MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

MÝTY A POVĚSTI

 

O PRAOTCI ČECHOVI

STANOVENÍ JMÉNA ČESKÉ ZEMĚ

JAN MARIGNOLA: KRONIKA ČESKÁ

2

   Čechy tedy byly země s mnoha háji, s velmi hustými lesy, velmi příhodná pro med, plody a divokou zvěř. V ní nějací druhové postavili první sídla u hory Říp mezi dvěma řekami, totiž Ohří a Vltavou. Tehdy řekl jejich stařešina: „Ó, druhové, spolu se mnou jste snášeli těžké útrapy, když jsme bloudili neschůdnými lesy; konečně jste přišli do vlasti. Toto je nejlepší země vám předurčená. Zde vám nebude nic chybět, ale budete se těšit z trvalého bezpečí. Ale když tato, tak líbezná a krásná vlast je ve vašich rukou, vymyslete pro ni vhodné jméno“. Tehdy jakoby božím vnuknutím řekli: „Protože ty, otče, se jmenuješ Čech, kde bychom našli vhodnější jméno; ať se i země nazývá Čechy“. Tehdy on zdvihl ruce k nebi, pohnut předpovědí druhů, začal líbat zemi a radoval se, že je nazvána jeho jménem. Povstal a vztáhnuv obě dlaně k nebi, takto promluvil: „Buď zdráva, země zaslíbená, tisícerými přáními od nás vytoužená; zachovej nás bez pohromy a rozmnožuj naše potomstvo od pokolení k pokolení, amen“.1

Jan Marignola: Kronika česká, kn. II. (2. část).

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 Podle Marignoly byl praotec Čech zřejmě také první křesťan v Čechách.
Se souslovím „zaslíbená země“ setkáváme se ve Starém zákoně v souvislosti s putováním Izraelitů pouští pod vedením Mojžíšovým a Jozuovým několikrát (Nu 10 a 12; Dt 2; Joz 1 a 13 a 20) (J. Sadílek 1997, s. 27).

Petr Šimík (2007).

Srovnání:
O praotci Čechovi: Kristián, Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, Palacký.

Následuje 3. část: O Krokovi a jeho třech dcerách.

Literatura:
• Jan Marignola: Kronika česká.
Kroniky doby Karla IV. Ed. Marie Bláhová-Jana Zachová, Svoboda, Praha 1987, s. 445-524.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah