku se ho bojí, brzy však při letu samém mu přivyknou a jako za svého jej mají a milují, tak oni při jízdě hovořili a povídáním si cestu krátili, a přitom vtipkujíce a žertujíce, na únavu zapomínali.
   Tu se stalo, že se jeden, zvláště smělý a od řeči, zeptal: „Pane, pověz nám, proč sis u nás dal schovat tyto lýkové střevíce, jež nejsou k ničemu, než aby je člověk zahodil;3 nemůžeme se tomu dost vynadiviti“.
   On jim odpověděl: „Na to jsem je dal a dám schovati na věky, aby naši potomci věděli, odkud vzešli, a aby byli vždy živi v bázni a nejistotě a aby lidí sobě od Boha svěřených4 nespravedlivě neutiskovali z pýchy, poněvadž všichni jsme si od přírody rovni.5 Nyní však ať se smím zase i já vás zeptati, zda je chvalitebnější z chudoby se povznésti k hodnosti či z hodnosti upadnouti v chudobu? Odpovíte mi ovšem, že je lépe povznésti se k slávě než upadnouti v nouzi. Ale jsou mnozí ze vznešeného rodu vzešlí, potom však v potupnou nouzi a v neštěstí upadlí, kteří hlásajíce jiným, jak jejich předkové byli slavní a mocní, nevědí, že tím sami sebe ještě více tupí a hanobí, poněvadž sami pozbyli svou nedbalostí toho, čeho oni nabyli svou přičinlivostí. Neboť Štěstěna stále jako v kostky hraje svým kolem tak, že brzy ty povznese na vrchol, brzy ony uvrhne do propasti. Tím se stává, že se světská hodnost, jež bývá někdy k slávě, ztratí k hanbě.6 Ale chudoba, překonaná ctností, neskrývá se pod vlčí koží, nýbrž svého vítěze, jejž zprvu s sebou strhla do hlubin, povznáší k hvězdám“.7

Kosmas: Kronika Čechů, kn. I, kap. 7.

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 V podobě královské obuvi nám tu Kosmas opět ponechává ukazovátko k moravskému králi-oráči Rostislavovi, vždyť sám říká, že Čechové neměli dosud knížete, natož krále.
2 Kosmas tu znovu připomíná Přemyslův cizí původ (viz kap. 5 a 6). Viz citace níže: „Křesťané mezi nevěřícími“.
3 V křesťanské symbolice střevíce znamenají obutí potřebné pro šíření evangelia pokoje (Ef 6, 15). Spolu s mošnou jsou běžnou potřebou apoštolů hlásajících víru křesťanskou (Mt 10, 10; Mk 6, 8-9; L 9, 3; L 10, 4; L 22, 35-36). Viz strana: „Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě“ aneb Přemyslův konec.
4 Kosmův Přemysl hovoří jako pravověrný křesťan, i jeho potomci budou křesťané, neboť budou mít „od Boha lidí sobě svěřených“. Přemýšlivý oráč tedy ve skutečnosti zřejmě nebude ten, za něhož jej Kosmas prvoplánově vydává – pohan Přemysl!
5 Jde o převzatý citát papeže Řehoře Velikého (540-604), kterým je míněna etická rovnost před Bohem. Přemyslovi potomci nemají Čechy utiskovat, mají si v pokoře uvědomovat, odkud vzešli, tj. svůj oráčský původ. A zejména svoji vladařskou povinnost – šířit křesťanství (orba, střevíce), zakládat chrámy Boží a shromažďovat kněze a kleriky, jak je to také zdůrazňováno v legendách – viz např. Kristián.
6 Kosmas tu zdůvodňuje, proč ve 12. století se pražská knížata již nemají odvolávat na svůj velkomoravský původ.
7 Tak jako křesťanské ctnosti věřící přibližují Bohu. Srovnej Citace níže.

Petr Šimík (2005).

Citace:
První list Petrův (1P 2, 11-17)
Křesťané mezi nevěřícími
(11) Milovaní, v tomto světě jste cizinci bez domovského práva.
       Prosím vás proto, zdržujte se sobeckých vášní,
       které vedou boj proti duši,
(12) a žijte vzorně mezi pohany; tak aby ti, kdo vás
       osočují jako zločince, prohlédli a za vaše dobré činy
       vzdali chválu Bohu »v den navštívení«.
(13) Podřiďte se kvůli Pánu každému lidskému zřízení –
       ať už králi jako svrchovanému vládci,
(14) ať už místodržícím jako těm, které on posílá
       trestat zločince a odměňovat ty, kteří jednají dobře.
(15) Taková je přece Boží vůle, abyste dobrým jednáním
       umlčovali nevědomost nerozumných lidí.
(16) Jste svobodni, ale ne jako ti, jímž svoboda slouží
       za plášť nepravosti, nýbrž jako služebníci Boží.
(17) Ke všem lidem mějte úctu, bratrstvo milujte,
       Boha se bojte, krále ctěte.

První kniha Samuelova (1S 2, 7-8)
Chanin chvalozpěv
  (7) Hospodin ochuzuje i zbohacuje,
       ponižuje a též povyšuje.
  (8) Nuzného pozvedá z prachu,
       z kalu vytahuje ubožáka;
       posadí je v kruhu knížat
       a za dědictví jim dá trůn slávy.

BIBLE. Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih).
Český ekumenický překlad. Česká biblická společnost (ČBS) 1994.

Předchozí kap. 6.: Nalezení Přemysla, pozvání ke svačině, zázrak s otkou, vysvětlení zázraku s otkou.

Srovnání:
Lýčené střevíce: Kristián, Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, Palacký.
Mapky: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Mapky: „Rozmístění hradů ve středočeském vévodství“.
Mapky: „Dějiště Kosmových mýtů a nejstarších českých legend“.
Rodokmeny: „Rodokmen »Přemyslovců«“ čili pražské větve mojmírovského rodokmenu.
Rodokmeny: „Rodokmen mytických knížat“ aneb Kde Kosmas našel jejich jména?
Historie psaná štětcem“ aneb Malby ve znojemské rotundě jako historický pramen.
Rytý nápis na západní stěně znojemské rotundy“ aneb Dobové falzum.
Tabulka   2: „Kosmův obrazový scénář“ aneb Odkud vzal Kosmas námět pro svůj libušopřemyslovský mýtus?
Tabulka 16: „Zdroj Kristiánovy a Kosmovy inspirace“ aneb Bez moravské historie by nebyly ani české mýty!
Tabulka 20: „Křesťanský král-oráč a byzantská misie“ v pozdější písemné a obrazové interpretaci.
Artefakty: „Slonovinová pyxida z Čiernych Kľačan“.
Symbolika: „Mor – nákaza (epidemie), anebo symbol pohanství?
Symbolika: „Býk – dobytče, nebo apoštol, kazatel evangelia?
Symbolika: „Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě“ aneb Přemyslův konec.
Symbolika: „Tažné zvíře“.
Komentáře: „Přemyslovský cyklus ve znojemské rotundě“ aneb »Mýliti se« je přece lidské...
Aktuality: „Česká televize mystifikuje diváky“ aneb Český pohanský komiks v moravské křesťanské kapli!
Úvaha: „Vznik a původ přemyslovské pověsti“.
Mytičtí Přemyslovci – literární fikce, nebo historická věda?“ (1. moravská historie, 2. Kristián, 3. Kosmas).
   • F. Palacký (1848), • R. Turek (1963), • A. Friedl (1966), • V. Karbusický (1995), • D. Třeštík (2006, 2009).

Následuje kap. 8.: Sňatek s Libuší a vydání zákonů a práv.

Literatura:
• Bertold Bretholz: Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag. Monumenta Germaniae Historica (MGH), nova series II, Berlin 1923.
• Karel Hrdina: Kosmova kronika česká. Melantrich, Praha 1949, s. 25-26.
• Kosmova kronika česká. Ed. Karel Hrdina-Marie Bláhová, Svoboda, Praha 1972, s. 20, 23.
• Vladimír Karbusický: Báje, mýty, dějiny. Nejstarší české pověsti v kontextu evropské kultury. MF, Praha 1995.
• Josef Sadílek: Kosmovy staré pověsti ve světle dobových pramenů (antické a biblické motivy). Petrklíč, Praha 1997.
• Dušan Třeštík: Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530-935). NLN, Praha 1997.
• Dušan Třeštík: Mýty kmene Čechů (7.-10. století). Tři studie ke „starým pověstem českým“. NLN, Praha 2003.
• Kosmova kronika česká. Překl. K. Hrdina a M. Bláhová, úvod D. Třeštík, komentář P. Kopal, vysvětlivky a poznámky M. Bláhová, rejstříky J. Vilím. Paseka, Praha a Litomyšl 2005.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah