MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

MÝTY A POVĚSTI

 

SOUDCE KROK A JEHO TŘI DCERY

O MRAVECH PRVNÍCH POHANSKÝCH ČECHŮ

JAN MARIGNOLA: KRONIKA ČESKÁ

3

   [Pokračování ...].
   První Čechové pak byli rodem Slované, totiž Elysané. Elysa se totiž nazývá Solaris. Odtud je Eliopolis město Slunce u Izaiáše.1 A toto pokolení bylo ušlechtilé mravy, vzhledné postavou, spanilé leskem vlasů, silných a urostlých těl, mírné v obličejích, mírumilovné v jednání, družné, vlídné a přívětivé. Jejich strava byla střídmá: jedli žaludy a pili zdravou vodu z bystřiny, začali se také živit masem zvěře. Potom si začali brát manželky z dcer Gomerových a z národů, které je obklopovaly, brali si ale po zvyku prvních pohanů více manželek. Neměli mezi sebou ani zákon ani krále ani knížete, ale žili po zákonu přírody – kdokoli se jevil moudřejší, rozsuzoval pře a spory.
   Byl mezi nimi jeden muž jménem Krok, podle něhož dostal jméno hrad, který přiléhá k lesu Zbečno. Tento muž byl velice bohatý, obdařený moudrostí a výmluvností, byl všemi ctěn při radách, soudech a rozhodování sporů. Neměl mužských potomků. Za manželku měl věštkyni,2 která porodila tři dcery, také věštkyně, z nichž první Kazi byla nejučenější a podle vzniklo přísloví o tom, co je nenávratně ztraceno: „To nemůže napravit ani Kazi“. Až dodnes je vidět její hrob na břehu řeky Mže vedle cesty, kudy se jde do končin kraje bechyňského přes horu Osek.3 Druhá věštkyně, její sestra jménem Teta, vybudovala hrad Tetín u řeky Mže, velmi pevný přirozenou polohou. Teta byla kouzelnice a čarodějka, vynašla celé pověrečné učení a učila nevzdělané lidi uctívat stvoření místo stvořitele. Třetí, nejmladší, ale rozvahou nejpřednější, se jmenovala Libuše. Postavila velmi pevný hrad jménem Libušín u lesa, který se táhne ke Zbečnu.4 Převyšujíc moudrostí muže, žila mezi ženami, prozíravá v radě, výmluvná v řeči, čistá tělem a vynikající ušlechtilostí mravů, laskavá a vlídná a všem milá. Věšteckým nadáním předpověděla mnoho tajného a budoucího. Proto si ji všechen lid postavil do čela místo otce jako soudce. A velmi moudře konala právo.5

Jan Marignola: Kronika česká, kn. II. (3. část).

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 P
2 O Krokově manželce až dosud nebylo nic známo.
3 Jediná Kazi žádný hrad nepostavila.
4 Teta a Libuše si však hrady vybudovaly – viz mapka. Archeologové je ovšem datovali až do počátku 10. století.
5 Přesto však ... (viz 4. část).

Petr Šimík (2007).

Srovnání:
O soudci Krokovi: Kristián, Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, Palacký.
O třech Krokových dcerách: Kristián, Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, Palacký.

Následuje 4. část: Libušin soud.

Literatura:
• Jan Marignola: Kronika česká.
Kroniky doby Karla IV. Ed. Marie Bláhová-Jana Zachová, Svoboda, Praha 1987, s. 445-524.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah