MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

MÝTY A POVĚSTI

 

POVĚST O PŘEMYSLOVI

PŘIBÍKA Z RADENÍNA, ŘEČENÉHO PULKAVA, „KRONIKA ČESKÁ“

KAPITOLA III

O POVÝŠENÍ KNÍŽAT NEBOLI SPRÁVCŮ
(1. část: O Krokovi a jeho dcerách)

   [Pokračování ...].
  
Když Slované neboli Čechové takto žili po mnohý čas jako prostí lidé ve své chudobě, začali bohatnout pokud jde o pole a statky: tu naplnila jejich srdce lakota a podněcovala je k vzájemným sporům, vraždám a mnoha jiným nepravostem. A tak bylo třeba, aby se ti, kdo žili v takových svárech, obrátili o spravedlnost k někomu, kdo by je uklidnil. Proto si zvolili jakéhosi muže moudrého a řádného, který dovedl spravedlivým soudem urovnávat spory, bohatého a zámožného, zvaného Krok. Ten postavil v Čechách první tvrz na místě zvaném Zbečno.1 Někteří také říkají, že měl bratra nebo otce zvaného Krak, kterýžto Krak založil hrad a město krakovské, jimž dal své jméno Krakov.2tak tento již jmenovaný Krok vládl šťastně v zemi české po všechny dny svého života ne jako kníže, ale jako soudce zvolený lidem. Ten zanechal po smrti tři dcery: prvorozenou Bělu, která se podle některých nazývala Kazi. Ta postavila hrad Bílinu a povznesla týž kraj. Tato Běla byla zkušená ve veškerém lékařství a znajíc vlastnosti všech bylin, léčila lidi z různých nemocí. Proto se všichni nemocní z řečeného kraje utíkali k této Běle jako k nejproslulejšímu lékaři.3 Druhá dcera, jménem Tetka, postavila hrad zvaný Tetín, podle svého jména. Byla vynikající čarodějka a vykladačka znamení. Dovedla totiž objasňovat svým vnuknutím krádeže i případy, kdy lidé byli postiženi ztrátami. Proto se na ni obracel z celé země každý, kdo o něco přišel krádeží nebo jinak, a ona jim o ztracených věcech podala podrobnou zprávu.4 Třetí dcera se nazývala Libuše; ta vynikala schopnostmi nad ostatní. Byla totiž sibylou, měla ducha věšteckého a předvídala a vykládala z věšteb budoucnost. V soudu byla moudřejší než ostatní, jemných mravů a činů.5 Tu si česká země ustanovila za soudce místo jejího otce Kroka. Nejprve postavila hrad vyšehradský a vládla celé zemi české po dlouhé časy.6

Přibík Pulkava z Radenína: Kronika česká, kap. III. (1. část).

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 P
2 O
3 Její dvě sestry měly každá svůj hrad, jen Kazi žádný. Pulkava ji proto přejmenoval na Bělu.
4 O
5 O
6 „Hrad vyšehradský“ byl založen až v 11. století.

Petr Šimík (2005).

Srovnání:
Mapka: „Křivoklátsko“.
O soudci Krokovi: Kristián, Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, Palacký.
O třech dcerách Krokových: Kristián, Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, Palacký.

Následuje 2. část III. kapitoly: o sporu a sváru dvou českých velmožů o nějaké statky, o Libušině soudu a o nalezení a povolání Přemysla od pluhu.

Literatura:
• Přibík Pulkava z Radenína: „Kronika česká“. Kroniky doby Karla IV. Ed. Marie Bláhová-Jana Zachová, Svoboda, Praha 1987
, s. 273-274.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah