MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

MÝTY A POVĚSTI

 

POVĚST O PRAOTCI ČECHOVI

KOSMOVA KRONIKA ČECHŮ, KN. I.

2

   [Pokračování ...].
   Podle učení geometrů se dělí povrch zemský na dvě polovice, z nichž jednu zaujímá pod svým jménem Asie, druhou Evropa s Afrikou. V Evropě leží Germanie a v jejích končinách směrem k severní straně daleko široko se rozkládá kraj, kolem dokola obklíčený horami, jež se podivuhodným způsobem táhnou po obvodu celé země, že se na pohled zdá, jako by jedno souvislé pohoří celou tu zemi obklopovalo a chránilo. Povrch této země tenkrát zaujímaly širé lesní pustiny bez lidského obyvatele, zněly však hlasně bzukotem rojů včel a zpěvem rozličného ptactva. Zvěře bylo ve hvozdech bez počtu jako písku v moři nebo jako hvězd na nebi a nikým neplašena těkala cestou necestou; houfům dobytka sotva stačila země. Se stády soumarů sotva se mohlo měřiti i množství kobylek, co jich v létě po polích skáče. Vody tam byly čisťounké a k lidskému užívání zdravé, rovněž i ryby chutné a výživné. Je to divná věc a lze z ní uvážiti, jak vysoko se vypíná tato země: nevtéká do ní žádná cizí řeka, nýbrž všechny toky malé i velké, pojaty arci do větší řeky, jež slove Labe, tekou až do Severního moře. A poněvadž tato země za těch časů ležela nedotčena rádlem a do té doby ještě do ní nevešel člověk, který by se jí byl dotekl, uznávám za vhodnější o její úrodnosti či neúrodnosti pomlčeti než říci něco nezaručeného.1 Když do těchto pustin vstoupil člověk, ať to byl kdokoli – neznámo s kolika lidmi – hledaje příhodných míst k lidským příbytkům, přehlédl bystrým zrakem hory a doly, pláně a stráně, a   t u š í m   kolem hory Řípu mezi dvěma řekami, Ohří a Vltavou,   p r v n í   zařídil sídla,   p r v á   založil obydlí a radostně na zemi postavil bůžky, jež s sebou na rameni přinesl.2 Tehdy starosta, jehož ostatní jako pána provázeli, mezi jiným takto promluvil k své družině: „Přátelé, kteří jste nejednou snášeli se mnou těžké trudy cesty po neschůdných lesích, zastavte se a obětujte oběť příjemnou svým bůžkům, jejichž zázračnou pomocí jste konečně přišli do této vlasti, kdysi osudem vám předurčené.3 To jest ona, to jest ona země, kterou jsem vám – jak se pamatuji – častokrát sliboval, země nikomu nepoddaná, zvěře a ptactva plná, sladkým medem a mlékem vlhnoucí, a jak sami pozorujete, podnebím k obývání příjemná. Vody jsou všude hojné a nad obyčej rybnaté. Zde se vám nebude ničeho nedostávati, protože nikdo vám nebude škoditi. Ale když takový, tak krásný a tak veliký kraj jest ve vašich rukou, rozvažte, jaké by bylo vhodné jméno pro tu zemi.“ Ti ihned, jako z božského vnuknutí, zvolali: „Poněvadž ty, otče, sloveš Čech, kde najdeme lepší nebo vhodnější jméno, než aby i země slula Čechy?“
   Tehdy starosta, jsa dojat touto předpovědí svých druhů, jal se z radosti líbat zemi, maje radost, že se má nazývati jeho jménem, pak vstal a obojí dlaň zdvíhaje k nebeským hvězdám, takto počal mluviti: „Vítej mi, země zaslíbená, tisícerými tužbami od nás vyhledávaná, kdysi v čas potopy lidu zbavená, nyní jako na památku lidstva nás zachovej bez pohromy a rozmnožuj naše potomstvo od pokolení do pokolení.“4

Kosmas: Kronika Čechů, kn. I, kap. 2.

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 Země nedotčená rádlem, o jejíž úrodnosti je vhodnější pomlčeti. Kosmas tu nepochybně má na mysli obyvatele země nedotčené rádlem Božího slova. Proto Kosmas nemůže předem mluvit o její úrodnosti či neúrodnosti. Proto si později Čechové za knížete zvolili rozmýšlejícího a přemýšlejícího Přemysla, jenž tento rádlem nedotčený úhor začal obdělávat (I, 5). Výklad k tomu poskytuje sám Kosmas (I, 22). J. Sadílek (1997, s. 22) upozornil na obdobnou pasáž u Vergilia (kn. 1., v. 50-55).
2 Tato Kosmova domněnka je v rozporu s poznatky archeologů, kteří za nejstarší oblast slovanského osídlení považují území vymezené plošinou bělohorskou a slánskou. Říp se nachází mimo tento prostor (J. Sadílek 1997, s. 25) – viz mapka.
3 Je překvapující, vyzývá-li praotec Čech své souputníky, aby vzdali oběť příjemnou svým bůžkům, jejichž zázračnou pomocí konečně přišli do této vlasti, když podle téhož Kosmy (I, 1) starozákonní Bůh vymezil 72 pronárodům po potopě přesně rozlohu jejich území (J. Sadílek 1997, s. 17-18). Přitom „zaslíbená země musí být očištěna od jakéhokoli pohanství“ (Nu 33 – Příkazy pro život v zaslíbené zemi).
4 Se souslovím „zaslíbená země“ setkáváme se ve Starém zákoně v souvislosti s putováním Izraelitů pouští pod vedením Mojžíšovým a Jozuovým několikrát (Nu 10 a 12; Dt 2; Joz 1 a 13 a 20), podobně jako se souslovím „země oplývající mlékem a medem“ (Ex 3, 17; Nu 13, 27 [28]; 16, 13-14; Dt 27, 3; 31, 20; Jr 32, 22; Ez 20, 6; 20, 15). Vysvětlení nám poskytne prorok Izajáš (Iz 7, 15): „Bude jíst smetanu a med, aby dovedl zavrhnout zlé a volit dobré“ (J. Sadílek 1997, s. 27).

 Petr Šimík (2005).

Kosmova Kronika Čechů: Úvod a Předmluva k I. knize.
Kapitola 1: O zmatení jazyků a osídlení Germanie.

Srovnání:
O praotci Čechovi: Kristián, Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, Palacký.

Následuje kap. 3.: O soudci Krokovi.

Literatura:
• Bertold Bretholz: Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag. Monumenta Germaniae Historica (MGH), nova series II, Berlin 1923.
• Karel Hrdina: Kosmova kronika česká. Melantrich, Praha 1949.
• Kosmova kronika česká. Ed. Karel Hrdina-Marie Bláhová, Svoboda, Praha 1972.
• Vladimír Karbusický: Báje, mýty, dějiny. Nejstarší české pověsti v kontextu evropské kultury. MF, Praha 1995.
• Josef Sadílek: Kosmovy staré pověsti ve světle dobových pramenů (antické a biblické motivy). Petrklíč, Praha 1997.
• Dušan Třeštík: Mýty kmene Čechů (7.-10. století). Tři studie ke „starým pověstem českým“. NLN, Praha 2003.
• Kosmova kronika česká. Překl. K. Hrdina a M. Bláhová, úvod D. Třeštík, komentář P. Kopal, vysvětlivky a poznámky M. Bláhová, rejstříky J. Vilím. Paseka, Praha a Litomyšl 2005.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah