MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

MÝTY A POVĚSTI

 

POVĚST O TŘECH DCERÁCH KROKOVÝCH

KOSMOVA KRONIKA ČECHŮ, KN. I.

4

   [Pokračování ...].
  
Z nich nejstarší se jmenovala Kazi, jež Medeji z Kolchidy nic nezadala v znalosti bylin a věšteb ani Asklepiovi1 v lékařském umění, poněvadž často způsobila, že se Sudičky vzdaly své práce, konce nemající, a
          přiměla kouzlem i osud, by její vůlí se řídil.
Proto i obyvatelé naší země, když se něco ztratí a vzdávají se naděje, že by to mohli zase dostati, mají o ní pořekadlo: „To nedovede ani Kazi navrátiti“.
          Když byla k vládkyni vzata, jež z Cerery zrozena byla,2
obyvatelé země na památku své paní velmi vysoko vztyčili mohylu, kterou jest až po dnes viděti, nad břehem řeky Mže při cestě, kudy se chodí do končin kraje bechyňského přes horu, jež slove Oseka.
          Cti hodná byla i Tetka, co do věku byla však druhá,
          žena to jemného citu, a bez muže svobodně žila
.
Ta vystavěla a svým jménem nazvala hrad Tetín,3 polohou velmi pevný, na vrcholu strmé skály u řeky Mže. A navedla hloupý a nerozumný lid, aby se klaněl vílám, jež vládnou horami, lesy a stromy, a ctil je; zavedla též celou pověrečnou nauku a učila modloslužebným řádům;4 a tak dosud mnozí vesničané jsou jako pohané:5 jeden ctí prameny aneb ohně, jiný se klaní hájům, stromům nebo kamenům, jiný oběti vzdává vrchům nebo pahorkům, jiný se modlí k hluchým a němým bůžkům, jež si sám udělal, a prosí je, aby ochraňovali jeho dům i jeho samého.
   Třetí, věkem nejmladší, ale moudrostí nejstarší, nazývala se Libuše; ta vystavěla též hrad tehdy nejmocnější u lesa, jenž se táhne ke vsi Zbečnu, a podle svého jména jej nazvala Libušín.6 Byla mezi ženami přímo jedinečnou ženou, v úvaze prozřetelná, v řeči rázná, tělem cudná, v mravech ušlechtilá, nikomu nezadala v rozhodování pří lidu, ke každému byla vlídná, ba spíše líbezná, ženského pohlaví ozdoba a sláva, dávajíc rozkazy prozřetelné, jako by byla mužem. Ale poněvadž nikdo není úplně blažen, žena tak znamenitá i chvály hodná – ach, nešťastného osudu lidského! – byla prorokyně. A poněvadž lidu pravdivě předpovídala mnoho budoucích věcí, celý ten kmen sešel se po smrti jejího otce k obecné radě a ustanovil ji sobě za soudce.

Kosmas: Kronika Čechů, kn. I, kap. 4 (1. část).

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 Srovnej „Asklépiův příchod do Říma“. Znalost Ovidia Kosmas prokázal i ve své druhé knize (Kosmas II, 4).
2 Kazi byla vzata k dceři bohyně Ceres (Démétér). Ta se jmenovala Proserpina (Persefoné) a třetinu roku trávila v podsvětí, neboť jejím chotěm byl vládce podsvětí Plútón (Hádés).
3 Archeologové ovšem zjistili, že Tetín je mladší než Praha.
4 Tetka znovu učila „hloupý a nerozumný lid“ pověrám a modloslužbě, přitom ale Čechové si své bůžky již přinesli na ramenou s sebou (Kosmas I, 2). Zde nám Kosmas zanechal jasný důkaz, že spojil nějakou starší pověst o příchodu Slovanů s vlastním libušopřemyslovským mýtem, jehož zárodek převzal od Kristiána (kap. 2) a náležitě autorsky rozvinul.
5 M n o z í   vesničané byli dosud jako pohané – tzn. zdaleka ne všichni. Nevíme tedy s jistotou, k jaké době se vztahuje ono Kosmovo „dosud“: k době, o níž píše, nebo k době, v níž píše?
6 Podle archeologů byl hrad Libušín, stejně jako Tetín, založen později než Praha. Ani v této kapitole tedy nenacházíme ono „něco málo, ale   p r a v d i v é h o “, jak Kosmas (I, 3) původně sliboval.

Petr Šimík (2005).

Předchozí kap. 3.: O soudci Krokovi.

Srovnání:
Krokovy dcery: Kristián, Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, Palacký.
Mapky: Dějiště Kosmových mýtů a nejstarších českých legend.
Historie psaná štětcem“ aneb Malby ve znojemské rotundě jako historický pramen.
Rytý nápis na západní stěně znojemské rotundy“ aneb Dobové falzum.
Tabulka   2: „Kosmův obrazový scénář“ aneb Odkud vzal Kosmas námět pro svůj libušopřemyslovský mýtus?
Tabulka 16: „Zdroj Kristiánovy a Kosmovy inspirace“ aneb Bez moravské historie by nebyly ani české mýty!
Tabulka 20: „Křesťanský král-oráč a byzantská misie“ v pozdější písemné a obrazové interpretaci.
Symbolika: „Mor – nákaza (epidemie), anebo symbol pohanství?
Symbolika: „Býk – dobytče, nebo apoštol, kazatel evangelia?
Symbolika: „Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě“ aneb Přemyslův konec.
Symbolika: „Tažné zvíře“.
Komentáře: „Přemyslovský cyklus ve znojemské rotundě“ aneb »Mýliti se« je přece lidské...
Aktuality: „Česká televize mystifikuje diváky“ aneb Český pohanský komiks v moravské křesťanské kapli.
Úvahy: „Vznik a původ přemyslovské pověsti“.

Mytičtí Přemyslovci – literární fikce, nebo historická věda?“ (1. moravská historie, 2. Kristián, 3. Kosmas).
    • F. Palacký (1848), • R. Turek (1963), • A. Friedl (1966), • V. Karbusický (1995), • D. Třeštík (2006, 2009).

Následuje kapitola 4. (2. část): O Libušině soudu.

Literatura:
• Bertold Bertholz: Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag. Monumenta Germaniae Historica (MGH), nova series II, Berlin 1923.
• Karel Hrdina: Kosmova kronika česká. Melantrich, Praha 1949, s. 18-20.
• Kosmova kronika česká. Ed. Karel Hrdina-Marie Bláhová, Svoboda, Praha 1972.
• Vladimír Karbusický: Báje, mýty, dějiny. Nejstarší české pověsti v kontextu evropské kultury. MF, Praha 1995.
• Josef Sadílek: Kosmovy staré pověsti ve světle dobových pramenů (antické a biblické motivy). Petrklíč, Praha 1997.
• Dušan Třeštík: Mýty kmene Čechů (7.-10. století). Tři studie ke „starým pověstem českým“. NLN, Praha 2003.
• Kosmova kronika česká. Překl. K. Hrdina a M. Bláhová, úvod D. Třeštík, komentář P. Kopal, vysvětlivky a poznámky M. Bláhová, rejstříky J. Vilím. Paseka, Praha a Litomyšl 2005.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah